Кафедра прикладної механіки

Завідувач кафедри:
кандидат технічних наук, доцент
Сомов Дмитро Олександрович
(0332) 26-25-19,
Е-mail:kpm@lntu.edu.ua
Сайт:  pm-lntu.lutsk.ua


Професорсько - викладацький склад кафедри

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

Історична хронологія:

 Кафедра “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” є однією з перших кафедр, які були утворені при заснуванні вищого технічного закладу в місті Луцьку. Як самостійна структурна одиниця кафедра функціонує з вересня 1978 р. Першим завідувачем кафедри став Павлов Олег Володимирович.

 У вересні 1989 року кафедра “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” була розділена і, відповідно, були створені дві кафедри – кафедра металорізальних верстатів та обладнання гнучких виробничих систем (МРВ та ОГВС) і кафедра технології машинобудування, яку і очолив у першій каденції Рудь Віктор Дмитрович.

З 1994 року кафедра “Технологія машинобудування” перейменована на кафедру “Технологія та автоматизація виробництва” (ТАВ), яка здійснювала підготовку спеціалістів за напрямками: “Технологія машинобудування”, “Автоматизація технологічних процесів в машинобудуванні”, “Машини і технологія машинобудування”. Вперше у вузі, на базі кафедри ТАВ, запроваджено НВО “Індустрія” (зі скороченим терміном навчання для тих, хто закінчив технікум).

 У 1998 році відбувається поділ кафедри ТАВ на три кафедри - “Сучасні технології в машинобудуванні”, “Автоматизованого управління виробничими процесами” і “Машини і технологія машинобудування”.  Завідувачем кафедри “Сучасні технології в машинобудуванні” (СТМ) став Тулашвілі Юрій Йосипович.

У 2005 році дві найбільш близькі та спільні по духу кафедри – кафедра верстатів та кафедра сучасних технологій у машинобудуванні об’єднались і на базі двох спеціальностей, “Металорізальні верстати та системи” і “Технологія машинобудування”, утворилась нова кафедра – комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування (КПВ та ТМ), назву якій дав новий вже завідувач – Редько Ростислав Григорович.

У 2010 році, після реорганізації інститутів ЛНТУ, кафедру КПВ та ТМ знову очолив професор Рудь Віктор Дмитрович та успішно керував до березня 2017 року.

Кафедра „Прикладної механіки” була утворена у 1 березня 2017р. згідно наказу ректора Луцького національного технічного університету  № 719-04-33   від  29.11.2016 р. внаслідок об’єднання випускаючих  кафедр «Пакування та автоматизації виробничих процесів» та «Комп`ютерного проектування
верстатів та технологій машинобудування»
. Виконувачем обов’язків завідувача кафедри прикладної механіки було покладено на провідного фахівця в даній галузі к.т.н., доцента Сомова Дмитра Олександровича.

 

Напрями підготовки фахівців.

Підготовка фахівців проводиться за спеціальністю: 131 – “Прикладна механіка”, яка включає освітні програми (спеціалізації):

  131.1 – Технології машинобудування

  131.2 – Металорізальні весртати та системи

131.3 - Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
131.4 - Машини та технології пакування
131.5 - Механотроніка

Спеціалізація 131.2 

Випускники цієї спеціалізації – висококваліфіковані спеціалісти в галузі проектування та експлуатації високоточних складних технічних, діагностичних та інформаційно-вимірювальних систем та технологій, до яких належать:   системи інструментального і технологічного оснащення, металорізальні верстати і автомати, верстати з ЧПК, робото-технічні комплекси, а також  комп’ютеризовані транспортно-накопичувальні і гнучкі виробничі системи. Крім того вони володіють фундаментальними знаннями комп’ютерної техніки, тому що навчальний процес побудовано на принципах широкого застосування комп’ютерних технологій.

 

 

Спеціалізація 131.1 

Технологія машинобудування – це базова спеціальність, з якої започатковано наш вуз. Вона є найбільш універсальною. Фахівці даного профілю потрібні всюди, де виготовляються або ремонтуються машини та механізми.

Нові технологічні ідеї та рішення “як робити” тепер складають одне з найбільш цінних суспільних багатств, а саме:

? узагальнення та розробка основ оптимального технологічного забезпечення експлуатаційних властивостей деталей;

? розробка технологічних основ конверсії, реконструкції та технічного переозброєння авіаційного виробництва.

? підвищення технологічної ефективності процесів обробки на верстатах з ЧПУ на основі досліджень методами лазерної та голографічної інтерферометрії напружено-деформованого і теплового стану різального інструменту.

? математичне моделювання та оптимізація наукоємних технологічних процесів;

? іонно-плазмове модифікування поверхні деталей з метою багаторазового підвищення їх експлуатаційних властивостей;

? наукові основи і методи вирішення технологічних задач на основі різнорідних конструкторсько-технологічних моделей.

 

 

Спеціалізація 131.6

Вона спрямована на охоплення всіх аспектів сучасних технологічних процесів запаковування різного виду продукції будь-якої галузі промисловості. Основою підготовки є комп’ютерне проектування пакувального виробництва. Починаючи з першого курсу навчання під керівництвом викладачів студенти здобувають практичні навики роботи на персональному комп’ютері. Широкий спектр фахових дисциплін, які охоплюють всі аспекти пакувальної індустрії, вивчається із використанням сучасного ліцензійного програмного забезпечення, зокрема систем автоматизованого проектування ProENGINEER, SolidWorks, AutoCAD, та інших прикладних програм, які використовуються у виробничій практиці провідними підприємствами.

Всі підприємства харчової, фармацевтичної, парфумерно-косметичної і легкої промисловості випускають свою продукцію в запакованому вигляді, а тому потребують кваліфікованих фахівців для:

1.     Організації технології пакування та експлуатації пакувального обладнання;

2.     Автоматизації процесів пакування та проектування пакувальних дільниць;

3.     Проектування пакувальних машин;

4.     Комп’ютерного проектування і дизайну тари і упаковки.

 

 

Навчальний процес за даною спеціальністю на кафедрі прикладної механіки забезпечують висококваліфіковані викладачі з вченими ступенями та званнями – 2 професори, доктори наук, заслужені діячі науки та техніки (Рудь В.Д. та Пальчевський Б.О.), 14 доцентів, к.т.н., 5 асистентів, к.т.н., 3 асистенти, 3 учбово-допоміжні працівники. Процес навчання організовано таким чином, що вивчення спеціальних дисциплін проводиться із використанням комп’ютерних програм та технологій, що дає можливість значно глибше вивчати комп’ютерну техніку та комп’ютерні технології.

 

 

 Матеріальне забезпечення навчального процесу

Для забезпечення навчального процесу на кафедрі прикладної механіки створено комплекс навчальних лабора­торій з дисциплін профілюючого напрямку, зокрема лабораторій:

1.  металообробного обладнання;

2.  конструювання верстатів та машин;

3.  теорії різання, сертифікації та інтелектуаль­ної власності;

4.   технології машинобудування;

5.  виробництва заготовок та маловідходних технологій;

6. комп’ютерних технологій;

7.  машинного залу (верстатного парку).

8.   лабораторія пакувального обладнання;

9. лабораторія пакувальних матеріалів і технологій пакування;

10.   лабораторія автоматизації процесів пакування та переміщення вантажів;

11.   лабораторія комп’ютерного проектування тари і упаковки.

 
 

Методичне забезпечення навчального процесу: 

З метою відповідності освітньо–професійним програмам та навчальним планам викладачами кафедри розробляються та вдосконалюються робочі програми з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Всі програми дисциплін, за якими готують студентів, відповідають українським державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтовано на поглиблене опанування академічних знань та розвиток уміння творчо застосовувати їх на практиці. Викладачі кафедри постійно розробляють нове методичне забезпечення, що сприяє швидкому впровадженню новітніх знань у навчальний процес. Щороку вдосконалюється структура і зміст дипломних проектів, що відображається у методичних вказівках до виконання та оформлення дипломних проектів.

Процес навчання організовано таким чином, що вивчення спеціальних дисциплін проводиться із використанням комп’ютерних програм та технологій, що дає можливість значно глибше вивчати комп’ютерну техніку та комп’ютерні технології. Всі креслення (конструкторсько-технологічна докумен­тація), курсові роботи і проекти, дипломні проекти і магістерські роботи викону­ються тільки з використанням ПК.

Студенти отримують навики з програмування в різних середовищах та проектування в середовищах AutoСad, КОМПАС, SolidWorks, T-Flex, Pro|ENGINEER, MathCad,  MathLab тощо. Студенти глибоко вивчають сучасні  САПр-програми закріплюючи знання, вміння та навики розробки складальних та робочих креслень; напрацьовуються вміння застосовувати середовище САПр для розв’язку будь-якої виробничої задачі.

 

 

 

Науково-дослідна робота.

На кафедрі працюють такі пріоритетні наукові напрямки:

? динаміка приводів металорізальних верстатів;

? комп’ютерне матеріалознавство;

? механіка деформування структурно-неоднорідних матеріалів та вдосконалення технологічних процесів порошкової металургії;

? моделювання та оптимізація автоматизованих технологічних систем та пакування виробів.

На базі кафедри прикладної механіки під керівництвом професора Рудя В.Д. та професора Пальчевського Б.О. видаються науковий збірник «Наукові нотатки» та науковий журнал «Технологічні комплекси», які внесено до переліку фахових видань ВАК Украі?ни та наукометричну базу даних РИНЦ, індексуються обидва видання в Google Scholar.

 

 

Колектив кафедри «Прикладна механіка» вважає за необхідне розвивати спеціальності рухаючись у наступних напрямках:
? підвищення якості контингенту студентів;
? розвиток матеріальної бази кафедри;
? максимальне врахування вимог потенційних роботодавців при підготовці фахівців;
? розширення практичної підготовки та надання робітничих професій випускникам;
? удосконалення методичного забезпечення навчального процесу;
? підвищення фахової якості кадрового складу.