Кафедра економіки (ЕК)

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, доцент

Шубалий Олександр Михайлович

тел.   (0332) 78-56-66

Кафедра економіки

Завідувач кафедри:
доктор економічних наук, доцент
Шубалий Олександр Михайлович
   тел.   (0332) 78-56-66

Кафедра економіки розміщена в корпусі № 3 на вул. С.Ковалевської, 29.,
        тел./факс (0332) 78-56-66
        E-mail:pcep@lntu.edu.ua

 

Історія кафедри бере початок з 1 вересня 2007 року, коли була cтворена кафедра прикладної статистики та економіки праці. З 1 березня 2017 року кафедра прикладної статистики та економіки праці перейменована на кафедру економіки. В різні часи завідувачами кафедри були доктори економічних наук, професори Черчик Л.М., Герасимчук З.В., Матвійчук Л.Ю., Барський Ю.М. З листопада 2016 року кафедру очолює д.е.н. Шубалий О.М.
        Кафедра економіки є структурним підрозділом факультету бізнесу Луцького національного технічного університету.
        Навчальний процес на кафедрі здійснюють 6 штатних викладачів, серед яких 2 доктори наук, 4 кандидати наук.
        Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями переліку до 2016 року - «Прикладна статистика» та «Управління персоналом і економіка праці» та фахове викладання дисциплін для студентів інших економічних спеціальностей.
      Починаючи з 2016-2017 навчального року кафедра економіки здійснює підготовку майбутніх фахівців економічного профілю на освітніх рівнях бакалавр, магістр, доктор філософії (Ph.D) за новою перспективною спеціальністю 051 «Економіка», яка відноситься до галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки».

 Спеціальність 051 «Економіка»

 Логіка побудови навчального плану за спеціальністю 051 «Економіка» передбачає формування у студентів знань, вмінь і практичних навиків щодо основ формування, розвитку та управління соціо-еколого-економічними процесами на усіх фундаментальних рівнях економічної системи, які представлені у вигляді піраміди на рис. 1.

Рис. 1. Піраміда фундаментальних рівнів економічної системи, які охоплює навчання за спеціальністю 051 «Економіка»

Навчальний процес за спеціальністю «Економіка» передбачає вивчення студентами на різних курсах ряду базових навчальних дисциплін (рис. 2).

Рис. 2. Базові навчальні дисципліни за спеціальністю 051 «Економіка»

 Для студентів, які навчатимуться за освітнім рівнем «бакалавр» починаючи з другого курсу, а також для студентів магістратури (з п’ятого курсу) пропонуватиметься зробити вибір та продовжити навчання за однією із спеціалізацій:

- Національна економіка (бакалавр, магістр);

- Управління персоналом та економіка праці (бакалавр, магістр);

- Економіка довкілля та природних ресурсів (магістр).

Навчання за кожною з обраних спеціалізацій передбачає ґрунтовніше вивчення ряду спеціалізованих предметів, що дозволить сформувати у майбутніх економістів ряд відповідних фахових компетенцій.

Навчальний процес за спеціальністю 051 «Економіка» передбачає практичне оволодіння студентами сучасними інформаційно-аналітичними системами:

1С: Підприємство 8. Базова версія (а також детальне вивчення модулів «Зарплата і управління персоналом», «Управління по цілях і КРІ» та ін.);

STATISTICA та STATGRAPHICS – пакети прикладних програм для проведення комплексного економіко-статистичного аналізу;

Microsoft Project – система управління проектами, яка забезпечує розробку планів, розподілу ресурсів за завданнями, відстежування прогресу і аналізу обсягів робіт;

Map Viewer – якісний інструмент просторового картографічного аналізу, що дозволяє будувати тематичні аналітичні карти високої якості на основі геоінформаційних і територіальних даних;

редактор електронних таблиць Excel (зокрема, надстройки «Поиск решения» і «Пакет анализа») – використання аналітичних та графічних можливостей для вирішення локальних аналітичних завдань на рівні користувача «вище середнього».

   

 

Спеціалізація «Національна економіка» (бакалавр, магістр)

Сьогодні висококваліфікований фахівець з економіки повинен володіти ключовими компетенціями не тільки на рівні окремого підприємства чи організації, а й розуміти та логіку соціально-економічних процесів на рівні регіону, виду економічної діяльності (галузі) та національної економіки в цілому. Саме для забезпечення комплексного розуміння усіх змін на макро-, мезо та мікро- рівнях економічної системи виділено окрему спеціалізацію «Національна економіка».

Спеціалізація «Національна економіка» спрямована на підготовку висококваліфікованих економістів для усіх фундаментальних рівнів економічної системи, які протягом навчання набудуть компетенцій які сьогодні вимагають роботодавці у фахівців даного профілю (на основі даних найбільшого Інтернет-порталу з пошуку роботи http://rabota.ua):

- розробка державних, регіональних, місцевих стратегій та цільових програм, прогнозів;

- проведення комплексного аналізу, оцінки та прогнозування ефективності діяльності підприємств, видів економічної діяльності, регіонів та національної економіки загалом;

- проведення економічної експертизи та консультування при розробці бізнес-проектів, просуванні громадських ініціатив;

- виконання функцій керівника економічного напрямку, економіста на підприємствах і організаціях та їх об’єднаннях;

- застосування методів та інструментів державного регулювання економіки;

- розробка положень стратегії і тактики забезпечення економічної безпеки на підприємствах і секторах національної економіки.


 

Перелік основних посад, які можуть займати фахівці з економіки та бізнес-аналітики:

- керівні та виконавські посади економічного профілю в міністерствах, комітетах Верховної Ради України, державних адміністраціях, службах, відомствах, місцевих органах влади;

- економісти та аналітики на вітчизняних і закордонних підприємствах, установах і організаціях різних видів економічної діяльності, форм власності та організаційних форм господарювання;

- керівники, експерти, консультанти, активісти економічного напрямку роботи громадських організацій, вітчизняних і міжнародних проектів розвитку національної та регіональної економіки.

 

Спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» (бакалавр, магістр)

 

Спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» спрямована на підготовку висококваліфікованих управлінців персоналом, які у процесі навчання здобудуть теоретичні знання, вміння і практичні навики щодо формування та удосконалення систем управління персоналом різних рівнів складності для різноманітних суб’єктів господарювання, безпосередньої організації управлінського процесу, психології управління, мотивації та оцінки персоналу на основі використання сучасних зарубіжних практик.

Навчальний процес за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» передбачає практичне оволодіння студентами можливостей сучасних технологій управління персоналом:

аутсорсинг персоналу (передача персоналу в межах підприємства);

аутстафінг персоналу (вивід персоналу за штат компанії-замовника і оформлення його у штат компанії-провайдера);

коучінг (навчальні персонал-технології);

лізинг персоналу (тимчасове залучення персоналу);

рекрутинг персоналу (підбір персоналу);

кадровий консалтинг (надання консультаційних послуг);

реінжиніринг персоналу (удосконалення, оптимізація процесів управління персоналом);

скринінг персоналу (пошук допоміжного і обслуговуючого персоналу).

              

Спеціалізовані предмети спрямовані на формування у студентів таких основних компетенцій, які сьогодні вимагають роботодавці у фахівців з управління персоналом (на основі даних найбільшого Інтернет-порталу з пошуку роботи http://rabota.ua):

розробка концепції управління персоналом, кадрової політики і стратегії;

облік кадрів, інвентаризація кадрового складу, ведення кадрової документації;

планування потреби персоналу;

набір / відбір персоналу;

професіональна орієнтація і адаптація персоналу;

підготовка і розвиток персоналу;

мотивація та оцінка персоналу;

формування організаційної культури.

Перелік основних посад, які можуть займати фахівці з управління персоналом: керівник підприємства чи його відокремлених підрозділів, заступник керівника з персоналу; менеджер з персоналу (HR-менеджер), начальник служби управління персоналом, начальник відділу кадрів, економіст з праці, економіст з нарахування заробітної плати.

 

Спеціалізація «Економіка довкілля та природних ресурсів» (магістр)

Спеціалізація «Економіка довкілля та природних ресурсів» спрямована на підготовку висококваліфікованих економістів у сфері економіки природокористування, які протягом навчання набудуть таких компетенцій, які сьогодні вимагають роботодавці у фахівців з управління персоналом (на основі даних найбільшого Інтернет-порталу з пошуку роботи http://rabota.ua):

– розробка концепцій, стратегій, програм, планів еколого-економічного розвитку на різних рівнях;

– проведення моніторингу, аналізу, оцінки та прогнозування ефективності еколого-економічної діяльності суб’єктів господарювання, регіонів, галузей;

– проведення еколого-економічної експертизи природоохоронних проектів;

– інспектування дотримання еколого-економічних вимог суб’єктами природно-ресурсної сфери;

– планування та організація підприємницької діяльності на засадах ресурсозбереження.

– здатність розробляти варіанти управлінських рішень і обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв еколого-економічної ефективності;

– проведення економічної оцінки природних ресурсів та оцінка збитків довкіллю від нераціонального природокористування;

– оцінювати ефективність інноваційно-інвестиційних проектів

– підготовка та супровід природоохоронних проектів локального, регіонального та національного масштабу.

 

Перелік основних посад, які можуть займати фахівці з економіки довкілля та природних ресурсів:

- керівні та виконавські посади економічного профілю на сільськогосподарських, лісогосподарських, водогосподарських, видобувних підприємствах, установах і організаціях;

- фахівець економічного напрямку діяльності управлінь (департаментів, відділів) екології та природних ресурсів, екологічної інспекції обласного та районного рівнів;

- експерт з питань формування державних та регіональних програм еколого-економічного розвитку;

- фахівець-аналітик з дослідження еколого-економічної ситуації в регіоні;

- радник з еколого-економічних питань місцевих та обласних держадміністрацій, галузевих міністерств і відомств;

- консультант-аналітик з економічних та екологічних питань в консалтингових організаціях;

- експерт міжнародних, державних та регіональних еколого-економічних проектів;

- фахівець з еколого-економічного моніторингу та прогнозування.

 

Навчально-методична робота кафедри

          Наукова робота кафедри

      Виховна робота зі студентами, дозвілля

 

P.S.

 Шановні абітурієнти !
Запрошуємо Вас здобути якісну економічну освіту
за спеціальністю 051 «Економіка» на факультеті бізнесу
Луцького національного технічного університету.

Ступінь

Необхідні документи про освіту

Термін навчання на денній чи заочній формах

Необхідні сертифікати ЗНО чи вступні випробування

Бакалавр

Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти (школи)

4 роки

Сертифікати ЗНО 2016р. або 2017р. (від 100 балів) з предметів:

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Історія України або географія

Бакалавр

(за скороченим терміном навчання)

Диплом молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

2 роки

Вступне випробування (тестування) зі спеціальності (Економіка).

Магістр

Диплом бакалавра (або спеціаліста)

1,5 роки

Вступне випробування (тестування) з:

- іноземної мови;

- спеціальності (Економіка).

Надамо вичерпні відповіді на усі Ваші запитання щодо особливостей проходження усіх етапів – від подання документів і до зарахування на навчання.

Наші контактні дані:

тел. (097) 57-23-263, (066) 731-68-14, (0332) 78-56-66,

E-mail: pcep@lntu.edu.ua

Методичне забезпечення.