Кафедра промислового та цивільного будівництва(ПЦБ)

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Ужегова Ольга Анатоліївна

(0332) 26-24-60

 

Кафедра утворена наказом ректора Луцького індустріального інституту 1 вересня 1992 року, функціонує у структурі будівельного факультету Луцького державного технічного університету і забезпечує підготовку фахівців з напрямку 0921 "Будівництво" за спеціальністю 8.092101 "Промислове та цивільне будівництво", яка ліцензована та акредитована за четвертим рівнем (ліцензія серія ВПД-ІУ, № 032160 від 29 грудня 1998 року) та 7.092103 "Міське будівництво і господарство", яка ліцензована за третім рівнем (ліцензія серія ВПД-Ш, № 030023 від 22 лютого 2000 року).

Кафедра промислового та цивільного будівництва забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Будівельна механіка.
 • Будівельне матеріалознавство.
 • Залізобетонні та кам\'яні конструкції.
 • Конструкції із дерева та пластмас.
 • Технологія будівельного виробництва.
 • Будівельна техніка.
 • Організація будівництва.
 • Виробнича база будівництва.
 • Будівельні конструкції (спецкурс).
 • Реконструкція та модернізація будівель і споруд.
 • Випробовування споруд.
 • Основи автоматизованого проектування у будівництві.
 • Спецдисципліни (за напрямком спеціалізації).
 • Будівельні конструкції, будівлі та споруди.
 • Технологія та організація будівельного виробництва.

      Для здійснення навчального процесу кафедра промислового та цивільного будівництва має у своєму розпорядженні 12 навчально-лабораторних приміщень загальною площею 1187 квадратних метрів на 300 посадочних місць.
      На кафедрі промислового та цивільного будівництва працює 13 осіб професорсько-викладацького складу. Вчені ступені та звання мають 7 викладачів, що становить 53,8% від загальної чисельності професорсько-викладацького складу кафедри. Серед них докторів наук - 15,4%.

Науковий напрямок кафедри: дослідження надійності будівель та споруд і сучасних методів їх зведення
      З часу створення кафедри викладачі та студенти мають такі наукові здобутки:

 • отримано у співавторстві 27 патентів на винаходи;
 • видано навчальний посібник за грифом Міносвіти України;
 • опубліковано 282 наукові статті у виданнях різних рівнів;
 • зроблено 70 доповідей та повідомлень на науково-технічних конференціях та симпозіумах усіх рівнів, у т.ч. 25 - на міжнародних.
 • викладачами кафедри підготовлено 275 студентів, які зробили 34 доповіді на науково-технічних конференціях ЛДТУ.
 • захистили кандидатські дисертації 8 викладачів кафедри.


З часу створення кафедрою видані такі методичні матеріали:

 • Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять - 22.
 • Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування - 12.
 • Конспекти лекцій чи методичні вказівки до лекцій - 9.
 • Навчальні посібники, підручники - 3.
 • Монографії - 2.

ОРЕХОВСЬКИИ ІВАН ІВАНОВИЧ
кандидат технічних наук, доцент

      Працює в університеті з 1 листопада 1967 року на різних посадах викладацького і адміністративного складу: асистент, ст.викладач, доцент, зав. кафедрою загальнонаукових (згодом загальноінженерних) дисциплін, декан загальнотехнічного, вечірнього факультетів;
      Створив лабораторію опору матеріалів, організовував і працював при створенні і розвитку багатьох лабораторій і кабінетів: фізики, електротехніки, хімії, будівельних матеріалів, теоретичної механіки, технології металів та ін.

      Опубліковано 9 статей в наукових збірниках республіканського і союзного значення, брав участь у двох союзних конференціях:
а) застосування ЕЦОМ в задачах будівельної механіки (1968р. Тбілісі);
б) теорія пластин і оболонок (1971р., Ростов-на-Дону);
одна робота включена в програму міжнародної конференції з теорії оболонок (1971р., Варшава);
розроблена і віддрукована в типографії методичка "Статично невизначені задачі в опорі матеріалів(1980 р.), а також методичне видання у двох частинах для студентів-заочників з прикладами розв
\'язку задач. Декілька методичних видань і інструкцій та журнали для лабораторних робіт створено і розмножено на ротапринті.

СУНАК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ,
канд. техн. наук, доцент, член Академії
будівництва України, зав. кафедри промислового та цивільного
будівництва Луцького державного технічного університету.

      Народився в місті Стрию Львівської області 28 лютого 1952 року. Українець.
      В 1974 році закінчив будівельний факультет Українського інституту інженерів водного господарства за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, у 1985 році аспірантуру при Київському інженерно-будівельному інституті за спеціальністю 05.23.01 "Будівельні конструкції".
      В 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Міцність, тріщиностійкість та деформативність нормальних перерізів сталефібробетонних комбіновано армованих елементів, що працюють на згинання" і отримав вчений ступінь кандидата технічних наук. В 1993 році - вчене звання доцента кафедри промислового та цивільного будівництва. З 1999 року член Північно-Західного територіального об
\'єднання Академії будівництва України. В 1997 році нагороджений знаком "Відмінник освіти України".
      Після закінчення інституту за направленням працював на посадах майстра, виконроба, начальника виробничого відділу тресту "Луцькпромбуд", а з 1978 року на викладацькій роботі в Луцькому державному технічному університеті. З 1993 року завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва ЛДТУ.
      Напрямок наукової діяльності полягає в дослідженні фізико-механічних характеристик композитного матеріалу сталефібробетону та у впровадженні у практику будівництва сталефібробетонних конструкцій -і- мето дів їх розрахунку, способів конструювання та виготовлення. Цією проблемою займаються і аспіранти кафедри, роботою яких керує Сунак О.П.
      Сунак О.П. опублікував більше 30-ти наукових та науково-методичних праць. Основні з них такі:

 • Сталефібробетонні конструкції. Навчальний посібник. /О.П.Сунак. -К.: ІзіМН, 1999. -158с.
 • Армоцементні конструкції. Навчальний посібник. /О.П.Сунак. -Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету, 2000. - 140с.
 • Залізобетонні конструкції. Конспект лекцій для студентів спеціальності промислове та цивільне будівництво. /О.П.Сунак. -Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету, 2001. -132с.
 • Оцінювання надійності сталефібробетонних конструкцій. Монографія. /О.ПСунак, П.О.Сунак. -Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету, 2001. -130с.