Запрошуємо на конференцію «Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва»

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

Національний транспортний університет

Національний авіаційний університет

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Національний університет водного господарства та природокористування

Національний університет «Львівська політехніка»

Луганський національний аграрний університет

 

Інформаційне повідомлення

 

ІVВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

«ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГАЛУЗІ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА»

30жовтня 2020 року

 

https://sites.google.com/lntu.edu.ua/konf2020ada/golovna

 

Луцьк – 2020

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичноїінтернет-конференції молодих учених та студентів«Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва», яка відбудеться 30жовтня 2020 року у Луцькому НТУ.

Мета конференціївиявлення наукового та творчого потенціалу молоді, забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді, сприяння її успішному кар’єрному старту і професійному росту, підвищення ефективності самостійної роботи. Обговорення сучасних інноваційних процесів в галузі дорожнього будівництва. Акцентувати увагу на новітніх матеріалах, технологіях та проектних рішеннях.

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

·           Новітні матеріали в дорожньому будівництві;

·           Технологія будівництва та експлуатація автомобільнихдоріг;

·           Сучасні тенденції проектних рішень автомобільних доріг;

·           Організація та безпека дорожнього руху.

Науковий комітет

Савчук Петро Петрович, д.т.н., професор, в.о. ректора Луцького національного технічного університету;

Бабич Євгеній Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд  НУВГП, м. Рівне;

Батракова Анжеліка Геннадіївна – д.т.н., професор, завідувач кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою ХНАДУ, м. Харків;

Бєлятинський Андрій Олександрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів НАУ, м Київ;

Бондарський Олександр Георгійович – к.т.н., доцент, декан факультету архітектури, будівництва та дизайнуЛуцького НТУ, м. Луцьк;

Гамеляк Ігор Павлович – д.т.н. професор, завідувач кафедри аеропортів, НТУ, м. Київ;

Жданюк Валерій Кузьмович – д.т.н., професор, завідувач кафедри будівництва та експлуатації автомобільних доріг, ХНАДУ, м. Харків;

Кожушко Віталій Петрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки, ХНАДУ, м. Харків;

Кузло Микола Трохимович – д.т.н., професор, завідувач кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів,НУВГП, м. Рівне.

Савенко Вячеслав Якович – д.т.н., професор, завідувач кафедри транспортного будівництва та управління майном, НТУ, м. Київ;

Солодкий Сергій Йосифович – д.т.н., професор, завідувач кафедри автомобільних доріг та мостів, НУ «Львівська політехніка», м. Львів;

Толмачов Сергій Миколайович – д.т.н., професор кафедри технологій дорожньо-будівельних матеріалів і хімії, ХНАДУ, м. Харків;

Трач Володимир Мирославович – д.т.н., професор, завідувач кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки, НУВГП, м. Рівне;

Угненко Євгенія Борисівна – д.т.н., професор, завідувач кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії і землеустрою УкрДУЗТ, м. Харків;

Ужегова Ольга Анатоліївна – к.т.н., доцент, завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького НТУ, м. Луцьк;

Шваб’юк Василь Іванович, д.т.н., професор кафедри прикладної математики та механіки Луцького НТУ, м. Луцьк;

Шимчук Олександр Петрович,к.т.н., доценткафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького НТУ, м. Луцьк

 

Умови  участі  в  конференції

Участь у конференції безкоштовна. Тези доповідей будуть розміщені на сайті інтернет-конференції: 

 

https://sites.google.com/lntu.edu.ua/konf2020ada/golovna

 

За бажанням авторів наукові статті будуть опубліковані у збірнику наукових праць "Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві", що включений Міністерством освіти і науки України до Переліку наукових фахових видань України, категорія Б, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальностями: 192 Будівництво та цивільна інженерія (наказ Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 р.); 113 Прикладна математика; 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020 р.)та зареєстрований Державною реєстраційною службою України (свідоцтво: серія КВ, № 20340-10140Р від 31 травня 2013 р). Видання має міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2410-6208.

Збірник наукових праць"Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві" індексується в GoogleScholar, Crossref, ScientificIndexingServices, ResearchBible, у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, а також представлено у загальнодержавній технологічній платформі "Наукова періодика України".

Кожна опублікована стаття отримує цифровий ідентифікатор DOI.

До матеріалів статті додається авторська довідка (вказати повністю прізвище, ім’я, по батькові авторів, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, ORCID, e‑mail, контактні телефони, контактну особу), рецензія провідного вченого за науковим спрямуванням статті, копія квитанції про оплату.

Вартість публікації статті у збірнику становить 295 грн. (до 8 сторінок), кожна наступна сторінка 30 грн.

Кошти можуть перераховувати юридичні особи на рахунок Луцького НТУ: UA16820172 0 3132 5 1 002 3 02 017820,

призначення платежу "Конференція БЦІ(АДА)-2020,

від _________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)".

 

Фізичні особи можуть перерахувати кошти на картку ПриватБанку:5168745605218384, отримувач: Січиокно Євген Андрійович, у призначенні платежу вказати:

«Конференція БЦІ(АДА)-2020, від ____________________ (ПІБ)».

 

Статті можна подавати за електронною адресою:

zbirnukfbd@gmail.com

тема: “Конференція БЦІ(АДА)-2020”.

 

Web-сторінка наукового видання:

http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/construction

 

СТРУКТУРА СТАТТІ

 

-          УДК

-          Назва статті (мовою статті, українською та англійською)

-          Прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, назва організації та міста (мовою статті, українською та англійською мовами)

-          Анотація українською мовою до 10 рядків тексту

-          Розширена анотація подається англійською мовою обсягом не менш, як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш, як 1800 знаків, включаючи ключові слова

-          Ключові слова (мовою статті, українською та англійською)

-          Основна частина статті повинна містити такі елементи: вступ, аналіз останніх досліджень, постановка мети і задачдосліджень, методика досліджень, результати досліджень, висновки

-          References – латинізований список літератури за міжнародними правилами бібліографічного опису, згідно стандарту «Паспортний (КМУ 2010)»  http://translit.kh.ua

-          Список використаних джерел (складений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015)подається у порядку згадування у тексті за наскрізною нумерацією

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

1.       У збірник приймаються статті  обсягом від 6 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури. Текстовий редактор – Word for Windows.

2.       Розмір аркуша: 148×210 (А5). Всі поля сторінки – 1,7 см.

3.       Розміри шрифтів "TimesNewRoman":

-      для УДК – розмір 10, великі літери, напівжирний, вирівнювати по лівому краю;

-      для назви статті – розмір 10, великі літери, напівжирний, вирівнювати по центру;

-      для прізвищ авторів, назви організації та міста – розмір 10, напівжирний, вирівнювати по ширині з абзацним відступом;

-      для анотації, розширеної анотації та ключових слів – розмір 9, курсив, вирівнювати по ширині з абзацним відступом;

-      для тексту статті – розмір 10, вирівнювати по ширині з абзацним відступом;

-      для літератури – розмір 9, вирівнювати по ширині з абзацним відступом.

4.       Текст друкувати через один інтервал без нумерації сторінок.

5.       Абзацний відступ від основного тексту – 0,75 см.

6.       Формули вирівнювати по центру з нумерацією в кінці рядка по правому краю. Їх необхідно друкувати у редакторі формул MicrоsoftEquation або MathType (шрифти TimesNewRomanItalic та SymbolItalic, цифри TimesNewRoman, основний – 12; крупний індекс – 9; дрібний індекс – 7; крупний символ – 15; дрібний символ – 12).

7.       Рисунок вставляти після посилання на нього у статті, вмонтованим у текст, із вирівнюванням по центру:

 

Рис. 1. Назва рисунка

8.       Слово "Таблиця 1" вирівнювати по правому краю над таблицею, а в наступному рядку – назва таблиці, з вирівнюванням по центру.

9.       У кінці заголовків, назв таблиць і підписів рисунків крапки не ставити.

10.    Між рядками з індексом УДК, прізвищами авторів, назвою, анотаціями, ключовими словами, текстом та переліком джерел – один міжрядковий інтервал.

11.    Остання сторінка статті повинна бути заповнена не менше, ніж на ¾ (кожна стаття подається з нової сторінки).

 

 

Основні терміни та АДРЕСи для реєстрації, пересилання та отримання інформації

 

Інформаційний ресурс конференції:

https://sites.google.com/lntu.edu.ua/konf2020ada/golovna

Реєстрація заявок на участь у конференції

до 30 жовтня 2020 р.

Для реєстрації заповнити

електронну форму:

https://forms.gle/yNs8k4G39a66Ynek6

 

Прийом оплати за друк статті (підтвердити оплату:  копією квитанції, її скрін-шотом тощо) до 30 жовтня 2020 р.

 

 

Прийом тез–   до 30 жовтня 2020 р.

на e-mail:ada@lntu.edu.ua

(тема: "Конференція БЦІ(АДА)-2020")

 

Прийом статей у текстовому редакторі Word for Windows, і додатково у форматі pdf –   до 30 жовтня 2020 р.

на e-mail:zbirnukfbd@gmail.com

(тема: "Конференція БЦІ(АДА)-2020")

або на адресу:

Луцький національний технічний університет, кафедра будівництва та цивільної інженерії, вул. Потебні, 56, 43018, м. Луцьк, Україна

 

Увага!Роздрукований примірник статті, авторську довідку, рецензію та копію квитанції про оплату за публікацію надіслати поштою на вказану адресу (або електронні копії перерахованого вище надіслати на e-mail:zbirnukfbd@gmail.com

 

Оперативний зв’язок за телефонами:

тел./факс: +38(095)6808673 – Шимчук Олександр Петрович, +38(050)6749391 – Андрійчук Олександр Валентинович.

Тел.: +38 (050) 4381314 – відповідальний секретар збірника наукових праць "Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві", к.т.н., доцент, Ротко Світлана Володимирівна.

Зразок оформленнястатті

 

УДК 624.012.25: 539.386

 

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З БЕТОНОМ АРМАТУРИ серпоподібного профілю

 

Determination of stresses WITH concrete OF reinforcing OF steel LOCKING sickle PROFILE

 

Бабич Є.М., д.т.н., проф. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), Чапюк О.С., к.т.н., доц., (Луцький національний технічний університет)

 

BabichE.М., DoctorofEngineering,Professor, (NationalUniversityofWaterManagementandNaturalResources, Rivne), Chapiuk O.S., Ph.D. in Engineering, AssociateProfessor, (LutskNationalTechnicalUniversity)

 

Експериментально доведено можливість використання логарифмічної залежності до визначення напруження зчеплення арматури серпоподібного профілю з бетоном. Запропоновані параметри зчеплення для арматури серпоподібного профілю.

 

A possibilityofusing a logarithmrulefordeterminationofcohesionofcrescentcross-sectionarmaturewithconcreteexperimentallyproved. Theparametersofcohesionofcrescentarmature [далі текст]…

 

Ключові слова: бетон, арматура, зчеплення, напруження.

Keywords:  сoncrete, fittings, couplings, tension.

 

В останні роки для виготовлення залізобетонних конструкцій застосовують арматуру згідно з ДСТУ 3760:2006 [далі текст]

           

 

References

1. BabychYe.M., Vavrynyuk B.A., Chapyuk O.S. Napruzheno-deformovanyystankontaktu z betonomarmaturyserpovydnohoprofilyu. Resursoekonomnimaterialy, konstruktsiyi, budivlitasporudy. Rivne: NUVHP, 2019. Vyp. 29. S. 74–86.

 

Список використаної літератури

1. Бабич Є.М., Вавринюк Б.А., Чапюк О.С. Напружено - деформований стан контакту з бетоном арматури серповидного профілю. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне: НУВГП, 2019. Вип. 29. С. 74–86.

Структура  та  правила  оформлення  тез  доповіді

 

-          УДК – розмір 10, великі літери, напівжирний, вирівнювання по лівому краю

-          Назва тез доповіді (мовою доповіді, українською та англійською) – розмір 10, великі літери, напівжирний, вирівнювання по центру

-          Прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, назва організації та міста (мовою доповіді, українською та англійською) – розмір 10, напівжирний, вирівнювання по ширині з абзацним відступом

-          Анотація(мовою доповіді та англійською мовою) до 5 рядків тексту – розмір 9, курсив, вирівнювання по ширині з абзацним відступом

-          Основна частина тез доповіді  до 3 сторінок – розмір 10, нормальний, вирівнювання по ширині з абзацним відступом

-          Список використаних джерел (складений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015)подається в порядку згадування в тексті за наскрізною нумерацією: розмір 9, нормальний, вирівнювання по ширині з абзацним відступом

 

1.       Текстовий  редактор – Word for Windows.

2.       Розмір аркуша: 148×210 (А5). Всі поля сторінки – 1,7 см.

3.       Шрифт  "TimesNewRoman".

4.       Текст друкувати через один інтервал без нумерації сторінок.

5.       Абзацний відступ від основного тексту – 0,75 см.

6.       Формули вирівнювати по центру з нумерацією в кінці рядка по правому краю. Їх необхідно друкувати у редакторі формул MicrоsoftEquation або MathType (шрифти TimesNewRomanItalic та SymbolItalic, цифри TimesNewRoman, основний – 12; крупний індекс – 9; дрібний індекс – 7; крупний символ – 15; дрібний символ – 12).

7.       Рисунок  вставляти після посилання на нього у статті, вмонтованим у текст, з вирівнюванням по центру:

 

Рис. 1. Назва рисунка

8.       Слово "Таблиця" вирівнювати по правому краю над таблицею, а в наступному рядку – назва таблиці, з вирівнюванням по центру.

9.       У кінці заголовків таблиць та рисунків крапки не ставити.

10.    Між рядками з індексом УДК, прізвищами авторів, назвою, анотаціями, текстом та переліком джерел відступати один міжрядковий інтервал.


Зразок оформлення тез  доповіді

 

УДК 624.012.25: 539.386

 

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З БЕТОНОМ АРМАТУРИ серпоподібного профілю

 

Determination of stresses WITH concrete OF reinforcing OF steel LOCKING sickle PROFILE

 

Бабич Є.М., д.т.н., проф. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), Чапюк О.С., к.т.н., доц. (Луцький національний технічний університет)

 

BabichE.М., DoctorofEngineering,Professor, (NationalUniversityofWaterManagementandNaturalResources, Rivne), Chapiuk O.S., Ph.D. in Engineering, AssociateProfessor, (LutskNationalTechnicalUniversity)

 

Експериментально доведено можливість використання логарифмічної залежності до визначення напруження зчеплення арматури серпоподібного профілю з бетоном. Запропоновані параметри зчеплення для арматури серпоподібного профілю.

 

A possibilityofusing a logarithmrulefordeterminationofcohesionofcrescentcross-sectionarmaturewithconcreteexperimentallyproved. Theparametersofcohesionofcrescentarmature [далі текст]…

 

В останні роки для виготовлення залізобетонних конструкцій застосовують арматуру згідно з ДСТУ 3760:2006 [далі текст] …

           

 

1. Бабич Є.М., Вавринюк Б.А., Чапюк О.С. Напружено - деформований стан контакту з бетоном арматури серповидного профілю. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне: НУВГП, 2019. Вип. 29. С. 74–82……. 10. Чапюк О.С. Зчеплення арматури з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях: дис. … канд. техн. наук: 05.23.01 / Луцьк: ЛНТУ, 2009. 169 с.