Кафедра дизайну

Завідувач кафедри:

кандидат архітектури, доцент

Пасічник Оксана Степанівна
(0332)74-61-38
d@lntu.edu.ua

 Коротка історична довідка про створення кафедри:

Кафедра дизайну Луцького державного технічного університету (ЛДТУ) заснована О.М. Хмельовським у 1996 року на базі секції дизайну кафедри інженерної графіки. Перший набір студентів на спеціальності «Дизайн» у ЛДТУ здійснено 1994 року в обсязі 25 чоловік державного замовлення. Історичні корені спеціальності пов’язані з восьмидесятими роками, коли на всіх факультетах вузу доцентом Віктором Грищенком читалася дисципліна «Основи художнього конструювання». В результаті студенти машинобудівного, технологічного, будівельного факультетів займались із дизайнерським підходом у конструюванні. У 1999 році кафедра структурно ввійшла до складу будівельного факультету, очолювального доцентом О.Г.Бондарським і розпочала підготовку за новими навчальними планами у трьох напрямах: дизайн середовища, графічного дизайну та дизайн промислових виробів. У 2000 році в місті Луцьку вперше була проведена виставка курсових і дипломних проектів студентів «Дизайн-2000», а з 2001 року беремо участь в оглядах-конкурсах дизайнерських шкіл України та в олімпіадах з дизайну. З 2005 року розпочалася підготовка дизайнерів одягу. У 2004 р. відкрито заочну форму навчання для студентів спеціальності «дизайн».

З вересня 2006 року завідувачем кафедри обрано кандидата архітектури, доцента О.С.Пасічник. Кадровий склад викладачів, які працюють на кафедрі, сформований зі випускників кафедри. Професорсько-викладацький склад кафедри дизайну налічує 13 осіб. З них 12 штатних працівників: 53,8% кандидатів наук (2 кандидати архітектури, 5 кандидатів мистецтвознавства) та 38,5% асистентів – 5 викладачів. 7,7% професорсько-викладацького складу становить один зовнішній сумісник - професор, доктор мистецтвознавства. Середній вік кандидатів наук кафедри – 37 років, асистентів – 35 років.

Для якісної підготовки науково-педагогічних кадрів передбачена система ефективного, поетапного контролю за ходом науково-дослідної роботи, а також механізм конкретної допомоги кожному претенденту на здобуття вченого ступеня. Крім того, викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом стажування у Інституті архітектури Національного університету «Львівська політехніка», Львівській національній академії мистецтв, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Люблінською політехнікою та Краківською політехнікою ім. Тадеуша Костюшка та у проектних фірмах і організаціях. Однак основним шляхом підвищення кваліфікації викладачів залишаються захисти кандидатських дисертацій. За останніх роки на кафедрі 4 викладачі захистили кандидатські дисертації (Авраменко Д.К., Хижинський В.В., Назарчук М.В., Єфімова М.П.).

Однією з найважливіших ланок наукової роботи кафедри є робота зі студентами. На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Мистецтвознавство» (17.00.07 – «Дизайн») наші студенти починаючи з 2013 року щороку отримують дипломи першого, другого і третього ступенів. Керівниками та консультантами студентських наукових робіт є кандидат мистецтвознавства Скляренко Н.В. та Авраменко Д.К.

 

 Про ретельну підготовку викладачів кафедри дизайну до навчального процесу свідчать наявні методичні розробки, посібники, підручники та монографії. Протягом останніх п’яти років колективом кафедри опубліковано 4 монографії, 13 навчальних посібники, більше 87 наукових статей у фахових наукових виданнях, більше 200 тез доповідей та статей зі студентами, активно брав участь у конференціях, семінарах і симпозіумах різних рівнів.

18-20 листопада 2015 року на базі кафедри дизайну Луцького НТУ проведена Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Традиції та новації у дизайні». У конференції прийняли участь більше 60 молодих вчених та студентів. За матеріалами конференції виданий збірник тез.

Кафедра є випусковою за бакалаврською та магістерською програмами спеціальності 022 «Дизайн»

 

 

 Професорсько-викладацький склад:

Штатні працівники кафедри

- Пасічник Оксана Степанівна – зав. кафедри, кандидат архітектури, доцент;

- Авраменко Дмитро Костянтинович - кандидат мистецтвознавства, доцент;

- Абрамюк Інна Георгіївна - кандидат архітектури, в.о. доцента;

- Єфімова Марія Петрівна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач;

- Назарчук Марія Вікторівна - кандидат мистецтвознавства, в.о. доцена;

- Скляренко Наталія Владиславівна – кандидат мистецтвознавства, доцент;

- Хижинський Володимир Вікторович - кандидат мистецтвознавства, в.о. доцена;

- Дідух Анна Сергіівна – асистент;

- Приступа Ольга Василівна - асистент;

- Хомик Сергій Миколаєвич - асистент;

- Христюк Юлія Сергіївна - асистент;

- Чугай Руслан Володимирович - асистент;

Сумісники:

Стельмащук Галина Григорівна – доктор мистецтвознавства, професор

 

Лаборантський склад:

- Пенькало Марина Василівна – старший лаборант;

- Кирильчук Наталія Іванівна - старший лаборант;

- Ольхова Аліна Валеріївна – лаборант.

 

Науковий напрямок кафедри «Теоретичні і мистецтвознавчі аспекти дизайну»

 

 

Дисципліни кафедри дизайну

Освітній рівень – бакалавр

Кваліфікація - бакалавр дизайну

Нормативна частина

Техніки рисунка

Техніки живопису

Кольорознавство

Основи композиції

Історія давнього мистецтва

Основи методики дизайну

Рисунок портрета

Живопис натюрморта

Основи дизайн-проектування

Шрифти та шрифтові композиції

Історія античного та середньовічного мистецтва

Історія дизайну

Скульптура і пластика

Історія мистецтва Європи 17-20 ст.

Основи винахідництва

Основи наукового дослідження

Рисунок торса людини

Живопис портрета

Рисунок фігури людини

Живопис торса людини

Історія українського мистецтва

Психологія сприймання форми

Патентознавство

 

Варіативна частина

Спеціалізація «Дизайн середовища»

Матеріали в дизайні середовища

Ергономіка в дизайні середовища

Проектування житлово-адміністративного середовища

Макетування об’єктів середовища

Проектування громадського середовища

Проблеми фірмового стилю в дизайні середовища

Комп'ютерне проектування середовища

 

Спеціалізація «Графічний дизайн»

Матеріали в графічному дизайні

Ергономіка в графічному дизайні

Проектування поліграфічної продукції

Макетування об"єктів графічного дизайну

Проектування об'єктів графічного дизайну

Проблеми фірмового стилю в графічному дизайні

Комп'ютерне проектування в графічному дизайні

 

Спеціалізація «Дизайн одягу»

Матеріали в дизайні одягу

Ергономіка в дизайні одягу

Проектування одягу

Макетування одягу

Проектування костюму

Проблеми фірмового стилю в дизайні одягу

Комп'ютерне проектування одягу

 

Освітній рівень – магістр

Кваліфікація - магістр дизайну

Нормативна частина

Рисунок фігури людини

Живопис торса людини

Наукові дослідження

 

Варіативна частина

Спеціалізація «Дизайн середовища»

Проектування середовища

Проектування комплексів середовища

Проблеми фірмового стилю в дизайні середовища

Комп'ютерне проектування середовища

Архітектурно-ландшафтне проектування

Основи ландшафтного дизайну

 

Спеціалізація «Графічний дизайн»

Проектування у графічного дизайну

Проектування комплексів графічного дизайну

Проблеми фірмового стилю в графічному дизайні

Комп'ютерне проектування в графічному дизайні

Дизайн-проектування інформаційного середовища

WEB-дизайн

 

Спеціалізація «Дизайн одягу»

Проектування одягу

Дизайн-програмування колекцій одягу

Проблеми фірмового стилю в дизайні одягу

Комп'ютерне проектування одягу

Технології моделювання та художнього оздоблення одягу

Сучасні аспекти моди

 
Освітній процес з дисциплін кафедри здійснюється в укомплектованих аудиторіях і кабінетах за адресою вул. Львівська,75.

 

 


 

Для навчально-методичного забезпечення навчального процесу за активної участі кафедри підготовлено та видано низку навчальних посібників, серед яких:

-          Скляренко Н. В. Гончарські осередки Кульчина та Рокити кінця ХІХ – ХХ ст. Монографія [Текст] / Наталія Владиславівна Скляренко. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – 264 с.: іл.

-          Пасічник О.С. Основи ландшафтного дизайну [Текст]: навчальний посібник для студентів спеціальності «Дизайн» денної та заочної форм навчання /О.С. Пасічник. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – 257с.

 - Авраменко Д.К. Дизайн сучасної зовнішньої реклами в Україні: принципи формотворення. Луцьк: Луцький НТУ, 2014. – 240 с.: іл.

-          Скляренко Н.В. Дитяча книга: проектування друкованих видань: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» денної та заочної форм навчання / Наталія Владиславівна Скляренко, Володимир Вікторович Хижинський, Марія Петрівна Єфімова. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 248 с.

-          Скляренко Н.В. Макетування: довідник для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» / Наталія Владиславівна Скляренко, Оксана Степанівна Пасічник. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 132 с.

 - Абрамюк І.Г. Генеза та розвиток архітектури міста Луцька / І.Г. Абрамюк. – Луцьк, 2015.

 

Адреса кафедри дизайну: м. Луцьк, вул. Львівська, 75
                                       
тел.: (0332) 74-61-38,
                                        e-mail:
d@lntu.edu.ua.
                                        https://www.facebook.com/Кафедра-дизайну-Луцького-НТУ