Історія Технологічного факультету

     Технологічний факультет є одним з найперших факультетів Луцького національного технічного університету. Його створено наказом директора Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту № 86 від 26.08.1985р. як структурний підрозділ Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту (ЛФЛПІ). Очолив на той час ТФ к.т.н., доцент Риков Євген Миколайович, та закріплено за ним тоді три кафедри: 1) загальнонаукових дисциплін; 2) технології машинобудування; 3) інже­нерної графіки. 
     Від початку створення факультет готував студентів лише за спеціальністю “Технологія машинобудування”. З кожним наступним навчальним роком технологічний факультет розвивався, розширювався, якісно зростав його науковий потенціал, професорсько-викладацький склад, зміцнювалися його зв’язки з провідними вузами країни, з виробництвом, створювалися власні наукові школи, зростала матеріально-технічна та лабораторна база. З листопада 1986 року по квітень 1989 року факультетом керував к.т.н., доцент Кузьмін Володимир Олександрович. 
    В період з квітня 1989 р. по грудень 1998 р.) факультетом керував к.т.н., доцент Філіпчук Євген Олександрович. У квітні 1991 року (наказ №87 від 4.04.91р. згідно з постановою Ради Міністрів УРСР №78 від 1.04.91р.) на базі Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту створено Луцький індустріальний інститут (ЛІІ), і технологічний факультет стає одним із 4-х його факультетів. 
     Наступний період діяльності факультету характеризувався подальшим розвитком, перебудовою, вдосконаленням структури як факультету, так і вузу в цілому. Відкриття аспірантури, спеціалізованої вченої ради, перехід до багаторівневої системи організації навчального процесу і постійний подальший розвиток ЛІІ, на підставі рішення акредитаційної комісії Міністерства освіти України і постанови Кабінету Міністрів України №1463 від 24.12.1997р., привели до отримання найвищого – четвертого рівня акредитації, статусу університету і назви Луцького держаного технічного університету.
    В 1998-2001 рр. факультет очолював к.т.н., професор Рудь Віктор Дмитрович. У зв’язку з отриманням статусу технічного університету, значним зростанням контингенту студентів, збільшенням кількості кафедр відповідно до наказу Міністерства освіти України №356 від 8.10.1998р. і згідно з наказом №168 від 28.10.1998р. ЛДТУ «Про реорганізацію структурних підрозділів ЛДТУ» технологічний факультет реорганізовано в складі Луцького державного технічного університету. З 2001 року по 2005 р. факультет очолював академік УЕАН, д.г.н., професор Мольчак Ярослав Олександрович. Цей етап характеризувався подальшим швидким розвитком факультету, кафедр, відкриттям нових спеціальностей, перебудовою, вдосконаленням його структури. 
    Вагомий внесок у сучасний розвиток факультету також внесли: д.т.н., проф. Пальчевський Б.О. – зав. кафедрою пакування і автоматизації виробничих процесів; к.т.н., доц. Тулашвілі Ю.Й. – зав. кафедрою комп’ютерних технологій професійного навчання; к.т.н., доц. Лотиш В.В. – декан факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій; к.н.ф.в.с., доцент Іванова Анна Євгенівна – зав. кафедри фізичного виховання; Колядинський Микола Іванович – завідувач НВВ ТФ; к.т.н., доц. Маткова А.В. – зав. кафедри матеріалознавства та обробки металів тиском; к.т.н., доц. Редько Р.Г. – зав. кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування та багато ін.
    З вересня 2005 р. і до сьогоднішнього часу факультет очолює к.т.н., доцент Заболотний Олег Васильович. На факультеті запроваджена ступенева підготовка фахівців. Навчальний процес забезпечує ґрунтовну фундаментальну, наукову, професійну та прикладну підготовку студентів стаціонарної та заочної форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр (4 роки), магістр (1,5 років).
    На сьогодні до складу факультету входять навчально-виробничий центр Delcam ТФ, та шість кафедр: 1) Прикладної механіки2) Автоматизації та компютерно-інтегрованих технологій; 3) Матеріалознавства; 4) Приладобудування; 5) Електроніки та телекомунікації 6) Фізичної культури, спорту та здоров'я, ці кафедри готують фахівців за 9-ма спеціальностями.

     На факультеті успішно працює створене в університеті навчально-виробниче об’єднання „Індустрія”, що дає змогу проводити неперервну підготовку фахівців за схемою „школа – технікум – університет” за скороченим терміном навчання. З усіх напрямків факультету здійснюється набір студентів на навчання за скороченим терміном на денну та заочну форми навчання. Студенти після закінчення технікумів, коледжів, що одержали диплом ОКР "Молодший спеціаліст" мають можливість вступити на старші курси для продовження навчання за скороченими інтегрованими навчальними планами підготовки фахівців ОКР "бакалавр" за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає одержаній спеціальності. Тобто студенти мають можливість за 2-3 роки отримати вищу освіту за програмою ОКР "бакалавр" відповідного напрямку.
    На факультеті навчається понад 800 студентів денної та заочної форми навчання і більше 10 аспірантів. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані професори, доктори наук,  доценти і кандидати наук. Професорсько-викладацький склад факультету разом із студентами бере активну учать у вітчизняних та міжнародних наукових програмах та дослідженнях, тісно співпрацює з рядом вузів Польщі, Білорусії, Англії та Німеччини, Швеція, Італія, Іспанія, Франція в яких наші кращі студенти проходять стажування та продовжують навчання. 
    Починаючи з третього курсу студенти факультету можуть проходити військову підготовку за програмами офіцерів запасу. В розпорядженні студентів та аспірантів факультету – бібліотека, зали курсового, дипломного проектування та спеціалізовані комп'ютерні класи. Діє центр культури та мистецтв, який активно проводить громадську та культурно-освітню роботу серед студентів, сприяє процесам відродження і розвитку української національної культури та духовному збагаченню молоді. Також у розпорядженні студентів стадіон та спорткомплекс ЛНТУ, в якому вони можуть займатись у секціях волейболу, баскетболу, футболу, кік-боксингу, атлетичної гімнастики, легкої атлетики, тенісу, поліатлону, аеробіки, плавання та ін. У літній період студенти факультету мають змогу оздоровлюватись, відпочивати та тренуватись на спортивно-оздоровчих базах на берегах озер Світязь та Пісочне.
     Технологічний факультет на достатньому рівні матеріально і технічно забезпечений. При факультеті діють науково-дослідні лабораторії, оснащені сучасним навчальним та виробничим обладнанням, і запроваджена неперервна комп’ютерна підготовка на базі сучасної обчислювальної техніки. На факультеті діє спеціалізована Рада із захисту кандидатських дисертацій. Колектив факультету постійно працює над удосконаленням навчально-виховного процесу з метою ефективної цільової підготовки майбутнього спеціаліста для потреб регіону та його швидкої адаптації до роботи в умовах сучасного виробництва.