Кафедра комп’ютерних наук

Завідувач кафедри:
доктор педагогічних наук, професор
Тулашвілі Юрій Йосипович
E-mail:y.tulashvili@lutsk-ntu.com.ua

 ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Історична довідка:

Кафедра комп'ютерних наук (КН) утворена у вересні 2019 року внаслідок розподілу випускаючої кафедри «Комп'ютерних технологій професійного навчання».

 

Напрями підготовки фахівців.

 

Кафедра готує ІТ-фахівців, які володіють сучасними технологіями проектування, навичками  моделювання та аналізу програмного забезпечення, побудови бізнес-логіки, архітектури ІС,  управління ІТ-проектами. Студенти зі спеціальності «Комп’ютерні науки» вивчають мови програмування, Web та кросплатформні  технології,  технології штучного інтелекту, нейронних мереж, великих даних, машинного навчання.

 

Computer science (комп'ютерні науки) - галузь, що включає в себе алгоритми і структури даних, мови програмування, архітектуру комп'ютерів, операційні системи і комп'ютерні мережі.

 

Фахівець   здійснює   розробку  комп'ютерного  програмного  забезпечення,   баз  даних  та   інформаційно-пошукових     систем,    систем     автоматизованого аналізу    даних   та    штучного   інтелекту,   систем     комп'ютерної      графіки,     інтерфейси     взаємодії людини і комп'ютера тощо.

 

Комп'ютерні науки мають більш тісний зв'язок з математичними методами. Особливістю   комп'ютерних наук є спрямованість на розвиток математичних методів машинного обчислення.

 

Метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за наступними напрямами та спеціальностями:

 

122 «Комп’ютерні науки» (бакалавр, повний та скорочений терміни).

Студенти готуються як фахівці широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, фізики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Дипломований фахівець орієнтований на вирішення проблем аналізу та синтезу складних систем на основі новітніх інформаційних технологій, із застосуванням сучасних досягнень фундаментальних та інженерних наук.

 

 

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (магістр).

 Дипломований фахівець зуміє проводити дослідження та науково-технічні розробки у галузі проектування та реалізації інформаційних систем.

 Спеціальність орієнтована на підготовку фахівців з розвитку інформаційних технологій та управління проектною діяльністю.

 

Склад кафедри:

6 штатних, з них 2 докторів наук, 4 кандидатів наук:

 

Тулашвілі Юрій Йосипович - професор, доктор педагогічних наук,  завідувач кафедри.

Чернящук Наталья Леонідівна - професор, доктор педагогічних наук.

Ліщина Валерій Олександрович - доцент,  кандидат технічних наук.

Подоляк Володимир Миколайович - доцент,  кандидат технічних наук.

Мельничук Юлія Євгеніївна - старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Кошелюк Віктор Андрійович – асистент.

Основні науково-методичні, наукові праці викладачів

Тулашвілі Ю., Акуленко К. Моніторинг купівельної спроможності споживачів за допомогою додатку для смартфона та оптимізація пропозиції. Вісник НУВГП. Серія «Технічні науки». 2016.  Вип. 3 (75).  С. 317 – 327.

Тулашвілі Ю.Й. Соціально-дидактична ціль функціонування навчального середовища професійної комп’ютерної підготовки осіб із порушеннями зору. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. 2017. № 1(350). С. 185–192.

Тулашвілі Ю.Й., Денисюк М. Праксеологічна спрямованість формування готовності майбутнього IT-фахівця до групової роботи як фактор підвищення його професійної мобільності. Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України. 2017. № 1 (35). С.183 – 191.

Тулашвілі Ю.Й. Інтеграція фундаментального та праксеологічного підходів як основа формування готовності майбутніх ІТ-фахівців до розв’язання складних професійних завдань. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 2018. Випуск 51. С. 411 – 415.

 Тулашвілі Ю.Й., Турбал Ю.В. Реалізація інтегрованого підходу до побудови рекомендаційної системи SMART туризму. Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2019. №  35. С.84-89.

 

Чернящук Н. Л. Роль національної політики підвищенні якості в системі вищої освіти України. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: наук. журнал – Вип. 15 – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – С. 173–177.

Чернящук Н. Л  Управління якістю освіти у вищих технічних навчальних закладах як невід’ємна складова державного управління освітньою галуззю. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: наук. журнал – Вип. 15 – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – С. 168–173.

Чернящук Н. Л. Управління процесом підвищення якості - передумова конкурентоспроможності та лідерства вищих технічних навчальних закладів. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: наук. журнал – Вип. 16-17 – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – С. 184–189.

Чернящук Н. Л. Аналіз актуальних проблем управління якістю освіти. Категория «социального» в современной педагогике и психологи: материалы 2-й научно-практической конференции  с международним участием: 2-3 апреля 2014 г. В 2 частях / отв. Ред. А.Ю. Нагорная. Часть 1. – Ульяновск: SIMJET, 2018. – 464 – 468 С.

Чернящук Н. Л.  Теоретична модель управління якістю освіти. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: наук. журнал – Вип. 13 – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – С. 135–140.

Чернящук Н. Л.  Показники та рівні сформованості базових знань у студентів вищих технічних навчальних закладів  Збірник наукових праць Бердянського держ. пед університету (Педагогічні науки) – Бердянськ: БДПУ, 2019. – № 11. – С. 155–160.

Чернящук Н. Л.  Характеристика етапів навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів  Друк. Вісник Луганського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНУ  ім. Тараса Шевченка, 2019. – № 10 (221). – Ч. 1. – С. 94–104.

 

Valerii Lishchyna. Synthesis and implementation of the ordered access memory in programmable logic devices/Valerii Lishchyna, Nataliia Lishchyna ,  Oleh Herasymchuk, Andrii Yashchuk// «Metallurgical and Mining Industry.– 2016. – No4.– р. 58 - 64.

 Valerii Lishchyna. Features of use cloud service Office 365 for organization of the educational process of higher educational institution/ Valerii Lishchyna, Nataliia Lishchyna // International Journal of «ScienceRize». — 2017. — No 10 (18). — Р. 56–62.

Ліщина В.О. Деякі аспекти викладання дисципліни "Дослідження операцій" для бакалаврів спеціальності "Комп’ютерні науки" / В.О. Ліщина, Н.М. Ліщина // Комп'ютерно–інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал. –  Випуск № 28-29. – Луцьк: видавництво ЛНТУ, 2017. – С. 66 - 72.

Ліщина В.О. Особливості підготовки студентів – програмістів у вищих навчальних закладах та розвиток їх професійної культури/ В.О. Ліщина, Н.М. Ліщина // Наукові записки РДГУ. – Випуск 7(50), 2013. – С.90-92.

Ліщина В.О. Проблеми формування етичного кодексу інженерів програмного забезпечення / В.О. Ліщина// Вісник національного технічного університету «ХПІ».- Серія «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: Технологічний центр, 2013.

Ліщина В.О. Інтернет-реклама – ефективний інструмент маркетингової комунікаційної політики/ В.О. Ліщина//Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Науковий журнал. - Випуск № 12: – Луцьк: видавництво ЛНТУ, 2013.- С.174-180.

Подоляк В.М. Інформаційні технології та їх роль в туристичній галузі Волинської області / М.І.Лепкий, В.М.Подоляк, В.А.Кошелюк // Науковий журнал «Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк, 2014. Випуск 16-17. – С.193-198.

Подоляк В.М. Використання інформаційних технологій підприємствами індустрії гостинності / Лепкий М.І., Подоляк В.М., Кошелюк В.А. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні та світі» / Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – с.27-31.

Подоляк В.М., Особливості викладання дисципліни «Організація баз даних та знань» /Лепкий М.І., Подоляк В.М., Саварин П.В // Збірник наукових статей за матеріалами У Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Інформаційно-комп'ютерні технології в освіті, науці та виробництві» 26-28 травня 2015 року. – Луцьк: ННВ Луцького НТУ, 2015. – С.38-39/

Подоляк В.М. Роль Інтернет-технологій в підвищенні конкурентоздатності туристичної галузі Волинської області/Лепкий М.І., Подоляк В.М., Кошелюк В.А.// Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Волошина І.М. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С.280-287.

Сачук (Мельничук) Ю. Є. Діагностика соціально-професійної мобільності в майбутніх вчителів інформатики  / Юлія Євгеніївна Сачук (Мельничук). // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Серія: Педагогічні науки. – № 1(302). – Луцьк, 2015. – С. 104–109.

Сачук (Мельничук) Ю. Є. Особливості магістерської підготовки майбутніх викладачів інформатики в умовах ступеневої освіти / Юлія Євгеніївна Сачук (Мельничук). // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки : зб. наук.праць. – №1 (52). – Миколаїв, 2016. – С. 47–53.

Сачук (Мельничук) Ю. Є. Особливості професійної діяльності сучасного вчителя інформатики та його вплив на соціум / Юлія Євгеніївна Сачук (Мельничук). // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук.праць. – № 43. – Вінниця, 2015. – С. 294–302.

Сачук (Мельничук) Ю. Є. Нормативно-правові засади забезпечення професійної підготовки фахівців із кібербезпеки та захисту інформації / Ю. Є. Сачук (Мельничук) // Молодь і ринок. – №12 (167). – Дрогобич, 2018. – С.45-50.

Сачук (Мельничук) Ю. Є. Професійна підготовка фахівців із кібербезпеки та захисту інформації: тезаурус та онтологія / Ю. Є. Сачук (Мельничук) // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – №12 59. – Харків, 2018. – С.35-40.

Кошелюк. В.А. Technologies of cluster analysis as a feature of the modern satage of intelectualisation of society/ І.Ye.Аndrushchak, Yu.Ya.Matviyiv, V.A. Kosheliuk, N.M. Lishchuna, V.P. Martsenyuk // Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – Вип. № 32. – С. 5-10.

Кошелюк В.А. Застосування МСЕ до розв’язування задач термопружності структурно неоднорідних тіл / В.А. Кошелюк //Наукові нотатки – Луцьк, 2015. - Випуск 51.- с. 138 - 145.

V. Koshelyuk, Yu. Tulashvili /   Usage of special finite elements for solution of fracture mechanics problems / V. Koshelyuk, Yu. Tulashvili // Scientific Journal of the Ternopil National Technical – Ternopil: TNTU, 2016. – Т. 82. – № 2. – C. 23 – 31. 

Кошелюк В.А., Андрущак І.Є. Аналіз поширення тріщин в композитних матеріалах із використанням розширеного методу скінченних елементів. Науковий журнал “Наукові нотатки”. Серія Технічні науки. Луцьк. 2018. № 64, C. 8-15

  

ДИСЦИПІЛНИ

Дисципліни, які забезпечує кафедра для студентів напряму «Комп’ютерні науки», ОКР «БАКАЛАВР»

 • Алгоритмізація та програмування;

 • Веб-технології та веб-дизайн;

 • Вища математика;

 • Вступ до фаху;

 • Дискретна математика;

 • Електротехніка та електроніка;

 • Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях;

 • Інтелектуальний аналіз даних;

 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів;

 • Комп'ютерні мережі;

 • Кросплатформне програмування;

 • Математичні методи дослідження операцій;

 • Методи та засоби програмної інженерії;

 • Методи та системи штучного інтелекту;

 • Моделювання систем;

 • Об'єктно-орієнтоване програмування;

 • Операційні системи;

 • Організація баз даних та знань;

 • Основи збору, обробки та передачі інформації;

 • Перспективні мови програмування;

 • Проектування інформаційних систем;

 • Системний аналіз;

 • Спецкурси "Сучасні засоби розробки та реалізації ІТ-рішень":

·         Розгортання настільних операційних систем;

·         Програмування мобільного обладнання;

·         Розробка ІТ-стратегій;

·         Технології автоматизації облікових систем.

 • Стандартизація та сертифікація інформаційних технологій;

 • Теорія алгоритмів;

 • Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика;

 • Теорія прийняття рішень;

 • Тестування програмного забезпечення;

 • Технології захисту інформації;

 • Технології комп'ютерного проектування;

 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень;

 • Технологія створення програмних продуктів;

 • Управління IT-проектами;

 • Фізика;

 • Чисельні методи.

Дисципліни для студентів напряму «Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)» ОКР «МАГІСТР»

 • Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об'єктів управління інформаційних систем;

 • Комплексна автоматизація підприємств на базі інтегрованих систем;

 • Корпоративна соціальна відповідальність;

 • Консолідована інформація;

 • Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами;

 • Сучасна теорія управління в інформаційних системах.

 

Напрями наукових досліджень кафедри комп’ютерних наук

Наукові зацікавлення працівників кафедри найрізноманітніші. Вони охоплюють широкий спектр проблем розробки, функціонування інформаційних систем та розповсюдження електронної мультимедійної продукції. Серед основних напрямків наукових досліджень можна виділити наступні:

проектування інформаційних систем;

інформаційна безпека електронних ресурсів;

WEB-технологія

опрацювання відео- та аудіоінформації.

 

Посилання на сторінки кафедри комп’ютерних наук у соціальних мережах та інших веб-ресурсах

Facebook  https://www.facebook.com/groups/390055218361723/members/

Instagram: prosperous_it

Освітньо-професійні програми

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

Громадське обговорення освітньої програми «Компютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

АНКЕТА для випускників ОП 122 Комп'ютерні науки   (результати опитування)

Звіт щодо громадського обговорення ОП спеціальності 122 Комп'ютерні науки