Кафедра аграрної інженерії

Завідувач кафедри:

доктор технічних наук, професор

Дідух Володимир Федорович

(0332) 74-61-32

E-mail: lab-amb@ukr.net
shm@lntu.edu.ua

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

План роботи кафедри

Новини, щодо наукової роботи

Навчання та виробництво

Співпраця з роботодавцями

Методичне забезпечення

Освітньо-професійні програми

Матеріально-технічна база

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП «Галузеве машинобудування», «Машини та обладнання
сільськогосподарського виробництва», «Інжиніринг переробних і харчових виробництв» із використанням технічних засобів відеозв’язку.

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП «Агроінженерія» із використанням технічних засобів відеозв’язку.

 ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП «Агроінженерія» (другого рівня вищої освіти) із використанням технічних засобів відеозв’язку.

 

 

Підготовка фахівців проводиться за спеціальністями:

        - 208 Агроінженерія.
  - 133 Галузеве машинобудування (ОПП "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва")
.

Історична довідка:
Кафедра сільськогосподарського машинобудування була сформована у відповідності до наказу № 91 від 4.09.85 р. під керівництвом д.т.н. проф.  Хайліса Г. А. У        1987 р.  при кафедрі відкрита аспірантура, а 2008 р. – докторантура. З 1995 року по 2000 р. кафедру очолював к.т. н., доц. Шведик М. С. В період з  1995 року по 2001 рік на кафедрі працювала спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня к.т. н., у якій захищено 42 здобувачі.  З грудня 2000 р. обов’язки  зав.кафедри  виконував к.т.н., доцент Дідух В. Ф. У зв’язку із подальшим розвитком кафедри у липні 2003 року за наказом № 151/В від 13.07. 2003 р. її поділили на дві кафедри: сільськогосподарського машинобудування і обладнання переробних виробництв.  З жовтня  2010 р.
по вересень 2012 року кафедру  очолював д.т. н., проф. Дідух В.Ф. У зв’язку зі зміною спрямованості підготовки фахівців та тематикою наукової діяльності професорсько-викладацького колективу із вересня 2012 року кафедра отримала назву „Інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу” (наказ № 392-04-34 від 09.10.2012 р).  У періоди з 2005 по 2010 та 2012 по 2017 рр. кафедру очолював к.т. н., доц.. Цизь І.Є.  З жовтня 2017 року, як обраний за конкурсом, завідувачем кафедри призначений д.т.н., проф.. Дідух В.Ф. З 2018 р. кафедра має назву "Кафедра аграрної інженерії"

 Курси, які викладають на кафедрі

 Сучасні інформаційні технології; системи автоматизованого проектування СГМ; технічна діагностика; трактори і автомобілі; ВСТВ; стандартизація і сертифікація продукції та послуг; правила дорожнього руху; конструкція, розрахунок і виробництво СГМ; СГМ та знаряддя; експлуатація СГМ; механізація тваринництва; ремонт СГМ; механіка рослинних матеріалів; основи збереження сільськогосподарської продукції; методи проектування СГМ; основи наукових досліджень, автоматизована робота СГМ.

 Матеріальне забезпечення навчального процесу

Для проведення лекцій та лабораторно-практичних занять на кафедрі функціонує мультимедійна аудиторія, лабораторії: взаємозамінність, стандартизація  та технічні вимірювання; ремонту СГМ; тракторів  та енергетичних засобів; ґрунтообробних та посівних машин; машини для механізації збирання та післязбирального обробітку сільськогосподарських культур; технології механізації вирощування та збереження сільськогосподарських культур; машин для механізації тваринництва; наукова лабораторіяМеханіки сільськогосподарських матеріалів і середовищта комп’ютерний класМатеріально-технічна база кафедри постійно змінюється відповідно до сучасних вимог, поповнюється новим обладнанням, приладами, інструментами та матеріалами, які використовуються у навчальному процесі.

Кадрове забезпечення навчального процесу
На кафедрі працює колектив з досвідчених висококваліфікованих співробітників, з яких 1 доктор наук, 7 кандидатів технічних наук, 2 професори, 6 доцентів. Підтримуються дружні стосунки із спорідненими кафедрами і факультетами профільних ВУЗів України, та Європи.

   

 

 

 Методичне забезпечення навчального процесу

Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів викладачі кафедри розробляють та вдосконалюють робочі програми з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Всі програми дисциплін, за якими готують студентів, відповідають стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтовано на поглиблене опанування академічних знань та розвиток уміння творчо застосовувати їх на практиці.

Завдяки творчій співпраці із підприємствами з виробництва та продажу сільськогосподарської техніки частина лабораторних та практичних занять проводиться на базі цих підприємств.

Викладачі кафедри постійно розробляють нове програмно-методичне забезпечення, що сприяє швидкому впровадженню новітніх знань у навчальний процес. Щороку вдосконалюється структура і зміст дипломних проектів, що відображається у методичних вказівках до виконання та оформлення дипломних проектів. На кафедрі працює внутрішня інтернетмережа.

Завдяки узгодженню навчального плану бакалаврів освітньо-професійної програми „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” із планом підготовки робітників за фахом „Тракторист-машиніст” студенти отримують посвідчення про здобуття даної робітничої професії та права тракториста.

 

 

 

 

 

 

 

 Науково-дослідна робота

Колектив кафедри активно займається науково-дослідною роботою з дослідження та удосконалення сільськогосподарських машин і технологічних процесів сільськогосподарського виробництва. Розроблено новий перспективний льонокомбайн, який демонструвався на виставці сільськогосподарської техніки у м. Києві. Загальна кількість авторських свідоцтв і патентів на винаходи за період існування кафедри складає понад  400, а число наукових публікацій — понад 1000. Видається збірник наукових праць „Сільськогосподарські машини”, який входить до переліку фахових видань ВАК України.

У 2007 р. розроблений викладачами кафедри проект науково-дослідних робіт на тему „Розробка наукових основ підвищення родючості ґрунтів при використанні сапропелю” став переможцем 25 конкурсу Фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України. Під керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки проф. Хайліса Г.А. сформована наукова школа „Прогресивні технології  у сільськогосподарському машинобудуванні” у якій працюють чотири покоління науковців, в тому числі 3 д.т. н., професори, більше 50 к.т. н. Сьогодні науково-дослідна робота кафедри ведеться під керівництвом досвідчених вчених, які очолюють окремі творчі групи за темами: дослідження і удосконалення льонозбиральних машин, енергозберігаючі технології у післязбиральному обробітку с/г культур, розробка технологій і засобів використання сапропелів Волині, технічні і технологічні основи вдосконалення енергозберігаючих процесів сівби зернових колосових культур, розробка принципів створення с/г машин на основі технологічної нечутливості їхнього функціонування.

Кафедра є організатором періодичної міжнародної науково-практичної конференції „Інноваційні технології в АПК”.

Студенти і випускники
Під керівництвом досвідчених викладачів студенти займаються науково-дослідною, винахідницькою роботою, виступають з доповідями на наукових конференціях. Студенти кафедри неодноразово були призерами II туру Всеукраїнської студентської олімпіади.  Так студенти Куденчук В. та  Русаков Д. (м.Харків, 2005 р.) одержали подяку від оргкомітету всеукраїнської студентської олімпіади,  а Куденчук В. диплом за професійне володіння комп'ютером при розв'язанні завдань олімпіади та  диплом третього ступеня переможця всеукраїнської студентської олімпіади. Ступак Я. А. у 2007 р. (ОСВ — 41) був нагороджений міністром освіти заохочувальним дипломом переможця всеукраїнської студентської олімпіади. За результатами II туру Всеукраїнської студентської олімпіади (м.Кіровоград)  у 2008 р. студент Хлопецький Р. А. (ОСВ-41) нагороджений грамотою. У  2009 р. (м.Кіровоград)   студент Ящук А. А. (ОСВ-41) був нагороджений дипломом за друге місце в II турі Всеукраїнської студентської олімпіади та дипломом за друге місце на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції, а в 2010 р.  став переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і нагороджений дипломом другого ступеня.  Студент Степанюк О. М. у 2010 р. (м. Кіровоград)  нагороджений дипломом за ІІ місце  у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції.  В цьому ж році ст. Боярчук В. Ю. (ОСВ-51) нагороджений дипломом Міністерсва аграрної політики України за активну участь у роботі Міжнародної студентської науково-практичної конференції.
Випуск спеціалістів кафедра почала з 1987 року і за цей час підготовила по денні формі навчання  1353 інженери для народного господарства які працюють на підприємствах агропромислового комплексу, науково-дослідних та вищих навчальних закладах, митній службі, комерційних структурах
.

Міжнародна співпраця

Налагоджені зв’язки із організаціями як в Україні, так і за кордоном: Люблінською сільськогосподарською академією /Польща/, Всеросійським інститутом механізації льонарства /ВНИПТИМЛ/ (Росія), заводами ПАТ “Ковельсільмаш”, ВАТ “Червона зірка” – м. Кропивницький  ННЦ “ІМЕСГ”, Первомайський центр енергозберігання (Миколаївська область), Республіканским унітарним підприємством «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» (Білорусь), Інститутом луб’яних культур УААН. 

Пропозиції про співробітництво з метою одержання грантів:
1. Розробка комплексних проектів аграрного виробництва із отриманням товарної продукції для умов зони Полісся.  
2. Інженере та інформаційне забезпечення функціонування замкнутої агроекологічної системи.
3. Розробка та удосконалення технологій та засобів для добування та переробки сапропелів.

4. Налагодження виробництва знарядь для малогабаритної техніки та посівних систем зернових-колосових культур.

5. Обґрунтування енергозберігаючих технологій сушіння сільськогосподарських матеріалів.

Комерціалізація наукових досліджень

Науково-дослідна лабораторія „Механіки сільськогосподарських матеріалів та середовищ” пропонує наступні послуги

визначення вологості сільськогосподарських матеріалів;

визначення швидкості повітряних (газових) потоків;

визначення коефіцієнтів тертя сільськогосподарських матеріалів;

визначення міцності на стиск та розтяг сільськогосподарських матеріалів;

дослідження схожості та енергії проростання насіннєвого матеріалу;

підбір оптимальних параметрів сушіння сільськогосподарських матеріалів;

оформлення заявок для отримання охоронних документів на винаходи та корисні моделі;

розробка конструкторської документації (складальні креслення вузлів та робочі креслення деталей);

виготовлення нестандартного експериментального обладнання (механічна частина);

друк на листах формату А4 - А1.

Пропозиції із співпраці чекаємо за тел. (0332) 74-61-32

E-mail: lab-amd@ukr.net