Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті»

Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті»

До уваги авторів які бажають опублікувати статтю в науковому журналі

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ»

                           

1.                      Вимоги до змісту

1.1.   Статті, що подаються, мають відповідати профілю журналу. Приймаються до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язаним даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

До редакції приймаються статті, в яких розглядається сучасний стан найбільш актуальних проблем, що стосуються профілю журналу.

1.2.   Мінімальний розмір статті – 8 тис. друкованих знаків включаючи пробіли (3 повних сторінки набраного тексту), максимальний – 30 тис. (до 12 сторінок набраного тексту). Рекомендований розмір статті – 15-22 тис. друкованих знаків (5-10 сторінок набраного тексту).

1.3.   Виклад статті має бути чітким, ясним, змістовним і відповідати вимогам ДАК. (Бюлетень ВАК України, 2003, № 1, с. 2).

1.4.   Приймаються статті українською, російською, англійською та польською мовами.

 

2.                      Вимоги до оформлення

2.1.                     Текст статті повинен бути набраний у текстовому редакторі MS WORD, ретельно перевірений, роздрукований та підписаний усіма авторами.

2.2.                     Текст повинен бути набраний через 1 інтервал шрифтом «Times New Roman», розміром 11 пунктів на форматі А4. Стиль шрифту – звичайний, відступ абзацу – 1 см, вирівнювання тексту – по ширині сторінки. Сторінка повинна мати всі поля по 20 мм. Порядковий номер сторінки не проставляється. Основні елементи та текст статті оформляються у відповідності до цих вимог та ДСТУ 3008–95!

2.3.                     У лівому кутку зверху проставляється індекс УДК (шрифт – звичайний, розмір – 11 пунктів), в наступному рядку він дублюється англійською. Через один рядок друкується заголовок (шрифт – звичайний, розмір – 11 пунктів, всі літери прописні, вирівнювання тексту – по ширині), після заголовку, через один рядок — прізвище та ініціали, наукова ступінь, місце основної роботи автора (авторів), місто, країна (шрифт – звичайний, розмір – 11 пунктів). Далі, через один рядок, назва статті та інформація про авторів дублюється англійською, а ще через один рядок, російською мовами. Прізвище, ініціали, науковий ступінь кожного з авторів пишуться з нового рядка. Науковий ступінь пишеться повністю, без скорочень. Вчене звання вказувати не потрібно! Між прізвищем авторів і текстом статті – пропуск один рядок.

2.4.                     Структурні підрозділи та головні думки статті обов’язково виділити напівжирним накресленням шрифту.

2.5.                     Формули повинні бути створені у середовищі «MathType». Стиль (шрифт) формул "Times New Roman", розмір 11 пунктів, вирівнювання на сторінці – по центру. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках. Пропуск до і після формули – один рядок.

2.6.                     Таблиці повинні бути розташовані в межах області тексту. Таблиця повинна мати назву, яку друкують з великої літери і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. У випадку переносу таблиці на наступні сторінки, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці __» з зазначенням номера таблиці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, якщо таблицю запозичено – необхідно вказати джерело!!! Перенос таблиці з однієї сторінки на іншу обов’язково повинен дублюватись нумерацією стовпців. Назва таблиці: шрифт «Times New Roman Суг», розмір 11 пунктів, звичайний, розміщення по центру.

2.7.                     Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, рисунки) повинні бути розташовані в межах області тексту. Всі зображення, повинні бути введені в документ як рисунок, без рамки. Рисунки повинні бути високої якості, повинна бути збережена можливість редагувати його розмір та елементи, текст в ньому без викривлення пропорцій, мінімальна товщина ліній – не менше 1пт. Ілюстрації позначаються порядковими номерами. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок __», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних. Назва рисунка: шрифт «Times New Roman», розмір 11 пунктів, звичайний, розміщення по центру сторінки. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті!!!

 Рисунки окремо додаються до статті у вигляді графічних файлів. Найкраще, якщо ілюстрації виконані із використанням векторної графіки і збережені у формат EPS або у одному з форматів JPG, TIF, EMF.

2.8.                     Перелік джерел (бібліографічний список), на які є посилання в статті, оформляється у відповідності до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Форма 23. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті; Бюлетень ВАК України, № 5, 2009), і наводиться в кінці статті (за чергою посилань) під заголовком "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ". Обов’язкова наявність посилань на використані літературні джерела по тексту статті. Кількість посилань повинна вказувати на те, що автор ґрунтовно проаналізував наукові дослідження в даному напрямку, і становити не менше 8 посилань. Перелік посилань наводиться мовою їх оригіналу.

Через один рядок наводиться транслітерований перелік посилань під заголовком «REFERENCES». Оформлення транслітерованих та англомовних бібліографічних посилань здійснюється відповідно до вимог APA – American Psychological Association (5th ed.). Наприклад:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, 10(2), 49-53.

Бібліографічний список (References) наводится повністю окремим блоком, повторюючи список літератури до україно- або російськомовної частини, незалежно від того, містяться у ньому чи ні іноземні джерела. Якщо у списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, який створюється у романському алфавіті.

Якщо бібліографічне джерело має унікальний ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier), яким користуються практично всі провідні закордонні журнали для ідентифікації своїх статей, у списку літератури його бажано вказати.

Транслітерація українського тексту виконується згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55, а транслітерація російського тексту – згідно системи Держдепартаменту США.

Через рядок після переліків посилань по тексту подаються розгорнуті реферати трьома мовами – українською, англійською та російською (шрифт – звичайний, розмір – 11 пунктів) під заголовками, відповідно «РЕФЕРАТ» (укр.), «ABSTRACT», «РЕФЕРАТ» (рос.). Обсяг реферату українською та російською мовами – 200-500 друкованих знаків. Обсяг реферату англійською мовою – 1500-2000 друкованих знаків, але не менше ніж 1/2 сторінки.

Реферат призначений для ознайомлення з статтею. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї статті.

Якість англомовного перекладу анотації до статті, а за необхідності і самої статті, визначає редколегія журналу. За умови виявлення низької якості англомовного перекладу редакція залишає за собою право відхилити друк статті. Машинний переклад за допомогою комп’ютерної техніки категорично забороняється!!!

2.9.                     У заключних абзацах кожного з рефератів, вміщують ключові слова українською, англійською та російською мовами відповідно (шрифт – звичайний, розмір – 11 пунктів, всі літери прописні). Ключові слова повинні якомога точніше відображати зміст та направленість статті, їх перелік від 5 до 10 слів або словосполучень.

 

3.    Комплект документів, що подаються до редколегії журналу

Разом з роздрукованим та підписаним авторами примірником статті, особисто авторами, до редакції подаються:

3.1.                     Заява про те, що стаття є власною розробкою автора чи колективу авторів, ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях. Автори дають спільну письмову згоду на публікацію матеріалу саме у науковому журналі «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті».

3.2.                     Текст статті в електронному вигляді. Файл назвати прізвищем та ім'ям автора (першого з авторів).

3.3.                     Довідка про автора (авторів) (фото автора, прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи, посада, поштова адреса для листування, контактний номер телефону, e-mail та інша інформація).

3.4.                     Дві рецензії на статтю: зовнішня – складена фахівцем в даному напрямку досліджень, доктором наук; внутрішня – рецензія редколегії (стаття подана з повним комплектом документів обов’язково підлягає внутрішньому рецензуванню одним із членів редколегії журналу в даному напрямку досліджень). Рецензії повинні бути скріплені печатками установ, підприємств, організацій.

3.5.                     Відомості про зовнішнього рецензента Інформація подається у такій послідовності: прізвище, ім’я, по батькові (повністю, для англійської мови транслітеровано), науковий ступінь (повністю), вчене звання (повністю), основне місце роботи (повністю, без скорочень та абревіатур), посада, e-mail адреса, контактні номери телефонів.