Науково-дослідна робота “Розробка технологій одержання матеріалів конструкційного та триботехнічного призначення на основі відходів промислового виробництва”, керівник д.т.н. проф., Рудь В.Д.

      Науково-дослідна робота “Розробка технологій одержання матеріалів конструкційного та триботехнічного призначення на основі відходів промислового виробництва”, керівник д.т.н. проф., Рудь В.Д., (2017-2018рр.) № д/р: 0117U000631

      Енергетика та енергоефективність, технології видобутку та переробки корисних копалин, машинобудування та приладобудування Обсяг фінансування 200,0 тис. грн.

     У НДР розроблено технологію відновлення та переробки окалини кувальноштампувального виробництва; досліджено можливості застосування її у технологічних процесах виготовлення нових виробів; на основі отриманих даних розроблена технологія отримання деталей конструкційного призначення з використанням енергозберігаючих технології обробки; досліджено характеристики отриманих матеріалів та проведено економічну оцінку вартості виготовлення запропонованого матеріалу.

      Опубліковано: монографії – 2; публікації у журналах, що входять до наукометричних баз даних - 5;; публікації у наукових фахових виданнях України – 4; публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України – 12; одержано охоронних документів (патентів України) – 2.

      Наукова новизна та науковий рівень результаті роботи:

     Розроблена технологія одержання матеріалів конструкційного призначення (пористі проникливі матеріали) на основі відходів машинобудування та природних мінералів забезпечує весь спектр властивостей що не обхідні для даних матеріалів. Розроблена технологія базується на використання енергозберігаючих процесів обробки. Доведено, що синтезовані зразки мають пористу структуру з твердої матриці і порового простору; матриця являє собою безперервний каркас з відкритими порами, які мають розмір в інтервалі 0,1–0,3 мм, пористість становить 15–20 %, що дозволяє використовувати отриманий матеріал для фільтрації технічних рідин.

      Значимість та практичне застосування результатів роботи:

   Удосконалена технологія утилізації відходів механообробки – окалини кувальноштампувального виробництва. Технологія вимагає незначних капіталовкладень і реалізується в рамках існуючої інфраструктури підприємства ПАТ «Ковельсільмаш». Економічний ефект від впровадження запропонованої ресурсозберігаючої технології складає 5000 грн (п’ять тисяч гривень) на 1 тонну виробничих відходів. Збільшення обсягів утилізації окалини дозволить заощадити природні ресурси, скоротити площі шламосховищ і зменшити забруднення навколишнього середовища. На підставі отриманих порошків сталі 18Х2Н4МА після утилізації, природнього мінералу – сапоніт – порошок Al2O3, запропонована технологія виготовлення пористих керамічних матеріалів. Ефективність використання пористого керамічного матеріалу підтверджено впровадженням у вигляді фільтрувальних перегородок на автомийках для очистки технічних рідин від механічних домішок. Термін окупності за потреби 20 тис. шт. на рік становить 2 роки. Собівартість виготовлення розробленого фільтрувального матеріалу становить 22,34 грн, що у 3–4 рази нижча за існуючі аналоги.

   Підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування:

- лабораторні випробування технології одержання пористого матеріалу проводились на базі Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії «Механіки деформування структурнонеоднорідних матеріалів» (м. Луцьк, Луцький НТУ);

- дослідження хімічного складу матеріалів проводили на базі Лабораторії досліджень мінералів (м. Хмельницький, ХНУ);

- структурні та механічні властивості досліджували на базі лабораторії Інститут проблема матеріалознавства ім. І.М. Францевича (м.Київ). Підприємства і організації, які можуть бути зацікавлені у використанні результатів досліджень:

- підприємства що спеціалізуються на виготовленні гарячих поковок та штамповок, зокрема ПАТ “Ковельсільмаш”;

     Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описи отриманих патентів