Науково-дослідна робота “Підвищення ефективності трибосистем шляхом оптимізації діапазону робочих частот вібрацій”, керівник к.т.н. доц., Шимчук С.П.

     Науково-дослідна робота “Підвищення ефективності трибосистем шляхом оптимізації діапазону робочих частот вібрацій”, керівник к.т.н. доц., Шимчук С.П., (2017-2018рр.) № д/р: 0117U000632

     Енергетика та енергоефективність, технології видобутку та переробки корисних копалин, машинобудування та приладобудування Обсяг фінансування 200,0 тис. грн.

     Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше використано метод дослідження на тертя та зношування конструкційних і мастильних матеріалів з контрольованим впливом необхідних частот вібрацій на модельну трибосистему. при умові граничного змащування на спеціально спроектованому, виготовленому та оснащеному приладі тертя.

     Виконано дослідження модельних трибосистем при визначених частотах вібрацій. Розроблено установку для дослідження експлуатаційних характеристик у заданому діапазоні вібрацій для визначення параметрів зносостійкості робочих поверхонь пар тертя.

     Визначено оптимальні значення робочих частот вібрацій для виявлення закономірностей зношування вибраних матеріалів пар тертя. Розроблено математичну модель зношування контактуючих поверхонь під дією вібрацій. Виготовлено діючу модель САКіД для дослідження вібрацій трибовузлів сучасних машин та технологічного обладнання з метою прогнозування параметрів надійності та стабілізації показників якості функціонування пар тертя цих машин. Досліджено вплив вібрацій на фізико-механічні властивості пар тертя та утворення вторинних структур. Досліджено динаміку проходження зони резонансних частот вібромашини з плоскими коливаннями робочого органу. Одержано уточнену формулу для вібраційного моменту у стаціонарних режимах руху з урахуванням наявності в приводі вібромашини пружної ланки.

     Практичне значення одержаних результатів. Вперше виготовлено лабораторний прилад тертя для дослідження модельних пар тертя та основних експлуатаційних властивостей мастильних середовищ з контрольованими частотами вібрацій.

     Результати дослідження мають наукову цінність для розвитку загальної теорії тертя та зношування та практичну – коректне оцінювання протизносних та антифрикційних властивостей мастильних середовищ і зносостійкості конструкційних матеріалів враховуючи такий важливий експлуатаційний показник як вібрація. За результатами роботи виконано 1 науково-дослідну роботу на замовлення підприємства ТзОВ «Технологія базальту»,на тему: «Аналіз конструкції ланцюга транспортного механізму» загальною сумою на 10 тис. грн.;

      Укладено договір на виконання робіт для підприємства АТ «СКФ» Україна (публічне) на тему: «Виготовлення моделі черв’яка та черв’ячного колеса згідно заданих розмірів з дотриманням необхідної шорсткості та термічної обробки робочих поверхонь» загальною сумою на 25 тис. грн.

     Укладено договір на виконання робіт для підприємства ФОП Бартащук А.Г. на тему: «Адаптація системи автоматичного керування до умов виробництва з метою підвищення технологічної точності та продуктивності» загальною сумою на 6 800 грн.

     За результатами досліджень опубліковано 12 наукових праць, серед яких 2 статті у журналах, що входять до науко метричних баз даних Scopus, 1 монографія та 6 наукових публікацій у фахових виданнях.

     Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описи отриманих патентів