Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Завідувач кафедри:
кандидат технічних наук, доцент
Лариса Олександрівна Гуменюк
(0332) 26-14-09

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНО – ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Методичне забезпечення.

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

Наукові напрями кафедри

Історична довідка: Кафедра „Автоматизованого управління виробничими процесами” утворена в серпні 1998р. згідно наказу № 88 від 11.06.1998 р. внаслідок розподілу випускаючої кафедри „Технології та автоматизації виробництва” на кафедри „Автоматизованого управління виробничими процесами” та „Сучасних технологій в машинобудуванні”. У грудні 2016 р. згідно наказу по Луцькому НТУ № 761-04-33 від 24.12.2016 р. назву кафедри змінено на „Автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій”.

З 1998 до 2005 року завідувачем кафедри був доц., к.т.н. Лотиш В.В. З 2005 року кафедру очолює доц., к.т.н. Гуменюк Л.О.

 Підготовка фахівців проводиться за спеціальністю:

151 - Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології галузі знань
          15- Автоматизація та приладобудування.

Спеціальність "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" пов’язана із проектуванням та експлуатацією комп’ютерно – інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу, комп’ютерним моделюванням виробничих процесів, розробкою програмного забезпечення, експлуатацією автоматизованих систем на базі WEB – технологій, обслуговуванням контролерів та комп’ютерів.

Особливістю спеціальності є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосувати її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь – від підприємства  до банку.

          Спеціальність передбачає підготовку за такими спрямуваннями:

·   автоматизоване управління дискретними технологічними процесами;

·  автоматизоване управління неперервними технологічними процесами;

·   автоматизоване управління процесами життєзабезпечення людини та охорони
  довкілля;

·  автоматика та автоматизація на транспорті;

·  автоматизація бізнес-процесів.

Навчання студентів зі спеціальності "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" здійснюється за двохступеневою системою: бакалавр, магістр.

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ: БАКАЛАВР

Кваліфікація: інженер з  автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій

Сфери діяльності випускників:

 - Професіонал в галузі автоматизації та комп‘ютерно-інтегрованих технологій;

 - Проектування та експлуатація комп’ютерно – інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу;

 -  Комп’ютерне моделювання виробничих процесів;

 -  Розробка програмного забезпечення;

 - Експлуатація автоматизованих систем на базі WEB - технологій;

 - Обслуговування контролерів та комп’ютерів.
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ: МАГІСТР

Кваліфікація: магістр з  автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій

Сфери діяльності випускників:

 - Професіонал в галузі розробки та експлуатації автоматизованих систем керування;

 - Професіонал в галузі розробки програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій;

 - Керівник підрозділів технічного обслуговування обладнання комп’ютерно-інтегрованих технологій;

 - Начальник дослідних транспортних лабораторій;

 - Науковий співробітник;

 -Викладач вищого навчального закладу.

 

Курси, які викладають на кафедрі:
-    Алгоритми та структури даних,
-   
Комп'ютерні технології та програмування,
-   
Мікропроцесорна техніка,
-   
Автоматизація бізнес-процесів,
-   
Проектування систем автоматизації,
-   
Комп’ютерна графіка,
-   
Основи Web-технологій,
-   
Організація комп’ютерних мереж,
-   
Основи об’єктно – орієнтованого програмування,
-   
Основи створення та супроводження банків даних,
-   
Електроніка та мікросхемотехніка;
-   
Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації;
-   
Програмування систем реального часу;
-   
Теорія інформації;
-   
Теорія автоматичного управління;
-   
Основи побудови автоматизованої системи "Розумний дім";
-   
Оптимізація і моделювання задач автоматизації;
-   
Інтелектуальні транспортні системи;
-   
та інші.

       Матеріальне забезпечення навчального процесу: На кафедрі функціонують комп’ютерні класи, лабораторія науково – дослідної роботи студентів, лабораторія мікропроцесорної техніки та пневмоавтоматики, лабораторія технічних засобів автоматизації, лабораторія комп’ютерних систем та мереж, обладнані сучасними ПЕОМ, системами передачі даних та іншими спеціалізованими пристроями та наочним приладдям. Обладнання, прилади, інструменти, матеріали, які використовуються в навчальному процесі, відповідають вимогам навчальних планів і програм.

         Студенти працюють з дидактичним класом FESTO по пневмоавтоматиці, контролерами фірм ADAM, РЕМІКОНТ, використовують стенди по мікросхемотехніці.


Кадрове забезпечення навчального процесу: Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу кафедри дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців, розробляти і використовувати новітні інформаційні технології, проектувати автоматизовані системи управління підприємствами та ін. Викладачами кафедри є висококваліфіковані спеціалісти, більшість з яких мають вчені звання та наукові ступені. Середній вік викладачів кафедри становить 42 роки, тому відбувається постійне професійне та наукове зростання колективу. Викладачі плідно співпрацюють зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України, Польщі, приймають участь у міжнародних наукових конференціях.


Викладачі кафедри тісно співпрацюють з дочірнім підприємством концерну Siemens AG "Сіменс Україна" – щороку на базі кафедри представниками регіонального представництва «Західне» проводяться семінари та навчання для підприємств міста.


Методичне забезпечення навчального процесу: З метою відповідності освітньо – професійним програмам та навчальним планам викладачами кафедри розробляються та вдосконалюються робочі програми з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Всі програми дисциплін, за якими готують студентів, відповідають українським державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтовано на поглиблене опанування академічних знань та розвиток уміння творчо застосовувати їх на практиці. Викладачі кафедри постійно розробляють нове програмно-методичне забезпечення, що сприяє швидкому впровадженню новітніх знань у навчальний процес. Щороку вдосконалюється структура і зміст дипломних проектів, що відображається у методичних вказівках до виконання та оформлення дипломних проектів.

На кафедрі автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій запроваджено внутрішню оптоволоконну мережу, розроблено сайт, на якому виставлено всі методичні розробки викладачів кафедри та електронні видання.

Науково-дослідна робота: На кафедрі проводиться активна науково-дослідна робота. Пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є такі: оптимізація параметрів та мінімізація енергетичних затрат у неперервних процесах, прийняття схемотехнічних рішень при моделюванні дискретних процесів, розробка  інтелектуальних систем управління стійкістю транспортних засобів, розробка програмних засобів для автоматизації досліджень структурно – неоднорідних матеріалів.

 


 

Студенти і випускники: На кафедрі проводиться активна науково-дослідна робота студентів: функціонують гуртки поглибленого вивчення мікропроцесорної техніки, мов програмування, автоматизованого пневмопривода. 

Вивчивши спеціалізовані пакети Mathcad, Autocad, Genesis та інші, студенти розробляють імітатори управління виробничих процесів, які дозволяють з екрана монітора керувати процесом.

Студенти спеціальності приймають участь в предметних олімпіадах з автоматизованого управління, програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем, комп\'ютерних систем, автоматики і управління.

Студенти займаються науковою та дослідницькою діяльністю у площині курсового та дипломного проектування. Найкраще підготовлені студенти-дослідники працюють над науковими темами під керівництвом викладачів. Кращі студенти мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі.

Про високу якість навчальних програм та інноваційних методик викладання свідчать численні призові місця студентів кафедри на міжнародних та українських змаганнях, конкурсах та олімпіадах. У 2006 р. студент 4-го курсу  Лялевський  Юрій успішно виконав вимоги на звання сертифікованого професіонала фірми Microsoft, про що і отримав відповідний сертифікат.

За роки свого існування викладачі кафедри підготували більше 500 спеціалістів та магістрів, велика кількість з них працює на  керівних посадах.

 


 

Міжнародна співпраця: Викладачі кафедри АКІТ співпрацюють з українськими та зарубіжними партнерами. В рамках болонського процесу у червні 2009 року у складі делегації Луцького НТУ завідувач кафедри доц. Гуменюк Л. О. відвідала компанію dSPACE (Німеччина), що спеціалізується на виробництві технічних інструментів для розробки та випробувань управляючих систем. У результаті кафедра АКІТ отримала 10 сучасних мікроконтролерів спеціалізованого призначення з ліцензійним програмним забезпеченням.

На кафедрі щороку проводиться Міжнародна науково-практична інтернет - конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління», співорганізатором якої є факультет електротехніки та інформатики Люблінської Політехніки (Польща). Матеріали конференцій публікуються на сайті http://www.av.lntu.edu.ua.

Студенти спеціальності мають можливість проходити стажування за кордоном (у Польщі, Німеччині, Великобританії, Іспанії) та отримати диплом європейського зразка.

 

Методичне забезпечення.

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ