Кафедра гуманiтарних наук та права

Завідувач кафедри:

кандидат історичних наук, доцент

Жук Оксана Миколаївна

(0332) 74-61-40

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ НАУК ТА ПРАВА

Завідувач кафедри: Жук Оксана Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, автор понад 70 наукових та 30 науково-методичних видань з історії України, член Волинської організації Національної спілки краєзнавців України.

Кафедра ГНТП, вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018

+38 (0332) 74-61-40

ippu@lntu.edu.ua

Кафедра гуманітарних наук та права створено на виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 25.10.2016 р. на підставі наказу № 751-04-33 від 17.12.2016 р. «Про реорганізацію кафедр Луцького НТУ» на базі кафедр інженерної педагогіки, психології та українознавства та кафедри філософії, політології та права. Кафедру очолює канд. іст. наук, доцент Жук Оксана Миколаївна.

 

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями
081 «Право» і
232 «Соціальне забезпечення»

 

Курси, які викладаються на кафедрі

Кафедра забезпечує викладання дисциплін гуманітарного циклу, зокрема: історія української державності, українознавство, українська та зарубіжна культура, дипломатична та консульська служба, політологія, філософія, соціологія, трудове право, трудове законодавство, основи митного права, транспортне право, міжнародне економічне право, адміністративне та господарське право, правознавство, теоретико-правові основи освіти, методика викладання, корпоративна культура і діловий етикет, психологія спілкування, психологія і педагогіка вищої школи для бакалаврів та магістрів Луцького НТУ.

Методичне забезпечення навчального процесу

На вдосконалення навчального процесу спрямована робота наукового та методичного семінарів кафедри, які діють на постійній основі. Викладачами підготовлено електронні навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД), що включають навчальну програму курсу, конспект лекцій, методичні вказівки до виконання практичних, лабораторних, семінарських занять, самостійної роботи, контрольних робіт Загалом опубліковано понад 100 методичних видань та навчальних посібників.

Видання кафедри гуманітарних наук та права

Матеріальне забезпечення навчального процесу

Кафедра має у своєму розпорядженні п’ять навчальних кабінетів: історії України, філософії та культурології, політології, права загальною площею 160 кв.м.

На сьогодні на кафедрі працюють 13 штатних викладачів, з яких 12 – з ученими званнями та науковими ступенями, а саме:

Жук Оксана Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету

Напрям наукових досліджень – динаміка заселення та етно-соціального складу українських поселень періоду пізнього середньовіччя, історія міста Луцька

Вісин Валентин Васильович, доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету

Напрям наукових досліджень – історія Другої світової війни, історія Волині 1939–1941 рр. та історія кооперації на Волині

Земко Алла Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету

Напрям наукових досліджень – аграрне, земельне, екологічне та природоресурсне право

Костюк Михайло Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету

Напрям наукових досліджень – історія національних меншин

Майборода Оксана Леонтіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету

Напрям наукових досліджень – соціально-культурні процеси на Волині у 1964-1985 роках

Мартинюк Ярослава Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету

Напрям наукових досліджень – історія становлення та діяльність інституту місцевого самоврядування на Волині

Піменова Ольга Олександрівна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету

Напрям наукових досліджень – соціологія молоді та соціологія освіти

Сільвестрова Оксана Юріївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету

Напрям наукових досліджень – філософія історії, проблема сенсу історії

Ситник Олександр Іванович, кандидат політичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету

Напрям наукових досліджень – політична філософія й теорія та історія політичної науки

Сичевська-Возьняк Олена Максимівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету

Напрям наукових досліджень – культурологія, російська релігійна філософія, персоналії М.Бердяєва і Л.Шестова

Сушик Ірина Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету

Напрям наукових досліджень – соціально-економічні та культурні процеси на Волині у повоєнний період

Щербюк Наталія Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету

Напрям наукових досліджень – трудове право та право соціального забезпечення

Андрейчук Наталія Василівна, асистент кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету

Напрям наукових досліджень – цивільне, трудове, господарське, адміністративне право

У науково-дослідній роботі кафедри гуманітарних наук та права виділяються основні напрямки:

 

1. «Середньовічна, нова та новітня історія України»

Керівник: д. іст. наук Вісин В.В.

Виконавці: Жук О.М., Костюк М.П., Сушик І.В., Мартинюк Я.М., Майборода О.Л.

 

 

2. «Життєдіяльність людини в ситуації глобальних викликів сучасності» (2016-2020 рр.) № д/р 0116и001930

Керівник: к. політ. наук Ситник О.І.

Виконавці: Земко А.М., Піменова О.О., Сільвестрова О.Ю., Сичевська-Возьняк О.М., Щербюк Н.Ю., Андрейчук Н.В.

Матеріали наукових конференцій кафедри

Студенти і випускники

При кафедрі діє студентський науковий гурток «Правничий клуб». Керівник – кандидат юридичних наук, доцент Земко А.М.

Викладачі здійснюють керівництво науковою-дослідною роботою студентів Луцького НТУ, результатом чого є перемоги у всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових студентських робіт:

2015 р. – Охват І. (ст. гр. МО-21) – переможець обласного конкурсу студентської та учнівської молоді – Історико-географічна експедиція «Історія міст і сіл Волині». Наук. керівник – доц. Жук О. М.

2015 р. – Максимук О. (ст. гр. АП-41) – грамота учасника ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політичних наук.

Міжнародна співпраця

Кафедра співпрацює з Міжнародним союзом німецької культури (Москва, Росія), з Інститутом культури та історії німців у Північно-східній Європі (Норд-Ост Інститутом, відділення у м. Гьоттінген, ФРН)

У жовтні 2015 р. у рамках співпраці з Інститутом культури та історії німців у Північно-східній Європі (Норд-Ост Інститутом, відділення у м. Гьоттінген, ФРН) кафедра інженерної педагогіки, психології та українознавства стала організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Німці в історії Волині». Присвяченої 100-літтю депортації волинських німців, 75-літтю завершення німецької колонізації в Західній Волині та 40-літтю історичного товариства «Волинь».

Кількість учасників конференції становила 32 особи, в тому числі – 24 іногородніх, 11 іноземних учасників із 5 країн.

Колектив кафедри підтримує тісні наукові зв’язки із Брестським державним технічним університетом, Інститутом філософії національної Академії наук Республіки Білорусь, Гомельським державним технічним університетом імені П.О. Сухого, Технологічним інкубатором MarKiz Sp. Z o.o. м. Люблін

Пропозиції про співробітництво з метою одержання грантів:

З 2011 року кафедра досліджує проблеми гендерної рівності, гендерної та корпоративної культури, бере участь у розробці грантових проектів з даної тематики. Зокрема, у 2011 р. – підготовка матеріалів на конкурс у проекті «Підтримки ґендерних досліджень та ґендерної освіти в українських університетах дослідницьких та наукових центрах», пропонованого Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні на тему: «Гендерний паритет в умовах технічного вузу».

У 2012 р. подана заявка до Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні на конкурс малих грантів на тему: «Гендерний паритет міського студентського простору в умовах технічного вузу».

У 2013 р Луцький національний технічний університет включений як вуз-партнер до спільного з Сумським державним університетом трирічного проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах» за підтримки Європейської комісії.

До найвагоміших успіхів в рамках реалізованого проекту можна віднести створення Центру гендерної освіти Луцького НТУ для надання науково-практичної допомоги викладачам та студентам щодо впровадження ідеї гендерної рівності у навчально-виховний процес, проведення просвітницьких та виховних заходів для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, сприяння гендерної рівноваги в системі вищої освіти.

 

У 2015 році кафедра брала Участь у грантовому проекті «Гендерний мейнстримінг у ВНЗ України». Головний партнер – Сумський державний університет.

 

У 2016 році CANactions і Western NIS EnterpriseFund (США) вдруге провели в Україні конкурс малих грантів DreamActions (Активуй свою мрію) на кращий міський проект. Мета конкурсу – стимулювати ініціативних громадян до реалізації практичних міських проектів у різних напрямках, зокрема – культурна спадщина, міська інфраструктура і т.д.

З-поміж 514 поданих на конкурс проектів було відібрано 10. Серед них – проект Д. Авраменка та О. Жук «Тактильна карта історичної частини Луцька для людей із вадами зору (сліпих та слабозорих)».

Метою проекту є створення сприятливого середовища для життєдіяльності людей із вадами зору (сліпих та слабозорих) шляхом створення тактильної мапи історичної частини Луцька (Старого Луцька) та аудіосупроводу до неї, що дасть їм можливість дізнатись про історико-культурну спадщину міста. Результати проекту суттєво розширять можливості незрячих та слабозорих людей у їхньому доступі до міського історико-культурного простору. Подібна тактильна карта стане першою на Волині (та другою в Україні), запропонованою для сліпих та слабозорих людей і її практичне застосування дасть поштовх для створення подібних карт на інших соціально важливих об’єктах міста. http://www.dreamactions.com.ua

Викладачі кафедри проводять активну роботу виховного, просвітницького характеру зі студентами. У 2015 році викладачами кафедри були проведені заходи щодо відзначення Всесвітнього дня філософії, Дня юриста, заходів щодо Тижня права в Україні.

 

Колектив кафедри бере активну участь у підготовці і проведенні культурно-освітніх та виховних заходів спільно з бібліотекою та відділом культури і мистецтв Луцького НТУ. Викладачами кафедри зібрані матеріали для формування музею історії Луцького НТУ, проводяться екскурсії до музею.