Науковий збірник “Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві” (відповідальний редактор – д.т.н., проф. В. Максимович)

Луцький національний технічний університет

 

Збірник наукових праць

«Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві»

 

 

Політика (мета та завдання) збірника наукових праць полягає у розширенні комунікативного та інформаційного поля для публікування результатів наукових досліджень:

 будівельних матеріалів і конструкцій,

 технологій зведення та експлуатації будівель, інженерних і транспортних систем,

 теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам та методів розрахунку,

 сучасних тенденцій проектних рішень у будівництві,

 енергоефективних технологій у міському будівництві та господарстві.

 

Збірник включений Міністерством освіти і науки України до переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України, № 747 від 13.07.2015 р.), у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Збірник зареєстрований Державною реєстраційною службою України (свідоцтво серія КВ, № 20340-10140Р від 31.05.2013 р.). Збірнику присвоєно міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2410-6208.

Періодичність видання: двічі на рік.

Редакційна колегія

Головний редактор – Шваб'юк Василь Іванович, докт. техн. наук, професор (Луцький НТУ).

Заступник головного редактора – Максимович Володимир Миколайович, докт. фіз.-мат. наук, професор (Луцький НТУ).

Відповідальний секретар – Андрійчук Олександр Валентинович, канд. техн. наук, доцент (Луцький НТУ).

1. Бабич Євгеній Михайлович докт. техн. наук, професор (Національний університет водного господарства та природокористування).

2. Бєлятинський Андрій Олександровичдокт. техн. наук, професор (Національний авіаційний університет).

3. Богаткевич Януш доктор інженерії (Люблінська політехніка, Польща).

4. Бондарський Олександр Георгійович канд. техн. наук, доцент (Луцький НТУ).

5. Делявський Михайло Володимирович докт. техн. наук, професор (Луцький НТУ).

6. Жданюк Валерій Кузьмович докт. техн. наук, професор (Харківський національний автомобільно-дорожній університет).

7. Іванченко Георгій Михайлович докт. техн. наук, професор (Київський національний університет будівництва та архітектури).

8. Карась Славомір доктор інженерії (Люблінська політехніка, Польща).

9. Максимович Олеся Володимирівна докт. техн. наук, професор (Національний університет "Львівська політехніка").

10. Наумов Віталій Сергійович докт. техн. наук, професор (Краківська політехніка, Польща).

11. Пастернак Ярослав Михайлович докт. фіз.-мат. наук, доцент (Луцький НТУ).

12. Пустюльга Сергій Іванович докт. техн. наук, професор (Луцький НТУ).

13. Савенко В’ячеслав Якович докт. техн. наук, професор (Національний транспортний університет).

14. Солодкий Сергій Йосифович докт. техн. наук, професор (Національний університет "Львівська політехніка").

15. Трач Володимир Мирославович докт. техн. наук, професор (Національний університет водного господарства та природокористування).

16. Ужегова Ольга Анатолівна канд. техн. наук, доцент, (Луцький НТУ).

17. Смаль Марія Василівна канд. техн. наук, доцент, (Луцький НТУ).

 

Рецензування статей

Процес рецензування статей, поданих до друку в збірнику наукових праць «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві», проходить у два етапи.

Перший етап – подана стаття має супроводжуватися рецензією від провідного вченого за науковим спрямуванням статті.

Рецензування на другому етапі проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії. Редколегія здійснює внутрішнє і зовнішнє рецензування статей та надсилає авторам зауваження й рекомендації рецензентів. Автори вносять необхідні зміни в статтю, а у випадку, коли не згідні із зауваженнями рецензента, дають обґрунтування. Після остаточного узгодження тексту статті авторами і рецензентами редколегія дає дозвіл на друк статті. Затверджена до публікації стаття опрацьовується технічним редактором. Незначні виправлення стилістичного, орфографічного, технічного характеру, які не впливають на зміст статті, редактор вносить без узгодження з автором.

 

Рецензент оцінює статтю за такими критеріями:

1.    Чи тема статті є актуальною і має науковий інтерес для аудиторії журналу?

2.    Чи містить стаття оригінальні дослідження?

3.    Чи є методологія та трактування досліджень доречними та правильно застосованими?

4.    Чи точно відображає назва статті її зміст?

5.    Чи точно визначені цілі статті у вступі?

6.    Чи чітко та стисло написана стаття і чи добре вона структурована?

7.    Чи містить стаття достатню кількість відповідних посилань на літературні джерела?

8.    Чи містяться у статті якісні необхідні таблиці та рисунки?

9.    Чи достатньо відображені в анотації цілі, методи та результати статті?

10.  Чи чітко наведені основні результати та внесок дослідників у висновку до статті?

Редакційна політика збірника

Редакційна політика збірника наукових праць «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві» базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав.

Відповідальність за порушення авторських прав і недодержання чинних стандартів у матеріалах статті покладається на авторів статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків і рекомендацій та науково-практичний рівень статті несуть автори.

Автори повинні переконатися, що поданий рукопис описує цілком оригінальну роботу, не плагіат, не був опублікований будь-якою мовою раніше, посилається на відповідне джерело або цитату, якщо автори використали роботу та/або слова інших.

Автори загалом не повинні публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в кількох журналах чи первинних публікаціях. Подання однієї і тієї самої статті до кількох журналів одночасно створює неетичну поведінку публікації та є неприйнятною.

Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у збірнику. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.

Рішення рецензентів є вирішальним для публікації статті у збірнику.

 

Порядок подання публікацій для оприлюднення

Стаття надсилається до редакції збірника у паперовому варіанті з підписами авторів на адресу: 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, Луцький НТУ, кафедра будівництва та цивільна інженерії; в електронному вигляді у форматі MS WORD– на електронну адресу: zbirnukfbd@gmail.com. Обидва варіанти повинні бути ідентичними.

До статті додаються:

авторська довідка (вказати повністю прізвище, ім’я, по батькові авторів, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, ORCID, адресу для листування,      e-mail, контактні телефони, контактну особу);

рецензія провідного вченого за науковим спрямуванням статті.

Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування. Після ухвали редакційної колегії про можливість опублікування статті у збірнику авторові повідомляють реквізити для оплати.

 

Порядок оформлення публікацій

У збірник приймаються статті українською, англійською, російською, польською мовами обсягом від 6 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури.

Структура статті:

 УДК

 Назва статті (мовою статті, українською та англійською мовами).

 Прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, назва організації та міста (мовою статті, українською  та англійською мовами).

 Анотація (українською або мовою статті) – одним абзацом до 10 рядків тексту.

 Розширена анотація подається англійською мовою обсягом 1800-2000 знаків і повинна містити постановку наукової проблематики, стислий опис дослідження та одержані основні результати (якщо стаття подається англійською, російською або польською мовами, то розширена анотація – українською).

 Ключові слова (мовою статті, українською та англійською).

 Основна частина статті повинна містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз відомих досліджень і публікацій, де розв'язувались завдання цієї проблеми, виділення нерозв'язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття; мета статті (формулювання цілей статті); постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з конкретного дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

 References – латинізований список літератури за міжнародними правилами бібліографічного опису, згідно стандарту «Паспортний (КМУ 2010)» http://translit.kh.ua.

 Список використаної літератури (складений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015) подається у порядку згадування у тексті за наскрізною нумерацією.

 

Правила оформлення статті

1.Формат сторінки А5 (148×210), всі поля – 1,7см.

2.Розміри шрифтів (Times New Roman):

 для УДК – розмір 10, великі літери, напівжирний, вирівнювати по лівому краю;

 для назви статті – розмір 10, великі літери, напівжирний, вирівнювати по центру;

 для прізвищ авторів, назви організації та міста – розмір 10, напівжирний, вирівнювати по ширині з абзацним відступом;

 для анотації, розширеної анотації та ключових слів – розмір  9, курсив, вирівнювати по ширині з абзацним відступом;

 для тексту статті – розмір 10, вирівнювати по ширині з абзацним відступом;

 для літератури – розмір 9, вирівнювати по ширині з абзацним відступом.

3.Текст друкувати через один міжрядковий інтервал без нумерації сторінок.

4.Абзацний відступ від основного тексту – 0,75 см.

5.Формули вирівнювати по центру з нумерацією в кінці рядка по правому краю. Їх необхідно друкувати у редакторі формул Micrоsoft Equation або Math Type (шрифти Times New Roman Italic та Symbol Italic, цифри Times New Roman, основний – 12; крупний індекс – 9; дрібний індекс – 7; крупний символ – 15; дрібний символ – 12).

6.Рисунок вставляти після посилання на нього у статті, вмонтованим у текст, із вирівнюванням по центру:

Рис. 1. Назва рисунка

7.Слово "Таблиця 1" вирівнювати по правому краю над таблицею, а в наступному рядку – назва таблиці, з вирівнюванням по центру.

8.У кінці заголовків, назв таблиць і підписів рисунків крапки не ставити.

9.Між рядками з індексом УДК, прізвищами авторів, назвою, анотаціями, ключовими словами, текстом та переліком джерел – один міжрядковий інтервал.

10.Остання сторінка статті повинна бути заповнена не менше, ніж на ¾ (кожна стаття подається з нової сторінки).

 

Архів статей

Збірник наукових праць «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві»

Випуск 1, 2014 р.

Випуск 2, 2014 р.

Випуск 3, 2015 р.

Випуск 4, 2015 р.

Випуск 5, 2016 р.

Випуск 6, 2016 р.

Випуск 7, 2017 р.

Випуск 8, 2017 р.

Випуск 9, 2018 р.

Випуск 10, 2018 р.