«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Факультет бізнесу, Кафедра прикладної статистики та економіки праці)

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне)

(Економічний факультет, Кафедра менеджменту)

Європейський Аналітичний Центр – European Analytical Centre (м. Київ)


Шановні колеги,

кафедра прикладної статистики та економіки праці Луцького національного технічного університету запрошує Вас прийняти участь у

ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

з міжнародною участю

 

«Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»

 

Дата проведення: 08 грудня 2016 року.

Місце проведення: м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, аудиторія К 203.

Останній термін подання тез та заявок: 01 грудня 2016 року.

 

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):

1.     Управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами.

2.     Регіональний менеджмент та міжнародне співробітництво в контексті подальшої євроінтеграції України.

3.     Менеджмент та економіка підприємства.

4.     Управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство.

5.     Ринок праці, зайнятість населення, соціальне партнерство.

6.     Управління логістичними процесами на різних рівнях господарювання.

7.     Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є БЕЗКОШТОВНОЮ !

Умови участі в конференції:

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська, білоруська, російська.

За підсумками конференції будуть видані програма та збірник тез доповідей, електронні варіанти яких будуть розміщені на сайті факультету бізнесу Луцького НТУ www.economosvita.lntu.edu.ua, а також розіслані на електронні адреси учасників конференції.

Учасники конференції можуть також до 05 листопада 2016 року подати статті для публікації у Студентському науковому віснику Луцького НТУ, а також у науковому фаховому виданні «Економічні науки», серії «Регіональна економіка» й «Економіка та менеджмент» (вимоги до оформлення за посиланням: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/naukovi-vidannya), що входить до міжнародних наукометричних баз Google Scholar та РИНЦ.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Тези і статті подаються в електронному вигляді на електронну адресу pcep@lntu.edu.ua з приміткою «на конференцію» набрані у текстовому редакторі MSWord. Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад, Ivanov.doc). Обсяг тез 2–3 сторінки формату А4.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см.

Шапка тез: ініціали та прізвища авторів (обов’язково зазначити наукового керівника), назва організації – набираються з нового рядка шрифтом TimesNewRoman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.

Назва: шрифт TimesNewRomanCyr жирний, ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 12 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, розміщується через один інтервал після назви організації.

Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом TimesNewRoman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Список використаних джерел є обов’язковим і подається загальним списком в кінці рукопису.

 

З А Я В К А

на участь у ІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

«Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»

8 грудня 2016 року, м. Луцьк

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Назва ВУЗу / установи

 

Для студентів: спеціальність, курс навчання

 

Мобільний телефон

 

Чи згідні Ви виступити на конференції через Сайп-звязок (якщо так, то вкажіть свою Скайп-адресу) ?

 

E-mail

 

Назва тез

 

Тематичний напрямок роботи конференції

 

Додатково для студентів:

ПІП, науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника

 

 

Координатори заходу:

Шубалий Олександр Михайлович  – д.е.н., доц., завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці, тел./факс (0332) 78-56-66, (067) 5977616, (066) 1641160.

Хомік Вікторія Вікторівна  – відповідальний секретар, тел.(0332) 78-56-66, (099) 3469416.