Луцький НТУ запрошує взяти участь у Всеукраїнській конференції

Луцький НТУ запрошує взяти участь у Всеукраїнській конференції

Шановні студенти, аспіранти та молоді науковці! Луцький національний технічний університет, а саме кафедра гуманітарних наук, соціального забезпечення та права запрошують Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Життєдіяльність людини в ситуації глобальних викликів сучасності», яка відбудеться 16-17 травня 2019 р.

Планується робота за секціями:

1. філософія;

2. політологія;

3. правознавство;

4. соціальне забезпечення;

5. соціологія;

6. історія.

Участь у конференції безкоштовна. Форма проведення – дистанційна.

За результатами конференції буде сформований електронний збірник матеріалів у PDF-форматі, який буде розісланий учасникам конференції на електронні адреси. Збірник буде надіслано у протягом 10 днів після завершення конференції.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська.

Останній термін надсилання тез – 10 травня 2019 р. (включно).

Адреса оргкомітету конференції: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, каб. 260 (кафедра гуманітарних наук, соціального забезпечення та права).

Координатор Інтернет-конференції – Сільвестрова Оксана Юріївна, контактний телефон: (050) 876 02 40.

Оргкомітет приймає тези обсягом до 2-х сторінок у форматі А-4, набрані у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1, усі поля сторінки – 20 мм. 

Тези надсилаються на електронну адресу:oksana_35@ukr.net (тема повідомлення: стаття на конференцію (прізвище автора)). Після відправлення матеріалів на вказану адресу автор протягом одного робочого дня отримує відповідне підтвердження про отримання матеріалів від оргкомітету конференції.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Перший рядок – назва секції (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок – прізвище та ініціали автора, для студентів – скорочена назва групи, прізвище та ініціали наукового керівника (шрифт – напівжирний, вирівнювання по правому краю).

Третій рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Далі – текст тез, вирівняний по ширині сторінки (абзац 1,25 см).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [2, с. 35], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

 

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, достовірність поданої інформації несуть автори (відповідальність за зміст матеріалів, підготовлених студентами, несуть наукові керівники).

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

ФІЛОСОФІЯ

Витрищук А.І., ст. гр. ЕОС–21

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

 

Науковий керівник: к. філос. н., доц. кафедри  гуманітарних наук

соціального забезпечення та права Луцького НТУ

Сільвестрова О. Ю.

 

ЦІЛІСНІСТЬ ЯК СЕНС ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ

 

Текст тез

 

Список використаних джерел

1. Бистрицький Є. К. Культурно-історичне апріорі / Є.Бистрицький // Вимога раціональності: спадщина Рене Декарта у світі сучасної культури. – К. : [б.в.]., 1996 – с.92–99.

2. Ведин И. Ф. Бытие человека: деятельность и смысл / И.Ф. Ведин. – Рига : Зинатне, 1987. – 212 с.

3. Гьосле В. Трансцендентальна прагматика як фіхтеанство інтерсуб’єктивності / В. Гьосле // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К. : Лібра, 1999. – 488 с.

4. Ермоленко А. Н. Этика ответственности и социальное бытие человека / А. Н. Ермоленко. – К. : Наук. думка, 1994. – 200 с.

 

Інформаційний відділ Луцького НТУ