Громадське обговорення проєкту освітньої програми «Економіка підприємства»

 

На кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Луцького НТУ відбулося громадське обговорення проєкту освітньої програми «Економіка підприємства» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

До громадського обговорення було залучено зовнішніх стейкхолдерів (органи влади, громадські організації, роботодавці, випускники), які запропонували основні меседжі щодо удосконалення освітніх компонент, компетентностей та програмних результатів навчання за даною освітньою програмою.

Модераторами даного заходу були завідувачка кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Любов Ковальська та гарант освітньої програми «Економіка підприємства» Ірина Камінська, які окреслили мету та зміст освітньої програми, яка оприлюднена на офіційному сайті Луцького НТУ та сторінці кафедри ПТБ у соцмережі та надали слово стейкхолдерам. Декан факультету бізнесу Луцького НТУ Надія Ковальчук подякувала учасникам за приділений час та бажання прийняти участь у обговоренні проєкту даної освітньої програми та зазначила, що врахування зауважень та побажань усіх стейкхолдерів дозволить підготувати конкурентоспроможного фахівця.

Сергій Омельчук (заступник директора департаменту, начальник відділу інвестиційної політики  Департаменту економічної політики Луцької міської ради), в цілому високо оцінюючи проєкт освітньої програми «Економіка підприємства» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, зауважив на необхідності формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, які б загалом дозволили й сприяли ефективному формуванню й реалізації інвестиційної політики, а також поліпшенню інвестиційної клімату нашого регіону і міста Луцьк, зокрема;  студенти повинні бути різносторонньо розвинутими спеціалістами, здатними до самонавчання, а також мати хороші знання іноземної мови та, що позитивно, такі компетентості будуть формуватись у здобувачів вищої освіти, як видно із матриці відповідності визначених в освітній програмі результатів навчання та компетентностей. Ознайомившись із проєктом освітньої програми, схвальним вважає включення до переліку освітніх компонентів такої освітньої компоненти як «Проєктний та інвестиційний аналіз», адже для сучасного фахівця важливі навики написання інвестиційних проєктів та оцінки ефективності реальних інвестицій й оцінки доцільності інвестування загалом.

Ірина Волочай (ФОП Волочай І.А.), якою в процесі обговорення було відмічено, що в межах дисциплін, що вивчаються, слід віднайти місце питанням розвитку екологічності бізнесу, його соціальному спрямуванню, зокрема соціальному підприємництву, цілям сталого розвитку, адже студент повинен розуміти про свою відповідальність перед природою та планетою. В рамках дисциплін важливо вести мову про гнучкість та адаптивність освітньої програми. Зокрема, про дистанційну роботу, роботу в команді, можливості використання різних типів програм для планування діяльності, проведення нарад тощо. Тобто, студенти повинні готуватись до ризикових ситуацій та вміти діяти відповідно до обставин, що склались, залучаючи онлайн-можливості. Було зауважено, що слід впроваджувати більше практики для командоутворень, зокрема формування вмінь працювати в команді, взаємодіяти з іншими, про взаємодію керівників і підлеглих.

Олександр Бурбан (економіст ПрАТ «СКФ Україна»), який зазначив на необхідності поглиблення вивчення освітніх компонент «Іноземна мова» і «Бухгалтерський облік», що є вимогою часу та умовою покращення здібностей та компетентностей сучасного економіста. Поруч із цим, варто впровадити освітню компоненту «Мистецтво бізнес-візуалізації», яка б охоплювала вивчення структурних і графічних основ візуалізації результатів аналізу та побудови презентацій бізнес-спрямування.

Олександр Шмігель (ФОП Шмігель), який відмітив, що при підготовці фахівців економічного профілю необхідно додатково звернути увагу на два важливі моменти. Перший – це системи управління якістю продукції. Другий – це екологічний аспект при плануванні власної підприємницької діяльності.

Василь Голян (ГО «Європейський аналітичний центр»), який відмітив необхідність розвитку аналітичних здібностей здобувачів бакалаврського рівня освітньої програми. Тому велику користь принесе впровадження в ОП освітніх компонент, які б торкалися аналітичної складової проведення аналізу.

Дмитро Климук (член правління ГО «Розвиток мікрорайонів міста») відзначив високий рівень підготовки випускників та запропонував активізувати використання інтерактивних методів у навчальному процесі.

Юлія Гнускова (бізнес-контролер Компанія «Сингента»), яка відмітила на необхідності впровадження компетентностей щодо розробки фінансових звітностей в Exсel, використовуючи різні масиви даних; більш глибокого вивчення іноземної (англійської) мови, біржової діяльності, освітніх компонент на англійській мові. Доцільним є ознайомлення студентів із стандартами IFRS - частина курсу DipIFR, розробки P&L, розуміння EBITDA, BVA, working capital, etc; програмами (1С, SAP, яку на сьогодні використовують більшість іноземних компаній); вивчення моделей для планування та прогнозування, зокрема прогнозування бюджету. 

Сергій Дорош (начальник зміни ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна Лу») зазначив, що основою професійної підготовки студентів в процесі навчання є забезпечення поєднання отриманих теоретичних знань із практикою. Важливою та необхідною є організація практичного навчання студентів, а також налагодження тісної співпраці вищого навчального закладу та підприємств – баз практики. Також зазначив, що велика частка навчальних дисциплін мають яскраво виражене прикладне спрямування. Стейкхолдер відмітив, що  готовий сприяти  організації екскурсії на ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна Лу»  для студентів–економістів Луцького національного технічного університету. Подібні заходи надають можливість майбутнім висококваліфікованим фахівцям, випускникам Луцького НТУ перейняти передовий досвід виробничо-господарської та комерційної діяльності підприємства, ознайомитися на практиці з технологіями, які використовуються вітчизняними підприємствами.

Ірина Михальчук (економіст ТОВ «ЄУ Трейд»), якою було звернено увагу на те, що освітня програма охоплює різнопланові дисципліни економічного спрямування. Однак, на її думку, варто додати в програму підготовки програмне забезпечення економічного спрямування для автоматичного ведення роботи економіста чи фахівця економічного спрямування. Також варто посилити практичну підготовку майбутніх фахівців за рахунок введення дисципліни, що ґрунтуватимуться на розв’язанні бізнес-кейсів підприємств Волині.

В процесі предметної та актуальної дискусії щодо удосконалення освітніх компонент, компетентностей та програмних результатів навчання за освітньою програмою «Економіка підприємства» було окреслено наступні пріоритети подальшої роботи:

-  удосконалення змісту окремих освітніх компонент в напрямі розвитку аналітичних здібностей здобувачів бакалаврського рівня, візуалізації результатів аналізу та побудови презентацій бізнес-спрямування; вивчення сучасних програм для формування економічних (фінансових) звітностей; більш глибокого вивчення іноземної мови;

-  залучення практиків до викладання окремих дисциплін професійної підготовки.

Щиро вдячні усім стейкхолдерами, які долучилися до обговорення проєкту освітньої програми «Економіка підприємства» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.