Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

декан :
кандидат технічних наук, доцент
Ростислав Григорович Редько
+38 (0332) 76-73-94


ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сучасне суспільство потребує високоосвічених фахівців, здатних використовувати в практичній діяльності нові засоби інформаційних технологій як у процесі надання освітніх послуг, так в науковій та виробничій сферах. Особливі вимоги визначаються до випускників комп’ютерних спеціальностей, які в майбутньому становитимуть ґрунтовну основу вітчизняної ІТ-індустрії. Значка кількість науковців і керівництво держави вважають, що саме від їх компетентності залежить добробут та економічна могутність нації.

Відповідно до оцінки експертів PwC, які провели незалежне макроекономічне дослідження на замовлення IT-комітету Європейської бізнес асоціації, експортно-орієнтована IT-галузь за період 2016-2020 може збільшитись в два рази за всіма показниками і генерувати до 27,2 млрд. грн. доходів до держбюджету.

Розвиток інформаційних технологій в Луцькому НТУ почався у 1993 році з відкриття напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

В 1998 році роботу в даному напряму продовжила новостворена кафедра «Автоматизоване управління виробничими процесами» під керівництвом доц. В.В. Лотиша.

Вимоги ринку праці у Волинській області настійно вимагають більш високої спеціалізації випускників у галузі програмного забезпечення обчислювальних та автоматизованих систем, тобто в галузі створення і використання сучасних інформаційних технологій.

В 2003 році в Луцькому НТУ відкривається нова спеціальність «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» (на даний час 015 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»), у 2005 році - спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі» (123 «Комп’ютерна інженерія»). Це стало передумовою створення в 2005 році факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ФКНІТ) Луцького національного технічного університету.

Факультет динамічно розвивається. В 2011 році відкривається спеціальність «Комп’ютерні науки» (122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»), а в 2016 році – 121 «Інженерія програмного забезпечення».

На даний час факультет КНІТ здійснює підготовку фахівців п’яти спеціальностей:

  • 015 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»;

  • 121 «Інженерія програмного забезпечення»;

  • 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;

  • 123 «Комп’ютерна інженерія».

  • 125 «Кібербезпека».

На факультеті КНІТ діє 8 спеціалізованих лабораторій, обладнаних сучасними комп’ютерним та мультимедійним забезпеченням, системами передачі даних та іншими спеціалізованими пристроями та наочним приладдям.

Станом на 01.09.2016 р. на факультеті навчається 841 студент, з них – 136 (16,2%) за контрактом:

        денна форма навчання – 706 студентів, з них 70 (10%) за контрактом;

        заочна форма навчання – 135 студентів, з них 66 (49%) за контрактом.

На перший курс на спеціальності факультету КНІТ у 2015 році прийнято 178 студентів, з них 45 (25,3 %) на контракт; у 2016 році на спеціальності факультету прийнято 252 студенти (на 30 % більше), з них 55 (22 %) на контракт.

Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу факультету дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців ІТ-сфери, які компетентні в розробці і використанні нових інформаційних технологій, проектуванні автоматизованих систем управління підприємствами, створенні прикладних програмних продуктів, розробці web-орієнтованих інформаційних систем тощо. Випускники факультету вивчають теоретичні і практичні основи створення і використання автоматизованих систем обробки інформації та управління на базі швидкісних обчислювальних мереж та систем.

Викладачі факультету постійно розробляють нове програмно-методичне забезпечення по кожній із дисциплін, що сприяє швидкому впровадженню новітніх знань у навчальний процес. Науковці факультету КНІТ співпрацюють з провідними українськими та зарубіжними партнерами за відповідними спеціалізаціями кафедр.

Реалізація будь-яких проектів інформатизації можлива лише при наявності висококваліфікованих фахівців. Факультет КНІТ Луцького НТУ саме й орієнтований на комплексну підготовку студентів у галузі засобів сучасної та перспективної обчислювальної техніки та її використання. Ці напрямки і складають основне ядро фахівців, що формують базу впровадження обчислювальної техніки й інформаційних технологій для підприємств та освітніх закладів Волинської області. Задля забезпечення фахової підготовки майбутніх фахівців ІТ-галузі викладачами факультету широко заохочується участь студентів комп’ютерних спеціальностей в предметних та міжнародних олімпіадах і конкурсах (всеукраїнська олімпіада з робототехніки, міжнародна олімпіада з спортивного програмування (ACM ICPC), міжнародна ІТ-олімпіада «ІТ-Universe», конкурс компанії ІВМ «System z/Master», міжнародна олімпіада «ІТ-Планета» тощо). На них студенти удосконалюють практичні навички створення і використання засобів інформаційних комп’ютерних технологій, здобуті у процесі освітньої діяльності.

 Підрозділи факультету:

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Кафедра комп'ютерних технологій та професійної освіти 

Кафедра фундаментальних наук (ФН)