Факультет екології, туризму та електроінженерії

декан:
кандидат технічних наук, доцент
Волинець Владислав Ігорович 
+38 (0332) 74-61-47

 

Сайт факультету: fete.lntu.edu.ua   Scopus Bank of Science FETE

Результати опитування студентів ФЕТЕ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ, ТУРИЗМУ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

 

 

Історія факультету започаткована з енергоощадного факультету, створеного наказом МОНУ № 168 від 28.10.1998 року для підготовки спеціалістів з питань енергозбереження в промисловості, транспорті та сільському господарстві.       Деканом факультету було призначено к.т.н., доцента Селепину Романа Олександровича.

         У 1999 році деканом факультету був к.ф.-м.н., доцент Тимощук Сергій Володимирович. У 2005 році факультет було реорганізовано у факультет екології та приладо-енергетичних систем (наказ № 257 від 03.09.2005 р.). З 2011 року деканом призначено к.г.н., доцента Картаву Олену Феодосіївну. У 2018 році, в зв’язку з відкриттям нових спеціальностей, факультет перейменовано у факультет екології, туризму та електроінженерії, а у листопаді 2018 року деканом став к.т.н., доцент Волинець Владислав Ігорович.

 
      Волинець Владислав Ігорович,

декан факультету екології, туризму та електроінженерії
Адреса деканату ФЕТЕ: вул. Львівська, 75, к. 408а, м. Луцьк, 43018
Телефон: (0332) 74-61-47
Е-mail: fete@lntu.edu.ua

                         

2. Структура факультету

2.1. Деканат 

№з/п

П.І.Б. (повністю)

Посада

Тел., Е-mail

1

Волинець Владислав Ігорович

Декан

(0332) 74-61-47

volynetsvladyslav@lutsk-ntu.com.ua

2

Федорчук-Мороз Валентина Іванівна

Заступник
 декана

(0332) 74-61-47

fete@lntu.edu.ua

3

Бандура Ірина Олександрівна

Заступник
 декана

(0332) 74-61-47

fete@lntu.edu.ua

4

Венська Неля Василівна

Інспектор

(0332) 74-61-47

fete@lntu.edu.ua

5

Борейчук Наталія Володимирівна

Інспектор

(0332) 74-61-47

fete@lntu.edu.ua

6

Мартинюк Надія Іванівна

Секретар

(0332) 74-61-47

fete@lntu.edu.ua

 

   

2.2. Кафедри факультету

 

№з/п

Назва кафедри

Завідувач кафедри

Контактна інформація

1

Кафедра екології та агрономії

Іванців Василь Володимирович

43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75 (корпус В), каб. 353

Тел: (0332) 74-61-35

E-mail: e@lntu.edu.ua  

  

2

Кафедра електропостачання

Грицюк Юрій Віталійович

43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75 (корпус A), каб. 103

Тел: (0332) 74-61-19

E-mail:
elpos@lntu.edu.ua 

3

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Поліщук Лариса Миколаївна

43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75 (корпус В), каб. 239

Тел: (0332) 74-61-39

E-mail: tgrs@lntu.edu.ua 

4

Кафедра цивільної безпеки

Андрощук Ігор Володимирович

43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75 (корпус В), каб. 259

Тел: (0332) 74-61-35

E-mail: opbzh@lntu.edu.ua  

 

2.3. Контингент студентів факультету

 

 

Форма
навчання

Курс навчання

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

IV курс

V курс

VI курс

VIІ
курс

Всього

ДЕННА

139

68

90

79

80

74

-

530

ЗАОЧНА

41

19

36

20

9

36

25

186

НА ФАКУЛЬТЕТІ

180

87

126

99

89

110

25

716

 

         3. Умови навчання

 На факультеті здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за наступними рівнями:

 – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

– другий (магістерський) рівень вищої освіти;

 На даний час на факультеті відбувається підготовка бакалаврів за шістьма спеціальностями та магістрів за чотирма.

з/п

Назва кафедри

Шифр та назва спеціальності

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1

Кафедра електропостачання

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

242 Туризм

3

Кафедра екології та агрономії

101 Екологія

201 Агрономія

101 Екологія

4

Кафедра цивільної безпеки

263 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

 

На кафедрах факультету працює 40 викладачів, з яких 4 професори (з них 3 доктора наук), 36 – кандидати наук та доценти.

 

з/п

Назва кафедри

Всього

Штатні викла-дачі

З них вищої кваліфікації

Доктори наук і професори

%

Кандидати наук / доценти

%

Всього

%

1

Кафедра електропостачання

13

13

1

7,7

11

84,6

12

92,3

2

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

7

7

1

14

6

86

7

100

3

Кафедра екології та агрономії

13

12

1

8,3

10

83,3

11

91,6

 

Кафедра цивільної безпеки

7

6

-

-

6

100

6

100

 

Професійний рівень професорсько-викладацького складу факультету – високий. Це дозволяє не тільки вести якісну підготовку висококваліфікованих фахівців за всіма спеціальностями, але й плідно займатись науково-дослідною роботою.

На всіх кафедрах факультету діють спеціалізовані лабораторії, оснащені сучасними установками для проведення різноманітних досліджень, а також вимірювальними засобами, комп’ютерною технікою тощо.

Усі навчальні робочі програми, за якими проводиться підготовка фахівців, відповідають не лише українським, але й західним стандартам вищої освіти (розроблених згідно вимогам Болонського процесу). Усі дисципліни, що читаються студентам факультету, забезпечені навчально-методичними посібниками. Кількість та якість підручників, навчально-методичних посібників та електронних видань щороку зростає. У цілому навчання зорієнтоване на отримання студентами поглиблених академічних знань і розвиток уміння їх творчого застосування на практиці.

На кафедрах факультету активно проводиться науково-дослідна робота, основними результатами якої є підготовка та захист дисертацій, та здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук.

Наукова діяльність факультету здійснюється в рамках пріоритетних напрямів досліджень кожної кафедри. В таблиці подана інформація про загальні напрями наукової діяльності кафедр факультету.

 

Наукові напрями кафедр факультету

з/п

Назва кафедри

Науковий напрям

1

Кафедра електропостачання

1. Моделювання та управління електротехнічними системами електроспоживання і оптимізація режимів їх роботи.

2

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

1. Організаційно-економічні механізми використання та охорони туристичних ресурсів.

2. Удосконалення системи управління готельно-туристичним бізнесом на макро- і мікро-  рівнях.

3

Кафедра екології та агрономії

1. Наукове обґрунтування розвитку, функціонування і оптимізації структури екологічної мережі та об'єктів ПЗФ Волині.

2. Агроекологічне та географічне обґрунтування створення ССЗ на території Волинської області.

 

4

Кафедра цивільної безпеки

1. Підвищення промислової та цивільної безпеки в Україні та світі.

 

 

Науково-дослідну роботу на факультеті проводять кваліфіковані науковці кандидати, доктори наук, аспіранти та студенти.

На кафедрах факультету створені та діють 5 наукових студентських гуртків, в яких займається 65 студентів. Результатами їх діяльності є підготовка наукових публікацій, участь та перемоги у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, а також вітчизняних та міжнародних конференціях.

Професорсько-викладацький склад факультету активно займається виховною роботою зі студентами, керуючись основними положеннями «Концепції національного виховання студентської молоді» та «Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти в Україні». Студенти факультету приймають активну участь у всіх заходах, що проводяться в університеті, в місті Луцьку та на рівні країни. У цілому виховна робота на факультеті спрямована на створення умов для забезпечення самореалізації студента як особистості, підвищення рівня його духовності та культури.

Виховна робота проводиться у відповідності з «Планом виховної роботи зі студентами факультету екології, туризму та електроінженерії» та «Планом роботи студентської ради факультету екології, туризму та електроінженерії», розроблених згідно з «Концепцією національного виховання студентської молоді університету та структурних навчальних підрозділів Луцького національного технічного університету» за такими основними напрямками:

- виховна робота в академічних групах факультету;

- виховна робота в гуртожитку;

- професійне спрямування студентів;

- виховна робота в позанавчальний час.

Студенти факультету активно займаються науковою роботою – приймають активну участь у студентських наукових конференціях, а також регіональних і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, результатом чого є значна кількість публікацій у наукових виданнях. Окрім того, студенти факультету приймають участь у змаганнях спортивного характеру, часто є призерами різноманітних республіканських олімпіад і конкурсів. Найкращі випускники факультету після закінчення аспірантури та захисту дисертацій поповнюють ряди професорсько-викладацького складу ЗВО. На даний час в університеті працює понад 25 викладачів – кандидатів технічних наук, доцентів, та 1 доктор технічних наук, які є випускниками факультету. Значна кількість підготовлених на факультеті фахівців працюють на провідних підприємствах регіону. 

 Підрозділи факультету:

Кафедра екології та агрономії

Кафедра електропостачання

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Кафедра цивільної безпеки