Науковий збірник “Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві” (відповідальний редактор – д.т.н., проф. В. Максимович)

Вимоги до статті

Cайт збірника

Подана до публікації стаття повинна мати наукову і практичну цінність, а також новизну, містити в собі постановку задач (проблем), описання основних результатів дослідів, та висновки.

1. В збірник приймаються статті обсягом 3-8 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури. Текстовий редактор – Word for Windows (російська версія).

2. Розмір аркушу: 148х210 (А5).

3. Поля: верхнє, ліве, праве – 1,5 см, нижнє – 1,7 см. Нумерація сторінок не ставиться.

4. Пропонуються такі розміри шрифтів:

- “Times New Roman”.

- для УДК – 10 кегель, великі літери, напівжирний;

- для заголовку – 10 кегель, великі літери, напівжирний;

- для прізвищ авторів – 10 кегель, напівжирний;

- для назви організації і міста – 10 кегель, нормальний;

- для анотації (до 5-ти рядків через один інтервал) – 10 кегель, напівжирний;

- для заголовків розділів в тексті – 10 кегель, нормальний (з абзацним відступом);

- для основного тексту – 10 кегель, нормальний;

- для переліку джерел (через один інтервал, слово “Перелік “ не друкувати) – 9 кегель, нормальний.

5. Текст друкується через один інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.

6. Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.

7. УДК, прізвище(а) автора(ів), рядки тексту анотації, вирівнюються по ширині сторінки, назва статті – по лівому краю (переноси в назві статті не допускаються.)

8. Формули необхідно друкувати по центру, з можливістю подальшого їх редагування, (редактор формул «Micrsoft Equation 3.0») нумерація формул в кінці рядка (по правому краю).

9. Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –9; дрібний індекс –7; крупний символ – 15; дрібний символ – 12.

10. Рисунок слід розміщувати по середині сторінки, після посилання на нього в тексті у вигляді вставленого об’єкта, подається чорно-білому зображенні, вмонтований в текст. Нумерація і підпис рисунків знаходиться після пояснювальних даних по центру шрифт 9 кегель, наприклад:   

Рис. 1. Назва рисунка…

11. Слово «Таблиця» ставиться з правого боку над таблицею, а в другому рядку – назва таблиці розміщується по середині. У кінці заголовків таблиць та рисунків крапки не ставляться.

12. Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора (ів), рядком з прізвищем автора (ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна бути в один інтервал.

13. Остання сторінка статті повинна бути заповнена не менше ніж на ¾ (кожна стаття подаватиметьсь з нової сторінки).

 

Структура статті

-                      УДК

-                      Назва статті (мовою статті)

-                      Прізвище автора (ів), науковий ступінь вчене звання трьома мовами (укр., рос., англ.)

-                      Анотація повинна містити стисло і чітко сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати 3-ма мовами (укр., рос., англ.) до 5-ти рядків.

-                      Основна частина статті повинна містити такі елементи:

вступ, аналіз останніх досліджень, постановка мети і задач досліджень, методика досліджень, результати досліджень, висновки

Список використаних джерел подається в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. Заголовки структурних елементів основної частини друкуються в підбір і виділяються напівжирним шрифтом.

 

Без вищевказаних вимог та правил оформлення стаття не буде прийматись до збірника !!!

 

 

 

 

Зразок оформлення

УДК 624.012.25:539.386

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОЦИКЛОВОЇ ВТОМЛЕНОСТІ ЗЧЕПЛЕННЯ З БЕТОНОМ АРМАТУРИ СЕРПОПОДІБНОГО ПРОФІЛЮ

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ С БЕТОНОМ АРМАТУРЫ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ

 

THE RESEARCH OF SMALL CIRCLE FATIGUE COHESION OF CONCRETE WITH SICKLE-SHAPED CROSS SECTION REINFORCEMENT.

 

Бабич Є.М., д.т.н., проф. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), Чапюк О.С. к.т.н. (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк)

 

Бабич Е.М., д.т.н., проф. (Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно), Чапюк А.С., к.т.н. (Луцкий национальный технический университет, г. Луцк)

 

Babich Y.M., doctor of technical sciences, professor (National university of water management and use nature resources, Rivne), Chapiuk O.S., candidate of technical sciences, (Lutsk National Technical University, Lutsk)

 

Наведені результати експериментальних досліджень малоциклової втомленості зчеплення з бетоном арматури серпоподібного профілю та запропонована формула для її визначення.

 

Приведены результаты экспериментальных исследований малоцикловой усталости сцепления с бетоном арматуры серповидного профиля и предложена формула для ее определения

 

The results of experimental research of a small circle fatigue cohesion of concrete with sickle-shaped cross section reinforcement are given. formula for its determination is offered.

 

Стан питання та задачі дослідження. Зчеплення арматури з бетоном є визначальним фактором в забезпеченні їхньої спільної роботи в складі залізобетонних конструкцій...

…  …  …  …  …

…  …  …  …  …

 

1. Бабич Є.М. Визначення мінімальної довжини анкетування арматури класу А500С/ Є.М. Бабич, О.С. Чапюк // Будівельні конструкції: Збірник наукових праць. – К:           ДП НДІБК, 2009. – Вип.70, – С. 124-131.

2. Холмянский М.М. Контакт арматуры с бетоном/ М.М. Холмянский. – М.: Стройиздат, 1981. – 257с.