Запрошуємо на Всеукраїнську конференцію з актуальних проблем іншомовної комунікації

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Філологічний факультет

Кафедра практики англійської мови

Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів взяти участь у роботі

ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВІСТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ,

яка відбудеться 14 квітня 2021 року

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Інноваційні технології у вивченні та викладанні іноземних мов.

2.Дидактичні засади формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів вищих навчальних закладів.

3.Філософські, соціокультурні та психолінгвістичні проблеми змісту та організації навчального процесу.

4. Теоретичні та прикладні проблеми мовознавства та літературознавства.

5. Лінгвокультурологічні аспекти перекладу.

 

Мови конференції: українська, англійська, німецька, польська, російська

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції до 15 березня 2021 року (включно) необхідно надіслати:

§  Заявку на участь у конференції за запропонованою нижче формою (Додаток 1, 2)

§  Тези, оформлені відповідно до вимог

§  Копію квитанції або платіжного доручення (у відсканованому вигляді / фото квитанції /електронна копія квитанції)

Усі матеріали подаються у електронному вигляді (електронною поштою) у форматі *.doc окремими файлами, вказуючи номер тематичного напряму та прізвище автора тез (3_martyniuk_article, 3_martyniuk_zaiavka), на електронну адресу: shevchuk.nastia@gmail.com

 

Надсилаючи матеріали електронною поштою, у темі листа обов’язково вказуйте своє прізвище та перелік матеріалів, які цим листом надсилаються.

 

Участь у роботі конференції засвідчується сертифікатом.

Видання наукових праць конференції: збірник тез буде сформований після проведення конференції і розміщений протягом 15 календарних днів на сайті Луцького національного технічного університету за адресою http://lutsk-ntu.com.ua у розділі Діяльність «Наукова»: Наукові заходи: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/zbirnik-tez-dopovidey-naukovih-konferenciy

За потреби матеріали конференції можуть надсилатися окремо друкованим виданням.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг матеріалів – 2-4 сторінки; Формат – А4, гарнітура – MS Word. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25 см. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч - 20 мм.

По правому краю – прізвище та ініціали автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада (курсив:). Повна назва установи (курсив). Через один інтервал – назва доповіді (жирними літерами по центру, кегль-16). Через один інтервал – текст доповіді (тез), кегль - 14. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.

 

Список використаної літератури наводиться в кінці тексту (жирним і по центру Times New Roman, 14). Список подається в алфавітному порядку, посилання в тексті (номер джерела) зазначають у квадратних дужках [1] та оформлюють з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf  http://www.zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/dstu_8302.pdf

Якщо стаття, на яку є посилання, має цифровий ідентифікатор DOI (http://www.doi.org/index.html), його потрібно вказувати. У список літератури бажано включати сучасні (за останні п’ять років) джерела за проблематикою дослідження.

 

Відповідальність за наповненість тез доповідей несе автор. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам та надіслані пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть.

 

Подаючи тези до збірника, автори тим самим висловлюють згоду на розміщення повного їх тексту в мережі Інтернет.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Губіна А.М., канд. психол. наук., доцент

кафедри іноземної та української філології,

Луцький національний технічний університет

 

Можливості сервісу Google Classroom у навчанні іноземної мови у закладах вищої освіти

 

Текст ..............

 

Список використаної літератури

1.        Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Уманець В.О. Інноваційні технології у закладах вищої освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр., Київ-Вінниця: ТОВ фірма Планер, 2018. Вип. 51. С.11-15.

2.        Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html (дата звернення: 05.02.2021).

3. Словник іншомовних слів / уклад.: Л.О. Пустовіт. Київ : Довіра. 2000. 1017 с.

4. Ткачук Г.В. Хмарні технології: аналіз, перспективи, реалізації. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2015. №2. С. 40-43.

5. Hamad Alsowat An EFL Flipped Classroom Teaching Model: Effects on English Language Higher-order Thinking Skills, Student Engagement and Satisfaction. Journal of Education and Practice. 2016. Vol.7, No.9. P. 108-121.

6. Strayer J. How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research. 2012. Vol. 15(2). P. 171–193. URL: https://www.colorado.edu/ftep/sites/default/files/attached-files/strayer_-_inverted_ classroom_influences.pdf. (accessed on February 7, 2021)

7. Ribeca C. E-learning im Fremdsprachenunterricht URL : www.italienisch-online-lernen.de (besucht am 6. 02. 2021)

 

 

 

 

 

Федіна А.Н., магістрантка,

Рівненський державний гуманітарний університет

Категорія діалогу в контексті художнього перекладу

 

Текст ..............

Список використаної літератури

_____________________________________________________________________________________

 

Організаційний внесок учасника конференції складає:

1)                   100 грн. – плата за участь у конференції (сертифікат), електронний збірник

або

2)                   150 грн. – плата за участь (сертифікат) та збірник матеріалів конференції на паперовому носії

 

Організаційні внески використовуються для покриття витрат, пов’язаних із підготовкою і проведенням конференції, виготовлення сертифіката, Програми конференції, друку збірника (за потреби). Усі питання стосовно здійснення оплати з’ясовувати  у контактних осіб конференції.

Адреса оргкомітету: Луцький НТУ, Львівська 75, Луцьк 43018

Контактні особи: Губіна Алла Михайлівна (+380509201966)

Шевчук Анастасія Володимирівна (+380506843573) shevchuk.nastia@gmail.com

Кошти перераховувати на розрахунковий рахунок 4731185620626629 (картка ПриватБанк), або IBAN: UA843052990000026208898455963 РНОКПП (ІПН):3220021489 ПІБ: Шевчук А. В.

 

Важливо: одноосібні тези магістрантів будуть публікуватись лише із зазначенням у заявці на участь - Прізвища, ініціалів, наукового ступеня, вченого звання наукового керівника. (Додаток 2)

Додаток 1

Заявка

на участь у роботі ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції

«Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та  соціально-психологічні аспекти», яка відбудеться 14 квітня 2021 року, м. Луцьк

Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) _________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання _________________________________________________________

Місце роботи, посада (повністю) ________________________________________________________

Секція ______________________________________________________________________________

Назва тез доповіді ____________________________________________________________________

Поштова адреса ______________________________________________________________________

Телефон (мобільний) (обовязково) ______________________________________________________

E-mail  (обов’язково) __________________________________________________________________

Потреба в паперовому екземплярі збірника тез                 __________так/ні_____________________

Додаток 2

Заявка

на участь у роботі ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції

«Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та  соціально-психологічні аспекти», яка відбудеться 14 квітня 2021 року, м. Луцьк

Прізвище, ім’я та по батькові учасника/магістранта (повністю) ______________________________

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника,  науковий ступінь, вчене звання______________

____________________________________________________________________________________

Повна назва вищого навчального закладу_________________________________________________

Спеціальність учасника/магістранта______________________________________________________

Секція ______________________________________________________________________________

Назва тез доповіді ____________________________________________________________________

Поштова адреса ___ ___________________________________________________________________

Телефон (мобільний) (обовязково) ______________________________________________________

E-mail  (обов’язково) __________________________________________________________________

Потреба в паперовому екземплярі збірника тез                 __________так/ні_____________________