Кафедра філософії, політології та права запрошує взяти участь у роботі Міжвузівського «Круглого столу» на тему: «Соціосфера в сучасному світі: актуальні проблеми і аспекти гуманітарного знання», який відбудеться 25-26 травня 2017 р.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Луцький національний технічний університет

Кафедра філософії, політології та права

запрошують взяти участь у роботі Міжвузівського «Круглого столу» на тему: «Соціосфера в сучасному світі: актуальні проблеми і аспекти гуманітарного знання», який відбудеться 25-26 травня 2017 р.

 

         

 

Планується робота за секціями:

1. Філософія

Соціосфера як середовище буття людини: онтологічні та аксіологічні аспекти.

2. Політологія

Демократизація суспільства в контексті політичної модернізації: методологічні пріоритети

3. Правознавство

Система права як складова частина соціосфери

4. Соціологія

Соціокультурна трансформація в сучасній соціологічній науці

Участь у конференції безкоштовна.

За результатами роботи «Круглого столу» буде сформований електронний збірник матеріалів у PDF-форматі, який буде розісланий учасникам на електронні адреси. Збірник буде надіслано протягом 7 днів після завершення роботи «Круглого столу».

Робочі мови – українська, російська, англійська.

Останній термін надсилання тез – 10 травня 2017 р. (включно).

Оргкомітет приймає тези обсягом до 2-х сторінок у форматі А-4, набрані в редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1, усі поля сторінки – 20 мм.

Тези надсилаються на електронну адресу: oksana_35@ukr.net (тема повідомлення: тези на «Круглий стіл» (прізвище автора)). Після відправлення матеріалів на вказану адресу автор протягом одного робочого дня отримує відповідне підтвердження про отримання матеріалів від оргкомітету.

Адреса оргкомітету:
43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, каб. 239
(кафедра філософії, політології та права).

Координатор – Сільвестрова Оксана Юріївна,
контактний телефон: (050) 876 02 40.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Перший рядок – назва секції (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок – прізвище та ініціали автора, для студентів – скорочена назва групи, прізвище та ініціали наукового керівника  (шрифт – напівжирний, вирівнювання по правому краю).

Третій рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Далі – текст тез, вирівняний по ширині сторінки (абзац 1,25 см).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [2, с. 35], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані в зазначений термін. Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, достовірність поданої інформації несуть автори (відповідальність за зміст матеріалів, підготовлених студентами, несуть наукові керівники).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

ФІЛОСОФІЯ

Витрищук А.І., ст. гр. ЕОС–21

 

ЦІЛІСНІСТЬ ЯК СЕНС ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ

 

Текст тез

 

Список використаних джерел


1. Бистрицький Є. К. Культурно-історичне апріорі / Є.Бистрицький // Вимога раціональності: спадщина Рене Декарта у світі сучасної культури. – К. : [б.в.]., 1996 – С. 92–99.

2. Ведин И. Ф. Бытие человека: деятельность и смысл / Иван Федорович Ведин. – Рига : Зинатне, 1987. – 212 с.

3. Гьосле В. Трансцендентальна прагматика як фіхтеанство інтерсуб’єктивності / В. Гьосле // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К. : Лібра, 1999. – 488 с.

4. Ермоленко А. Н. Этика ответственности и социальное бытие человека / А.Н. Ермоленко. – К. : Наук. думка, 1994. – 200 с.