Пустюльга Сергій Іванович

ВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата на посаду ректора Луцького національного технічного університету

Пустюльги Сергія Івановича

 

Доктор технічних наук, професор кафедри інженерної та компютерної графіки, декан машинобудівного факультету Луцького НТУ.

Народився 30 червня 1960 р. в смт. Маневичі, Волинської області. У період із 1977 по 1982 рр. навчався на будівельному факультеті Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво".

У 1983 р. став аспірантом кафедри нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки Київського інженерно-будівельного інституту, а у 1986 році достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.01.01 – “Прикладна геометрія, інженерна графіка”.  У 1986-87 роках проходив строкову службу у Збройних силах.

У листопаді 1987 року повернувся до Луцького філіалу ЛПІ. З 1987 по 1992 р. працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри інженерної та комп’ютерної графіки цього ВНЗ. Два роки виконував обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії. 

Із 1992 року і по даний час працюю на посаді декана машинобудівного факультету Луцького НТУ.

У березні 2006 року захистив докторську дисертацію на тему “Дискретне визначення геометричних об’єктів числовими послідовностями” зі спеціальності 05.01.01 – “Прикладна геометрія, інженерна графіка” у Київському національному університеті будівництва та архітектури.

За період педагогічної діяльності мною опубліковано більше 200 наукових та науково-методичних праць, отримано 5 авторських свідоцтв і патентів на винахід, видано 5 навчальних посібників. Під моїм керівництвом захищено 3 дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

За моєї безпосередньої участі на машинобудівному факультеті були ліцензовані, у період з 1992-2014, п’ять нових напрямів та спеціальностей.

Моя педагогічна праця неодноразово була відзначена: Почесними грамотами обласної адміністрації та обласної ради, був удостоєний відзнаки “Відмінник освіти України”, відзнаки Міністерства освіти і науки України  “Петро Могила”, відзнаки Верховної Ради України, у березні 2013 року, рішенням Вченої Ради Луцького НТУ мені було присвоєно почесне звання “Заслужений професор Луцького НТУ”.

Стаж роботи у ВНЗ – 35 років.

Шановні колеги-викладачі, студенти та співробітники нашого університету!

Пропоную Вам програму модернізації нашого університету, яка має чітко визначену  основну мету – стійкий, динамічний ріст якісних показників роботи Луцького НТУ на основі використання найсучасніших інноваційних методів та технологій в освітній, науковій, управлінській, соціальній сферах діяльності, зі збереженням кращих традицій та досягнень колективу нашого університету.

У запропонованій Вам програмі пріоритетними є питання як внутрішньої, так і зовнішньої  діяльності університету. На мій погляд, подальший наш розвиток можливий, перш за все, за рахунок вдосконалення системи управління, забезпечення ефективного і прозорого використання закріпленого за університетом господарсько-майнового комплексу, максимально відкритого обговорення з колективом університету принципових питань його розвитку з урахуванням кращого досвіду ВНЗ України та зарубіжжя.

Я бачу наш університет технічним освітнім закладом нового типу, який забезпечуватиме найвищий рівень якості підготовки фахівців – креативних, технічно та економічно грамотних, ініціативних творців нової техніки, технологій, матеріалів,  людей із патріотичною громадянською позицією, які так вкрай необхідні як для розвитку нашого регіону, так і держави вцілому. 

Усвідомлюючи необхідність подальшого розвитку нашого університету на іншому, вищому щаблі, колектив зобов’язаний ставити перед собою як стратегічні, так і тактичні завдання.

 

До стратегічних, на мою думку, треба віднести:

 -       планово інтегрувати наш університет у світову систему вищої освіти, зберігаючи при цьому переваги і традиції власної освітньої системи;

 -       здобути міжнародне визнання, ставши одним із провідних технічних університетів східної Європи, зайняти своє достойне місце у світових рейтингах;

 -       забезпечити у нашому ВНЗ розвиток академічного життя із найвищими стандартами умов навчання, науково-дослідної роботи, проживання, відпочинку;

 -       стати науковим авторитетом при визначенні пріоритетів промислового розвитку України, відігравати визначальну роль у розвитку нашого Волинського регіону і м. Луцька, забезпечити їх становлення як потужних  академічних центрів.

 

А тепер,  про моє бачення тактичних завдань для керівництва університету на найближчий період:

 

Пріоритетні завдання для керівника університету

- суттєво посилити співпрацю колективу університету із органами місцевого самоврядування,  провідними підприємствами регіону, а особливо, із головним нашим освітянським партнером на теренах регіону – Східноєвропейським національним університетом, розробити нову концепцію створення на Волині Наукового парку спільно із СНУ та започаткувати конкретну практичну роботу спільних науково-виробничих комплексів;

- підтримувати та розвивати найтісніші контакти з керівництвом фонду Новий Луцьк. Спільно розробити та впровадити нові інноваційні проекти, що забезпечать сталий та ефективний розвиток як університету, так, апріорі, і нашого міста, оскільки це є основною метою роботи фонду;

- внести пропозиції щодо оновлення персонального складу Наглядової Ради університету, суттєво підвищити її роль у процесі управління ВНЗ та відповідальність за результати діяльності нашого університету, розробити концепцію створення Асоціації випускників університету та позабюджетного наукового фонду;

- забезпечити як поточне, так і перспективне планування діяльності нашого ВНЗ з урахуванням думки працівників усіх структур університету, суттєво підвищити  роль Вченої Ради університету в процесі колегіального обговорення та прийняття рішень з питань навчальної, наукової та господарської діяльності;

- організувати публічні обговорення основних питань життєдіяльності університету, передбачити регулярні зустрічі ректора з колективами кафедр, підрозділів, студентами та аспірантами, сформувати прозору систему мотивації та матеріальних стимулів за творчі досягнення і особистий внесок співробітників у вирішення завдань університету, впровадити зрозумілу кожному систему представлення співробітників університету до Державних нагород і почесних звань;

- розробити програму комплексної модернізації кафедр університету з метою не тільки подальшого підвищення якості освіти та конкурентоспроможності випускників, а й створення умов для реалізації наукового потенціалу науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і студентів. При цьому планово закладати у реалізацію даних програм конкретний фінансовий ресурс, відповідно до визначених пріоритетів;

- провести аудит надходження в університет фінансових ресурсів та проаналізувати порядок їх витрачання. Позбутися зайвих витрат, встановити пріоритети, підвищити ефективність роботи всіх служб і підрозділів, що забезпечують життєдіяльність факультетів, кафедр та інших структур університету;

- вдосконалити систему управління фінансово-економічною діяльністю. Забезпечити контроль та звітність за витрачання власних коштів від освітньої, наукової та комерційної діяльності. Ввести стимулюючу та зрозумілу систему доплат, надбавок і премій науково-педагогічному складу та іншим категоріям працівників. Пріоритетом при цьому утвердити основну мету – мотивування захисту нашими співробітниками докторських дисертацій;

- розробити та впровадити нову концепцію іншомовної підготовки науково-педагогічних працівників та студентів у нашому університеті;

- створити умови для нормальної професійної діяльності викладацького, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського персоналу та студентів. Спланувати та провести реконструкцію території університету. Передбачити біля кожного із корпусів зони відпочинку та сучасне озеленення;

- не планувати капітальне будівництво нових приміщень для університету до того часу, доки не будуть відремонтовані та реконструйовані наявні навчальні корпуси, відновлені напівготові навчальні приміщення (корпус по вул. Даньшина, модуль “Москвичка”). На рівні місцевої влади та МОіН України вирішити подальшу долю університетського приміщення “Будинок офіцерів” із обов’язковим врахуванням інтересів Луцького НТУ;

- мінімізувати використання послуг підрядних організацій для виконання загальногосподарських і будівельно-ремонтних робіт на території університету. Відновити функціонування будівельної бригади (основу її можуть складати студенти, що мають відповідну робітничу кваліфікацію), чітко спланувати її роботу та забезпечити фінансовим ресурсом;

            - провести аудит споживання корпусами університету теплової та електричної енергії. Прийняти програму з впровадження енергозберігаючих технологій на території університету. Провести комплекс заходів, спрямованих на забезпечення температурного режиму, що відповідає санітарним нормам в аудиторіях як у зимовий, так і в літній час. Планово, із залученням коштів інвесторів, замінити вікна у корпусах університету. Вирішити, на початковому етапі, питання будівництва автономних котелень для обслуговування спортивного комплексу (можливо корпусу Б), корпусу по вул. Ковалевської;

- кардинально змінити систему роботи закладів харчування для студентів та викладачів університету. Основна мета – якісне харчування студентів, викладачів та співробітників за прийнятними цінами, всі їдальні та буфети, що функціонують на території університету повинні стати одними з кращих у місті.

 

Вирішення завдань вищеперерахованих пріоритетів включає роботу за такими напрямами:

 

Напрям 1 - Система управління університетом.

Ректору, перш за все, необхідно розробити концепцію та впровадити в університеті брендову іміджеву етику Луцького НТУ, забезпечити атмосферу доброзичливості та взаємної поваги всіх учасників навчального процесу. Для виконання завдань, що стоять перед колективом, потрібно сформувати команду однодумців, домогтися розуміння та усвідомлення всім колективом необхідності модернізації нашого ВНЗ.         

Ректор, на мою  думку, не може і не повинен брати на себе вирішення всіх питань. Необхідно надати більше повноважень проректорам і при розподілі обов’язків враховувати, що кожен із них для реалізації свого напряму повинен мати фінансовий ресурс, а про результати своєї діяльності і витрачені кошти періодично доповідати  на Вченій Раді університету.

Реалізація:

1.    Внести, за результатами обговорення, доповнення до Статуту університету та запропонувати нові механізми участі колективу в управлінні ВНЗ, підвищити прозорість рішень керівних органів у кадровій, навчальній та освітній сфері, використання майна та доходів університету.

2.    Організувати публічні обговорення основних питань життєдіяльності університету, передбачити регулярні зустрічі ректора з колективами кафедр, підрозділів, студентами та аспірантами.

3.    Сформувати прозору систему мотивації та матеріальних стимулів за творчі досягнення і особистий внесок співробітників у вирішення завдань університету.

4.    Впровадити зрозумілу кожному систему представлення співробітників університету до Державних нагород і почесних звань.

5.    Удосконалити діючу систему розподілу штатів всіх підрозділів університету, зробити її прозорою, максимально ефективною, із щорічним плануванням для цього фінансової підтримки.

6.    Запровадити нову систему комплексної оцінки роботи підрозділів нашого університету на основі об’єктивних критеріїв навчальної, наукової, виховної та інших видів діяльності.

7.    Удосконалити процес щорічної перевірки якості готовності кафедр і факультетів до нового навчального року. Зробити його не формальним, а планованим і дійсно ефективним.

8.    Розробити концепцію створення Асоціації випускників університету та позабюджетного наукового фонду, запровадити гранти, фінансовані даним фондом.

 

Напрям 2 - Освітня діяльність.

Основним напрямом діяльності ВНЗ є організація ефективного навчального процесу, який повинен враховувати сучасні вимоги ринку праці та роботодавців, тенденції та перспективи соціально-економічного розвитку нашої Волині, регіону та України в цілому.

Освітній процес завжди мав і має певну інерційність, його не можливо постійно змінювати, якщо ми хочемо досягти контрольованих результатів. Разом із тим університет зобовязаний вчасно та оперативно реагувати на зміни в потребах ринку праці, змінюючи акценти у навчальному процесі. У цьому певна і суперечність, і складність системи освіти, бо постійні зміни та реформи в системі освіти України, маючи свій позитивний результат, ведуть до зростання втоми викладачів та студентів.

Реалізація:

1.    Зміцнювати репутацію університету шляхом підвищення якості освіти. Проводити періодичні моніторинги якості й моральної чистоти навчання. Паралельно, через запровадження технологій інноваційного навчання, оновити навчальні програми, критично переглянути зміст лекцій, практичних занять, семінарів, лабораторних.

2. Модернізувати систему організації навчального процесу. Для цього суттєво оновити Положення про організацію навчального процесу з подальшим прийняттям його на Вченій Раді. У новому положенні має бути відображена коректна система вимог, що регламентує навчальну роботу викладацького складу, а також визначає для студентів чітку організацію навчання, поточного та семестрового контролю на всіх рівнях отримання кваліфікації.

3. Провести модернізацію матеріально-технічної та технологічної баз кафедр університету. Сприяти посиленню інтеграції з провідними підприємствами та компаніями міста. Добитися, щоб кожна, особливо випускаюча кафедра, стала справжнім партнером у діяльності одного із провідних підприємств регіону.

4. Продовжувати активне впровадження в університеті інноваційних освітніх технологій. Для цього планово, силами інвесторів, забезпечувати навчальний процес комп’ютеризованими робочими місцями лекторів, інтерактивними дошками, спеціалізованими навчальними та науковими лабораторіями.

5. Розробити систему підтримки кафедр при проведенні ліцензування, акредитації спеціальностей, студентських конкурсів наукових робіт та олімпіад.

6. Забезпечити університетську системну підтримку кафедр у розробці та виданні навчально-методичної літератури.

7. Розробити систему заохочень студентів, які проявляють високі творчі здібності у навчальній та науково-дослідній діяльності, беруть активну участь у громадському житті університету, мають досягнення у спорті та мистецтві.

8. В розрізі модернізації іміджевої політики університету переглянути концепцію проведення Днів відкритих дверей Луцького НТУ, Ярмарку професій і свята першокурсників.

9. Реально запровадити систему дистанційного навчання, закінчити формування єдиного навчально-інформаційного банку навчальної літератури, удосконалити систему електронного документообігу в університеті.

 

Напрям 3 - Науково-дослідна та інноваційна діяльність.

Аналіз наукової роботи колективу університету з одного боку, та сучасного ринку науково-технічних розробок з іншого, показує, що є певна невідповідність та неузгодженість між реальними потребами підприємств регіону у створенні конкурентоспроможної високотехнологічної продукції і сферою наукових інтересів нашого професорсько-викладацького складу. Тільки  єдиний банк невирішених наукових завдань, цікавих для сучасних підприємств, і створення навколо їх вирішення потужних міжкафедральних, а можливо міжуніверситетських наукових груп  дозволить, на мій погляд, вивести наукові здобутки нашого колективу на новий якісний рівень.  А такий підхід неможливий без формування концепції планування та цільового фінансування конкретних прикладних та фундаментальних досліджень за пріоритетними напрямами, що водночас забезпечать і високу якість підготовки фахівців.

Реалізація:

1.    На базі наукового відділу нашого університету сформувати ефективний університетський Центр наукових інновацій (науковий парк є основою роботи Центру). Забезпечити, за допомогою Центру, підтримку та розвиток існуючих наукових шкіл університету, сприяти формуванню та оновленню банку нових інноваційних завдань від підприємств регіону. Створити інфраструктуру пропозицій власних інноваційних проектів у сфері високих технологій.

2.     Скласти та оприлюднити для всього наукового співтовариства університету реєстр наявного наукового обладнання для проведення досліджень. Створити на його базі ефективні міжкафедральні науково-дослідні лабораторії для вирішення університетських та регіональних наукових проблем. Знайти для вирішення цього завдання фінансовий ресурс.

3.    Розробити систему цільової фінансової підтримки професорсько-викладацького складу, науковців та аспірантів з високими показниками науково-дослідної роботи. Вивчити питання щодо можливості преміювання науковців університету у розмірі 100 000 грн. - за захист докторської і 10 000 грн. – за захист кандидатської дисертацій.

4.    Вдосконалити систему представлення, організації роботи та фінансування держбюджетних НДР. Забезпечити прозорість результатів конкурсу на виконання держбюджетних тематик.

5.    Забезпечити регулярну участь провідних та молодих вчених у міжнародних та вітчизняних конференціях, симпозіумах, семінарах. Розвивати наукову мобільність викладацького складу за рахунок участі у дослідженнях, що проводяться в інших наукових центрах України та зарубіжжя.

6.    Усебічно підтримувати діяльність чинних Спеціалізованих вчених рад університету, максимально сприяти розширенню їх мережі.

7.    Розробити концепцію створення наукового парку спільно із СНУ, спільних науково-виробничих комплексів, розвивати та підтримувати наукову співпрацю з іншими ВНЗ, підприємствами та організаціями.

8.    Удосконалити концепцію залучення студентів до наукової, інноваційної діяльності та систему їх мотивації для проведення досліджень під керівництвом авторитетних вчених, у тому числі з позабюджетних коштів.

 

Напрям 4Міжнародна діяльність.

            Основною метою міжнародної діяльності університету повинно стати створення привабливих умов для суттєвого розширення переліку освітніх послуг та можливості обміну ними з провідними навчальними закладами зарубіжжя.

Реалізація:

1.    Приймати активну участь у створенні нових міжнародних освітніх програм, науково-технічних обєднань  із зарубіжними ВНЗ, заводами-виробниками, фірмами.

2.    Удосконалити  систему організації міжнародного співробітництва, яка зможе надати реальну можливість викладацькому складу, аспірантам і студентам брати участь у комплексних програмах ділових зв’язків  (викладанні, стажуванні, навчанні, проведенні наукових досліджень і т. і.).

3.    Розробити концепцію і підходи до пошуку зарубіжних партнерів, міжнародних фондів задля фінансової підтримки наукових досліджень, молодих вчених, отримання грантів.

4.    Спрямувати роботу приймальної комісії Луцького НТУ, міжнародного відділу на суттєве збільшення набору абітурієнтів - громадян іноземних держав.

5.    Поставити обов’язковою метою - оволодіння молодими науковцями університету, аспірантами та магістрантами іноземною мовою (крім мов СНД). Для цього, перш за все, розробити нову концепцію іншомовної підготовки у нашому університеті.

6.    Вивчити питання про можливість відкриття філії Луцького національного технічного університету в  одному із міст Польщі.

7.    Ліцензувати нові магістерські програми цікаві не тільки для наших студентів, але й для студентів іноземних держав;

8.    Активно розвивати  програму Подвійний диплом”, у тому числі, для іноземних студентів

 

Напрям 5Господарсько-фінансова діяльність.

Ця діяльність повинна бути спрямована на максимальну підтримку функціонального стану наявного майна та приладдя університету. Господарська частина, разом із поставленими до виконання завданнями, повинна мати фінансовий ресурс під їх виконання. Усі придбання чи продажі в університеті мають здійснюватися максимально прозоро. Життєво необхідно співпрацювати керівництву університету з обласним фондом розвитку енергозбереження, інвесторами, заради впровадження ощадних технологій, використання нетрадиційних джерел енергії.

Реалізація:

1.   Планово-економічному відділу, бухгалтерії планувати та формувати фінансові ресурси, що сприятимуть розвитку і зміцненню навчальної, наукової, матеріально-технічної бази університету і забезпечуватимуть комфортні умови роботи НПП, співробітників і студентів університету.

2.   Забезпечити прозорість розв’язання фінансово-господарських питань діяльності університету, на основі обґрунтування проектів доцільності виділення коштів та ефективності їх застосування, для інноваційного розвитку навчального закладу.

3.   Створити умови для надання факультетам самостійності щодо розпорядження фінансами, які мають пропорційно виділятись із загального та спеціального фондів університету.

 

Напрям 6 - Соціальна сфера.

Реалізація:

1.      Розробити концепцію посилення взаємодії адміністрації з профспілковими комітетами  університету та органом студентського самоврядування  з метою соціального захисту викладачів і студентів.

2.      Розробити комплекс заходів, спрямованих на патріотичне виховання студентів та розвиток загальнолюдських цінностей, громадянської відповідальності та культури. Морально та матеріально підтримувати розвиток творчих і спортивних здібностей студентів, знань та умінь, які необхідні їм для подальшої успішної професійної діяльності.

3.      Навчальному відділу, студентському самоврядуванню, спільно з профспілковим комітетом студентів, суттєво підвищити ефективність роботи центру зайнятості Луцького НТУ для студентів.

4.      Створити рекреаційні зони відпочинку студентів та викладачів біля корпусів університету. 

5.      Сприяти створенню умов для профілактики здоров’я та відпочинку співробітників та студентів нашого ВНЗ. Забезпечити можливість комфортного (адекватного по фінансовим витратам) відпочинку співробітників на наших базах відпочинку.  За попередньою домовленістю із керівництвом СНУ, відповідно угоди про співпрацю, реалізувати програму відпочинку викладачів нашого університету за прийнятними цінами на базі відпочинку (оз. Світязь) СНУ.

6.       Підготувати та реалізувати програму, яка спрямована на суттєве покращення умов проживання студентів, викладачів та співробітників в гуртожитках.

7.      Надати можливість співробітникам і студентам нашого університету користування плавальним басейном та іншими культурно-спортивними об’єктами за абонементами з мінімальною вартістю.

8.      Сприяти пільговому якісному медичному забезпеченню співробітників і студентів університету.

 

Напрям 7 - Відокремлені структурні підрозділи університету.

            Виходити із того, що наші структурні підрозділи є головним і найперспективнішим джерелом наповнення університету студентами, відповідно до державної стратегії неперервності освіти. Звідси і їх пріоритетність та важливість для університету. Тому ректорові, керівництву університету потрібно максимально підтримувати  діяльність і процвітання наших коледжів.

 Реалізація:

1.    Створити демократичну та ділову атмосферу у стосунках між керівництвом університету, деканами, завідуючими кафедр та адміністраціями всіх наших коледжів. Базовий принцип: колективи коледжів є єдиним колективом нашого університету, ми працюємо задля однієї мети – надання якісної освіти, сучасних знань молодим людям, які будуть розбудовувати нашу державу.

2.    Спільно з адміністраціями коледжів розробити програму та максимально сприяти зростанню кваліфікованості викладачів коледжів через аспірантуру університету, через закріплення їх співшукачами для написання дисертацій, матеріально стимулювати прагнення викладачів коледжів до професійного зростання.

3.    Розробити прозору систему подання кандидатур педагогічних працівників коледжів для відзначення Державними нагородами за вагомий внесок у підготовку фахівців та розвиток навчальних закладів.

4.    Повне забезпечення студентів коледжів розробленими викладачами університету навчально-методичними матеріалами, що сприятиме підвищенню якості їх освіти.

5.    Розробити та втілити у життя концепцію залучення фінансових ресурсів університету для інформатизації навчального процесу у коледжах, обладнання аудиторій та лабораторій коледжів новим навчально-лабораторним устаткуванням та технічними засобами навчання.

6.    Продовжувати працювати над розширенням своєрідного консорціуму структурних підрозділів нашого університету. Створити для студентів і викладачів консорціуму можливості для здобуття усіх освітніх і наукових ступенів.

 

Напрям 8Наші студенти.

Ставлення в університеті до студентів повинно ґрунтуватися на принципі: чим більше поваги, тим більше вимогливості. Керівництво університету, викладачі мають формувати у студентів креативне, інноваційне мислення, сприймати студента не лише як об’єкт навчання, але і як працедавця.  Необхідно розглядати роль викладача університету як менеджера саморозвитку студента, який вчиться вчитися. Це, зрештою, є найголовнішим у життєвому багажі студента, здобутому в університеті.

Реалізація:

1.    Створити для ідеалістично налаштованого на тяжку працю по здобуттю знань студента найсприятливіші умови для навчання.

2.    Всіляко підтримувати громадянські й патріотично значущі соціальні ініціативи студентів.

3.    Домогтися належного фінансування ремонту студентських гуртожитків.  Надавати і підтримувати житловий фонд для студентства у належному стані.

4.    Створити студентський центр тимчасового працевлаштування, за допомогою якого студенти зможуть підпрацьовувати у вільний від навчання час (як протягом навчального року, так і в канікулярний період).

5.    Максимально сприяти розвитку органів студентського самоврядування шляхом належного фінансування їх діяльності, стимулювати створення, спільних з викладачами університету, наукових розробок, підтримувати студентів у проведенні різноманітних громадських акцій.

6.    Розробити систему залучення студентів до оцінювання якості надання освітніх послуг, формування змісту навчальних планів та програм, ходу і результатів атестаційного процесу, зокрема,  шляхом створення і запровадження системи самоаналізу й самооцінки студентами результатів власної навчальної діяльності.

7.    Систематично проводити інформаційні заходи щодо сутності, попередження та боротьби з корупцією, адаптації до наших реалій та  міжнародного досвіду протидії цьому явищу, організовувати просвітницькі акції та публікувати матеріали антикорупційної спрямованості.

8.    Повністю забезпечити студентів навчально-методичними матеріалами, що сприятиме якості їх освіти та неупередженій оцінці знань викладачами, гарантувати допуск представників самоврядування до організації проведення контролю та оцінювання знань і вмінь студентів.

9.    Регулярно проводити анонімні опитування студентів щодо якості навчального процесу, умов проживання у гуртожитках.

 

Реалізація даної програми дозволить:

1. Зміцнити авторитет і підвищити рейтинг Луцького НТУ на Волині, Україні та за кордоном.

2. Збільшити видатки на модернізацію матеріальної, лабораторної та наукової баз кафедр, структурних підрозділів університету.

3. Впровадити системний підхід до організації навчального процесу, науково-дослідної та господарської діяльності ВНЗ.

4. Забезпечити матеріальну підтримку викладачів, співробітників та студентів університету.

5. Забезпечити комфортні умови праці та відпочинку співробітників і студентів.

 

Висновок

 

Представлена Вам програма порушує питання модернізації Луцького НТУ за  основними напрямами діяльності. Однак вирішення поставлених нею завдань залежить не тільки від якісної роботи ректора, а й від активної участі членів трудового колективу, включаючи професорсько-викладацький склад кафедр, навчально-допоміжний персонал, працівників господарської частини та звичайно студентів.

 

 

Ректор у цьому процесі має бути не керівником, наділеним імперативними повноваженнями, а диригентом складного і багатогранного колективу. Він має працювати на забезпечення його потреб.