Дідух Володимир Федорович

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ КАНДИДАТА НА ПОСАДУ РЕКТОРА

ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ДІДУХА ВОЛОДИМИРА ФЕДОРОВИЧА


Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експлуатації та технічного обслуговування машин ім. професора О.Д.Семковича Львівського національного аграрного університету. За сумісництвом – професор кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького національного технічного університету.

Народився 2 листопада 1955 р. у с. Диковини Горохівського району Волинської області, в сім’ї колгоспників. У 1972 році закінчив Лобачівську середню школу і вступив на навчання до Львівського ТУ-8, у якому здобув спеціальність слюсаря-інструментальника 3-го розряду. До призову в Радянську армію працював робітником на заводі ім. В.І.Леніна у м. Львові. Протягом 1974-1977 р.р. служив на Балтійському військово-морському флоті. Після звільнення з армії вступив на денну форму навчання до Львівського сільськогосподарського інституту на факультет механізації сільського господарства, який закінчив у 1982 році, де здобув фах інженера-механіка. Залишився працювати у даному вузі на кафедрі сільськогосподарських машин навчальним майстром, але з власної ініціативи, у 1983 р. переїхав на постійне місце проживання до м. Луцька. З 1983 по 1986 р. р. працював інженером-конструктором відділу головного технолога ДПЗ-28 (Державний підшипниковий завод).

Навчально-наукову роботу розпочав з посади старшого лаборанта (за сумісництвом – викладача) кафедри сільськогосподарського машинобудування Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту у лютому 1986 році. З 1987 по 1990 р.р. навчався на денній формі в аспірантурі Львівського політехнічного інституту. Підготував і захистив у 1991 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.20.01 – механізація сільськогосподарського виробництва. З 1990 по 2012 р.р. працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, зав. кафедри, директора інституту неперервного навчання Луцького національного технічного університету. У 2003 році захистив дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук.

Автор і співавтор більше 250 наукових праць, у тому числі навчальних посібників, монографій, авторських свідоцтв і патентів України на винаходи. Голова спеціалізованої Вченої ради за спеціальністю «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» при Львівському НАУ. Член аналогічної докторської спеціалізованої вченої ради у Тернопільському НТУ ім.. Івана Пулюя, експерт Міністерства освіти і науки з галузевого машинобудування. Підготовлено 14 кандидатів технічних наук. Відмінник освіти України, кращий винахідник Волинської області 1999 року, «Кращий науковець Волинського краю» у 2010р.

Ініціатор реформування економіки Волинської області за кластерною моделлю управління. Призер інноваційних державних конкурсів. Співавтор розробки документів на створення в області аграрного технологічного парку «Волинь» при Луцькому національному технічному університеті, «Високотехнологічного наукового парку Волинського регіону».

Активіст здорового способу життя, у 1979-1985 р.р. – член збірної України з легкої атлетики (спортивна ходьба), майстер спорту. Підготував 4 майстрів спорту. Член футбольної ветеранської команди «Луцька політехніка».


 

Мета підвищення якості підготовки фахівців та отримання університетом статусу дослідницького.

Нормативно-правове забезпечення: Конституція України, Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про наукові парки» та інші нормативно-правові документи, що регулюють сферу освіти в Україні.

Завдання:

1. Формування сприятливих умов для підвищення якості навчання студентів та конкурентоспроможності випускників університету на ринку праці.

2. Забезпечення розвитку наукових досліджень в університеті шляхом активізації участі наукових колективів в конкурсних програмах та грантах з метою формування додаткових джерел їхніх доходів.

3. Створення сучасної та модернізація існуючої матеріальної бази для покращення побуту та здоров’я студентів і співробітників університету.

 

Напрямки реалізації завдань:

Науково-виробничий:

ü  створення та відкриття високотехнологічного наукового парку, що сприятиме налагодженню тісної співпраці освіти та науки з виробництвом, поглибленню співпраці з владою та бізнесом;

ü  реалізація взаємозв’язку «освіта-наука-виробництво» з метою комерціалізації наукових досліджень та створення умов для набуття практичних навичок випускниками навчального закладу шляхом формування та включення до складу наукового парку виробничих структур;

ü  розробка дорожньої карти участі університету в мережевих (кластерних) структурах будівельного (створення будівельного кластеру на базі кафедри промислового та цивільного будівництва і будівельних компаній для модернізації бази відпочинку ЛНТУ на озері Світязь), транспортно-логістичного, агропромислового (створення кластеру по відновленню традиційної сільськогосподарської спеціалізації адміністративних районів зони Полісся), деревообробного (створення кластеру за участю ЛНТУ по виробництву паливних енергетичних матеріалів на основі переробки відходів лісосічного виробництва та неліквідної деревини) та транскордонного спрямування з метою налагодження співпраці з підприємницькими структурами, інвестиційними фондами та іноземними партнерами;

ü  реформування наукового відділу у відділ розвитку університету для формування концепції розвитку університету та посилення співпраці з міжнародними організаціями;

ü  формування пріоритетних напрямків досліджень кафедр відповідно до стратегії розвитку наукового парку через узгодження з програмами розвитку регіону;

ü  забезпечення реальної співпраці між кафедрами економічного та технічного профілю університету через спільну розробку інвестиційних проектів інноваційно-технологічної модернізації промислових та сільськогосподарських підприємств регіону, відновлення традиційної спеціалізації адміністративних районів Волинської області, створення логістичних центрів та IT-компаній;

ü  відкриття дієвих науково-дослідних лабораторій із високотехнологічним навчально-лабораторним обладнанням і технічними засобами навчання із перспективою їхнього розвитку у науково-дослідні інститути (відповідно до напрямків дослідження наукового парку та регіональних програм розвитку);

ü  посилення участі співробітників університету в розробці Стратегій та програм соціального і економічного розвитку Волинської області, особливо в частині інноваційного розвитку промислового та агропромислового секторів, структурної перебудови регіональної економіки, впровадження енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій, освоєння природно-ресурсного потенціалу;

 

Навчальний:

ü  розвиток системи дистанційного навчання шляхом створення центрів дистанційної освіти у Ковельському та Любешівському коледжах;

ü  розмежування функцій, відповідальності та повноважень структурних одиниць університету через забезпечення їх автономії у прийнятті рішень стосовно формування навчальних планів, підбору кадрового потенціалу та якості підготовки фахівців;

ü  створення та впровадження дієвої системи мотивації та росту кадрового навчально-наукового потенціалу, сприяння підготовці кандидатів та докторів наук шляхом введення системи матеріального заохочення росту фахового рівня викладача;

ü  виховання нового покоління докторів наук, керівників підрозділів, для яких обов’язковою умовою є читання лекцій;

ü  проведення рейтингової оцінки викладача через площину якості підготовки методичного забезпечення та ведення науково-дослідної роботи;

ü  підготовка викладачів різних спеціальностей відповідно до нового класифікатора;

ü  формування навчальних  планів, програм окремих фахових дисциплін через залучення фахівців з виробництв, у першу чергу, провідних спеціалістів регіону та роботодавців;

ü  відкриття нових спеціальностей через моніторинг і прогнозування ринку праці відділом розвитку університету;

ü  формування матеріально-технічної бази через пошук реальних партнерів і відкриття філій випускових кафедр на виробничих підприємствах області з перспективою їхнього включення до складу наукового парку.

ü  відкриття військової кафедри;

Соціальний:

ü  розробка та встановлення автономної котельні для опалювання корпусів університету, гуртожитку та спорткомплексу;

ü  активізація роботи спортивних секцій, гуртків;

ü  відновлення роботи басейну, побудова поля із штучним покриттям, реконструкція футбольного поля;

ü  будівництво житла для працівників університету по вул. Львівській на дольовій участі;

ü  розробка та впровадження програм енергоощадності в навчальних корпусах та гуртожитках університету;

ü  модернізація бази відпочинку на озері Світязь;

ü  завершення будівництва корпусу «Меридіан»;

Фінансовий:

ü  гарантування прозорості рішень у питаннях фінансового забезпечення та розподілу коштів університету шляхом проведення аудиторських перевірок із відкритим доступом громадськості та колективу до їхніх результатів;

ü  забезпечення фінансової стабільності розвитку університету шляхом активізації наукової діяльності та залучення коштів через державні наукові проекти, пошук грантових програм;

ü  забезпечення фінансової автономії кафедр в питаннях формування, використання та розподілу грошових коштів;

ü  встановлення щорічного диференційованого підходу до платної форми навчання: економічно обґрунтована ціна за спеціальностями, пільгові умови вступу студентів структурних підрозділів;

ü  оптимізація витрат із бюджету університету з метою забезпечення фінансової стабільності розвитку і своєчасної виплати заробітної плати та інших виплат усім працівникам університету.

Міжнародна співпраця:

ü  активізація співпраці з закордонними університетами в галузі освіти та науково-дослідної діяльності;

ü  розширення доступу до проходження практики та стажування за кордоном, отримання студентами подвійних дипломів, спільне проведення культурних заходів;

ü  розширення можливостей міжнародного та юридичного відділів з метою пошуку та залучення іноземних партнерів до участі у діяльності наукового парку;

ü  інтенсифікація міжнародного співробітництва через організацію конференцій, круглих столів, симпозіумів, семінарів та інших наукових заходів;

ü  розширення можливостей оволодіння іноземним мовами працівниками університету через створення постійно діючих курсів із залученням сторонніх висококваліфікованих фахівців.

 

 

 

Контактні дані:

електронна адреса: Didukh_V@ukr.net

моб. тел. – 050 87 80 925; 063 58 34 843