Факультет екології, туризму та електроінженерії

декан:
кандидат технічних наук, доцент
Волинець Владислав Ігорович 
+38 (0332) 74-61-47

 

Сайт факультету: fete.lntu.edu.ua   Scopus Bank of Science FETE

Результати опитування студентів ФЕТЕ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ, ТУРИЗМУ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

 Історія факультету започаткована з енергоощадного факультету, створеного наказом МОНУ № 168 від 28.10.1998 року для підготовки спеціалістів з питань енергозбереження в промисловості, транспорті та сільському господарстві. Деканом факультету було призначено к.т.н., доцента Селепину Романа Олександровича. На момент створення факультет проводив підготовку та випуск фахівців за такими спеціальностями:

– електротехнічні системи електроспоживання;

– прилади точної механіки;

– медичні прилади та системи;

– екологія та охорона навколишнього середовища.

         У 1999 році деканом факультету був к.ф.-м.н., доцент Тимощук Сергій Володимирович.

У 2005 році факультет було реорганізовано у факультет екології та приладо-енергетичних систем (наказ № 257 від 03.09.2005 р.).

З 2011 року деканом призначено к.г.н., доцента Картаву Олену Феодосіївну.

У 2018 році, в зв’язку з відкриттям нових спеціальностей, факультет перейменовано у факультет екології, туризму та електроінженерії.

У листопаді 2018 року деканом став к.т.н., доцент Волинець Владислав Ігорович.

 
                                                                     

Декан факультету екології, туризму та електроінженерії
кандидат технічних наук, доцент
Волинець Владислав Ігорович

Телефон: (0332) 74-61-47

Адреса деканату ФЕТЕ: вул. Львівська, 75, к. 408а, м. Луцьк, 43018

Е-mail: fete@lntu.edu.ua

                                         

Заступник декана:

кандидат технічних наук, доцент
Федорчук-Мороз Валентина Іванівна

Заступник декана:

кандидат технічних наук, доцент
Бандура Ірина Олександрівна

 

Інспектор:

Венська Неля Василівна

  

Інспектор: 

Борейчук Наталія Володимирівна

 

 

       Секретар:

     Мартинюк Надія Іванівна

 

На даний час на факультеті відбувається підготовка бакалаврів за 6 спеціальностями та магістрів за чотирма.

 

п/п

Назва кафедри

Шифр та назва спеціальності

Бакалавр

Магістр

1

Кафедра електропостачання

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

242 Туризм

3

Кафедра екології та агрономії

101 Екологія

201 Агрономія

101 Екологія

4

Кафедра цивільної безпеки

263 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

 


Ліцензійні обсяги за спеціальностями:

 

Назва спеціальності

Код

Ліцензований обсяг

бакалавр

денна

заочна

Екологія

101

60

50

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

105

105

Агрономія

201

30

20

Готельно-ресторанна справа

241

30

20

Туризм

242

40

20

Цивільна безпека

263

25

15

На факультеті навчається близько шестисот студентів.

Матеріальне забезпечення навчального процесу. На всіх кафедрах факультету діють спеціалізовані лабораторії, оснащені сучасними установками для проведення різноманітних досліджень, а також вимірювальними засобами, комп’ютерною технікою тощо.

Кадрове забезпечення навчального процесу. Професійний рівень професорсько-викладацького складу факультету – високий. Це дозволяє не тільки вести якісну підготовку висококваліфікованих фахівців за всіма спеціальностями, але й плідно займатись науково-дослідною роботою.

Факультету підпорядковано 4 кафедри:

1. Кафедра електропостачання (завідувач к.т.н., доцент Грицюк Юрій Віталійович).

2. Кафедра екології та агрономії (завідувач к.і.н., доцент Іванців Василь Володимирович).

3. Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (завідувач к.е.н., доцент Колісник Богдан Іванович).

4. Кафедра цивільної безпеки (завідувач к.с.-г.н., доцент Андрощук Ігор Володимирович).

Усі кафедри є випусковими. На кафедрах факультету працює 38 викладачів, з них 3 професори (з яких 2 доктора наук), 35 – кандидати наук та доценти.

Методичне забезпечення навчального процесу. Усі навчальні робочі програми, за якими проводиться підготовка фахівців, відповідають не лише українським, але й західним стандартам вищої освіти (розроблених згідно вимогам Болонського процесу). Усі дисципліни, що читаються студентам факультету, забезпечені навчально-методичними посібниками. Кількість та якість підручників, навчально-методичних посібників та електронних видань щороку зростає. У цілому навчання зорієнтоване на отримання студентами поглиблених академічних знань і розвиток уміння їх творчого застосування на практиці.

Науково-дослідна робота факультету. На кафедрах факультету активно проводиться науково-дослідна робота, основними результатами якої є підготовка та захист дисертацій та здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук.

Наукова діяльність факультету здійснюється в рамках пріоритетних напрямів досліджень кожної кафедри. В таблиці подана інформація про загальні напрями наукової діяльності кафедр факультету.

Наукові напрями факультету екології, туризму та електроінженерії

 

Кафедра

Назва наукового напряму

Екології та агрономії

Агроекологічне та географічне обґрунтування створення ССЗ на території Волинської області (керівник – доц. Мерленко І.М.).

Наукове обґрунтування розвитку, функціонування і оптимізації структури екологічної мережі та об’єктів ПЗФ Волині (керівник – доц. Федонюк В.В.).

Електропостачання

Удосконалення методів та засобів компенсації реактивної потужності в мережах з різкозмінним навантаженням (керівник – доц. Грицюк Ю.В.).

Удосконалення та розробка методів аналізу та підвищення ефективності енерговикористання в складних виробничих системах (керівник – доцент Коменда Т.І.).

Децентралізовані системи енергопостачання та їх енергоефективність (керівник – проф. Добровольська Л.Н.).

Туризму та готельно-ресторанної справи

Дослідження перспектив розвитку туризму в Україні та світі (керівник – проф. Матвійчук Л.Ю.).

Дослідження природно-рекреаційного потенціалу і оцінка туристичних ресурсів Західного регіону (керівник – доц. Колісник Б.І.)

Цивільної безпеки

Підвищення рівня промислової та цивільної безпеки в Україні та світі (керівник – доц. Федорчук-Мороз В.І.).

Науково-дослідну роботу на факультеті проводять кваліфіковані науковці кандидати, доктори наук, аспіранти та студенти.

На кафедрах факультету створені та діють 5 наукових студентських гуртків, в яких займається 65 студентів. Результатами їх діяльності є підготовка наукових публікацій, участь та перемоги у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, а також вітчизняних та міжнародних конференціях.

Виховна робота. Професорсько-викладацький склад факультету активно займається виховною роботою зі студентами, керуючись основними положеннями «Концепції національного виховання студентської молоді» та «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти в Україні». Студенти факультету приймають активну участь у всіх заходах, що проводяться в університеті, в місті Луцьку та на рівні країни. У цілому виховна робота на факультеті спрямована на створення умов для забезпечення самореалізації студента як особистості, підвищення рівня його духовності та культури.

Виховна робота проводиться у відповідності з «Планом виховної роботи зі студентами факультету екології, туризму та електроінженерії» та «Планом роботи студентської ради факультету екології, туризму та електроінженерії», розроблених згідно з «Концепцією національного виховання студентської молоді університету та структурних навчальних підрозділів Луцького національного технічного університету» за такими основними напрямками:

- виховна робота в академічних групах факультету;

- виховна робота в гуртожитку;

- професійне спрямування студентів;

- виховна робота в позанавчальний час.

Студенти факультету активно займаються науковою роботою – приймають активну участь у студентських наукових конференціях, а також регіональних і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, результатом чого є значна кількість публікацій у наукових виданнях. Окрім того, студенти факультету приймають участь у змаганнях спортивного характеру, часто є призерами різноманітних республіканських олімпіад і конкурсів. Найкращі випускники факультету після закінчення аспірантури та захисту дисертацій поповнюють ряди професорсько-викладацького складу ЗВО. На даний час в університеті працює понад 25 викладачів – кандидатів технічних наук, доцентів, та 1 доктор технічних наук, які є випускниками факультету. Значна кількість підготовлених на факультеті фахівців працюють на провідних підприємствах регіону.

Міжнародна співпраця. Кафедри факультету готують грантові проекти в рамках програми Польща-Білорусь-Україна та проекти, що подавались на конкурс EaRTS Україна-Білорусь. Були підготовлені проекти «Підвищення туристичної привабливості історико-культурних туристичних ресурсів «Перлини Західного Полісся», «Развитие сотрудничества природоохранных объектов Волынской и Брестской областей между Киверцивским НПП «Цуманская пуща» и ГПУ «РЗ «Прибужское Полесье» в сфере туризма и рекреации» та  «Мониторинг экологического состояния озер и их водосборов в пограничье Брестской и Волынской областей».

На факультеті ведеться робота щодо підвищення академічної мобільності студентів та викладачів.

За програмою академічної мобільності студентів, у Люблінській політехніці на магістратурі (подвійний диплом) навчаються студенти спеціальності «Екологія», а також проходять мовне стажування у Німеччині, м.Брухзаль і Польщі, м. Замосць студенти-екологи та туристи.

На факультеті налагоджена співпраця з Вищою школою економіки в м. Бидгощ (Республіка Польща) щодо проходження практики/стажування. Для студентів-туристів база практики є у м.Варна, Болгарія та м. Ярославець, Польща.

 Підрозділи факультету:

Кафедра екології та агрономії

Кафедра електропостачання

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Кафедра цивільної безпеки