Науково-дослідна робота “Механізми створення регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки”, керівник д.е.н., професор Ковальська Л.Л.

     Науково-дослідна робота “Механізми створення регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки”, керівник д.е.н., професор Ковальська Л.Л., (2017-2019рр.) № д/р 0117U000628

     Економічні та правові науки Обсяг фінансування 200,0 тис. грн.

     В межах виконання проекту розроблено методику оцінки підприємницького потенціалу регіону; методику оцінки соціо-еколого-економічної ефективності використання підприємницького потенціалу регіону в умовах децентралізації економіки; оцінено соціальноекономічний розвиток регіону, його підприємницький потенціал та ефективність використання на регіональному рівні; проведено комплексну діагностику потенціалу підприємницької майстерності у регіоні; удосконалено методику здійснення бізнес-процесів; визначено вплив інституційної інфраструктури на формування ланцюгів постачання у регіоні; визначено напрями розвитку соціального підприємництва у регіоні.

     В межах виконання проекту визначено основну мету створення регіональних студій підприємницької майстерності, яка полягає у формуванні платформи по вивченню (набуттю) бізнес-навиків, бізнес-плануванню, методики оцінки ефективності реалізації бізнес-проектів, оволодінні підприємницькою майстерністю, розробці стартапів тощо як цілісної та відкритої системи по створенню прозорих умов ведення підприємницької діяльності.

     Опубліковано: 1 монографію; 1 навчальний посібник; 15 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціогуманітарних наук); 2 публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для соціо-гуманітарних наук); 10 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 5 публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України; захищено 1 докторську дисертацію за тематикою НДР.

     Наукова новизна та науковий рівень результатів роботи: удосконалено понятійнотермінологічний апарат, що характеризує регіональні студії підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки; удосконалено теоретико-методологічний апарат створення регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки, розроблено механізм створення регіональних студій підприємницької майстерності; удосконалено теоретичні основи здійснення бізнес-процесів; Значимість та практичне застосування результатів роботи: Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у розробці науково-прикладних положень, які дають можливість сформувати ефективні механізми стимулювання розвитку підприємництва у регіоні на основі формування регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки.

    Підприємства та організації, на яких здійснювалась апробація результатів дослідження:

- ТзОВ «УПБ Сад» (довідка про впровадження №25 від 14.11.2018р.);

- ФОП «Бездухий А.А.» (довідка про впровадження № 15 від 10.10.2018р.).

    Наявні НДР за договорами та обсяг коштів отриманих від їх використання:

    Виконано 1 госпдоговірну тему: «Розширення підприємницької активності підприємства на ринку транспортних послуг» з ФОП «Бездухий А.А.» (договір № від ) – 6000 грн.

     Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описи отриманих патентів