Кафедра галузевого машинобудування та лісового господарства

Завідувач кафедри:
кандидат технічних наук, доцент
Пуць Віталій Степанович
(03322) 74-61-01
E-mail: 
gm@lntu.edu.ua

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ЛІСОВГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Історія кафедри

    Кафедра галузевого машинобудування утворена 1 липня 2017 року на підставі ухвали Вченої ради університету та наказу ректора №754-04-33 від 17 грудня 2016 року шляхом об’єднання двох кафедр «Машини легкої промисловості»   і «Обладнання лісового комплексу та теорії механізмів і машин», яка, в свою чергу, утворена внаслідок злиття кафедр «Обладнання лісового комплексу» і «Теорії механізмів машин і деталей машин» 1 вересня 2011 року (наказ №142-06-32 від 31 серпня 2011 року).

Історія кафедри розпочалася у 1986 р., коли, згідно з наказом по Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту, на базі кафедри загальнотехнічних дисциплін утворено кафедру «Теорії механізмів машин і деталей машин». Завідувачем кафедри було обрано к.т.н., доцента Самольянова І.І., який обіймав цю посаду до червня 2000 р. З 2000 р. кафедру ТММ і ДМ очолював д.т.н., проф. Ярошевич М.П. У різний час на кафедрі працювали: к.т.н., доц. Кралін В.А.; к.т.н., доц. Ковальчук Р.М.; к.т.н., доц. Коновалюк Д.М.; ст. викл. Налобін О.П.

Кафедра «Обладнання лісового комплексу» утворена на підставі рішення Вченої ради університету та наказу у Луцькому державному технічному університеті від 1 вересня 2007 року. Завідувачем кафедри обрано к.т.н., доц. Вржеща М.В.

У липні 2003 року з метою підготовки фахівців спеціальності 7.090222 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» створено кафедру «Машини легкої промисловості» (наказ ректора Луцького державного технічного університету проф. Божидарніка В.В. №151-В від 13.07.2003 р.), завідувачем якої став к.т.н., доц. Селезньов Е.Л.

Кафедра галузевого машинобудування здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями:

– галузь знань 13 «Механічна інженерія» спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» за освітнім ступенем бакалавра та магістра;

– галузь знань 18 «Виробництво та технології» спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» за освітнім ступенем бакалавра;

– галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 205 «Лісове господарство» за освітнім ступенем бакалавра.

Навчальну і наукову діяльність на кафедрі здійснює 21 викладач, серед яких д.т.н., проф. Ярошевич М.П.; д.т.н., проф. Налобіна О.О.; 19 кандидатів наук, з яких 14 доцентів.

 

Наукова діяльність кафедри галузевого машинобудування

 

Якісні показники викладацького складу, спрямовані на формування колективу високопрофесійних фахівців, які займаються науково-дослідною та навчально-методичною роботою, є результатом стратегії випускової кафедри.

Викладачі кафедри здійснюють науково-дослідну діяльність за наступними науковими напрямками:

1. «Галузеве машинобудування».

2. «Тертя та зношування в машинах».

3. «Динаміка та міцність машин».

4. «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів».

5. «Лісові культури, селекція, насінництво».

Відповідальна за наукову роботу на кафедрі: к.т.н., доц. Назарчук Л.В.

На кафедрі виконується держбюджетна науково-дослідна робота: «Підвищення ефективності трибосистем шляхом оптимізації діапазону робочих частот вібрацій» під керівництвом проректора науково-педагогічної роботи к.т.н., доц. Шимчука С.П. Також виконується науково-дослідна робота за договором у сфері наукової та науково-технічної діяльності, керівник - д.т.н., проф. Ярошевич М.П.

Випускники нашої кафедри  –це  найкращі студенти-науковці, які продовжують навчання в аспірантурі та захищають дисертації.


Навчальний процес забезпечено підручниками, навчальними посібниками та іншими навчально-методичними виданнями.


 

Наукова робота студентів

На кафедрі галузевого машинобудування функціонують науково-дослідні лабораторії «Вібраційної техніки та динаміки машин» та «Триботехнологій».

Студенти займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою: виступають із доповідями на цікаві теми, здійснюють роботи з дослідження конструкційних і мастильних матеріалів різного функціонального призначення, а також  динамічних характеристик та підвищення енергоощадності машин.


Студенти – активні учасники науково-дослідної роботи кафедри галузевого машинобудування. Щорічно стають учасниками та призерами Всеукраїнських студентських олімпіад та переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт.

 


З метою формування у студентів власних поглядів, утвердження принципів національної свідомості, на кафедрі галузевого машинобудування проводиться виховна робота зі студентами.


Також, для отримання знань про майбутню професію і ознайомлення з можливостями майбутнього працевлаштування постійно організовуються екскурсії на виробничі підприємства міста Луцьк.


Матеріальне забезпечення навчального процесу

До послуг студентів загальноуніверситетська і кафедральна бібліотеки. Матеріально-технічна база кафедри включає: лекційні аудиторії, навчальні лабораторії “Технології та обладнання підприємств”, “Автоматизації та комп’ютерних технологій”, “Обладнання побутового обслуговування”, “Технології ремонту обладнання галузі”, “Гідравліки та гідромашин”, спеціалізовані лабораторії: “Ручного та моторизованого лісозаготівельного обладнання та інструменту”; “Автоматики та автоматизації виробничих процесів”; “Деревинознавства, технології лісозаготівель та лісового господарства”; “Основ проектування обладнання лісового комплексу”; “Тракторів та автомобілів”; “Підйомно-транспортних машин”.

На кафедрі існує комп’ютерний клас, обладнаний сучасними ПЕОМ, системами передачі даних та іншими спеціалізованими пристроями та наочним приладдям. Обладнання, прилади, інструменти, матеріали, які використовуються в навчальному процесі, відповідають вимогам навчальних планів і програм.


У навчальних кабінетах, лабораторіях відповідним чином оформлені інформаційно-методичні стенди, на яких розміщено інформацію про правила безпеки праці, протипожежної безпеки, перелік тем лабораторних і практичних занять, а також тем, які виносяться на самостійне опрацювання, рекомендована література з дисциплін.

Міжнародна співпраця

Кафедра підтримує дружні та плідні зв'язки з кафедрами та науковими лабораторіями багатьох університетів України та ближнього зарубіжжя. Укладено договори про співпрацю з Вітебським державним  технологічним університетом (м. Вітебськ, Білорусь) та Брестським державним технічним університетом (м. Брест, Білорусь). Основними напрямками співпраці є проведення спільних досліджень у галузях, які представляють взаємний інтерес; обмін групами студентів із метою проходження запланованих практик; обмін друкованою продукцією, навчальними посібниками і методичними матеріалами; науково-педагогічне стажування викладачів та аспірантів; наукове керівництво (консультування) дисертаційними, магістерськими та дипломними роботами; публікації в університетських виданнях, підготовка спільних публікацій та обмін ними; організація та проведення спільних наукових конференцій та семінарів.

Основними напрямками співпраці є проведення спільних інженерно-конструкторських, технологічних і агротехнічних досліджень; обмін науково-дослідною інформацією і матеріалами для публікацій; обмін спеціалістами; публікації в університетських виданнях.

 

 

Пропозиції щодо співробітництва:

- дослідження і аналіз ринку легкої та текстильної промисловості України;

- вирішення проблем підвищення довговічності конструктивних елементів машин вібраційно-відцентровою зміцнювальною обробкою;

- розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення процесів формоутворення та формозакріплення деталей верху взуття з матеріалів, виготовлених із використанням рідин зі специфічними властивостями;

- удосконалення механічних прийомів, які застосовуються в процесі вилежування трести, та розробка механізмів для їх здійснення;

- математичне моделювання процесів проектування конструкцій одягу та взуття;

- дослідження робочих органів сільськогосподарських машин для льонарства та картоплярства;

- оптимізація технологічних параметрів процесу гідрофобізації текстильних матеріалів;

- дослідження трибологічних властивостей конструкційних та мастильних матеріалів і покриттів;

- інженерія та метрологія поверхонь тертя;

- дослідження, розробка, проектування та вдосконалення вібраційних машин з дебалансним приводом (стендів, млинів, вібромайданчиків, вібраційних верстатів для абразивної та зміцнюючої обробки деталей тощо).

Методичне забезпечення.

Договори про співпрацю

Навчальні плани

Освітньо-професійні програми

Звіти про самооцінювання освітніх програм

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП «Галузеве машинобудування», «Машини та обладнання
сільськогосподарського виробництва», «Інжиніринг переробних і харчових виробництв» із використанням технічних засобів відеозв’язку.

         Тематика та теми кваліфікаційних робіт бакалавра