Правила прийому до Луцького НТУ 2017

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Луцького національного технічного університету

в 2017 році

Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ 527292, від 02.10.2014 р.) та акту узгодження переліку спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Луцького національного технічного університету, затвердженого Міністерством освіти і науки України 07.07.2016 р.

Правила прийому розроблені приймальною комісією Луцького національного технічного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645, та затвердженими Вченою радою Луцького національного технічного університету 27.12.2016 р.

Титулка

         І. Загальні положення

ІІ. Конкурсний відбір

ІІІ. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Луцького НТУ

VI. Організація та проведення конкурсного відбору

VII.  Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

VIII. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

IX. Коригування списку рекомендованих до зарахування

X. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

XI. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредитуя

XII. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів України

XIII.  Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

Додаток 1.1 - Положення про студентські гуртожитки Луцького національного технічного університету

Додаток 1.2 - Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО

Додаток 1.3 - Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченими програмами на основі на основі диплома молодшого спеціаліста

Додаток 1.4 - Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Додаток 1.5 - Правила прийому до аспірантури Луцького національного технічного університету

Додаток 1.6 - Перелік спеціальностей на які зараховується бал за успішне завершення підготовчих курсів

Додаток 2 - Перелік наказів Міністерства освіти і науки України

Додаток 3 - Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 4 - Перелік спеціальностей

Додаток 5 - Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році