Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

декан:
доктор технічних наук, професор
Андрущак Ігор Євгенович
+38 (0332) 25-15-38

Сайт факультету: fof.lntu.edu.ua

Scopus Bank of Science

Історія факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права (ФФОЛП) – це одна із сторінок становлення та розвитку Луцького НТУ.

Кінець 90-х років був дуже важливим в історії розвитку нашого ВНЗ. З отриманням статусу університету розпочалась активна робота з організаційно-структурної його перебудови. Згідно з наказом Міністерства освіти України №356 від 08.10.1998 року та наказом ректора ЛДТУ №168 від 28.10.1998 року «Про реорганізацію структурних підрозділів університету» був створений факультет обліку та фінансів, якому підпорядковувались кафедра обліку і аудиту (завідувач кафедри – к.е.н., доц. Лещук  Віктор Пилипович), прикладної математики, яка з 2005 року підпорядковується ФКНІТ (завідувач кафедри – к.ф.-м.н., доц. Сорока Р. О.), та філософії (завідувач кафедри – к.ф.н, доц. Теслюк С. С.). Очолили факультет обліку та фінансів декан, к.е.н., доц. Московчук Алла Тимофіївна і заступник декана, к.е.н., доц. Талах Валентин Іванович.

У цей час на факультеті проводилась підготовка фахівців за двома спеціальностями – «Облік і аудит» та «Фінанси», навчалось – 456 студентів, а забезпечували навчальний процес 32 викладачі, з них 9 (29%) – з науковими ступенями і вченими званнями.

З метою вдосконалення професійної підготовки фахівців з фінансів та підвищення ефективності наукової роботи наказом по ЛДТУ №243 від 06.09.2000 року на базі кафедри обліку і аудиту створена кафедра фінансів, завідувачем якої призначений к.е.н., доц. Лещук Віктор Пилипович. Кафедру обліку і аудиту очолила к.е.н., доц. Садовська Ірина Борисівна.

Стрімкий розвиток банківської системи України вимагав залучення до роботи енергійних, ділових людей, які мають достатній рівень спеціальних знань. У 2004 році з метою забезпечення потреб ринку праці у таких фахівцях був вперше проведений прийом студентів на спеціальність «Банківська справа» і їх підготовка розпочалась на нашому факультеті. Вимогою часу стало і створення кафедри банківської справи (наказ по ЛДТУ №386 від 18.08.2006 року). Завідувачем кафедри обрано к.е.н., доц. Різник Наталію Степанівну.

у 2008 році  факультету обліку та фінансів  відбулось підпорядковуються кафедр: товарознавства та експертизи у митній справі; іноземних мов; інженерної педагогіки, психології та українознавства.

Остаточно науково-педагогічний колектив факультету сформувався у 2018 році. До складу факультету увійшли 4 кафедри: 

-         обліку і аудиту;

-          фінансів, банківської справи та страхування;

-           гуманітарних наук, соціального забезпечення та права;

-          української та іноземної лінгвістики.

У даний час організацію діяльності факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права забезпечують:

* декан, д.т.н., проф. Андрущак Ігор Євгенович;

* заступник декана з наукової роботи і міжнародних зв’язків, к.е.н., доц. Зеленко Сергій Володимирович;

* заступник декана з виховної роботи і зв’язків з громадськістю к.е.н., доц. Гаврилюк Ольга Олександрівна.

На кафедрах факультету  працює 70 викладачів, з яких 98% доктори наук та кандидати наук. Студенти денної та заочної форм навчання здобувають фах за освітніми програмами бакалавра і магістра, а їх підготовка проводиться за спеціальностями та спеціалізаціями:

- 071 "Облік і оподаткування";

- 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ("Фінанси", "Банківська справа");

- 073 "Менеджмент" ("Бізнес-адміністрування");

- 035 "Філологія" (035.10 "Прикладна лінгвістика");

- 081 "Право";

- 232 "Соціальне забезпечення".

За період діяльності факультету здобули вищу освіту і отримали дипломи понад 4600 фахівців, з них магістри - понад 900. 

Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права Луцького НТУ гордиться своїми випускниками, які продовжують навчання в аспірантурі, працюють за фахом на підприємствах різних організаційно-правових форм, в органах державного управління, у фінансово-кредитних установах м. Луцька, Волинської області та інших регіонів України. 

Діяльність факультету багатоаспектна, багатогранна. Значна увага на усіх етапах його становлення і розвитку приділялась навчальній роботізміст якої полягає у вдалому поєднанні практичної і теоретичної підготовки з гуманітарних, фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін.

На факультеті активно запроваджуються новітні інноваційні технології навчання. Так, у навчальному процесі на ФФОЛП задіяні багато комп’ютерних класів та мультимедійних аудиторій, що дозволяє підвищити якість надання освітніх послуг.

 

 


Важливою складовою діяльності викладачів факультету є методична робота. Підвищення ефективності організації методичної роботи у Луцькому НТУ в цілому, проведення конкурсів на кращий підручник, навчальний посібник, кращу методичну розробку активізували методичну роботу викладачів факультету. Нині забезпечення методичними матеріалами дисциплін, закріплених за кафедрами факультету складає 98,7%.

 Наукова робота на факультеті націлена на вирішення актуальних завдань  на макро- та мікрорівнях, впровадження наукових розробок у навчальний процес та підготовку науково-педагогічних кадрів. Вона є ключовим засобом  підвищення якості підготовки фахівців, розширення їх професійного світогляду, здатності самостійно вирішувати складні теоретичні та практичні завдання, постійно поглиблювати свої знання, безперервно вчитись та самовдосконалюватись.

 Вагомі здобутки має професорсько-викладацький колектив факультету в науковій роботі. Так, результати наукових досліджень викладачів обговорюються на конференціях, публікуються у наукових виданнях. Вже традиційним є проведення конференцій, семінарів, круглих столів на кафедрах факультету.

 Наукова робота студентів – це  підготовка наукових доповідей, рефератів, публікація статей  у збірниках наукових праць, участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та наукових студентських конференціях.

Більше 70% студентів факультету беруть активну  участь у науковій роботі. На базі кафедр діють студентські наукові гуртки.

 

Наші студенти є переможцями обласних, міжрегіональних, Всеукраїнських  та Міжнародних конкурсів наукових робіт, дипломних робіт спеціаліста та магістра, вузівських та Всеукраїнських олімпіад.

 

Міжнародна співпраця.

Постійно вдосконалюється на факультеті підготовка студентів через співпрацю з провідними вітчизняними та закордонними підприємствами, навчальними закладами та науковими установами. Студенти мають можливість пройти стажування у престижних закордонних навчальних закладах та брати участь у програмах обміну студентами  та отримання подвійних дипломів магістра. Зокрема, налагоджена співпраця з Вищою технічною школою Ліппе (Німеччина), спілкою «Мости в Україну» (Німеччина), Торгово-промисловою Палатою Південної Вєлькопольські (Польща), Люблінським технічним університетом «Люблінська політехніка» (Польща), Інститутом міжнародних відносин Державної вищої школи Східноєвропейської  в Перемишлі (Польща), Університетом школи СаллезіанСаррія (м. Барселона, Іспанія), Свенктошинським технологічним університетом (м. Кельце, Польща) та іншими.

 

 

Виховна робота, яка  проводиться на факультеті, забезпечує розвиток особистості студента, його самовдосконалення і самореалізацію на основі актуалізації духовно-моральних, інтелектуальних та культурних цінностей, формування активної громадянської позиції.

 


 

 

Важливими завданнями колективу факультету на перспективу є:

-   забезпечення належної якості освіти, підвищення конкурентоспро-можності випускників, що уможливлюється завдяки високому професіоналізму викладачів;

-  формування наукових шкіл з розв’язання актуальних проблем ;

-  подальший розвиток міжнародної співпраці з метою проведення спільних семінарів, круглих столів, конференцій, а також обміну студентами;

-  забезпечення належного рівня  вивчення іноземних мов для розвитку професійних мовних компетенцій студентів та їх ефективного функціонування у культурному розмаїтті навчального та професійного середовища;

-  поглиблення співпраці з місцевими органами влади та бізнесовими структурами шляхом ініціювання спільних науково-технічних та інформаційних заходів щодо актуальних проблем сьогодення.

 

Підрозділи факультету:

Кафедра обліку та аудиту (ОА) 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра соціального забезпечення та гуманітарних наук

Кафедра української та іноземної лінгвістики 

Кафедра права