Аспірантури та докторантури

ФОТО

 

Завідувач аспірантурою та докторантурою

Демидюк Микола Анатолійович

 

Документи
Інформація
Перелік спеціальностей
Спеціалізовані вчені ради
Оголошення
Розклад занять

 

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВИХ КАДРІВ В АСПІРАНТУРІ І ДОКТОРАНТУРІ ЛУЦЬКОГО НТУ

 Аспірантуру відкрито в 1991, докторантуру – 2003 року.

Аспірантура і докторантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру в Луцькому національному технічному університеті (Луцький НТУ) приділяється серйозна увага. Адже, від наявності високого наукового потенціалу професорсько-викладацького складу залежить і рівень підготовки фахівців – майстрів своєї справи, які є майбутнім незалежної, могутньої держави – країни, в якій розвивається наука.

Сьогодні через аспірантуру університету ведеться підготовка фахівців вищої кваліфікації за 21 науковою спеціальністю, через докторантуру – за 6 науковими спеціальностями.

Обов’язки планування, організації та контролю підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті покладено на Відділ аспірантури та докторантури. Відділ аспірантури та докторантури є науковим  підрозділом Луцького НТУ. Підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи.

У своїй діяльності відділ аспірантури та докторантури керується «Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», «Законом про вищу освіту», наказами Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями ректора Луцького НТУ, Статутом університету, Положенням про відділ аспірантури та докторантури Луцького НТУ.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВІДДІЛУ ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ Є:

1. Планування, організація та контроль підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру університету.

2. Ведення обліку та аналізу статистичних показників з підготовки науково-педагогічних кадрів.

3. Розробка пропозицій з удосконалення та підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів.

4. Забезпечення оформлення документації та зберігання інформації у відповідності до законодавства у сфері захисту персональних даних.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ, ЯКІ ВИКОНУЄ ВІДДІЛ:

- Займається підготовкою облікової, статистичної, звітної документації з функціональної діяльності відділу.

- Формує план набору до аспірантури та докторантури за державним замовленням.

- Організовує укладання контрактів про платну підготовку в аспірантурі та докторантурі громадян України та іноземних громадян.

- Здійснює планування, організацію та контроль навчального процесу аспірантів та докторантів.

- Організовує та здійснює консультативну, а також роз’яснювальну роботу з науково-педагогічними кадрами.

- Комплектує склад комісій зі складання вступних і кандидатських іспитів, аналізує їх діяльність та слідкує за дотриманням встановлених вимог.

- Контролює проведення загальної атестації аспірантів та докторантів.

- Проводить облік та аналіз успішності аспірантів та докторантів за результатами атестації  та захистів.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва становить 3 роки, а без відриву від виробництва - 4 роки; перебування в докторантурі 3 роки.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити протягом жовтня зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), з філософії, іноземної мови (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

До аспірантури очної (з відривом від виробництва) та заочної форми (без відриву від виробництва) навчання на бюджетній основі зараховуються громадяни України віком до 50 років (за відповідною Угодою з ректором університету) при наявності диплома про повну вищу освіту (спеціаліст, магістр), як правило, без задовільних оцінок.

Представники сторонніх організацій зараховуються до аспірантури на контрактній (платній) основі.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні упродовж календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів за місцем роботи надається додаткова оплачувана відпустка на 30 календарних днів. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.

До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника до аспірантури до місця знаходження вищого навчального закладу, наукової установи і назад. Витрати на проїзд та проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом керівника вищого навчального закладу, наукової установи про його допуск до складання вступних іспитів.

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою вищого навчального закладу (факультету), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Зарахування до аспірантури проводиться за наказом керівника вищого навчального закладу.

Керівники підприємств, установ і організацій зобов'язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до аспірантури з відривом від виробництва, в необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування особи до аспірантури.

Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва, стипендія призначається з дня їх зарахування, але не раніше терміну звільнення з попереднього місця роботи.