Вчена рада у Луцькому НТУ: актуальні питання та перспективи розвитку ЗВО

Вчена рада у Луцькому НТУ: актуальні питання та перспективи розвитку ЗВО

Перше засідання вченої ради в оновленому складі відбулося у Луцькому НТУ, під головуванням ректора Ірини Вахович. У зв’язку із чималою кількістю актуальних питань, порядок денний сьогоднішнього засідання складався із 13 пунктів, натомість робота колегіального органу буде продовжена й наступного дня, задля розгляду низки інших важливих тем.

Так, про матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу та освітніх програм поінформував начальник відділу інфраструктурного розвитку Андрій Щерба. За його словами, було проведено низку ремонтів у навчальних та робочих аудиторіях, санітарних кімнатах та коридорах у корпусах і гуртожитках, виконано капітальний ремонт покрівлі головного корпусу університету та системи водовідведення, за потребами кафедр та факультетів відбувалося забезпечення лабораторним обладнанням. На часі – ремонт коридору на третьому поверсі у корпусі «А» та нагальним залишається питання ремонту опалювальної системи.

Ірина Вахович, натомість, закликала профільного начальника пришвидшити та проконтролювати підготовку тендерних процедур та проектно-кошторисних документацій для проведення запланованих будівельних і ремонтних робіт в університеті. Водночас, найближчим часом відбуватиметься закупівля будівельних матеріалів для використання на факультетах, де є змога здійснити косметичні роботи в аудиторіях власними силами.

Від комісії із обговорюваного питання виступила проректор з НПР Оксана Ляшенко. Вона наголосила, що у Луцькому НТУ важливо  сформувати цілісну комп’ютерну мережу університету та подати на затвердження ректору її персональний склад з провідних фахівців у галузі інформаційних технологій; скласти перспективний план оновлення лабораторного обладнання навчальних лабораторій та приміщень; систематично проводити оновлення оргтехніки на кафедрах та в структурних підрозділах; забезпечувати канцелярським приладдям та витратними матеріалами кафедри та структурні підрозділи; консолідувати потреби кафедр у ліцензованому спеціалізованому програмному забезпеченні та подати на розгляд вченої ради університету пропозиції щодо відповідного плану закупівель; оновлювати бібліотечні фонди для забезпечення провадження освітніх програм за спеціальностями.

Про інформаційну політику університету, забезпечення прозорості у прийнятті рішень та надання доступу до інформації, що пов’язана з реалізацією освітніх програм доповіли в.о. начальника юридичного відділу Руслан Киричук та начальник ІОЦ Юрій Гульчук. Так, за результатами перевірки комісії, вчена рада ухвалила визнати реалізацію вище наведених завдань задовільною.

Прозвітувала про роботу відділу забезпечення якості вищої освіти та неперервного навчання, а також про моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Луцького НТУ в.о. завідувача профільного відділу Олена Кузьмак. За результатами обговорення, вчена рада констатує, що відділом ведеться систематична робота із вдосконалення внутрішньої нормативної бази щодо забезпечення якості вищої освіти та розробки внутрішньо-університетських процедур забезпечення якості освіти та академічної доброчесності.

Окрім того, відділ забезпечує надання освітніх послуг у сфері неперервного навчання, зокрема, курси підвищення кваліфікації та курси іноземної мови тощо.

Тож вчена рада ухвалила розробити пропозиції щодо реорганізації відділу та забезпечити його сучасною комп’ютерною та організаційною  технікою.

Водночас, відомо, що на сьогодні система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Луцького НТУ (система внутрішнього забезпечення якості) забезпечує здійснення таких процедур і заходів:

-визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

-здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

-забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

-забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу за кожною освітньою програмою;

-забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

-функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

На разі не функціонують наступні складові системи забезпечення якості, що передбачені Законом України «Про вищу освіту»:

-щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

-забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

 -забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти.

Тож, вчена рада зауважила на необхідності: подання персонального складу Ради з Якості та персонального складу Комісії з етики та академічної доброчесності на затвердження ректору університету; створення на факультетах ради/комісії з якості, до складу яких ввести гарантів освітніх програм, здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів та науково-педагогічних працівників, що є експертами НАЗЯВО; продовження розробки системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітнього процесу в університеті, як системи стандартизованих процедур, що характеризується єдністю та повнотою і за своєю суттю є системою управління якістю; розробці Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету, де  передбачити низку основних повноважень та регламентів.

Присутні на засіданні також погодили створення юридичної клініки «VeritasВерітас» та схвалили відповідне Положення. Крім того, було заслухано виконання ухвал вченої ради щодо роботи та перспективи розвитку факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій; діяльності та перспектив розвитку машинобудівного факультету; стану та завдань щодо подальшого покращення побутових умов, медичного обслуговування, виховної роботи серед студентів університету, які проживають в гуртожитках, та розширення прав  органів студентського самоврядування.

Насамкінець, у питанні «Різне», члени вченої ради розглянули питання щодо ухвалення Стратегії розвитку Луцького НТУ на 2021-2026 роки та Регламенту роботи вченої ради. До того ж, були схвалені:

- Положення про Комісію Луцького національного технічного університету з визнання іноземних документів про освіту;

- Порядок визнання ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах у Луцькому національному технічному університеті;

- Порядок визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших державу Луцькому національному технічному університеті.

Ухвалу від вченої ради отримало й питання Про впровадження нової освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 131 Прикладна механіка «Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи» та обрання гарантом цієї ОПП к.т.н., доц. Б.І. Придального, а також Про затвердження гарантом освітньої програми «Психологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки к.психол.н., доцента кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Н. Савчук.

Останнім рішенням членів вченої ради стала рекомендація до опублікування наукових журналів, низки навчальних посібників, монографій та збірників тез доповідей і наукових праць.

 

Ілона Карпюк, інформаційний відділ Луцького НТУ

Фото - Олена Третяк