Кафедра технічної механіки

Завідувач кафедри:

доктор технічних наук, професор

Олеся Володимирівна Максимович

(0332) 74 61 48

Завідувач кафедри д.т.н., професор Максимович О.В.

Склад кафедри на 2015 р.

д.т.н., професор Максимович О.В.,  

д.ф.-м.н., професор Максимович В.М., 

д.т.н., професор Шваб’юк В.І.,

к.т.н., доцент Бондарський О.Г., 

к.т.н., доцент Мікуліч О.А., 

д.ф.-м.н., професор Пастернак Я.М.,

к.т.н., доцент Приходько О.С.,  

асистент Куцик С.Л.,

старший лаборант Афоніна С.А.,

старший лаборант Приходько Г.В. 

 

Науковий напрям кафедри механіка деформівного твердого тіла.

 

Коротка історична довідка про створення кафедри:

У Луцькому відділені загальнотехнічного факультету Київського автомобільно-дорожного інституту 4 червня 1971 р. створена кафедра загальнонаукових дисциплін, завідувачем кафедри був призначений к.т.н., доцент І.І. Ореховський. Луцький загальнотехнічний факультет КАДІ з 1 вересня 1971 року увійшов до складу Львівського політехнічного інституту. Відповідно наказу № 510 МВССО України від 9 жовтня 1975 р. „Про організаційну структуру Луцького філіалу ЛПІ” створено два факультети та чотири кафедри, із них: кафедра загальнонаукових дисциплін, завідувач кафедри к.т.н., доцент І.І. Ореховський; кафедра технічної механіки, завідувач кафедри к.ф.-м.н., доцент В.В. Божидарнік.

З 1977 р. до 1981 р. на базі кафедри загальнонаукових дисциплін створено кафедру загальнотехнічних дисциплін, завідувач кафедри к.т.н., доцент І.І. Ореховський. Тривалий час з 1981 р. до 1988 р. кафедру загальнотехнічних дисциплін, а з 1988 р. до 2000 р. кафедру технічної механіки очолював д.т.н., професор В.І. Шваб'юк. З 2000 р. до 2011 р. завідувачем кафедри технічної механіки було призначено д.ф.-м.н., професора В.М. Максимовича. З 2011 року завідувачем кафедри технічної механіки є д.т.н., професор О.В. Максимович.  

 

Вагомі наукові результати, отримані у 2015 р.:

Вивчено задачі термоелектропружності зі змішаними тепловими та електромеханічними крайовими умовами. Отримано замкнуті аналітичні розв’язки для коефіцієнтів інтенсивності фізико-механічних полів у вершинах тріщини за дії зосереджених джерел тепла. Досліджено термоелектропружні біматеріали з неідеальним тепловим контактом складових за моделлю слабої теплопровідності. Розпочато дослідження тривимірних задач термомагнітоелектропружності. Із використанням перетворення Радона та теорії поля отримано інтегральні рівняння та фундаментальні розв’язки тривимірної термомагнітоелектропружності анізотропних тіл (Результати опубліковані в 6 працях, виданих у міжнародних журналах, що зареєстровані у наукометричних базах Scous та Web of Science (ISI Master Journal List).

Розроблено методику розрахунку напружено-деформованого стану анізотропних плас­ти­нок з отворами і криволінійними тріщинами за врахуваня контакту їх берегів. Проведено дослідження напружено-деформованого стану анізотропних пластинок із крайовими тріщинами, в яких можуть контактувати їх береги. В зв’язку з нелінійністю така задача для анізотропних пластинок залишається маловивченою. Розроблено методику розрахунку на міцність  композитних елементів конструкцій за дії штампів (ці результати опубліковані у 8 працях, виданих у фахових наукових виданнях, та 4 – у зарубіжних наукових виданнях, включених до наукометричних баз).

Нагороди, стипендії кабінету міністрів і Верховної ради: д.т.н., професор Максимович О.В. – Премія Президента України для молодих учених (2011 р.), стипендія кабінету міністрів України (2009-2011 р.), д.ф.-м.н., професор Пастернак Я.М. – Премія Президента України для молодих вчених (2012 р.).

Почесні звання д.т.н., професор Шваб’юк В.І. – Заслужений працівник освіти України (2011 р.).

Міжнародна співпраця

Республіка Польща, Політехніка Білостоцька, Analityczne, numeryczne i doświadczalne metody analizy zagadnień mechaniki ciała stałego dotyczących ośrodków sprężystych oraz wybranych rodzajów kompozytów. Угода про співпрацю між Луцьким національним технічним університетом та Політехнікою Бялостоцькою, 2011–2015 р.р. Розвинуто методи аналізу пружних тіл із тріщинами, опрацьовано нові математичні моделі та методи аналізу напруженого стану анізотропних тіл.

Професор Шваб’юк В.І. є членом Українського товариства з механіки руйнування матеріалів та Міжнародного товариства з проблем міцності матеріалів і цілісності конструкцій – ESIS. Співробітництво полягає у проведенні спільних наукових досліджень, наукових конференцій та семінарів.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Орловский государственный аграрный университет. Співробітництво полягає у проведенні спільних наукових досліджень, наукових конференцій та семінарів, здійснення навчальної цільової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів. Договір про співробітництво 2012-2017 р.р. Д.т.н., професор  Максимович О.В. є членом редколегії теоретичного і науково-практичного журналу Вестник Орел ГАУ(Росія).

Матеріальна база. На кафедрі працюють дві лабораторії: навчальна – „Лабораторія опору матеріалів” та науково-проблемна – „Механіка і міцність неоднорідних матеріалів та конструкцій”, функціонує комп’ютерний клас. За допомогою сучасного обладнання для механічних випробувань матеріалів проводяться дослідження у лабораторіях кафедри. Прилади та обладнання, які використовуються в навчальному процесі, відповідають вимогам навчальних планів та програм. При кафедрі діють три наукові гуртки , в тому числі, авіамодельний.