Науково-дослідна робота “Механізм фінансової стабілізації та підвищення капіталізації регіонів в умовах децентралізації України”, керівник д.е.н., професор Вахович І.М.

     Науково-дослідна робота “Механізм фінансової стабілізації та підвищення капіталізації регіонів в умовах децентралізації України”, керівник д.е.н., професор Вахович І.М. (2016-2018рр) № д/р 0116U001532

Економічні та правові науки Обсяг фінансування 214,233 тис. грн.

     Значимість НДР полягає у розробці теоретичних, методологічних і прикладних засад фінансової стабілізації сталого розвитку регіонів України та підвищення їх капіталізації. Зокрема, у звітному періоді розроблено дієві інструменти фінансової стабілізації регіонів України, а також підвищення рівня капіталізації їх економік. Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: вперше розроблено концептуальні підходи до децентралізації управління соціальноекономічним розвитком, як елемента удосконалення регіонального менеджменту; удосконалено: використання інструментів зменшення навантаження на Пенсійний фонд України через застосування недержавних форм пенсійного забезпечення; систему бюджетного регулювання депресивних регіонів на стадіях формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, що у комплексі дозволять підвищити рівень бюджетного забезпечення та створити фінансове підґрунтя підтримки точок зростання депресивних регіонів; дістало подальший розвиток: розробка етапів антикризового управління фінансовою стійкістю підприємств; узагальнення ключових факторів розвитку тіньової економіки; формування, напрями та умови впровадження стратегічних альтернатив регіонального розвитку, враховуючи диференціальний підхід до стартових умов та наявного потенціалу; фінансове забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування в Україні на сучасному етапі; особливості діяльності банківської системи України на сучасному етапі; формування, напрями та умови удосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення; концептуальні засади формування фінансового механізму підвищення капіталізації аграрних підприємств; методичний підхід до визначення ефективності фінансового механізму підвищення капіталізації аграрних підприємств на основі системи бальних оцінок; архітектоніка системи видатків місцевих бюджетів, стратегічні напрямки використання бюджетних коштів, вказані напрямки вдосконалення та перспективи розвитку процесу розподілу фінансових ресурсів місцевих бюджетів; методичні підходи до діагностики видаткової частини місцевих бюджетів; заходи підвищення ефективності бюджетного забезпечення виконання державою соціальної функції. Практичне значення одержаних результатів.

     Результати НДР впроваджені у роботі Департаменту фінансів Волинської ОДА, Волинської обласної ради, АТ «Райффайзен Банк Аваль», ДП «Волинський експертно-технічний центр держпраці», ЦСТРІ «ЕНЕРГІЯ-І» (ЛМГО «Європейський вектор Волині», ФГ «Колос-ВМ», Відділу з питань бюджету, економічної політики та проектної діяльності виконавчого апарату Волинської обласної ради, а також у навчальний процес Луцького національного технічного університету. За результатами досліджень опубліковано: 44 наукові статті (з них – 32 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних в т.ч. 1 в SCOPUS і 31 в Index Copernicus, 2 статті – англомовні; 12 статей у фахових журналах України); 35 публікацій у матеріалах конференцій та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України; 8 монографій (з них – 2 монографії англомовні і 2 монографії, опубліковані за кордоном);4 навчальні посібники; 14 наукових публікацій студентів під керівництвом виконавців НДР. Захищено 1 докторську дисертацію за тематикою НДР, а також 10 магістерських і 10 дипломних робіт «бакалавра» за тематикою НДР. Виконавці НДР працювали за грантом «Досвід країн Вишеградської четвірки у розвитку малого підприємництва», що фінансувався закордонними організаціями.

     Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описи отриманих патентів