Кафедра обладнання лісового комплексу та теорії механізмів машин(ОЛК і ТММ)

Завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

Ярошевич Микола Павлович

 (0332)74-61-13

E-mail: olktmm@lntu.edu.ua m_yaroshevich@mail.ru

 

Підготовка фахівців проводиться за спеціальністю

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за напрямом 6.050503 «Машинобудування» зі спеціальностей 7.05050303 і 8.05050303 «Обладнання лісового комплексу» спеціаліста і магістра.

Історична довідка

Згідно наказу по Луцькому філіалу Львівського політехнічного інституту за №98 від 31.08.1986р.  на базі кафедри загальнотехнічних дисциплін утворено кафедру “ТММ і ДМ”. Завідувачем кафедри було обрано к.т.н., доцента Самольянова І.І., який обіймав цю посаду до червня 2000 р. З  2000 р. кафедру ТММ і ДМ очолює д.т.н., проф. Ярошевич М.П. У різний час на кафедрі працювали: к.т.н., доц. Кралін В.А., к.т.н., доц. Ковальчук Р.М., к.т.н., доц. Коновалюк Д.М., ст. викл. Налобін О.П.

Кафедра “Обладнання лісового комплексу” утворена на підставі рішення Вченої ради університету (протокол №1 від 01.09.2007 року) та наказу по Луцькому державному технічному університету №257 від 01.09.2007 року. Завідувачем кафедри обрано доцента Вржеща М.В.

На підставі Ухвали Вченої ради Луцького національного технічного університету кафедру обладнання лісового комплексу з 01.09.2011 року приєднали до кафедри теорії механізмів машин і деталей машин. Новостворена кафедра отримала назву кафедри обладнання лісового комплексу та теорії механізмів машин (наказ №142-06-32 від 31 серпня 2011 року).

 

 

 

к.т.н., доцент Вржещ Микола Вікторович

 

 

 

 

 

Курси, які викладаються на кафедрі

трактори та автомобілі;

паливно-мастильні матеріали;

– історія інженерної діяльності;

– методи оптимізації і комп’ютерні технології;

експериментальні дослідження та обробка дослідних даних;

теоретичні основи і технологія ремонту деталей машин;

електроустаткування та електропостачання підприємств лісового комплексу;

дорожньо-будівельні машини;

підйомно-транспортні машини;

сільськогосподарські машини та знаряддя;

технологічне обладнання лісозаготівель та лісового господарства;

технологія лісозаготівель та лісового господарства;

теорія та конструкції деревообробного устаткування;

технологія деревообробки;

конструкції лісових машин;

деревинознавство;

основи автоматики та автоматизації виробничих процесів;

системи автоматизованого проектування обладнання лісового комплексу;

підготовка та експлуатація дереворізального інструменту;

проектування самохідних лісових машин;

основи наукових досліджень;

теорія механізмів і машин;

деталі машин;

деталі машин і підйомно-транспортне обладнання;

прикладна механіка та основи конструювання;

технічна механіка;

правила дорожнього руху;

основи керування автомобілем, безпека руху та водіння;

гідравлічні передачі обладнання лісового комплексу;

надійність машин;

основи лісопромислової робототехніки;

технічна експлуатація обладнання лісового комплексу;

організація і технологія ремонту обладнання лісового комплексу.

Матеріальне забезпечення навчального процесу

На кафедрі функціонують лабораторія деталей машин, лабораторія теорії механізмів і машини, навчально-наукова лабораторія вібраційної техніки та динаміки машин, які обладнані сучасними ПЕОМ, спеціалізованими пристроями та наочним приладдям. Обладнання, прилади, інструменти, матеріали, які використовуються в навчальному процесі, відповідають вимогам навчальних планів і програм.

Аудиторний фонд сектору обладнання лісового комплексу складається з 3 спеціалізованих лабораторій, 6 аудиторій для лекційних та практичних занять. Загальна площа, що закріплена за сектором, становить 1935,5 м2.

Лабораторія “Випробувальних машин” обладнана мембранним облицювальним пресом “WEMHÖNER”, гідравлічним випробувальним пресом, пневматичним маятниковим молотом, компресором та іншим допоміжним устаткуванням.

Лабораторія “Деревообробних верстатів” обладнана такими верстатами: фугувальний “F410 SCM”, рейсмусовий “Wehrmann S50”, фрезерний “SCM”, шліфувальний “Johannsen”, кромкооблицювальний “Brandt”,  шпонозшивний “Kuper”,  загострювальний “Famo”, кромкооблицювальна лінія “IMA”, деревооброблювальний центр “Clasmacher Weeke Holztechnik”.

Лабораторія “Лісопильного та лісотранспортного устаткування” обладнана таким устаткуванням: лісопильна рама ЛРВ-1, стрічкопилковий СЛП-6,5 та круглопилковий верстати Ц-32, макети лісонавантажувача та лісовоза ЛТ-25, колісний трактор Т-25, гусеничний трелювальний трактор ТДТ-55, кран-балки.

За сектором закріплені такі спеціалізовані аудиторії:

- ручного та моторизованого лісозаготівельного обладнання та інструменту;

- автоматики та автоматизації виробничих процесів;

- деревинознавства, технології лісозаготівель та лісового господарства;

- основ проектування обладнання лісового комплексу;

- тракторів та автомобілів;

- підйомно-транспортних машин.

У навчальних кабінетах, лабораторіях відповідним чином оформлені інформаційно-методичні стенди, на яких розміщена інформація про правила безпеки праці, протипожежної безпеки, перелік тем лабораторних і практичних занять, а також тем, які виносяться на самостійне опрацювання, рекомендована література з дисциплін.

     Лабораторія "Випробувальних машин"                   Лабораторія "Деревообробних верстатів"

                                      Лабораторія "Лісопильногота лісотранспортного устаткування"

Кадрове забезпечення навчального процесу

Склад кафедри: зав. кафедри д.т.н., проф. Ярошевич М.П., к.т.н., доц. Вржещ М.В., д.т.н., проф. Налобіна О.О., к.т.н., доц. Толстушко М.М., к.т.н., доц. Дацюк Л.М., к.т.н., доц. Пасаман Б.Ф., к.с.-г.н., доц. Ковальчук Н.П., к.т.н., доц. Мартинюк В.Л., асистент Толстушко Н.О. асистент Силивонюк А.В. Навчально-допоміжний персонал: старший лаборант Денисовець В.В., старший лаборант Козелко Ю.І., інженер-програміст ІІ категорії Назарівський О.В., лаборант Куделя Ю.П., лаборант Луцик К.М.

Методичне забезпечення навчального процесу

Кафедра забезпечена науково-методичною літературою на 100%. У бібліотеці університету є в наявності більше 1000 підручників і навчальних посібників з дисципліни «Деталі машин» та майже 800 – з «Теорії механізмів і машин». Значна частина навчальної літератури представлена новими виданнями, написаними українською мовою, у тому числі – наробками викладачів кафедри, зокрема:

1. Деталі машин.  Підручник для студентів вищих навчальних закладів машинобудівного профілю / Коновалюк Д.М., Ковальчук Р.М. – Київ, 2004. –576с.

2. Практикум з курсу “Деталі машин” для студентів машинобудівних спеціальностей. Навчальний посібник /Коновалюк Д.М., Ковальчук Р.М., Байбула В.О., Толстушко М.М.– Київ, 2009. – 277с.

3. Прикладна механіка. Навчальний посібник для вузів /Коновалюк Д.М., Ковальчук Р.М., Фесенко О.О., Шваб’юк В.І., Ярошевич М.П. – Луцьк, 2003. – 771с.

4. Теорія механізмів і машин. Навчальний посібник / Ярошевич М.П. Луцьк, 2008. – 222с.

З метою відповідності освітньо-професійним програмам та навчальним планам викладачами кафедри розробляються та вдосконалюються робочі програми з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Всі робочі програми дисциплін, за якими готують студентів, відповідають українським державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою нового програмно-методичного забезпечення. 

Науково-дослідна робота

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота за напрямками  «Машинознавство», «Динаміка та міцність машин». За час роботи кафедри викладачами захищено чотири кандидатські і дві докторські дисертації, опубліковано сім монографій:

Самольянов І.І. Прочность, устойчивость и колебания гиперболического параболоїда. – Луцк: ЛИИ, 1992. – 318 с;

Ярошевич М.П. Сложные случаи в теории самосинхронизации механических вибровозбудителей. – Луцк: ЛДТУ, 2005. – 192 с.

Налобіна О.О. Льонозбиральні  комбайни. – Луцьк: ЛДТУ, 2006. – 208 с.

Blekhman I.I., Dresig H., Yaroshevich N.P. and others. Selected Topics in Vibrational Mechanics. – New Jersey, London, Singpore. World Scientific, 2003. – 427 p.

Ярошевич М.П., Ярошевич Т.С.  Динаміка розбігу вібраційних машин з дебалансним приводом. Луцьк: ЛНТУ, 2011. – 220 с.

Мартинюк В.Л. Садіння картоплі з порційним внесенням добрив. (Обґрунтування доцільності застосування та параметрів пристрою порційного внесення добрив). – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2012. - 128с.

Еколого-біологічні проблеми зелених насаджень м. Луцька / Ковальчук Н.П. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – 220 с. 13,75 др. арк.

На кафедрі створено науково-дослідну лабораторію вібраційної техніки та динаміки машин.

Наукові  розробки присвячені питанням покращення динамічних характеристик вібраційних машин з дебалансним приводом, зокрема, проблемі розбігу вібромашин та самосинхронізації їх збудників.

                                                               Вібраційні стенди та площадки

                    Вібраційний верстат для абразивної та зміцнюючої обробки деталей

Студенти і випускники

Найкраще підготовлені студенти займаються дослідницькою діяльністю під керівництвом викладачів кафедри. Про належну якість викладання свідчать призові місця, зайняті студентами на Всеукраїнських предметних олімпіадах. Серед призерів: ст. Толстушко М.М. (перше місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді у м. Запоріжжя в 1997р. з дисципліни «Теорія механізмів машин»), ст. Герасимчук О.П. (друге місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді у м. Київ в 2000р. з дисципліни «Деталі машин та основи конструювання»).

Салінський Олександр Ігорович, студент групи ОТ-31, зайняв ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі знань «Машинознавство» 2010/2011 н.р. (17-18 березня 2011 р., м. Тернопіль).

Круглик Григорій Павлович, студент групи ОЛК-51 зайняв ІІ місце на Всеукраїнський студентській   олімпіаді   зі спеціальності  “Обладнання лісового комплексу” (квітень 2011 р.,  м. Львів).

Міжнародна співпраця

Викладачі кафедри ОЛК та ТММ співпрацюють з українськими та зарубіжними партнерами, зокрема, з Інститутом проблем машинознавства Російської академії наук (м. Санкт-Петербург) та НПК «Механобр-техника» (м. Санкт-Петербург), Всеросійським науково-дослідним інститутом льону Російської сільськогосподарської академії (м. Твер).

Пропозиції щодо співробітництва:

1. Дослідження, розробка, проектування та вдосконалення вібраційних машин з дебалансним приводом (стендів, млинів, вібромайданчиків, вібраційних верстатів для абразивної та зміцнюючої обробки деталей тощо).

2. Синтез робочих органів сільськогосподарських машин для льонарства та картоплярства.