Кафедра прикладної математики та механіки

Завідувач кафедри:

доктор фізико-математичних наук, доцент

Пастернак Ярослав Михайлович

(0332) 74 61 48

Профіль викладача: завідувач кафедри д.ф.-м.н., доцент Пастернак Я.М.

Склад кафедри:

к.т.н., доцент Бондарський О.Г., 

Профіль викладача: д.ф.-м.н., професор Максимович В.М., 

Профіль викладача: к.т.н., доцент Мікуліч О.А., 

д.ф.-м.н., доцент Пастернак Я.М.,

Профіль викладача: к.т.н., доцент Приходько О.С.,  

Профіль викладача: д.т.н., професор Шваб’юк В.І.,

старший лаборант Афоніна С.А.,

старший лаборант Грищук Т.О.,

старший лаборант Приходько Г.В. 

 

Наукові напрями кафедри: механіка деформівного твердого тіла, механіка зв’язаних полів, обчислювальна механіка деформівних систем.

 

Коротка історична довідка про створення кафедри

У Луцькому відділенні загальнотехнічного факультету Київського автомобільно-дорожного інституту 4 червня 1971 р. було створено кафедру загальнонаукових дисциплін, завідувачем кафедри призначено к.т.н., доцента І.І. Ореховського. Луцький загальнотехнічний факультет КАДІ з 1 вересня 1971 року увійшов до складу Львівського політехнічного інституту. Відповідно до наказу № 510 МВССО України від 9 жовтня 1975 р. „Про організаційну структуру Луцького філіалу ЛПІ” було створено два факультети та чотири кафедри, серед них дві: кафедра загальнонаукових дисциплін, завідувач кафедри - к.т.н., доцент І.І. Ореховський; кафедра технічної механіки, завідувач кафедри - к.ф.-м.н., доцент В.В. Божидарнік.

З 1977 р. до 1981 р. на базі кафедри загальнонаукових дисциплін створено кафедру загальнотехнічних дисциплін, завідувач кафедри - к.т.н., доцент І.І. Ореховський. Тривалий термін, з 1981 р. до 1988 р., кафедру загальнотехнічних дисциплін, а з 1988 р. до 2000 р. кафедру технічної механіки очолював д.т.н., професор В.І. Шваб'юк. З 2000 р. до 2011 р. завідувачем кафедри технічної механіки було призначено д.ф.-м.н., професора В.М. Максимовича. З 2011 до 2017 року завідувачем кафедри технічної механіки була д.т.н., професор О.В. Максимович. З 2017 року кафедрою завідує д.ф.-м.н., доцент Пастернак Я.М. 

 

Вагомі наукові результати, отримані у 2017 р.

Запропоновано теоретичний розрахунок методу зменшення впливу ударного навантаження шляхом використання розвантажувальних тунелів, що може використовуватися під час гірничих видобутків чи під час прокладання тунелів. 

Побудовано аналітико-числову методику дослідження динамічного напруженого стану пінистих матеріалів за дії динамічного навантаження. Для цього отримано функції впливу переміщень у рамках псевдоконтинууму Коссера та визначено залежності для розрахунку напружень з урахуванням мікроповоротів частинок пінистих середовищ.

Запропоновану методику адаптовано до дослідження поширення нестаціонарних хвиль у пористих та мікропористих середовищах.

Розроблено методику дослідження динамічної поведінки ауксетик-матеріалів за дії імпульсного навантаження. На основі числових розрахунків проведено порівняння динамічних напружень у матеріалах із від’ємним та додатнім коефіцієнтом Пуассона.

Розроблено математичну модель термомагнітоелектро­пружного тіла із тонкими включеннями, а також метод граничних елементів, що дає можливість ефективного (високоточно та швидко) розв’язувати відповідні просторові задачі. Особливістю запропонованого гранично­елементного підходу є застосування принципу спряження континуумів різної вимірності під час моделювання тонких включень, а також використання розривних граничних елементів, нелінійних відображень та модифікованих квадратур для розв’язання отриманих на основі цього принципу систем інтегральних рівнянь. При цьому за допомогою спеціальних функцій форми можна враховувати як особливості на фронті неоднорідності, так і відповідні на лініях зламу чи в кутових точках. Крім того, на підставі інтегрального перетворення Радона та формалізму Стро, отримано фундаментальні розв’язки для просторових задач термомагнітоелектропружності анізотропних тіл. Усе це дає можливість розв’язувати із високою точністю задачі термомагнітоелектропружності для тіл із неплоскими тонкими включеннями чи тріщинами, що не вдавалося зробити до цього часу шляхом застосування традиційних числових підходів, зокрема методів граничних чи скінченних елементів.
        Нагороди, стипендії Кабінету Міністрів і Верховної ради: д.т.н., професор Максимович О.В. – Премія Президента України для молодих учених (2011 р.), стипендія Кабінету Міністрів України (2009 - 2011 р.), д.ф.-м.н., професор Пастернак Я.М. – Премія Президента України для молодих вчених (2012 р.), Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених (2017 р.), стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016 – 2018 рр.), іменна стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених (2017 р.).

Почесні звання: д.т.н., професор Шваб’юк В.І. – Заслужений працівник освіти України (2011 р.).

Міжнародна співпраця

Республіка Польща, Політехніка Білостоцька, Analityczne, numeryczne i doświadczalne metody analizy zagadnień mechaniki ciała stałego dotyczących ośrodków sprężystych oraz wybranych rodzajów kompozytów.

Угода про співпрацю між Луцьким національним технічним університетом та Політехнікою Бялостоцькою, (2015 – 2020 рр.). Розвинуто методи аналізу пружних тіл із тріщинами, опрацьовано нові математичні моделі та методи аналізу напруженого стану анізотропних тіл.

Професор Шваб’юк В.І. є членом Українського товариства з механіки руйнування матеріалів та Міжнародного товариства з проблем міцності матеріалів і цілісності конструкцій – ESIS. Співробітництво полягає у проведенні спільних наукових досліджень, наукових конференцій та семінарів.

Матеріальна база. На кафедрі працюють дві лабораторії: навчальна – „Лабораторія опору матеріалів” та науково-проблемна – „Механіка і міцність неоднорідних матеріалів та конструкцій”, функціонує комп’ютерний клас. За допомогою сучасного обладнання для механічних випробувань матеріалів проводяться дослідження у лабораторіях кафедри. Прилади та обладнання, які використовуються в навчальному процесі, відповідають вимогам навчальних планів та програм. На кафедрі діють три наукові гуртки, в тому числі, авіамодельний.

Pобочі програми