Кафедра електроніки та телекомунікації

Завідувач кафедри:

 кандидат технічних наук, доцент
Заблоцький Валентин Юрійович

Кафедра «Електроніки та телекомунікацій» створена у 2016 році згідно розпорядження ректора Луцького НТУ № 652-04-33 від 29 жовтня 2016 року.

Керівництво кафедри

Очолює кафедру доцент, кандидат технічних наук

Заблоцький Валентин Юрійович

В 2002 закінчив Луцький державний технічний університет, і отримав кваліфікацію магістр з “Приладів точної механіки”. В 2005 році захистив кандидатську дисертацію

Автор понад 80 наукових статей у різних вітчизняних і закордонних наукових виданнях, 8 авторських свідоцтв, 5 монографій 2 навчальних посібників, понад 40 методичних розробок та 2 електронних навчальних посібників.

Наукові інтереси: “Технологічне забезпечення зносостійкості робочих поверхонь спряжених деталей машин та приладів”.

Якісний склад кафедри

У процесі підготовки фахівців зі спеціальностей Електроніка”, “Телекомунікації та радіотехніка” приймають участь викладачі провідних кафедр Луцького національного технічного університету, але провідну роль у цьому процесі відіграють викладачі кафедри  Електроніки та телекомунікації.

Викладачі кафедри здійснюють роботу за такими напрямками діяльності:

· навчально-виховна діяльність;

·  навчально-методична діяльність;

·  науково-дослідна діяльність;

· профорієнтаційна діяльність.

 

Терлецький Тарас Володимирович
к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький індустріальний інститут, 1995, “Приладобудування”.

 Наукові інтереси“Методологічні аспекти конструювання оптико-механічних вузлів приладів”; “Технічні засоби безпеки”.

 

Хвищун Микола Вячеславович
к.фіз.-мат.н., доцент

Базова освіта: Львівський державний університет ім.. І.Франка, 1994. «Фізика. Викладач фізики».

Наукові інтереси: “Фізика напівпровідників. Дослідження поверхонь за допомогою цифрових мікроскопів”.

 

Баховський Петро Федорович
к.т.н., доцент

Базова освіта: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім.О.С.Попова, 1982. «Автоматичний радіозв’язок»; Луцький державний технічний університет, 2000. «Економіст-менеджер».

Наукові інтереси: “Розвиток реалізації методів забезпечення якості сервісу при впровадженні віртуальних технічних функцій в мобільних телекомунікаційних мережах”.

 

Лишук Віктор Васильович

к.т.н., доцент

Базова освіта: Національний університет «Львівська політехніка», 2002. «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

Наукові інтереси: «Математичне моделювання електромеханічних процесів в електричних машинах»

 

Євсюк Микола Миколайович
к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький індустріальний інститут, 1996, “Електропостачання та енергозбереження ”.

Наукові інтереси: “Радіотехніка та радіозв’язок”.

 

Мороз Сергій Анатолійович
к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2006, “Прилади точної механіки”.

Наукові інтереси: “Дослідження мікрогеометрії робочих поверхонь деталей приладів після зміцнювально-вигладжувальної технології”

 

Селепина Йосип Романович
к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький національний технічний університет, 2005, “Електротехнічні системи електроспоживання”.

Наукові інтереси: “Цифрова обробка сигналів. Математичне макромоделювання компонент систем електроприводу”.

 

Приступа Станіслав Олексійович
к.т.н., асистент

Базова освіта: Луцький національний технічний університет, 2011, “Прилади точної механіки”.

Наукові інтереси: “Проектування мікроелектронних інтелектуальних сенсорів фізичних величин”

 

Якимчук Наталія Миколаївна
асистент

Базова освіта: Луцький національний технічний університет, 2005, “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Наукові інтереси: “Цифрові системи управління технологічними процесами . Автоматизація керування насосними станціями водопостачання міст.”

 

Цизь Тетяна Петрівна
старший лаборант

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 1998, “Сільськогосподарські машини”; Луцький національний технічний університет, 2012, “Електротехнічні системи електроспоживання”.

 

Максимчук Ігор Володимирович
старший лаборант

Базова освіта: Луцький національний технічний університет, 2008, “Сільськогосподарські машини”.

 


Красовський Володимир Всеволодович
старший лаборант

Базова освіта: Луцький індустріальний інститут, 1995, “Приладобудування”.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

 Спеціальності кафедри:

171 – ЕЛЕКТРОНІКА / ELECTRONICS

за освітніми програмами:

- технічне забезпечення безпеки;

- технічні засоби діагностування автомобільного транспорту;

- біотехнічні та медичні апарати і системи.

172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА / TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING

за освітньою програмою:

-Телекомунікаційні мережі мобільного зв’язку.

Характеристика спеціальності ЕЛЕКТРОНІКА

Сучасне життя неможливо уявити без електроніки. Це бортові комп’ютери автотранспорту, вимірювальна техніка, діагностичне обладнання, різноманітна медико-біологічна апаратура тощо.

Під час навчання на спеціальності студенти отримують знання у різних галузях професійної і практичної електроніки, сучасних системах обробки інформації, засобів охоронних, пожежних систем сигналізації, методів вимірювань і обробки даних та графічного представлення результатів; отримують необхідні знання та навички в галузі проектування, виробництва, експлуатації, випробувань і технічного обслуговування аналогових і цифрових систем, обладнання, електронних та телекомунікаційних систем. Вони також набувають навичок практичного використання комп'ютерних засобів.

Освітня програма технічне забезпечення безпеки передбачає отримання студентами наступних професійних вмінь:

- розроблення систем пожежної сигналізації та оповіщення, систем відеонагляду та обмеження доступу;

- проектування однорівневих та багаторівневих систем безпеки;

- обирати та запрограмувати логічні контролери для систем «розумний будинок», «розумне місто».

 

 

Освітня програма технічні засоби діагностування автомобільного транспорту передбачає отримання студентами наступних професійних вмінь:

- діагностування та ремонт систем і вузлів автомобілів, керування роботою яких здійснюється за допомогою електроніки;

- застосування діагностичних комплексів, приладів та устаткування в умовах станції технічного обслуговування;

- перевірка та відновлення роботоздатності типового електронного та електричного обладнання транспортних засобів.

 

 

Освітня програма біотехнічні та медичні апарати і системи передбачає отримання студентами наступних професійних вмінь:

- застосування на практиці фізичних методів акустодіагностики з метою дослідження біологічних систем, сучасних методів розрахунку електро- та оптико-механічних вузлів приладів,

- визначення характеристик джерел магнітного поля;

- проведення інженерних розрахунків індукторів та розроблення магніто-терапевтичних пристроїв.

 

 

 

Випускники спеціальності електроніка отримують інженерно-технічну кваліфікацію і можуть працювати у сфері проектування, конструювання, експлуатації, діагностики та ремонту електронних систем автотранспорту, пожежної сигналізації та оповіщення, відеонагляду та обмеження доступу, медико-біологічного та іншого технологічного обладнання на підприємствах як державної, так і недержавної форм власності.

 

Характеристика спеціальності ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Телекомунікації є одним з важливих та перспективних напрямів новітніх технологій. Головну роль у розвитку інформаційного суспільства в Україні, національної інфраструктури та інтеграції у світову інфраструктуру відіграють саме інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Темпи розвитку ІКТ перевищують показники росту економік технологічно розвинутих країн світу, а світові розробки в галузі телекомунікації стали найвдалішими проектами.

Освітня програма телекомунікаційні мережі мобільного зв’язкупередбачає отримання студентами наступних професійних вмінь:

- контроль та діагностування стану обладнання і програмного забезпечення інформаційних та телекомунікаційних мереж, мереж теле- та радіомовлення, систем передачі, систем комутації, кінцевих пристроїв користувача;

- забезпечення номенклатури та нормативної якості надання послуг електрозв’язку;

- аналіз результатів вимірювання параметрів і робочих характеристик інформаційних та телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації;

- виконання профілактики та технічного обслуговування обладнання інформаційних і телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації.

 


 

Після проходження навчання за обраною спеціалізацією Ви отримаєте диплом фахівця, який без зусиль зможе знайти роботу в сфері інфотелекомунікації.

Випускники мають можливість працювати на інженерних та управлінських посадах провідних підприємств, організацій та їх представництв: в сфері електроніки, телекомунікації, програмного забезпечення і інформаційних технологій.


Наукова діяльність кафедри

Навчально-лабораторна база кафедри

Співпраця