Кафедра української та іноземної лінгвістики

Завідувач кафедри:
кандидат філологічних наук
Смаль Оксана Віталіївна
(0332) 74-61-39

Історична довідка

Кафедра української та іноземної лінгвістики була створена на базі кафедри загальноосвітніх дисциплін за наказом ЛДТУ № 71 від 08.06.1992 року «Про створення кафедри іноземних мов». Завідувачем  призначено кандидата філологічних наук, доцента Голдованського Я. А. Із 1999 року по 2007 рік кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко В. Г., з 2007  по 2014 р. – кандидат філологічних наук, доцент Приходько В. Б., із 2014 - 2017 р. –  кандидат педагогічних наук, доцент Мартинюк А. П., а з 2017 року завідувачем є кандидат філологічних наук  Смаль О.В.

 

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 035 «Філологія (прикладна лінгвістика)». 

                                                                                                                     

 

 

Наш перший набір. Посвята у студенти (2018 р.).

Кадрове забезпечення навчального процесу

  

Навчальний процес на кафедрі здійснює 19 викладачів. Кваліфікаційний склад: 1 доктор наук, професор, 18 кандидатів наук, 17 доцентів, 1 викладач. Відсоток викладачів із вченими ступенями становить 100 %. Доктори наук: О.С. Ковальчук, кандидати наук: Н.П. Киселюк, В.Б. Приходько, Л.А. Пилипюк; А.П. Мартинюк, І.А. Горобець, А.М. Губіна, А.Д. Алиєва, В.Б. Стернічук, І.М. Забіяка, А.В. Шевчук, О.В. Смаль, Л.Ю. Тиха, В.Г. Коваленко, Л.М. Мялковська, Н.В. Шкляєва, Т.В. Николюк, А.І Яновець, Ю. В. Літкович.

Презентація  монографії Шкляєвої Н.В. (2017р.).

 

 

Дисципліни, які викладають на кафедрі

На сьогодні кафедра української та іноземної лінгвістики забезпечує викладання таких 16 дисциплін:

1) іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька);

2) ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька);

3) друга іноземна мова (польська мова для спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні економічні відносини»);

4) українська мова за професійним спрямуванням;

5) корпоративна культура та діловий етикет;

6) основи академічного письма;

7) професійна іноземна мова;

8) іноземна мова;

9) теорія та практика перекладу;

10) основи мовно-технічної комунікації;

11) практична фонетика;

12) культура фахової мови;

13) практична граматика;

14) лінгвокраїнознавство країн основної мови;

15) вступ до мовознавства;

16) медіаграмотність.


Кафедра має у розпорядженні  4 аудиторії  (№ 241, 243, 245, 237).

 

Науково-дослідна робота

 

На кафедрі виконуються такі комплексні науково-дослідні роботи:

1. «Дидактичні засади організації навчально-пізнавальної діяльності з іноземної мови для студентів вищих технічних навчальних закладів»

 (Виконавці: к.пед. н., доц. Мартинюк А.П., к. психол. н. Горобець І.А.)

 

2. «Використання інновацій у навчальному процесі та наукових дослідженнях: світовий контекст»

(Виконавці: д.пед.н., проф. Ковальчук О.С.,  к.п.н., доц. Коваленко В. Г., к.ф.н., доц. Пилипюк Л.А.,  к.ф.н. Смаль О.В., к.ф.н. Яновець А.І., ст. викл. Літкович Ю.В. )

 

 3. «Вплив емотивності на екологію спілкування»

 (Виконавці: к.філол.н., доц. Киселюк Н. П.)

 

4. «Рецепція та інтерпретація іншомовного тексту»

(Виконавці: к. філол.н., доц. Стернічук В. Б., к.філол.н., доц. Приходько В. Б.)

 

5. «Прозові жанри фольклору Західної Волині та Полісся»

 (Виконавці: к. філол.н., доц. Шкляєва Н. В., к.філол.н., доц. Николюк Т. В.)

 

6. «Становлення та розвиток термінологічної лексики сучасної української літературної мови»
         (Виконавці: к. філол.н., доц. Тиха Л. Ю., к. філол.н., доц. Николюк Т. В., к. філол.н.,доц. Мялковська Л. М.).

 


 Науковий пікнік Луцького НТУ (2017р.).

Упродовж останніх п’яти років викладачі опублікували 142 статті у фахових збірниках та наукових журналах, 218 тез доповідей у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.

Із 2008 по 2018 рік на кафедрі захищено 14 дисертацій. Викладачі постійно беруть участь в організації та проведенні науково-методичних конференцій, круглих столів, наукових семінарів, студентських конференцій.

Щоб підвищити фаховий та науковий рівень, удосконалити форми та методи навчання й виховання студентів, на кафедрі організована робота науково-теоретичного семінару, на якому розглядаються сучасні проблеми романо-германської філології.

Викладачі кафедри були організаторами багатьох наукових заходів, а також долучалися як співорганізатори до їх проведення.

Наукові конференції, семінари,  круглі столи на базі університету : 

1) І Всеукраїнська науково-методична конференція «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти», 24 квітня 2012 р.

2) Круглий стіл на тему «Іншомовна комунікація у світлі Болонського процесу: методичні та лінгвістичні аспекти», 23 квітня 2013 р.

3) Науковий семінар «Формування ґендерно чутливого середовища у технічному вузі», 12 листопада 2013 р.

4) Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти», 11 квітня 2014 р.

5) Круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти», 15 травня 2014 р.

6) Студентська конференція «Дослідження актуальних питань лінгвістики та компаративістики», 16 травня 2014 р.

7) І Міжвузівська науково-методична конференція «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти». м. Луцьк, Луцький НТУ, 12 травня 2015 р.

8)  У рамках спільного проекту машинобудівного факультету та кафедри іноземних мов Луцького НТУ «2016 - рік англійської мови в Україні»  проведено VI студентську науково-технічну конференцію «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» 26 листопада 2015 р.

9)14 квітня 2016 року проведено І Міжвузівську науково-практичну конференцію «Міжкультурна компетентність у контексті вивчення іноземної мови», м. Луцьк, Луцький НТУ.

10) У рамках Всеукраїнського фестивалю науки кафедрою іноземних мов проведено круглий стіл на тему: «Сучасні тенденції розвитку романо-германської філології та лінгвометодики» 18 травня 2016 р.

11) У рамках спільного проекту машинобудівного факультету та кафедри іноземних мов Луцького НТУ проведено VIІ студентську науково-технічну конференцію «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті», 25 листопада 2016 р.

12) Проведено науково-методичний семінар «Запровадження змішаного навчання (blended learning): виклики та перспективи», 17 травня 2018 р.

13)   Проведено круглий стіл «Виклики мовної освіти в технічних ЗВО», 18 травня 2018 р. 

14) Проведено науково-методичний семінар із Шеріл Гаррінгтон, учасницею програми "Стипендія імені Фулбрайта", 20 вересня 2018 р.

15) Проведено семінар-тренінг «Google classroom application» (тренер – Джейсон Маккрола), 13 листопада 2018 р.

16) Проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Інтернаціоналізація освіти: шляхи вдосконалення та розвитку» (2019 р.)

 

 

Науково-методичний семінар із Шеріл Гаррінгтон, учасницею програми "Стипендія імені Фулбрайта" (2018 р.) 

І Міжнародна науково-практична конференція
«Інтернаціоналізація освіти: шляхи вдосконалення та розвитку» (2019 р.)

Конференції, в яких Луцький НТУ був співорганізатором:

 

1) І Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», 18-19 квітня 2013 року, Рівненський державний гуманітарний університет.

2.) Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців на сучасному етапі», 10 квітня 2013 року, Луцький педагогічний коледж.

3) ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», 23 квітня 2014 р., м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет.

4) І Міжнародна студентська науково-практична конференція «Науковий простір майбутнього педагога: пріоритети та перспективи досліджень», 9 квітня 2014 р.,м. Луцьк, Луцький педагогічний коледж.

5)   IІІ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», м. Рівне, 23-24 квітня 2015,  Рівненський державний гуманітарний університет.

6) Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», м. Рівне, 15 квітня 2016 року, Рівненський державний гуманітарний університет.

7) ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», м. Рівне,15 лютого 2018 року, Рівненський державний гуманітарний університет.

   

Науково-дослідна робота студентів

 

Результатом роботи зі студентами у 2015 році стала участь Гудемчук Вікторії (ФК-11) та Данилюк Наталії (ФК-11) з науковим доробком «Університетська автономія: перспективи студентського самоврядування» у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук в галузі «Педагогічні науки» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) та у Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Сучасні проблеми гуманітаризації професійної підготовки майбутніх педагогів» (м. Умань, 26 лютого 2015).

Під керівництвом викладачів кафедри студенти університету вибороли призові місця на ІІ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «New ideas. New possibilities»/ «Нові ідеї. Нові можливості» 2017, який відбувся на базі кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та були нагороджені дипломами такі студенти: Савош Анна, факультет бізнесу, ІІ курс, наукові керівники: Войтович Сергій Ярославович, к.е.н., доцент;  Приходько Вікторія Богданівна, к.філол.н., доцент; Талах Христина, факультет бізнесу, V курс, наукові керівники: Вавдіюк Наталія Степанівна, д.е.н., професор;  Киселюк Наталія Павлівна, к.філол.н., доцент; Якубовський В’ячеслав , факультет обліку та фінансів, V курс, наукові керівники: Корецька Наталія Іванівна, к.е.н., доцент; Губіна Алла Михайлівна, к.психол.н., доцент.

На кафедрі української та іноземної лінгвістики функціонує студентський науковий гурток «Актуальні питання лінгвістики та компаративістики» (керівник: доц. Тиха Л.Ю.), метою  якого є наукова діяльність. Щороку студенти презентують результати своїх досліджень на міжнародних та всеукраїнських конференціях молодих учених та студентів.

Унаслідок реалізації спільного проекту машинобудівного факультету та кафедри іноземних мов Луцького НТУ «2016 – рік англійської мови в Україні» студенти підготували більше 130 тез іноземною мовою до збірника матеріалів VI студентської науково-технічної конференції «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті», що відбулася 26 листопада 2015 року.

1 грудня 2017 року кафедра стала співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції молодих  учених та студентів «Міжнародні проблеми розвитку менеджменту та лідерства».

 

Міжнародна науково-практична конференція молодих  учених та студентів «Міжнародні проблеми розвитку менеджменту та лідерства» (2017 рік)

 

Методичне забезпечення навчального процесу

 Методичне забезпечення дисциплін кафедри. 

 

На кафедрі організована робота навчально-методичного семінару, де розглядаються питання щодо методики викладання іноземних мов у немовних ВНЗ, обговорюється проведення відкритих занять. Щороку кафедра здійснює підготовку методичних вказівок для практичних занять, посібників, електронних посібників  (за останні п’ять років було видано 60 методичних вказівок та 30 навчальних посібників, з них 14 електронних).  Трьом навчальним посібникам присвоєно гриф Луцького НТУ та гриф МОНУ. Видано 8 монографій.

 

Навчальні посібники з грифом МОНУ

1. Dealing with Computers Англійська мова для студентів комп’ютерних спеціальностей. Навчальний посібник / А.П. Мартинюк, Н.П. Киселюк, Н.М. Тишко. — Луцьк: Луцький НТУ, 2013. — 364 с.

 

Навчальні посібники з грифом Луцького НТУ

 

1.       Мялковська Л.М., Тиха Л.Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник / Л.М. Мялковська, Л.Ю. Тиха. – Луцьк, 2015.

2.     Мартинюк А. П., Тишко Н.М. Англійська мова. Навчальний посібник для повсякденного спілкування для студентів І курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / А. П. Мартинюк, Н.М. Тишко. Луцьк: Луцький НТУ, 2015.

 

Електронні посібники:

1.    Губіна А. Англійська мова (для студентів ІІ курсу спеціальності 051-Економіка). Електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / А. Губіна. – Луцький НТУ, 2017

2.     Губіна А.  Ділова іноземна мова (англійська). Електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / А. Губіна. – Луцький НТУ, 2017

3.    Войтенко І.Г. Англійська мова. Електронний посібник з англійської мови для студентів І-ІІ курсів напряму підготовки «Туризм» денної форми навчання / І.Г. Войтенко, Н.П. Киселюк, В.Б. Приходько. – Луцький НТУ, 2017

4.    Николюк Т., Шкляєва Н. Психологія праці. Електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / Т. Николюк, Н. Шкляєва. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015

5.    Николюк Т., Шкляєва  Н. Риторика. Електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / Т. Николюк, Н. Шкляєва. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017

 

Монографії

1. Мартинюк А.П. Дидактичні засади структурування змісту філологічних знань студентів вищих навчальних закладів. Монографія. / А.П.Мартинюк.  – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2013. – 163с.

2. Ковальчук О. С. Автономний шкільний менеджмент в країнах Західної і Північної Європи / Ковальчук О.С. – Луцьк, 2014 р. – 458с.

3. Механізми забезпечення розвитку України: гуманітарний та економічний аспекти: [монографія]/ колектив авторів за ред. доктора екон. наук Н.С. Різник. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – 724 с.

4. Губіна А.М. Мотивація досягнення успіху як детермінанта професійного самовизначення студентів технічних спеціальностей /А.М. Губіна// Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості: кол. моногр. /О. Лазорко, Ж. Вірна, Л. Акімова [та ін..]; за заг. ред.. Ж. Вірної. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С. 272-291.

      5. Семенюк Л.С., Шкляєва Н.В. Фольклор Шацького приозер’я: монографія / Л.С. Семенюк, Н.В. Шкляєва. – Луцьк: Терен, 2016. – 267 с.

       6. Шкляєва Н.В. Народна топонімічна проза Західного Полісся та західної частини Волині: монографія / Н.В. Шкляєва. – Луцьк: Терен, 2018. – 756 с.

        7. Шкляєва Н. В., Николюк Т.В.  Українські народні казки Західного Полісся та західної частини Волині: монографія / Н.В. Шкляєва, Т.В. Николюк. – Луцьк: Терен, 2018. – 392 с.

8. Смаль О.В. Лінгвокогнітивні особливості моделюванння знань у англомовному лекційному дискурсі : монографія / О. В. Смаль. – Луцьк : Інформаційно-видавничий відділ Луцького національного технічного університету, 2018. – 180с.

 

Викладачі та студенти кафедри постійно беруть  участь у виховних та спортивних заходах університету.

     

День здоров’я на факультеті  (студенти групи ПЛ-11, 2018 р.)     

Екскурсія містом (група ПЛ-11) 

Стратегічним завданням кафедри української та іноземної лінгвістики є забезпечення вивчення української та іноземних мов, яке сприятиме розвитку професійних мовних компетентностей студентів та їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовища.

 

 Методичне забезпечення дисциплін кафедри