Найвагоміші досягнення науково-дослідної роботи

Найвагоміші досягнення науково-дослідної роботи

За останніх 6 років працівниками кафедри було захищено 4 кандидатських дисертації.

Творчий доробок кафедри за останніх шість років: отримано 10 охоронних документів (свідоцтв про авторське право та патентів), створено 19 електронних посібників, опубліковано 5 монографій та 5 навчальних посібник з грифом МОНУ, 307 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, в тому числі 8 статей у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus, 199 тез доповідей.

Працівники та студенти кафедри щороку беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, крім того кафедра є організатором міжнародних семінарів та конференцій:

1. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» (3-4 червня 2013 р.).

2. Міжнародний науково – практичний семінар «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві» (14-15 квітня 2014 р).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» (5-6 квітня 2015 р.).

4. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» (28 квітня 2015 р.).

5. Міжнародний науково-практичний семінар молодих вчених та студентів «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві» (28-29 квітня 2016 р.).

6. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» (11 травня 2016 р.).

7. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» (28-29 квітня 2017р.).

8. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» (11 травня 2017р.).

9. Міжнародний науково-практичний семінар молодих вчених та студентів «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві» (20-21 квітня 2018 р.)

10. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» (21-22 травня 2019 р.)

При кафедрі щоквартально випускається науковий журнал "Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" (журнал рішенням президії ВАК України від 30 березня 2011 №1-05/3 включено в перелік наукових фахових видань).

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію.


 


За останні 5 років викладачі кафедри отримали 12 свідоцтв про авторські права на програмне забезпечення, 8 патентів, створили 18 електронних посібників, видали 5 монографій та 5 навчальних посібників, опублікували 226 статей в фахових наукових журналах та збірниках, 13 статей в зарубіжних виданнях та 13 статей у виданнях що індексуються в міжнародній наукометричній базі Scopus, 174 тези доповідей.

Крім збірників тез ,при кафедрі щоквартально випускається науковий журнал "Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" (журнал рішенням президії ВАК України від 30 березня 2011 №1-05/3 включено в перелік наукових фахових видань).

При кафедрі діють наукові гуртки:

«Моделювання функціонування ліній зі стохастичним характером роботи» – керівник доц. Пех П.А.

«Програмування в середовищі С++» – керівник доц. Мельник В.М.

«Математичне та к омп’ютерне моделювання задач механіки деформівного твердого тіла» – керівник доц. Мельник К.В.

«Моделювання в середовищі MathCad» – керівник доц. Коцюба А.Ю.

Викладачі кафедри співпрацюють з Волинською обласною Малою академією наук.

Поліщук Микола Миколайович – член експертної ради з відбору проектів молодих учених за фаховим напрямком "Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека" при Раді молодих учених МОН України.