Кафедра машин легкої промисловості (МЛП)

Завідувач кафедри:
кандидат технічних наук, доцент
Селезньов Едуард Леонідович
(03322) 74-61-01
E-mail: 
kafedra_MLP@i.ua
mlp@lntu.edu.ua


Підготовка фахівців проводиться за спеціальністю: «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»

 

Історична довідка

 

       Спеціальність “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування” була відкрита на базі кафедри верстатів, яка випускає фахівців спеціальності “Металорізальні верстати та системи”. В липні 2003 року з метою    вдосконалення підготовки фахівців спеціальності 7.090222 “Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування” створена кафедра “Машини легкої промисловості” (наказ ректора Луцького державного технічного університету №  151-В від 13.07.2003 року), завідувачем якої став доцент, кандидат технічних наук Селезньов Е.Л.

       Кадрове забезпечення навчального процесу

Навчальну підготовку фахівців здійснюють 11 викладачів і 2 сумісники. З викладачів, що працюють на постійній основі: 6 к.т.н, доц.; 2 к.т.н., ст. викл.; 1 асистент без наукового ступеня, 2 к.т.н., ст. викл. по наказу. Сумісники: 1 д.т.н., професор; і 1 к.т.н., доцент, 6 осіб лаборантського складу.
         Якісні показники викладацького складу спрямовані на формування колективу високопрофесійних фахівців, які викладають дисципліни навчального плану, займаються науково-дослідною та навчально-методичною роботою, мають перспективу підвищення науково-педагогічної кваліфікації.
      Викладачі кафедри беруть активну участь у видавничій діяльності, у конференціях міжнародного значення, наполегливо працюють над важливими проблемами промислового та технологічного розвитку регіону і визначенням перспектив їх вирішення.
       Усі викладачі кафедри мають відповідну базову освіту згідно дисциплін, що викладають. Усі викладачі один раз на п’ять років підвищують кваліфікацію у провідних науково-дослідних інститутах, університетах та успішно функціонуючих підприємствах. Також підвищується кваліфікація шляхом навчання в аспірантурі і докторантурі та, відповідно, захисту кандидатських та докторських дисертацій.
       Кафедра «Машини легкої промисловості» тісно співпрацює з такими організаціями, підприємствами та установами: Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ); Хмельницький національний університет (м. Хмельницький); Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля (м. Луганськ); Національний авіаційний університет – з науково-дослідною лабораторією нанотриботехнологій НДЧ (м. Київ); Херсонський національний технічний університет (м. Херсон).
        ТзОВ «Модерн-Експо», КП «Фабрика «Лучанка», ВАТ ЛВТШП «Волинь», ТзОВ «Котон» та ПрАТ «Едельвіка» є базами для проведення практики студентів.

 

Налобіна Олена Олександрівна, д.т.н., професор

Клименко Олександр Дмитрович, к.т.н., доцент

Пуць Віталій Степанович, к.т.н., доцент

Ткачук Оксана Леонідівна, к.т.н., доцент

 

Герасимчук Олександр Павлович, к.т.н., доцент


Єфімчук Галина В’ячеславівна, к.т.н., ст. викладач

Картавий Андрій Григорович, асистент

Шовкомуд Олександр Володимирович,
к.т.н., ст. викладач

Селезньов Дмитро Едуардович,
к.т.н., ст. викладач

Муравинець Юлія Вікторівна,
к.т.н., ст. викладач

Методичне забезпечення навчального процесу

Викладачами кафедри розроблені робочі програми навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою.
         Для кожної навчальної дисципліни навчального плану складено робочі навчальні програми, які містять основні питання курсу, послідовність, організаційні форми їх вивчення та обсяг, тестову частину, а також питання для самостійного опрацювання. У робочих програмах подано списки основної і додаткової літератури, вказано форми та засоби поточного і підсумкового контролю, терміни його проведення тощо.
        Також видаються методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання. Розроблені завдання для самостійної роботи студентів, а також контрольні завдання з предметів. Для поточного контролю якості знань розроблена система контрольних робіт, тестових завдань, які використовуються при проведенні атестаційних контрольних робіт кожного навчального семестру. Методичне забезпечення практичних і лабораторних занять є 100% і більшість методичних рекомендацій наявні в електронному варіанті.

                                Науково-дослідна робота

На кафедрі проводиться активна науково-дослідна робота. Головні напрями – дослідження робочих процесів, особливостей конструкцій та режимів роботи машин легкої промисловості; рекомендації по підвищенню довговічності та роботоздатності конструктивних елементів машин; розробка та удосконалення технологій виготовлення виробів легкої промисловості.

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів «Перспективи розвитку легкої промисловості»

 

    На базі кафедри МЛП Луцького НТУ проведена Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів «Перспективи розвитку легкої промисловості», 26-28 жовтня 2011р. У конференції прийняли участь з доповідями всі викладачі і аспіранти кафедри.
      В Луцькому НТУ успішно функціонує аспірантура, де ведеться підготовка молодих науковців. Випускники кафедри Савченко Г.В. та Шовкомуд О.В. успішно закінчили аспірантуру та захистили кандидатські дисертації.

 Курси, які викладаються на кафедрі
Матеріальне забезпечення навчального процесу
Студенти і випускники
Міжнародна співпраця