ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА РОБОТИ ТА ПИТАННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА КАФЕДРІ ДИЗАЙНУ: ВРАЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ

ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА РОБОТИ ТА ПИТАННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА КАФЕДРІ ДИЗАЙНУ: ВРАЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ

Кафедра дизайну впевнено освоює нові технології дистанційного навчання та застосовує їх для проведення навчальних занять, консультацій, засідань кафедри.

Для кожного із викладачів, як і для студентів дистанційне спілкування – це новий незвичний формат для комунікації. Саме тому є важливим почути думку кожного з учасників онлайн-комунікації, щоб виявити позитивні та негативні моменти і вчасно на них відреагувати. Це - важливе завдання завідувача кафедри. Цінуючи думку кожного, наводимо наступні міркування:

Доцент Юлія Бондарчук:

«В умовах карантину одночасне масове звернення до дистанційного навчання є вимушеною мірою. Загалом дистанційне навчання потребує значно більше часу на підготовку до заняття, на виконання завдання та звіти про виконання. Як показав досвід, користування дистанційним навчанням, на зустрічі «онлайн», на дистанційне консультування студентів у мене особисто іде більше часу, ніж під час «живого» спілкування зі студентами на парах. Це пов’язано із специфікою викладання певних дисциплін (наприклад, «Живопис натюрморту»), де є необхідність в особистій присутності викладача.

До позитивних моментів можна віднести:

- зміну типу комунікації між викладачами та студентами;

- персональна орієнтація;

- можливість для викладача тримати у полі зору всіх активних та пасивних учасників».

Асистент Ольга Романюк:

«Незважаючи на впровадження дистанційної форми навчання, навчальний процес продовжується у звичному режимі. Нова форма навчання спонукає до створення нових шляхів і способів спілкування та подачі навчального матеріалу та завдань студентам. Навчальна робота зі студентами вимагає використання більше часу як на роботу із цілою групою так і роботу особисто з кожним студентом. Для подачі і висвітлення навчального матеріалу і роботи та спілкування зі студентами використовується «Електронний освітній портал Луцького НТУ», де організована робота на платформі Moodle, та «Вайбер».

Засідання кафедри відбуваються регулярно за допомогою відео-конференцій з використанням платформи Microsoft Teams. На засіданнях кафедри активно обговорюються усі поточні питання та завдання навчального процесу. Варто відмітити, що час проведення засідань кафедри значно збільшився у зв’язку з низкою питань для розгляду і обговорення, пов’язаних з специфікою дистанційного навчання і різноманітних поточних завдань університету».

Ст. викладач Руслан Чугай:

«Дистанційне навчання – це добре організована й контрольована освіта з використанням комп’ютерної техніки й комунікаційних мереж. Основною перевагою дистанційної форми навчання над очною формою є, передусім, її зручність: студент самостійно обирає час і місце для навчання, що дозволяє йому працювати чи паралельно вчитися на стаціонарі в іншому місті чи навіть країні.

Окрім того, заміна конспектів електронними ресурсами та новітніми методами навчання, а також постійні консультації з викладачем надають цій формі самоосвіти додаткові переваги перед заочною.

Серед недоліків варто виділити психологічну і «комп’ютерну» непідготовленість викладачів, але це не про нашу кафедру дизайну, де викладачі освоїли ази програм дистанційного навчання. Це пов’язано з традиційною методикою навчання, яка передбачає не віртуальне, а «живе» спілкування між студентом і викладачем».

Знаковою подією для студентів, що випускаються цього року, а також для викладачів кафедри дизайну і, напевно, усього Луцького національного технічного університету є введення інструментальної перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат.  Тому студенти випускних курсів денної та заочної форм навчання та викладачі кафедри стали учасниками першої  масштабної онлайн-консультації здобувачів вищої освіти спеціальності 022 «Дизайн» для підготовки кваліфікаційних робіт бакалаврів до інструментальної перевірки на плагіат.

Ініційована зустріч завідувачем кафедри дизайну Наталії Скляренко, вперше на кафедрі дизайну відбулася 12 травня о 18.00 в онлайн форматі  за участю 42 учасників, усіх керівників, гаранта освіти доц. Юлії Бондарчук та завідувача кафедри доц. Наталії Скляренко. Вечірній час виявився зручним для консультації більшої частини студентів, оскільки на карантині вони суміщають навчальний процес із можливістю додаткового заробітку. Опитування було проведене у групах «Вайбер», які створено на кафедрі.

Асистент Ольга Романюк:

«На платформі Microsoft Teams вперше відбулася зустріч викладацького складу кафедри дизайну зі студентами випускних груп з приводу питань академічної доброчесності та плагіату у кваліфікаційних роботах. Обговорювалися важливі моменти у написанні пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи із запобіганням використанню плагіату. Студенти отримали ґрунтовне пояснення як запобігти плагіату і мали можливість задати всі питання що їх турбували стосовно написання пояснювальної записки».

Під час конференції доц. Наталія Скляренко представила розгорнутий аналіз типової структури пояснювальної записки та основні вимоги до її оформлення.

Важливим питанням обговорення став механізм перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат та основні правила цитування та посилання на використані у робіт джерела, яким користується здобувач вищої освіти.

Дотримання академічної доброчесності на кафедрі дизайну є важливим напрямком роботи викладачів та студентів. Дана консультація є цінним досвідом для студентів та викладачів, адже вперше робота проходить у такому форматі, а вимоги до підготовки кваліфікаційних робіт є досить суворими.

Ст. викладач Анна Дідух:

Приємно, що 12 травня на онлайн-зустрічі були присутні усі п’ять груп майбутнього випуску бакалаврів. На онлайн-консультації здобувачів вищої освіти спілкувалися про підготовку кваліфікаційних робіт до інструментальної перевірки на плагіат. А саме, як буде відбуватися перевірка текстів робіт на наявність запозичень, оформлених без належного посилання на джерела.

Перед початком перевірки тексту кваліфікаційної роботи на наявність раніше опублікованих матеріалів або їх фрагментів здійснюється контроль ідентичності її друкованої та електронної версій. Перевірка електронної версії роботи здійснюється за допомогою програми Unicheck.

Очевидно, що кваліфікаційні роботи повинні проходити таку перевірку, оскільки студенти вчаться писати грамотно із дотриманням правил доброчесності, проте ми не повинні їх судити занадто строго.

Однак, наше завдання – гарантувати, що студенти самі пишуть свої тексти, а не просто запозичують їх у друзів або з інших вузів. Саме тому студентські роботи, будуть розміщувати в депозитарій університету.

На мій погляд, дистанційне навчання активізує, мобілізує, спонукає до інновацій викладачів та студентів, хоча і забирає значно більше часу».

Ст. викладач Ольга Приступа:

Дистанційна робота дає якісні результати лише у тому випадку, коли вона добре організована й контрольована, є безперебійний доступ до використання комп’ютерної техніки й комунікаційних мереж. 

Для студентів дистанційна форма навчання – це відповідальний підхід до  самоосвіти, чітка мотивація, яка за відсутності призводить до негативних результатів.

Викладачі навчальних дичциплін повинні створювати якісні ресурси для дистанційного навчання та мультимедійні продукти.

Дистанційне навчання, особливо старших курсів, це – постійне інтерактивне спілкування зі студентами (не зважаючи на час доби). Більшість старшокурсників працевлаштовані, тому є проблематичним проведення занять згідно розкладу у першій половині дня. Основною перевагою дистанційної форми навчання стає її зручність: можливість обрати час і місце (немає прив’язки до робочого місця, місця перебування). 

Недоліками є низька можливість для практичних і лабораторних робіт з окремих дисциплін, більш теоретичні навики, відсутність доступу студентів до інтернет-мережі через різні причини».

Ст. викладач Вячеслав Шмельов:

Он-лайн засідання кафедри та консультації зі студентами – це єдиний можливий варіант спілкування кафедри по всім аспектам і існуючим питанням в режимі карантину. Тому доцільно і надалі використовувати платформу Microsoft Teams в проведенні нарад, конференцій та інших комунікаційних потреб. Під час подібних заходів є можливість виставляти і обговорювати необхідні документи та інформацію. Останні засідання кафедри є доказом такої необхідності та вибору вірного і зручного напрямку комунікацій між працівниками кафедри.

Потрібно й надалі більш повніше використовувати технології подібного роду, засвоювати нові платформи і надавати можливість користуватись ними студентам. Викладачі кафедри показали свою обізнаність в цьому питанні і у повній мірі використовують можливість спілкування в он-лайн режимі».

Доцент Христина Хворост:

Сучасний інформаційний розвиток суспільства апріорі визначає успішних бути «на хвилі» останніх діджиталізованих тенденцій. Освіта сьогодні трансформується зі швикістю світла, особливо у нашій країні, ми явно узяли курс наздогнати Гарвард.

Не зважаючи на те, що у повсякденній роботі інших розвинених країн, дистанційна робота давно уже вбудована у життя людей, під час карантину ми впевнено, стрімко та наполегливо піднімаємо планку в системі освіти, починаючи від онлайн нарад, засідань та брейнстормінгів із викладачами над роботою у нових креативних проєктах, закінчуючи більш змістовною роботою зі студентами засобами Інтернет. Адже “час” – найдорожча одиниця вимірювання людського буття, відтак дистанційна робота дозволяє бути більш мобільними та доступними у спілкуванні, плідно  комунікувати та бути проактивними. Якщо раніше студент не завжди міг бути присутнім на парі фізично, то тепер підключивши мобільний додаток, він може бути у темі заняття та працювати у своєму режимі зі своїми колегами нарівні.

Однак, нам слід пам’ятати про збереження власної інформаційно-психологічної безпеки, яка може бути порушена величезним не структурованим обсягом інформації, не завжди адекватними втручаннями у особистісний простір людини завданнями, які вимагають ґрунтовної концентрації чи зосередження на освоєнні нового матеріалу більше, ніж надано часу чи ресурсів. Тому важливо пам’ятати про здоровий глузд та берегти своє психологічне здоров’я, розтавляючи приорітети та концентруючись на головному, не розпилюючи увагу та сили на не завжди необхідні дріб’язкові задачі.

Закликаю студентів обрати чітку стратегію руху у навчанні і, зосередившись на ключовому, рухатись до власний професійних мрій, не зважаючи на можливий супротив зі сторони оточення. Адже не завжди «мишачі перегони» потрібні для досягнення успіху та особистісної свободи.

Залишайтесь вірними собі, не дивлячись на зовнішній тиск, бережіть здоров’я, обирайте головне та розвивайте свої таланти, втілюючи креативні ідеї у життя. Тепер арсенал доступних джерел академічного розвитку перед нами у повному обсязі, скористайтесь ним! Усе у наших руках!

Важливо, що на кафедрі студенти мають змогу бути креативними та експериментувати. Викладацький склад усіляко підтримує ініціативи та допомагає розвивати кожну особистість, застосовуючи індивідуальний підхід та особливості характеру кожного студента.

Приєднуйся й Ти у нашу сім’ю!»

Завідувач кафедри дизайну, доцент Наталія Скляренко:

«Перехід на дистанційний формат роботи і навчання – це неоціненний досвід для усієї кафедри, це розширення горизонтів нашої діяльності та відкриття нових перспективних напрямків організації навчання студентів.

Від імені викладачів кафедри дизайну хочу подякувати всім студентам, які дистанційно опрацьовують надані матеріали, консультуються з викладачами «і вдень, і вночі», знаходять цікаві теми для наукової та проектної роботи, що викликають інтерес у викладачів завдяки актуальності та новизні, які можуть під’єднатися дистанційно до консультацій і задати запитання, поділитися отриманими результатами.

Ми радіємо Вашим науковим та творчим здобуткам і бажанню відкривати нові напрямки та сфери дизайну, Ви молодці!

Будьте доброчесними у підготовці будь-яких наукових матеріалів! Не копіюйте чужі тексти та думки! Ви унікальні, тому унікальні і Ваші думки та ідеї! Вчіться висловлювати їх самостійно і Ваша робота стане вагомим внеском у розвиток не лише української, а й світової науки та культури!

Дякую усім викладачам, які активно беруть участь у проведенні онлайн-засідань кафедри, онлайн-обговорень та консультацій! Дякую нашим лаборантам Діані Боярин та Олександру Мельнику за вирішення організаційних та технічних питань онлайн-зв’язку!

Дуже приємно відчувати злагоджену командну роботу та підтримку, бачити зацікавленість студентів та розкривати їх творчий потенціал!

Лише разом ми можемо зробити СВІТ КРАЩИМ!»

 

Матеріал підготувала

завідувач кафедри дизайну Наталія Скляренко