Olena Kovalchuk

Name, surname: Olena Kovalchuk

Academic degree: Doctor of Educational Sciences, Ass.Professor at Ukrainian and Foreign Linguistics Department

Position: Head of Life Long Learning Department of Lutsk National Technical University.

E-mail: o.kovalchuk@lntu.edu.ua

Research interests: comparative education, management in education, innovative methods of teaching foreign languages.

Courses taught: Professionally oriented foreign language; the theory and practice of translation; business communication; business English.

Membership:

international: EFEA - European Forum on Educational Administrationж

                      BELMAS - British Education Leadership and Management Association;

                      EERA - European Educational Research Association.

Ukrainian - Ukrainian Forum on Educational Administration;

                   Ukrainian Educational Researchers Association;

                   Alumni of Lutsk National Technical University Association.

Publications: author of 56 scientific publications.

ARTICLES IN PROFESSIONAL RESEARCH JOURNALS OF UKRAINE (MAIN):

1. Kovalchuk, O.(2018).Teacher Leadership in Professional Development. Naukoviizhurnal“ Molodii Naukovets” - Scientific journal "Young Scientist", № 3,2 (55,2), 67-72.

2. Kovalchuk, O. &Krasnokutska I.(2017).Using Blogs in Teaching English to Philology Students. Advance Education, 7, 146-153. 

3. Kovalchuk, O. (2017). Internet technologies to organize the independent work of students when studying English [Internet tekhnolohii v orhanizatsii samostiynoi roboty studentiv pry vyvchenni anhliysʹkoi movyNaukovi zapysky Natsionalʹnoho universytetu «Ostrozʹka akademiya». Seriya «Filolohichna»: zbirnyk naukovykh prats- Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Series "Philological", 62, 173-177.[in Ukrainian]

4. Kovalchuk, O.& Potapyuk, L.(2017). Ensuring Academic Honesty in Higher Educational Institutions: International Experience [Zabezpechennya akademichnoyi chesnosti u vyshchykh navchalʹnykh zakladakhmizhnarodnyy dosvid]. Visnyk universytetu imeni Alʹfreda Nobelya. Seriya «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky / red. kol O. B. Tarnopolʹsʹkyy ta in.- Bulletin of the University of Alfred Nobel. Series "Pedagogy and Psychology". Pedagogical sciences / ed.  O. B. Tarnopolsky and others,1 (13), 21-27.[in Ukrainian]

5. Kovalchuk, O.&Potapyuk, L.(2017). The social role of a successful woman through the eyes of students [Sotsialnarolʹ uspishnoi zhinky ochyma studentiv]. Pedahohichni nauky: zbirnyk naukovykh prats. - Pedagogical sciences: a collection of scientific works,123-129.[in Ukrainian]

RESEARCH PAPERS PUBLISHED ABROAD:

1. Kovalchuk O. (2017). Evropeiskii dosvid finansuvannia osvity cherez fandraizyng.[European experience of fundraising for funding in education]. Proceedings from SDE: Ustoychyvoe razvitie ekonomiky: sostoianie, problemy, perspektivy: sbornik trudov X mizhnarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsii, UO «Polesskii gosudarstvenii universytet»[Sustainable Development of Economy: status, problems, prospects: collections of papers for X International scientific conference, UO "Polesskii State University"], Pinsk, 21 April 2016, (P. 237 - 242). Pinsk: PolesHU

2.Kovalchuk, О. (2016). Problems аnd Perspectives оf Motivating Students аt Learning English іn Technical University. European Humanities Studies: State and Society, 1,266-279.

3. Kovalchuk O. (2016). Shlyakhy zabezpechennya dodatkovykh form finansuvannya dlya vyshchykh navchalʹnykh zakladiv [Ways of providing additional forms of financing for higher educational establishments] Proceedings from SDE: Ustoychyvoe razvitie ekonomiky: sostoianie, problemy, perspektivy: sbornik trudov IX mizhnarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsii, UO «Polesskii gosudarstvenii universytet» [Sustainable Development of Economy: status, problems, prospects: collections of papers for IX International scientific conference, UO "Polesskii State University"], Pinsk, 21 April 2016(P. 244 - 246). Pinsk: PolesHU.

Superviser of a scientific thesis

K. Boichenko 'Modernization of Public School Management System in the Netherlands' for the Degree of the Candidate of Pedagogical Science in Specialty 13.00.01 – General Pedagogy and History of Pedagogy. – Uman, 2016.