Мольчак Ярослав Олександрович

Програма

кандидата на посаду ректора

Луцького національного технічного університету кандидата технічних наук,

доктора географічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка УЕАН

МОЛЬЧАКА Ярослава Олександровича

 

Перетворимо університет в навчально-науково-виробничий комплекс.

 

Принципи моєї програми та стиль роботи:
    професіоналізм, демократія, новаторство, прозорість, дружелюбність, лю- людядяність,  взаєморозуміння, ефективність,  колективоцентричність, щирість, порядність. 

   

                        Основні  концептуальні положення програми:

§  фахово та наполегливо досягати  мети, що ставить  трудовий колектив та ректорат;

§  взаємодія з громадою університету на засадах взаємоповаги та взаємодовіри , створення умов і атмосфери взаєморозуміння і творчості ;

§  турбота про колектив вишу і його структурні підрозділи для досягнення успіху і процвітання


Н А П Р Я М К И   Д І Я Л Ь Н О С Т І

1-й напрямок:
1. В межах відповідного закону переглянути навантаження, зберігши професорсько-викладацький та допоміжний персонал Луцького НТУ, його структурні підрозділи у Луцьку, Ковелі та Любешові.
2. Збереження  та примноження  досягнень і кращих традицій університету.
3. Модернізація  навчального процесу та впровадження кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду.
4. Збільшення наукових досліджень за рахунок залучення грантів та пошуку фінансування приватних і державних господарських структур.
5. Підвищення  престижу університету всіма можливими  засобами, зокрема, і за рахунок покращення рівня та якості освітніх послуг. 
6. Сприяння успішному проведенню акредитації та ліцензування спеціальностей в університеті, видкриття нових спеціальностей.
2-й напрямок:
1. Відкритість і прозорість діяльності адміністрації університету та  турбота про колектив Луцького НТУ і його структурні підрозділи. Створення умов, які  позитивно впливають на атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості.
2. Постійне та комплексне вирішення  соціальних питань в університеті, його
поліпшення умов праці працівників університету і його структурних підрозділів.
3. Покращення умов для оздоровлення та відпочинку працівників університету, структурних підрозділів і студентів, особливо на «Шацьких озерах» та в зарубіжжі.

4. Підвищення рівня та форм гарантованої  матеріальної допомоги працівникам університету, його структурних підрозділів і студентів.

5. Виділення земельних ділянок для облаштування 8-9 квартир для працівників університету по вул. Польовій, 8.
3-й напрямок:
1. Радикальне  поліпшення  матеріально-технічної бази Луцького НТУ його  структурних підрозділів.

2.Віднайти шляхи для закупівлі нового обладнення з метою створення сучасних науково-дослідних лабораторій.
3. Модернізація господарських споруд по вул. Потебні- 56 , вул. Львівській- 75, «Мередіану», спорткомплексу. Будівництво стадіону та придбання відповідного обладнання.
4. Упровадження нових технологій  у навчальний процесс університету та в його структурних підрозділах. Поліпшення  ергономічних  умов праці співробітників.
5. Прозоре та вигідне для університету вирішення долі  «Будинку офіцерів».

6. Поглиблення та ефективне використання  можливостей  міжнародних зв’язків з метою  розвитку вишу.
4-й напрямок:
1. Взаєморозуміння та  співпраця з радою трудового колективу. 
2. Прозорість та колегіальність у прийнятті доленосних для університету рішень.
3. Гарантованість просування по службі здібних працівників.

4. Підтримка талановитої студентської молоді  в  подальшій  науковій  роботі в університеті.

5. Сприяння науковцям Луцького НТУ щодо забезпечення їх участі у вітчизняних та зарубіжних конференціях за рахунок університету, та можливості публікуватися за кордоном.

6. Продовження за рахунок ВНЗ вивчення іноземних мов всіх бажаючих в Луцькому НТУ та його структурних підрозділах.
5-й напрямок: 
1. Максимальне сприяння розвитку студентського самоврядування в Луцькому НТУ та структурних підрозділах, надання йому більшої самостійності та свободи в межах Закону України «Про Вищу освіту».

2. Підтримка  традиційних та пошук нових інтелектуальних проектів, що розвивають особистість студента.
3. Турбота  про утвердження здорового способу  життя студентів та організацію їх активного дозвілля.
4. Сприяння створенню умов для стажування студентів за кордоном  у европейських ВНЗ, пошук,  розробка та впровадження нових міжнародних магістерських програм з метою отримання випускниками подвійних дипломів.
5. Створення  студентського інтелектуально-дискусійного кафе – клубу для відпочинку та розвитку комунікаційних систем серед  студентів.

Мої пріоритети поза межами Луцького НТУ:
   Сприяння науково-технічному та освітнему розвитку Ковельского промислово-економічного коледжу та Любешівського і Луцького технічних коледжів.

                   Планую  продовжити в наступні п'ять років:

        удосконалення  якості  підготовки студентів та піднесення престижу  університету,  що є головним критерієм  оцінки діяльності будь-якого навчального закладу. Для Луцького НТУ в умовах конкуренції розвитку ринкових відносин, якість підготовки фахівців визначає не тільки авторитет ВНЗ, але престиж і можливість  постійного вдосконалення та його розвитку. Будемо  поліпшувати, розвивати і примножувати все, що вже досягнуто, надбано. 

ПЕРШОЧЕРГОВИМИ Є:

По-перше
1. Акредитація  діяльності  Луцького НТУ в цілому.

2. Удосконалення  ефективності наукових досліджень через впровадження  та використання сучасних технічних засобів і  інформаційних технологій.

 3. Впровадження нових пріоритетних наукових досліджень  на кафедрах Луцького НТУ.

 4. Розширення географії науково - технічного співробітництва з ВНЗ та різних наукових форумів в Україні і за кордоном.

   5. Сприяння у розширенні можливостей співробітників Луцького НТУ та студентів брати участь у конференціях за науковими інтересами.
По-друге  
1. Удосконалення і подальше технічне переоснащення  та  модернізація  комп’ютерної мережі і навчально-наукової  бази університету та його підрозділів новими ліцензійними программами, удосконалення університетської системи дистанційного навчання.
2. Створення умов для використання викладачами  університету та коледжів техніки для проведення інтерактивних  занять.

3. Поглиблення роботи з  установами НАНУ та іншими виробничими  організаціями країни, де є потреба в наших випускниках та наукових дослідженнях.
4. Максимальне сприяння  забезпеченню  навчального процесу  авторськими електронними  підручниками і навчальними посібниками, необхідними методичними  матеріалами з гарантованою авторською винагородою.  
5. Сприяння навчально-науковій бібліотеці Луцького НТУ у розширенні асортименту  книжкової та журнальної продукції.
6. Розширення географії та змісту  стажувань і підвищення кваліфікації представників  Луцького НТУ і його підрозділів.
По-третє
1. Модернізація корпусу по вул.Потебні- 56 та Львівська-75, раціональне вирішення долі  будівлі по вул.Польовій, та «Будинку офіцерів».
2. Будівництво сучасного  стадіону та його відповідне обладнання, поліпшення, окультурення та озеленення  території вишу.

3. Сприяння  збереженню здорового  морально-психологічного клімату в  колективі,творчої  атмосфери, доброзичливості  у ставленні один до одного, взаємопідтримки та коректності у взаємовідносинах, доброї психологічної  обстановки, бажання  сумлінно працювати, чесно виховувати  молоде покоління  громадян. 
4. Поліпшення роботи Опікунської та Наглядової рад, запросивши до неї  авторитетних та солідарних із інтересами Луцького НТУ людей.
5. Сприяння створенню умов для  максимального  набору абітурієнтів на денну, заочну, післядипломну форми навчання  відповідно до ліцензій.

6. Посилення роботи та пошук нових партнерів і спонсорів нашого ВНЗ.

 

У наступні п’ять років разом із колективом 
Луцького НТУ планую розв’язувати такі проблеми:

 

Науково – педагогічна сфера

1. Розробка та запровадження нових  навчальних планів згідно з Законом України «Про Вищу освіту». 

2. Впровадити  нові актуальні  спеціальності.
3. Видання нових  посібників та підручників.
4. Модернізувати  та вдосконалити  сферу дистанційної освіти.
5. Створити в межах університету інститут економіки та бізнесу, сприяти його розвитку.

Міжнародні зв’язки

1. Розвиток старих та пошук  нових партнерських відносин з провідними ВНЗ, інституціями та організаціями Європи та світу.
2. Забезпечити талановитим студентам можливість проходження стажування у партнерських закордонних ВНЗ. 
3. Сприяти  можливості стажування викладачів  Луцького НТУ за кордоном.
4. Упровадити нові магістерські програми  в Польщі, Німеччині, Англії   тощо.

Науково-дослідницька сфера

1. Дослідження актуальних проблем різних  галузей науки і техніки, економіки, екології і інтелектуальної власності.
2.Створення умов для відкриття нових науково-дослідних лабораторій.

3.Через венчурні кошти  здійснити закупки нового науково-лабораторного обладнання.

4.Розвиток існуючих науко-дослідних лабораторій.

 

 

Соціальна сфера

1. Введення системи соціальних заохочень – можливість отримання безвідсоткової  позики для всіх. 
2. Всі премії, особливо керівного складу, спрямувати на розвиток ВНЗу.
3. Сприяння організації пільгового медичного обслуговування співробітників Луцького НТУ.
4. Створення належних умов та сприяння участі співробітників у спортивних оздоровчих секціях  Луцького НТУ.

5. Сприяння  можливості співробітників   Луцького НТУ відвідувати за рахунок вишу, або на пільгових умовах  театри, художні виставки тощо.   

Координація співпраці 

Послідовна та стабільна  співпраця з такими  партнерами Луцького НТУ, зокрема з:
1. Комітетами ВРУ, підрозділами НАН України та МОН України;  
2. Управлінням  освіти м. Луцька та  органами державної влади; 
3.Консульствами, іноземними представництвами, юридичними компаніями та банками.

Студентська сфера 

1. Сприяти  активізації  студентського  самоврядування та  розвитку студентської самодіяльності.
2. Сприяти розвитку  студентського спорту - волейболу,  футболу, шахів  тощо.
3. Сприяти залученню студентів  в університетських конференціях, університетських наукових олімпіадах  та  інших  масових заходах  за рахунок університету.
4. Сприяти проведенню студентських конкурсів та організації активного дозвілля студентів Луцького НТУ.

5. Сприяти створенню ефективно діючої системи працевлаштування студентів після четвертого курсу та після закінчення вишу.

Громадська та благодійницька діяльність

1. Всебічно сприяти розвитку  студентського  містечка.

2. Участь у громадських організаціях у сфері освіти та  науки в інтересах створення позитивного іміджу Луцького НТУ.

3. Участь у заходах, які будуть проводитись містом  і областю.
4. Сприяння моральному та матеріальному заохоченню співробітників Луцького НТУ , а також  підтримка викладачів старшого віку, які цього потребують.

Сфера перспективного розвитку

1. Модернізація  Наглядової  та Опікунської  рад і  широке залучення до її роботи  керівників авторитетних структур.
2. Укладання угод про співпрацю та взаємодопомогу  з відомими бізнес-структурами і авторитетними організаціями міста, області,України та зарубіжжя.
3. Розвиток університетського  бізнес-центру.
4. Створення юридичної консалтингової структури при університеті.

 

УСІ ЗАХОДИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕКТОРА ВІДБУВАТИМУТЬСЯ ВІДКРИТО, ПРОЗОРО, ДЕМОКРАТИЧНО, ОПЕРАТИВНО,  ВЗАЄМОВИГІДНО, У ТІСНІЙ СПІВПРАЦІ З  РАДОЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ, РЕКТОРАТОМ, ВЧЕНОЮ РАДОЮ ТА СТУДЕНТСЬКИМ АКТИВОМ.