Факультет екології, туризму та електроінженерії

В.о. декана:
кандидат технічних наук, доцент
Волинець Владислав Ігорович 
+38 (0332) 74-61-47

Сайт факультету: fete.lntu.edu.ua

Факультет екології, туризму та електроінженерії

Факультет створений наказом № 257 від 03.09.2005 р.

 
                                                                     

в.о. декана факультету екології, туризму та електроінженерії

кандидат технічних наук

 Волинець Владислав Ігорович

 Телефон: (0332) 74-61-47 

Адреса:  ФЕТЕ вул. Львівська, 75, к. 408а, м. Луцьк, 43018

e-mail: fete@lntu.edu.ua

 

                                        

Заступник декана:

кандидат технічних наук, доцент

Федорчук-Мороз Валентина Іванівна

Заступник декана:

кандидат технічних наук, доцент

Бандура Ірина Олександрівна

 

Інспектор:

Венська Неля Василівна

  

Інспектор: 

Борейчук Наталія Володимирівна

 

 

       Секретар:

     Мартинюк Надія Іванівна

 

Історія факультету започаткована з енергоощадного факультету, створеного наказом МОНУ № 168 від 28.10.1998 року для підготовки спеціалістів з питань енергозбереження в промисловості, транспорті і сільському господарстві. На момент створення факультет проводив підготовку і випуск фахівців за такими спеціальностями:

– Електротехнічні системи електроспоживання;

– Прилади  точної механіки;

– Медичні прилади та системи;

– Екологія та охорона навколишнього середовища.

На даний час на факультеті відбувається підготовка бакалаврів і магістрів за 5 спеціальностями:

 


Назва спеціальності

Код

Ліцензований обсяг

бакалавр

денна

заочна

Цивільна безпека

263

40

20

Екологія

101

60

50

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

105

105

Туризм

242

30

30

Готельно-ресторанна справа

241

30

20

На факультеті навчається близько шестисот студентів.

Матеріальне забезпечення навчального процесу. На  всіх кафедрах факультету діють спеціалізовані лабораторії, оснащені сучасними установками для проведення різноманітних досліджень, а також вимірювальними засобами, комп’ютерною технікою тощо.

Кадрове забезпечення навчального процесу

Професійний рівень професорсько-викладацького складу факультету – високий. Це дозволяє не тільки вести якісну підготовку висококваліфікованих фахівців за всіма спеціальностями, але й плідно займатись науково-дослідною роботою.

Факультету підпорядковано3 кафедри:

1.       Кафедра електропостачання;

2.       Кафедра екології;

3.       Кафедра туризму та цивільної безпеки;

Всі кафедри є випусковими. На кафедрах факультету працює 36 викладачів, з них 3 –професори, 30 – кандидати наук та доценти.

Методичне забезпечення навчального процесу Усі навчальні робочі програми, за якими проводиться підготовка фахівців, відповідають не лише українським, але й західним стандартам вищої освіти (розроблених згідно вимогам Болонського процесу). Усі дисципліни, що читаються студентам факультету, забезпечені навчально-методичними посібниками. Кількість та якість підручників, навчально-методичних посібників та електронних видань щороку зростає. В цілому навчання зорієнтоване на отримання студентами поглиблених академічних знань і розвиток уміння їх творчого застосування на практиці.

Науково-дослідна робота факультету

На кафедрах факультету активно проводиться науково-дослідна робота, основними результатами якої є підготовка та захист дисертацій та здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук.

Наукова діяльність факультету здійснюється в рамках пріоритетних напрямів досліджень кожної кафедри. В таблиці подана інформація про загальні напрями наукової діяльності кафедр факультету.

Наукові напрями факультету екології та приладо-енергетичних систем

Кафедра

Назва наукового напряму

Екології

Агроекологічне та географічне обґрунтування створення ССЗ на території Волинської області (керівник – доц. Мерленко І.М.).

Наукове обґрунтування розвитку, функціонування і оптимізації структури екологічної мережі та об’єктів ПЗФ Волині (керівник – доц. Федонюк В.В.).

Електропостачання

Удосконалення методів та засобів компенсації реактивної потужності в мережах з різкозмінним навантаженням  (керівник – доц. Грицюк Ю.В.).

Удосконалення та розробка методів аналізу та підвищення ефективності енерговикористання в складних виробничих системах (керівник – доцент Коменда Т.І.).

Децентралізовані системи енергопостачання та їх енергоефективність (керівник – проф. Добровольська Л.Н.).

Туризму та цивільної безпеки

Дослідження перспектив розвитку туризму в Україні та світі (керівник – проф. Матвійчук Л.Ю.).

Підвищення рівня промислової та цивільної безпеки в Україні та світі (керівник – доц. Федорчук-Мороз В.І.).

Науково-дослідну роботу на факультеті проводять кваліфіковані науковці кандидати, доктори наук, аспіранти та студенти.

На кафедрах факультету створені та діють  5 наукових студентських гуртків, в яких займається 69 студентів. Результатами їх діяльності є підготовка наукових публікацій, участь та перемоги у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, а також вітчизняних та міжнародних конференціях.

Виховна робота

Професорсько-викладацький склад факультету активно займається виховною роботою зі студентами, керуючись основними положеннями «Концепції національного виховання студентської молоді» та «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти в Україні». Студенти факультету приймають активну участь у всіх заходах, що проводяться в університеті, в місті Луцьку та на рівні країни. У цілому виховна робота на факультеті спрямована на створення умов для забезпечення самореалізації студента як особистості, підвищення рівня його духовності та культури.

Виховна робота проводиться у відповідності з «Планом виховної роботи зі студентами факультету екології та приладо-енергетичних систем» та «Планом роботи студентської ради факультету екології та приладо-енергетичних систем», розроблених згідно з «Концепцією національного виховання студентської молоді університету та структурних навчальних підрозділів Луцького національного технічного університету» за такими основними напрямками:

- виховна робота в академічних групах факультету;

- виховна робота в гуртожитку;

- професійне спрямування студентів;

- виховна робота в позанавчальний час.

Студенти і випускники

Студенти факультету активно займаються науковою роботою – приймають активну участь у студентських наукових конференціях, а також регіональних і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, результатом чого є значна кількість публікацій у наукових виданнях. Крім того, студенти факультету приймають участь у змаганнях спортивного характеру, часто є призерами різноманітних республіканських олімпіад і конкурсів. Найкращі випускники факультету після закінчення аспірантури та захисту дисертацій поповнюють ряди професорсько-викладацького складу вузу. На даний час в університеті працює понад 25 викладачів – кандидатів технічних наук, доцентів, та 1 доктор технічних наук, які є випускниками факультету екології та приладо-енергетичних систем. Значна кількість підготовлених на факультеті фахівців працюють на провідних підприємствах регіону ПАТ «Електротермометрія», «СКФ Україна», ВАТ «Волиньобленерго», територіальному управлінні Держпраці , організаціях тепло- та водопостачання тощо.

Міжнародна співпраця.

Кафедри факультету готують грантові проекти в рамках програми Польща-Білорусь-Україна  та проекти, що подавались на конкурс EaRTS Україна-Білорусь. Були підготовлені проекти «Підвищення туристичної привабливості історико-культурних туристичних ресурсів «Перлини Західного Полісся», «Развитие сотрудничества природоохранных объектов Волынской и Брестской областей между Киверцивским НПП «Цуманская пуща» и ГПУ «РЗ «Прибужское Полесье» в сфере туризма и рекреации» та  «Мониторинг экологического состояния озер и их водосборов в пограничье Брестской и Волынской областей».

На факультеті ведеться робота щодо підвищення академічної мобільності студентів та викладачів.

За програмою академічної мобільності студентів, у Люблінській політехніці на магістратурі (подвійний диплом) навчаються студенти спеціальності «Екологія», а також проходять мовне стажування у Німеччині, м.Брухзаль і Польщі, м. Замосць студенти-екологи та туристи.

На факультеті налагоджена співпраця з Вищою школою економіки в м. Бидгощ (Республіка Польща) щодо проходження  практики/стажування. Для студентів-туристів база практики є у м.Варна, Болгарія та м.Ярославець, Польща.

 Підрозділи факультету:

Кафедра екології та агрономії

Кафедра електропостачання

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Кафедра цивільної безпеки