Кафедра комп'ютерних технологій та професійної освіти (КТПО)

Завідувач кафедри:
доктор технічних наук, доцент
Чернящук Наталія Леонідівна
(0332) 26-26-93
ktpo@lntu.edu.ua
ktpo.lutsk-ntu.com.ua

Історична довідка:

Кафедра комп'ютерних технологій професійного навчання (КТПН) утворена у вересні 2005 року внаслідок розподілу випускаючої кафедри «Сучасних технологій в машинобудуванні». У вересні 2014 року кафедра була перейменована в «Комп'ютерні технології».

Підготовка фахівців:

Метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за наступними напрямами та спеціальностями:

- 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (бакалавр, повний та скорочений терміни). Студенти готуються як фахівці широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, фізики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Дипломований фахівець орієнтований на вирішення проблем аналізу та синтезу складних систем на основі новітніх інформаційних технологій, із застосуванням сучасних досягнень фундаментальних та інженерних наук.

- 015 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» (бакалавр, повний та скорочений терміни). Даний напрям пов’язаний з інженерною діяльністю на рівні розробників спеціальних програмних продуктів і педагогічною діяльністю на рівні викладачів практичного навчання інженерно-комп'ютерного циклу.

Дисципліни, які вивчають студенти двох вищезазначених напрямів переплітаються приблизно на 75%. Крім переліченого випускними володіють інформаційними технологіями та комп'ютерними середовищами на рівні системних програмістів, налаштуванням і захистом мережі на рівні системного адміністратора, розробкою web-додатків, програмного забезпечення, систем баз даних навчального та спеціалізованого призначення на рівні прикладного програміста.

- 121 «Інженерія програмного забезпечення» (бакалавр). Зміст діяльності фахівців полягає у розробці прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, корпоративних систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних систем, програмних продуктів для бізнесу, програмних засобів захисту інформації у комп’ютерних системах та мережах.

- 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (магістр).

·         Спеціалізація «Інформаційні управляючі системи та технології» Дипломований фахівець зуміє проводити дослідження та науково-технічні розробки у галузі проектування та реалізації інформаційних систем.

·         Спеціалізація «Управління проектами». Спеціальність орієнтована на підготовку фахівців з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

- 015 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» (спеціаліст, магістр). передбачає підготовку фахівців, що мають подвійну спеціалізацію: педагогічну та інженерну в області комп’ютерних технологій. Такі фахівці, з одного боку, володіють навичками створення і застосування комп’ютерних систем в різноманітних сферах, а, з іншого боку, здатні передати свої знання учням та студентам.

 

 Кадрове забезпечення навчального процесу:

На даний час освітній процес на кафедрі провадять 1 професор, 6 доцентів, 1 старший викладач, 4 асистенти, що мають необхідні знання в сфері інформаційно-комп'ютерних технологій для підготовки висококваліфікованих фахівців.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють та розширюють професійні знання, уміння та навички. Зокрема 2-є навчаються в аспірантурі та 1-н в докторантурі провідних ВНЗ України. У складі кафедри є викладачі із званням «Міжнародний інженер-педагог», члени Міжнародного товариства інженерної педагогіки IGIP (International Engineering Education). Ведеться співпраця із корпораціями IBMMicrosoftIntel, Парус, яка засвідчена отриманими сертифікатами, що підтверджують високий рівень професійної майстерності викладачів.

Кафедра КТ виступала базовою кафедрою від Луцького НТУ для участі у проекті TEMPUS "Професійно-орієнтовані магістерські програми з інжинірингу в Росії, Україні, Узбекистані" PROMENG та брала активну участь в інформаційному забезпеченні проекту TRACECA – побудові транспортного коридору «Європа-Кавказ-Азія». Виступає координатором навчальної складової програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) у Волинській області.

 

Наукові напрями кафедри:

-  дослідження  та розробка інформаційних систем із застосуванням мов програмування високого рівня;

-  дослідження пам’яті з впорядкованим доступом на основі комутуючих мереж;

-  розроблення та застосування методів прийняття рішень, оптимізації та керування в системних медичних дослідженнях.

 Науковий доробок кафедри за останні п’ять років складає: 149 статей у фахових збірниках та наукових журналах, 141 публікацій тез доповідей у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях,  близько 158 методичних вказівок, 25 електронних видань,  18 навчальних посібників та монографій.

 

 Студенти і випускники:

Велике значення викладачі кафедри КТ приділяють залученню талановитої студентської молоді до науково-дослідницької діяльності. Студенти під час навчання беруть участь у науковій діяльності, направляються на стажування, різноманітні практики та навчання за кордоном. Кращі студенти працюють над науковими темами під керівництвом викладачів, подаючи наукові роботи, тези доповідей і статті. Мають можливість навчатись в магістратурі, а кращі випускники  продовжити навчання в аспірантурі.

Студенти кафедри беруть участь та займають призові місця у предметних та міжнародних олімпіадах і конкурсах, зокрема: олімпіаді з напряму підготовки «Комп’ютерні науки», міжнародній олімпіаді з спортивного програмування (ACM ICPC), міжнародній ІТ-олімпіаді «ІТ-Universe», конкурсі компанії ІВМ «System z/Master», міжнародній олімпіаді «ІТ-Планета», олімпіаді з навчальної дисципліни «Педагогіка» та багатьох інших.

Загалом за роки свого існування викладачі кафедри КТ підготували більше 400 фахівців за вищезазначеними  спеціальностями. Випускники працюють у різноманітних сферах економіки як в Україні так і закордоном.

Співпраця:

Кафедра комп’ютерних технологій тісно співпрацює з багатьма вітчизняними та зарубіжними ВНЗ. Серед її партнерів:

- кафедра інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету (проф. Гавриленко В.В.);

- кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» (проф. Пелещишин А.М.);

- кафедра інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка» (проф. Жежнич П.І.);

- кафедра систем та мереж Запорізького національного технічного університету (проф. Кудерметов Р.К.);

- кафедра вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (доц. Федонюк А.А.);

- кафедра комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (проф. Горбатюк Р.М.);

- кафедра комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (доц. Мацюк О.В.) ;

- Dornier Consulting (Німеччина)  проект: «TRACECA Transport dialogue and networks interoperability II» Service Contract No 2012/308-293;

- Інститут аеронавтики та космонавтики Технічного університету Берліна.

 

З малого кроку починається великий шлях!