Науково-дослідна робота “Розробка термомеханічних методів регулювання напружень для підвищення довговічності елементів конструкцій”, керівник д.ф.-м.н., проф. Максимович В.М.

     Науково-дослідна робота “Розробка термомеханічних методів регулювання напружень для підвищення довговічності елементів конструкцій”, керівник д.ф.-м.н., проф. Максимович В.М., (2017-2019рр.) № д/р: 0117U000629

     Механіка Обсяг фінансування 200,0 тис. грн. У НДР розроблено алгоритм визначення пружно-пластичного стану пластинок на основі теорії течіння, асоційованої з умовою Мізеса за використання методу інтегральних рівнянь, що отримані відносно невідомих пластичних деформацій, які залежать від часу та координат. Ядра рівнянь записано через розв’язки типу Гріна допоміжних задач теорії пружності, за яких граничні умови на отворах задовольняються тотожно. Розв’язки типу Гріна отримані методом Мусхелішвілі з додатковим використанням конформного відображення. Коефіцієнти, через які записано розв’язок, визначаються із системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Дискретизацію за часом проведена за допомогою крокового методу.

     Побудовано комплекс програм, в якому попередньо обчислюються ядра інтегральних рівнянь стосовно вибраних форм отворів. Розроблено алгоритм визначення нестаціонарних температурних полів та зумовлених ними напружень у пластинках з тепловіддачею, що виникають при локальних термообробках. Проведено дослідження температур у пластинках з отворами різної форми.

     Опубліковано: монографії — 2, 1 з них видана за кордоном в країнах ЄС, публікації у журналах, що входять до науково-метричних баз даних — 5, публікації у наукових фахових виданнях України — 9, публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України — 4. Наукова новизна та науковий рівень результатів роботи: розвиток методики розв’язування крайових задач теорії пластичності для пластинок з отворами, які базуються на методах інтегральних рівнянь, додаткових деформацій та розв’язках типу Гріна; побудова методики визначення нестаціонарних полів та зумовлених ними напружень у пластинках із отворами при їх локалізованих нагрівах стосовно до проблеми вибору параметрів локальної термообробки. Детально досліджено термопружний стан у пластинці, що нагрівається змінними в часі потоками тепла. Вказано характерні особливості при розподілі температури та напружень на границях отворів залежно від вигляду контуру та зміни потоку тепла в часі. Отримано розв’язки задачі про нагрів пластинок змінними в часі джерелами тепла та нагрів пластинок, що нагріваються через криволінійні границі. Значимість та практичне застосування результатів роботи: розроблені методики є суттєвими для розвитку механіки деформівних тіл і закладають основу для широкого застосування комп’ютерних методів при виборі способів зміцнення елементів конструкцій та методик оцінки їх ефективності.

     Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описи отриманих патентів