Факультет екології та приладо-енергетичних систем

декан:
к.г.н., доцент
Олена Феодосіївна Картава 
+38 (0332) 74-61-47

Сайт факультету: fepes.lntu.edu.ua

Факультет екології та приладо-енергетичних систем

Факультет створений наказом № 257 від 03.09.2005 р.

                                                                      

Декан: кандидат географічних наук, доцент

Картава Олена Феодосіївна

Телефон: (0332) 74-61-47 

Адреса:  ФЕПЕС. вул. Львівська, 75, к. 408а, м. Луцьк, 43018

e-mail: fepes@lntu.edu.ua

 

                                        

Заступник декана:

кандидат технічних наук, доцент

Федорчук-Мороз Валентина Іванівна

Заступник декана:

кандидат технічних наук, доцент

Бандура Ірина Олександрівна

 

Інспектор:

Венська Неля Василівна

 

Інспектор: 

Венський Ігор Миколайович

 

       Секретар:

     Мартинюк Надія Іванівна

 

Історія факультету започаткована з енергоощадного факультету створеного наказом МОНУ № 168 від 28.10.1998 року для підготовки спеціалістів які б займалися питаннями енергозбереження в промисловості, транспорті і сільському господарстві. На момент створення факультет проводив підготовку і випуск фахівців за такими спеціальностями:

– Електротехнічні системи електроспоживання;

– Прилади  точної механіки;

– Медичні прилади та системи;

– Екологія та охорона навколишнього середовища.

На даний час на факультеті відбувається підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 6 спеціальностями:

Назва спеціальності

Код

Ліцензований обсяг

бакалавр

денна

заочна

Цивільна безпека

263

40

20

Екологія

101

60

50

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

105

105

Туризм

242

30

30

Телекомунікації та радіотехніка

172

30

30

Готельно-ресторанна справа

241

30

20

На факультеті навчається близько шестисот студентів.

Матеріальне забезпечення навчального процесу. На  всіх кафедрах факультету діють спеціалізовані лабораторії, оснащені сучасними установками для проведення різноманітних досліджень, а також вимірювальними засобами, комп’ютерною технікою тощо.

Кадрове забезпечення навчального процесу

Професійний рівень професорсько-викладацького складу факультету – високий. Це дозволяє не тільки вести якісну підготовку висококваліфікованих фахівців за всіма напрямами (спеціальностями), але й плідно займатись науково-дослідною роботою.

Факультету підпорядковано 4 кафедри:

1.       Кафедра електропостачання;

2.       Кафедра екології;

3.       Кафедра туризму та цивільної безпеки;

4.       Кафедра фізики та електротехніки.

Всі кафедри є випусковими. На кафедрах факультету працює 50 викладачів, з них 3 докторів наук та професорів і 30 кандидати наук та доценти.

Методичне забезпечення навчального процесу Усі навчальні робочі програми, за якими проводиться підготовка фахівців, відповідають не лише українським, але й західним стандартам вищої освіти (розроблених згідно вимогам Болонського процесу). Усі дисципліни, що читаються студентам факультету, забезпечені навчально-методичними посібниками. Кількість та якість підручників, навчально-методичних посібників та електронних видань щороку зростає. В цілому навчання зорієнтоване на отримання студентами поглиблених академічних знань і розвиток уміння їх творчого застосування на практиці.

Науково-дослідна робота факультету

На кафедрах факультету активно проводиться науково-дослідна робота, основними результатами якої є підготовка та захист дисертацій та здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук.

Наукова діяльність факультету здійснюється в рамках пріоритетних напрямів досліджень кожної кафедри. В таблиці подана інформація про загальні напрями наукової діяльності кафедр факультету.

Наукові напрями факультету екології та приладо-енергетичних систем

Кафедра

Назва наукового напряму

Екології

Моніторинг та оптимізація навколишнього середовища

Електропостачання

Моделювання та управління електротехнічними системами електроспоживання і оптимізація режимів їх роботи

Туризму та цивільної безпеки

Організаційно-технічні основи створення безпечних умов на виробництві

Фізики та електротехніки

Фізика напівпровідників та діелектриків. Оптимізація параметрів роботи електротехнічних установок в різних режимах їх роботи

Науково-дослідну роботу на факультеті проводять кваліфіковані науковці кандидати, доктори наук, аспіранти та студенти.

У виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на факультеті приймають участь також і студенти. На кафедрах факультету створені та діють 10 наукових студентських гуртків в яких займається 109 студентів. Результатами їх діяльності є підготовка наукових публікацій, участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, а також вітчизняних та міжнародних конференціях. На факультеті функціонує наукове студентське товариство «Потенціал», в якому задіяні 71 студент різних курсів денної форми навчання.

Виховна робота

Професорсько-викладацький склад факультету активно займається виховною роботою зі студентами, керуючись основними положеннями «Концепції національного виховання студентської молоді» та «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти в Україні». Студенти факультету приймають активну участь у всіх заходах, що проводяться в університеті, в місті Луцьку та на рівні країни. У цілому виховна робота на факультеті спрямована на створення умов для забезпечення самореалізації студента як особистості, підвищення рівня його духовності та культури.

Виховна робота проводиться у відповідності з «Планом виховної роботи зі студентами факультету екології та приладо-енергетичних систем» та «Планом роботи студентської ради факультету екології та приладо-енергетичних систем», розроблених згідно з «Концепцією національного виховання студентської молоді університету та структурних навчальних підрозділів Луцького національного технічного університету» за такими основними напрямками:

- виховна робота в академічних групах факультету;

- виховна робота в гуртожитку;

- професійне спрямування студентів;

- виховна робота в позанавчальний час.

Студенти і випускники

Студенти факультету активно займаються науковою роботою – приймають активну участь у студентських наукових конференціях, а також регіональних і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, результатом чого є значна кількість публікацій у наукових виданнях. Крім того, студенти факультету приймають участь у змаганнях спортивного характеру, часто є призерами різноманітних республіканських олімпіад і конкурсів. Найкращі випускники факультету після закінчення аспірантури та захисту дисертацій поповнюють ряди професорсько-викладацького складу вузу. На даний час в університеті працює понад 25 викладачів – кандидатів технічних наук, доцентів, та 1 доктор технічних наук, які є випускниками факультету екології та приладо-енергетичних систем. Значна кількість підготовлених на факультеті фахівців працюють на провідних підприємствах регіону ПАТ «Електротермометрія», «СКФ Україна», ВАТ «Волиньобленерго», територіальному управлінні Держнаглядохорони праці, організаціях тепло- та водопостачання тощо.

Міжнародна співпраця.

Професорсько-викладацький склад факультету тісно співпрацює із зарубіжних партнерами із провідних вузів Росії, Білорусії, Польщі, Німеччини тощо, результатом чого є проведення спільних науково-технічних конференцій, семінарів, симпозіумів, спільні публікації, обмін студентами в рамках навчального процесу тощо.

    Підрозділи факультету:

Кафедра екології

Кафедра електропостачання

Кафедра туризму та цивільної безпеки