Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (ТОПВ)

Завідувач кафедри:

к.с.-г.н., доцент

Голячук Сергій Євгенович

(0332) 74-61-36

E-mail: kaf_OPV@ukr.net

 

 

   Підготовка фахівців проводиться за спеціальностями:

133 «Галузеве машинобудування». Спеціалізація «Обладнання переробних і харчових виробництв».

181 «Харчові технологій».

 

Історична довідка

 

   Кафедра обладнання переробних виробництв була утворена у відповідності до наказу  № 151-Б від 13.07.2003 р. на базі кафедри сільськогосподарського машинобудування. Завідувачем кафедри був призначений кандидат сільськогосподарських  наук, доцент Голячук Сергій Євгенович.

   У 2017 році на підставі рішення Вченої ради Луцького НТУ та з метою забезпечення відповідності між спеціальностями наказом № 634-04-33 від 31.10.2017 р. кафедру «Обладнання переробних виробництв» перейменовано на кафедру «Технологій і обладнання переробних виробництв».

   Спеціальності та курси, які викладають на кафедрі

  Кафедра обладнання переробних виробництв була організована для підготовки студентів за спеціальністю «Галузеве машинобудування» за спеціалізацією «Обладнання переробних та харчових виробництв». У 2016 році було ліцензовано  нову спеціальність «Харчові технології», підготовку за якою ведуть викладачі кафедри.

  За спеціальностями кафедри під час навчання у вузі студенти вивчають спеціальні  навчальні дисципліни, серед них такі, як: «Процеси та апарати харчових виробництв», «Основи розрахунків конструктивних елементів», «Сучасні інформаційні технології», «Монтаж, діагностика та ремонт технологічного обладнання», «Загальна технологія харчових виробництв та технології галузі», «Технологія переробки і зберігання зерна», «Технологічні розрахунки», «Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів» та інші досить важливі і цікаві дисципліни.

 

Матеріальне забезпечення навчального процесу

 


  

   На кафедрі функціонує комп'ютерний клас, лабораторії загальних технологій харчових виробництв, процесів і апаратів харчових виробництв, інформаційних  технологій і автоматизованого проектування обладнання, технологічного обладнання харчових виробництв, обладнані сучасними ПК, системами передачі даних та іншими спеціалізованими пристроями та наочним приладдям. Обладнання, прилади, інструменти, матеріали, які використовуються в навчальному процесі, відповідають вимогам навчальних планів і програм.

   Кадрове забезпечення навчального процесу

Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу кафедри дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців, розробляти і використовувати новітні інформаційні технології та ін. Викладачами кафедри є висококваліфіковані спеціалісти, всі з яких мають вчені звання та наукові ступені; серед яких один доктор наук та шість кандидатів наук, доцентів. Середній вік викладачів кафедри становить 45 років, тому відбувається постійне професійне та наукове зростання колективу. Викладачі плідно співпрацюють зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України, приймають участь у міжнародних наукових конференціях.

 

    Методичне забезпечення навчального процесу

  

   З метою відповідності освітньо-професійним програмам та навчальним планам викладачами кафедри розробляються та вдосконалюються робочі програми з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Всі програми дисциплін, за якими готують студентів, відповідають українським державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтовано на поглиблене опанування академічних знань та розвиток уміння творчо застосовувати їх на практиці. Викладачі кафедри постійно розробляють нове програмно-методичне забезпечення, що сприяє швидкому впровадженню новітніх досягнень у навчальний процес. Щороку вдосконалюється структура і зміст дипломних проектів, що відображається у методичних вказівках до виконання та оформлення дипломних проектів. На кафедрі запроваджено внутрішню Інтернет-мережу.

 

 Науково-дослідна робота

  З початку функціонування кафедри проводиться інтенсивна та продуктивна наукова робота.

  Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:

 удосконалення технологій і обладнання переробних та харчових виробництв;

 підготовка і захист дисертацій, керівництво аспірантами;

 підготовка навчальних підручників, посібників, монографій, публікація наукових праць;

 організація і проведення наукових конференцій та нарад, участь співробітників кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах;

 робота над держбюджетними та позабюджетними науково-дослідними темами;

 консультування та постійна співпраця з державними органами управління в галузі харчової та переробної промисловості, органами місцевого самоврядування та іншими установами і організаціями;

 науково-дослідна пошукова студентська робота;

 міжвузівське наукове співробітництво.

 

Студенти і випускники

  

Студенти займаються науковою та дослідницькою діяльністю у площині курсового та дипломного проектування. Багато студентів працюють над науковими темами під керівництвом викладачів. Кращі студенти мають можливість навчатись в магістратурі, а кращі випускники – продовжувати навчання в аспірантурі.

Про високу якість навчальних програм та інноваційних методик викладання свідчать численні призові місця студентів кафедри на міжнародних та українських змаганнях, конкурсах та олімпіадах. Призерами олімпіад у різні роки були: Ковальчук І. В. (ІІІ місце, 2007 р.), Матвійчук М.П. (ІІ місце,    2010 р.), Цизь К.Є. (ІІ місце, 2011 р. та ІІІ місце, 2012 р.), Киричук І.І. (ІІІ місце, 2011 р., перемога в номінації, 2012 р.), Тарасюк С.С. (ІІ місце,    2013 р.), Козел Л.М. (ІІ місце,   2016 р.), Поліщук Л.М. (2008 р.), Демидюк О.О. (2011 р.), Янко Т.О. (2016 р.) одержали дипломи за перемогу у конкурсі дипломних проектів спеціаліста зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв». У всеукраїнському конкурсі на кращу магістерську роботу науково-практичного спрямування зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» кращими визнані роботи Дужук Р.В. (2011 р.), Матвійчук Н.В. (2012 р.), Киричук І.І. (2013 р.), Дудко І.В. (2016 р.), Кравчук В.І. (2017 р.). У 2014 році магістрант Поліщук Мар’яна здобула диплом ІІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю. Випускники кафедри поповнили трудові колективи ПрАТ «Волиньхолдінг», ПАТ «Луцьк-Фудз», ПАТ «Гнідавський цукровий завод» та ін.

 

Міжнародна співпраця

Продуктивно розвивається міжнародне науково-практичне співробітництво Луцького НТУ та кафедри технологій і обладнання переробних виробництв із спорідненими навчальними закладами зарубіжних країн. Відділом міжнародних зв’язків університету налагоджено співпрацю з Люблінською академією сільського господарства, Люблінською Політехнікою (м. Люблін, Польша), Інститутом льону (м. Тверь, Російська Федерація), Республиканским унитарным предприятием «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства».

 

Методичне забезпечення