Луцький НТУ запрошує науковців на ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію

Луцький НТУ запрошує  науковців на ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію

Луцький національний технічний університет і кафедра соціального забезпечення та гуманітарних наук запрошує студентів, аспірантів та молодих науковців взяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Життєдіяльність людини в ситуації глобальних викликів сучасності».

Відбудеться захід 25 березня 2020 року.

Планується робота за секціями:

1. Соціальне забезпечення;

2. Філософія;

3. Політологія;

4. Соціологія;

5. Історія.

Участь у конференції безкоштовна. Форма проведення – дистанційна.

За результатами конференції буде сформований електронний збірник матеріалів у PDF-форматі, який буде розміщений на сайті Луцького НТУ та розісланий учасникам конференції на електронні адреси. Збірник буде надіслано у протягом 10 днів після завершення конференції.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська.

Останній термін надсилання тез – 15 березня 2020 р. (включно).

УМОВИ УЧАСТІ

Оргкомітет приймає тези обсягом до 2-х сторінок у форматі А-4, набрані у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1, усі поля сторінки – 20 мм.

Тези надсилаються на електронну адресу: oksana_35@ukr.net (тема повідомлення: стаття на конференцію (прізвище автора)). Після відправлення матеріалів на вказану адресу автор протягом одного робочого дня отримує відповідне підтвердження про отримання матеріалів від оргкомітету конференції.

Адреса оргкомітету конференції: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, каб. 260 (кафедра соціального забезпечення та гуманітарних наук).

Координатор Інтернет-конференції – Сільвестрова Оксана Юріївна, контактний телефон: (050) 876 02 40.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Перший рядок – назва секції (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок – прізвище та ініціали автора, для студентів – скорочена назва групи, прізвище та ініціали наукового керівника  (шрифт – напівжирний, вирівнювання по правому краю).

Третій рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Далі – текст тез, вирівняний по ширині сторінки (абзац 1,25 см).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [2, с. 35], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, достовірність поданої інформації несуть автори (відповідальність за зміст матеріалів, підготовлених студентами, несуть наукові керівники).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Жадан Д. В., ст. гр. СЗ–22

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Науковий керівник: к. філос. н., доц. кафедри 

соціального забезпечення та гуманітарних наук Луцького НТУ

Сільвестрова О. Ю.

 

СОЦІАЛЬНА  ДОПОМОГА  ЯК  ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ  ФЕНОМЕН

 

Текст тез

 

Список використаних джерел

1.Вступ до соціальної роботи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. К. : Академвидав, 2005. 304 с.

2.Горілий А. Історія соціальної роботи: навчальний посібник. Тернопіль : Видавництво Астон, 2004.  174 с.

3.Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 № 995_015 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_015   (дата звернення 17.12.2019).

4.Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (дата звернення 17.12.2019).

5.Форми соціальної допомоги. URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-5095.html (дата звернення 15.11.2019).