Кафедра комп'ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування

Завідувач кафедри:

доктор технічних наук, професор

Рудь Віктор Дмитрович

(0332) 26-25-19

Cайт кафедри

 

Кафедра “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” є однією з перших кафедр, які були утворені при заснуванні вищого технічного закладу в місті Луцьку. Як самостійна структурна одиниця кафедра функціонує з вересня 1978 р. До 1989 року кафедра забезпечувала навчальний процес зі спеціальних предметів для студентів всіх форм навчання.
У жовтні 1985 року на базі кафедри ТМ і МРВ утворилась кафедра сільськогосподарського машинобудування, яку очолив проф. Г.А. Хайліс.
У вересні 1989 року кафедра “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” була розділена і, відповідно, були створені дві кафедри - кафедра металорізальних верстатів та обладнання гнучких виробничих систем (МРВ та ОГВС) і кафедра технології машинобудування. З 1994 року кафедра “Технологія машинобудування” перейменована на кафедру “Технологія та автоматизація виробництва” (ТАВ), яка здійснювала підготовку спеціалістів за напрямками: “Технологія машинобудування”, “Автоматизація технологічних процесів в машинобудуванні”, “Машини і технологія машинобудування”.

Вперше у вузі на базі кафедри ТАВ запроваджено НВО “Індустрія” (зі скороченим терміном навчання для тих, хто закінчив технікум).
У 1998 році відбувається поділ кафедри на кафедру сучасних технологій в машинобудуванні і кафедру автоматизованого управління виробничими процесами, яка здійснює підготовку спеціалістів за напрямком “Автоматизація технологічних процесів в машинобудуванні”.
У 1995 році на базі кафедри МРВ та ОГВС була організована кафедра приладобудування, яка готувала фахівців за спеціальністю “Прилади точної механіки”. Але кафедра МРВ та ОГВС успішно продовжувала свою діяльність і після поділу, залишаючись найбільш оснащеною і перспективною, з хорошим кадровим складом.
На даний момент дві кафедри – кафедра верстатів та кафедра сучасних технологій в машинобудуванні об’єднались і на базі двох спеціальностей – “Металорізальні верстати та системи” і “Технологія машинобудування” - утворилась нова кафедра – комп’\ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування (КПВ та ТМ).
Колектив кафедри КПВ та ТМ складається з досвідчених викладачів – доцентів, кандидатів наук, професорів, докторів технічних наук.

Кафедра готує фахівців за триступеневою навчально-освітньою програмою: бакалавр, спеціаліст і магістр.
Підготовка ведеться за двома спеціальностями і такими спеціалізаціями: “Комп’ютерне проектування та виробництво”, “Охорона праці в машинобудуванні” спеціальності “Технологія машинобудування”, та “Автоматизоване обладнання в машинобудуванні” спеціальності “Металорізальні верстати та системи”.

Студенти кафедри беруть активну участь в олімпіадах та студентських наукових конференціях. Так, у 1998 році студент Юрій Доманський під керівництвом доцента Тулашвілі Ю.Й. зайняв друге місце у Всеукраїнській олімпіаді з технології машинобудування, що проводилась у Державній Донбаській машинобудівній академії у місті Краматорську.
Студент групи ВІ- 31 Філюк Назар зайняв ІІ місце у І-му турі Всеукраїнської олімпіади із геометричного моделювання на ПЕОМ.

Панасюк Сергій, студент групи ТМ-31, зайняв ІІ місце у І-му турі Всеукраїнської олімпіади з нарисної геометрії та геометричного моделювання.
Студенти кафедри мають можливість брати участь у роботі науково-дослідної лабораторії за напрямком “Дослідження і розробка сучасних маловідходних технологій”.
Кафедрою здійснений перехід до впровадження сучасних систем підготовки фахівців за напрямком “Інженерна механіка”.
Студенти, що навчаються на кафедрі, під час навчання отримують знання:

 • з основ проектування верстатів та машин;
 • з основ комп’ютерної графіки;
 • з основ розробки та впровадження сучасних технологічних процесів;
 • з розробки нових ресурсо- та енергозберігаю­чих технологій;

з програмування, математичного моделю­вання, методів оптимізації та комп’ютерних технологій.

Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створено комплекс навчальних лабора­торій з дисциплін профілюючого напрямку, зокрема лабораторій:

 1. металообробного обладнання;
 2. конструювання верстатів та машин;
 3. теорії різання, сертифікації та інтелектуаль­ної власності;
 4. технології машинобудування;
 5. виробництва заготовок та маловідходних технологій;
 6. комп’ютерних технологій;
 7. машинного залу.

Підготовка спеціалістів, які володіють усіма методами сучасного проектування і розробки металообробного обладнання і технологічних процесів, здійснюється із застосуванням сучасних методик навчання. У лабораторії комп’ютерних технологій на ПК на базі процесора Pentium IIІ студенти отримують навики з програмування в різних середовищах та проектування в середовищах AutoСad, Kompas, Bcad, MathCad, Grapher тощо. Студенти глибоко вивчають графічну програму AutoCad у режимах 2D і 3D моделювання, закріплюючи знання, вміння та навики розробки складальних та робочих креслень; напрацьовуються вміння застосовувати середовище САПР для розв’язку будь-якої виробничої задачі.

Матеріально-технічна база кафедри задовольняє вимоги спеціальностей “Металорізальні верстати та системи” і “Технологія машинобудування”. Обладнання, прилади, інструменти, матеріали, які використовуються в навчальному процесі, атестовані відділом охорони праці і відповідають сучасним вимогам забезпечення навчальних дисциплін.

За останні роки (2000-2006) колективом кафедри було випущено більше 150 науково-методичних роз­ро­­бок. За їх високу якість неодноразово відзначались в номінаціях «Краща методична вказівка» такі викладачі кафедри, як Рудь В.Д. Редько Р.Г., Повстя­ной О.Ю., Гальчук Т.Н., Заболотний О.В. та ін.

Кафедра КПВ та ТМ активно займається науковою роботою. Так, за останні роки колективом кафедри отримано 26 патентів на винаходи та корисні моделі, опубліковано більше 200 наукових статей, виготовлено 5 науково-дослідних стендів, на яких працюють магістри та аспіранти. Результати науково – дослідної роботи широко використовуються у навчальному процесі.
Упродовж тривалих років науковцями кафедри сформовані такі наукові напрями:

 • механіка деформування структурно – неоднорідних середовищ та вдоско­налення технологічних процесів порошкової металургії, керівник – д.т.н., професор Рудь В.Д.;
 • динаміка гідравлічних вібраційних приводів верстатів та машин, керівник – доц. Кузьмін В.О.;
 • динаміка приводів металорізальних верстатів, керівник – проф. Гордєєв О.Ф.

Провідними науковцями кафедри, зокрема проф. Рудем В.Д., проф. Гордєєвим О.Ф., доц. Кузьміним В.О., доц. Заболотним О.В., доц. Редьком Р.Г. залучаються до наукової роботи кращі студенти, які виконують курсові роботи та проекти, дипломні проекти та магістерські роботи із розширеною науково-дослідною частиною. Частина з них продовжують своє навчання в магістратурі та аспірантурі. За період існування науково-дослідної лабораторії в наукових роботах взяли участь більше 60 студентів, значна кількість з яких продовжує свою наукову роботу і у\'спішно працює на виробництві та в колективі кафедри.
У 2005 році професор Рудь Віктор Дмитрович захистив докторську дисертацію на тему: “Фізико – механічні засади складних схем обробки тиском та вібраційних процесів в технологіях формування порошкових виробів”.