Регламент роботи вченої ради Луцького НТУ

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
вченої ради
Луцького національного технічного університету

(Ухвалений на засіданні вченої ради (протокол № 2 від 30.09.2010 р. зі змінами, ухваленими на засіданні вченої ради (протокол № 3 від 29.10.2015 р.,  протокол № 4 від 24.11.2015 р., протокол №7 від 27.02.2020р. )


Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Правові засади діяльності вченої ради Луцького НТУ.

1. Порядок роботи вченої ради Луцького НТУ (далі – вчена рада), її робочих органів (комісій) та посадових осіб (голова, заступник, учений секретар), засади організації та припинення її діяльності встановлюються законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Статутом Луцького НТУ, Положенням про вчену раду Луцького НТУ та цим Регламентом.

2. Регламент вченої ради Луцького НТУ (далі – Регламент) встановлює порядок підготовки і проведення засідань вченої ради, визначає процедуру розгляду інших питань, віднесених до її повноважень, та порядок здійснення контрольних функцій вченої ради.

3. Регламент приймають на засіданні вченої ради більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань вченої ради Луцького НТУ.

1. Засідання вченої ради відбувається за адресою: місто Луцьк, вул. Львівська, 75, зал засідань вченої ради, ауд. 216.

2. За рішенням голови або, у випадку його відсутності, заступника голови вченої ради засідання можна проводити в іншому місці.

3. Засідання вченої ради відбувається, як правило, з 10.00 до 12.30 години і може бути продовжено головуючим понад визначений термін до 30 хвилин. Рішення про продовження засідання більше, ніж на 30 хвилин, має бути прийняте більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради.

4. Засідання вченої ради проводяться державною мовою.

(Зі змінами, ухваленими на засіданні вченої ради (протокол № 3 від 29.10.2015 р.)

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи вченої ради.

1.Засідання вченої ради є відкритими і гласними.

2. В окремих випадках, встановленим цим Регламентом, можуть відбуватися закриті засідання.

3. Відкритість засідань вченої ради забезпечується шляхом допуску на них членів трудового колективу та представників засобів масової інформації.

4. Гласність засідань вченої ради забезпечується шляхом оприлюднення її ухвал на офіційному web-сайті університету.

Стаття 4. Запрошення на засідання вченої ради.

1. На засіданні вченої ради без запрошення мають право бути присутніми народні депутати, представники Міністерства освіти і науки України, облдержадміністрації, Луцької міської та обласної ради народних депутатів. Інші особи можуть брати участь у роботі вченої ради за згодою більшості присутніх на засіданні її членів.

2. На засідання вченої ради запрошують осіб, які мають безпосереднє відношення до питань, винесених на розгляд, а також членів трудового колективу.

3. За вимогою не менш, ніж третини присутніх членів, вчена рада може офіційно запросити на її засідання будь-яку посадову чи службову особу Луцького НТУ.

4. Головуючий на засіданні вченої ради повідомляє присутнім її членам про офіційно запрошених осіб на дане засідання.

 

Розділ ІІ. Організація роботи вченої ради

 

Стаття 5. Форми роботи вченої ради.

1. Вчена рада проводить свою роботу на засіданнях. Засідання є планові й позапланові. Засідання вченої ради можуть бути робочими або урочистими.

2. Відкриття засідання вченої ради оголошує головуючий на початку роботи, закриття – після завершення розгляду останнього питання порядку денного.

Стаття 6. Планові засідання вченої ради.

1. Планові засідання вченої ради, відбуваються відповідно до плану роботи вченої ради (крім першого засідання) останнього четверга кожного місяця (крім канікулярного періоду).

2. Голова вченої ради або, у випадку його відсутності, його заступник може прийняти рішення про зміну дати і часу початку засідання вченої ради.

3. Про перенесення планового засідання членів вченої ради інформують не пізніше, ніж за 3 дні до засідання.

4. Інформацію про дату, час, порядок денний планового засідання Вченої ради оголошує вчений секретар не пізніше, ніж за тиждень до початку його роботи і розміщує на офіційному web-сайті університету та через оголошення.

(Зі змінами, ухваленими на засіданні вченої ради (протокол № 4 від 24.11.2015 р.)

 (Зі змінами, ухваленими на засіданні вченої ради (протокол № 7 від 27.02.2020 р.)

 

Стаття 7. Позапланові засідання вченої ради.

1. Позапланові засідання вченої ради можна скликати за розпорядженням голови або, у випадку його відсутності, заступника голови вченої ради

2. Позапланове засідання вченої ради скликається за ініціативи не менш, ніж 1/3 членів вченої ради. Вмотивовані вимоги про скликання позапланового засідання вченої ради, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проектами документів, запропонованих до розгляду, подають голові вченої ради. Розпорядження голови вченої ради про скликання її позапланового засідання розміщують на офіційному веб-сайті університету, повідомляють кожному членові вченої ради і за допомогою оголошення доводять до відома трудового колективу не пізніше, ніж у семиденний термін після дня надходження вимоги про скликання.

3. Документи, запропоновані до розгляду на позаплановому засіданні вченої ради, надають ініціатори такого засідання її членам не пізніше, як за три дні до початку засідання вченої ради.

Стаття 8. План роботи вченої ради.

1. Проект засідань вченої ради на новий навчальний рік готує організаційна комісія за участю ученого секретаря з урахуванням пропозицій інших комісій, інститутів, кафедр, факультетів, структурних підрозділів та окремих членів вченої ради до 15 червня поточного року та вносять його на розгляд червневого засідання вченої ради.

2. Календарний план засідань вченої ради приймають не менше, ніж 2/3 присутніх на засіданні членів вченої ради і його затверджує ректор.

Стаття 9. Підготовка до проведення засідань вченої ради.

1. Організацію підготовки засідань вченої ради здійснює учений секретар.

2. Підготовка до розгляду питань порядку денного чергового засідання завершується не пізніше, ніж за тиждень до засідання.

3. Проект ухвали повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання та прізвища виконавців.

4. У випадку надання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розгляду питання вирішують за поданням головуючого більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

5. Проект порядку денного, ухвал та інших документів, які виносяться на розгляд вченої ради, розсилаються в електронному вигляді членам вченої ради для ознайомлення не пізніше, як за 3 дні до засідання вченої ради. Днем отримання проектів документів є день їх електронної розсилки членам вченої ради.

(Зі змінами, ухваленими на засіданні вченої ради (протокол № 4 від 24.11.2015 р.)

Стаття 10. Порядок денний засідання вченої ради.

1. Порядок денний засідання вченої ради визначається планом роботи вченої ради.

2. Порядок денний засідання вченої ради має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, ухвали вченої ради, якою було зобов’язано здійснити перевірку виконання раніше прийнятих ухвал, назву комісій і прізвище доповідача, відповідальних за підготовку питання до розгляду вченою радою.

3. До порядку денного засідань вченої ради, передбаченого планом роботи вченої ради, можна включати додаткові питання шляхом внесення змін до нього. Питання, включені до порядку денного засідання, можна переносити, змінювати чи вилучати з нього після обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання вченої ради готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання порядку денного.

4. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або розгорненої ухвали, включають до пункту “Різне” порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за 3 дні до засідання вченої ради.

5. Пропозиція до проекту порядку денного засідання вченої ради, яка за результатами голосування вченої ради не отримала більшості голосів присутніх членів вченої ради, вважається відхиленою.

6. Затвердження порядку денного засідання вченої ради приймається в цілому більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

 

Розділ ІІІ. Комісії вченої ради

Стаття 11. Постійні комісії вченої ради.

1. Постійні комісії вченої ради є її робочими органами, які формуються відповідно до напрямків діяльності університету. Голів і членів комісій обирають на засіданні вченої ради. Членами комісії можуть члени вченої ради, а також інші працівники університету.

Голова комісії інформує вчену раду про результати роботи комісії шляхом подання на її засідання доповіді (інформації) та проект ухвали.

2. Перелік комісій та їх функції:

 

2.1. Статутно-організаційна комісія

До компетенції комісії належить:

2.1.1.  підготовка до проведення конференції трудового колективу Луцького НТУ;

2.1.2.  підготовка до розгляду та ухвалення на конференції трудового колективу проектів нової редакції статуту Луцького НТУ, змін і доповнень до нього;

2.1.3.  контроль за виконанням планів роботи вченої ради університету, вчених рад факультетів і педагогічних рад відокремлених навчальних структурних підрозділів;

2.1.4.  інформування трудового колективу Луцького НТУ про ухвали, прийняті на засіданні вченої ради, та проекти документів, підготовлені до розгляду й затвердження на засіданні вченої ради.

Підготовка до розгляду на вченій раді:

2.1.5.  календарного плану засідань вченої ради на новий навчальний рік і погодження планів роботи вчених рад факультетів;

2.1.6.  звіту про роботу університету;

2.1.7.  проектів нової редакції статуту Луцького НТУ, змін і доповнень до нього.

2.2. Комісія з питань навчально-методичної роботи та оптимізації структури університету

До компетенції комісії належать:

2.2.1.  розробка та внесення змін до існуючої нормативної документації (положень з питань навчального процесу тощо);

2.2.2.  розробка вмотивованих пропозицій про внесення змін до структури університету та структурних навчальних підрозділів;

2.2.3.  аналіз виконання індивідуальних планів викладачів з навчальної та методичної роботи;

2.2.4.  аналіз виконання планів методичних видань та їх якості;

2.2.5.  аналіз успішності студентів;

2.2.6.  аналіз ефективності роботи підрозділів університету, які надають освітні послуги.

Підготовка до розгляду на засіданні вченої ради питань:

2.2.7.  роботи структурних підрозділів (коледжів), факультетів і кафедр;

2.2.8.  ліцензування та акредитації спеціальностей, напрямків та університету в цілому;

2.2.9.  роботи бібліотеки, видавництва, забезпечення студентів навчально-методичною літературою;

2.2.10.        затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої освіти та спеціальностей;

2.2.11.        роботи приймальної комісії, ДЕКів, профорієнтаційної роботи;

2.2.12.        дистанційного навчання;

2.2.13.        професійної та практичної підготовки;

2.2.14.        щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

2.2.15.        утворення, реорганізації та ліквідації структурних навчальних підрозділів.

2.3. Комісія з питань науки

До компетенції комісії належить:

2.3.1.  розробка та внесення змін до існуючої нормативної документації (положення про аспірантуру та докторантуру, науково-дослідні лабораторії та інших положень, що регламентують наукову та наукову технічну діяльність університету тощо);

2.3.2.  аналіз виконання індивідуальних планів викладачів з науково-дослідної роботи;

2.3.3.  аналіз підготовки науково-педагогічних кадрів;

2.3.4.  аналіз стану впровадження науково-технічних розробок у виробництво;

2.3.5.  аналіз стану патентно-ліцензійної діяльності;

2.3.6.  надання висновків щодо рекомендації до друку підручників, посібників, монографій та інших наукових видань.

Підготовка до розгляду на засіданні вченої ради Луцького НТУ питань:

2.3.7.  ефективності роботи докторантури й аспірантури;

2.3.8.  підведення підсумків наукової роботи за календарний рік;

2.3.9.  планування наукової діяльності університету;

2.3.10.        проведення наукових конференцій Луцького НТУ та його структурними підрозділами (кафедрами, факультетами);

2.3.11.        аналізу ефективності виконання держбюджетної, госпдоговірної тематики та робіт, які виконують за грантами;

2.3.12.        інтеграції науки і виробництва;

2.3.13.        про студентську наукову роботу;

2.3.14.        про академічну мобільність аспірантів;

2.3.15.        виставкової діяльності у сфері науки і технологій;

2.3.16.         про ефективність діяльності науково-дослідних лабораторій та центрів.

2.4. Комісія з питань іміджевої політики, національно-патріотичного виховання студентської молоді  та студентського самоврядування

До компетенції комісії належить:

2.4.1.  розробка та внесення змін до існуючої нормативної документації (положень, що регламентують питання виховної роботи, іміджевої політики тощо);

2.4.2.  підготовка до проведення семінарів обміну досвідом між структурними підрозділами з питань виховної роботи;

2.4.3.  аналіз ефективності роботи наставників академічних груп;

2.4.4.  аналіз стану виховної роботи в університеті та відокремлених навчальних структурних підрозділах.

Підготовка до розгляду на засіданні вченої ради питань:

2.4.5.  програми формування іміджу університету через засоби масової інформації (реклама і пропаганда);

2.4.6.  удосконалення методів і форм роботи наставників академічних груп, системи організованого відпочинку й дозвілля студентів та викладачів університету;

2.4.7.  виховної роботи у структурних підрозділах та на факультетах університету;

2.4.8.  аналізу діяльності органів студентського самоврядування університету та вдосконалення форм співпраці з адміністрацією Луцького НТУ;

2.4.9.  роботи музею, як осередку національно-патріотичного виховання студентської молоді;

2.4.10.        діяльності колективів художньої самодіяльності університету;

2.4.11.        роботи баз відпочинку та спортивно-масової роботи.

2.5. Комісія з кадрової роботи

 До компетенції комісії належить:

2.5.1.  розробка і внесення змін до існуючої нормативної документації, що стосується кадрової роботи;

2.5.2.  розгляд комісією за дорученням голови вченої ради або відповідно до ухвал вченої ради інших питання діяльності університету, які стосуються кадрової політики.

Підготовка до розгляду на вченій раді питань:

2.5.3.  атестації науково-педагогічних працівників у частині присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника;

2.5.4.  обрання на посади професорів, завідувачів кафедр, деканів, доцентів, директора бібліотеки;

2.5.5.  представлення претендентів до державних нагород;

2.5.6.  висунення кандидатур для присвоєння почесних звань України, почесних звань університету, нагородження нагрудними знаками тощо;

2.5.7.  висунення кандидатур щодо призначення стипендій діячам освіти і науки.

2.6. Комісія з бюджетно-фінансової, соціально-економічної та господарської роботи

До компетенції комісії належить:

2.6.1.  розробка та внесення змін до існуючої нормативної документації (положень, що регламентують питання соціально-економічної та господарської роботи тощо);

2.6.2.  аналіз кошторису університету та його виконання;

2.6.3.  аналіз ефективності використання майна, будівель, споруд та земельних ділянок університету;

2.6.4.  аналіз стану матеріально-технічної бази університету та формування пропозицій щодо її покращення.

 Підготовка до розгляду на вченій раді питань:

2.6.5.  щодо ухвалення фінансового плану університету та контролю за його виконанням;

2.6.6.  щодо ухвалення річного фінансового звіту університету;

2.6.7.  розміщення власних надходжень університету в територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або банківських установах;

2.6.8.  утворення, реорганізації та ліквідації адміністративно-господарських структурних підрозділів;

2.6.9.  щодо стану матеріально-технічної бази університету, ефективності її використання та перспективи розвитку;

2.6.10.        про стан та перспективи розвитку соціальної інфраструктури університету;

2.6.11.        енергозбереження та ефективності заходів із раціонального використання енергетичних ресурсів.

2.7. Комісія з міжнародного співробітництва та проектної діяльності

До компетенції комісії належить:

2.7.1.  розробка та внесення змін до існуючої нормативної документації (положень, що регламентують питання міжнародного співробітництва та проектної діяльності);

2.7.2.  моніторинг обліку іноземних громадян, ВУЗів, фірм, організацій, що мають стосунки з Луцьким НТУ за різними формами співробітництва;

2.7.3.  моніторинг міжнародних заходів, що здійснюються на базі Луцького НТУ (міжнародні конференції, семінари, виставки, воркшопи);

2.7.4.  розробка та впровадження заходів для участі студентів у програмах академічної мобільності, закордонного стажування та практики;

2.7.5.  інформування та консультування науково-педагогічного складу та студентів щодо можливостей участі у проходженні закордонного стажування, практики.

Підготовка до розгляду на вченій раді питань:

2.7.6.  підготовки іноземних студентів;

2.7.7.  про міжнародну співпрацю, в тому числі і в галузі наукових досліджень;

2.7.8.  про академічну мобільність студентів;

2.7.9.  щодо відбору і направлення студентів Луцького НТУ на навчання за кордон;

2.7.10.        щодо міжнародних грантів, проектів, конкурсів (в т.ч. спільних з ВНЗ та установами інших країн);

2.7.11.        щодо контактів із закордонними навчальними та науково-дослідними закладами, агенціями, асоціаціями, а також їх представництвами в Україні;

2.7.12.        про стосунки із зарубіжними партнерами у галузі спільних програм обміну та програм закордонного стажування для викладачів та студентів Університету.

(Зі змінами, ухваленими на засіданні вченої ради (протокол № 3 від 29.10.2015 р.)

 

Розділ ІV. Організація та ведення засідань вченої ради

Стаття 12. Реєстрація членів вченої ради та ведення засідань.

1. Перед відкриттям кожного засідання проходить реєстрація членів вченої ради особисто на підставі підтвердження своєї присутності власноручним підписом у реєстраційному листі.

2. На початку засідання вченої ради учений секретар подає головуючому інформацію про наявність кворуму.

3. Підставою для відсутності члена вченої ради на засіданнях, які проводяться відповідно до календарного плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, інші, документально підтверджені перешкоди.

4. Засідання вченої ради розпочинається за наявності кворуму не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

5. Засідання вченої ради відкриває, проводить і закриває голова вченої ради, а в разі його відсутності – заступник голови вченої ради.

Стаття 13. Обов’язки головуючого на засіданні вченої ради.

1. Головуючий на засіданні вченої ради:

1.1. Дотримується норм чинного законодавства України, нормативних документів Луцького НТУ та цього Регламенту і вживає заходи щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні.

1.2. Повідомляє про результати реєстрації членів вченої ради та про кількість членів вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин.

1.3. Відкриває, проводить і закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях.

1.4. Надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця.

1.5. Оголошує списки осіб, записаних на виступ, і надає слово для виступу.

1.6. Створює рівні можливості членам вченої ради в обговоренні питань відповідно до положень цього Регламенту.

1.7. Вживає заходи для підтримання порядку на засіданні.

1.8. Організовує розглядання питань відповідно до норм цього Регламенту.

1.9. Оголошує результати голосування та прийняту ухвалу.

2. На час доповіді, співдоповіді, виступу в дебатах головуючого на засіданні, розгляду внесеної ним пропозиції та прийняття ухвали щодо неї, а також питання персонально щодо головуючого на засіданні, ведення засідання вченої ради доручається заступникові голови.

Стаття 14. Права головуючого на засіданні вченої ради.

1. Головуючий на засіданні вченої ради має право:

1.1. Вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, які ставлять на голосування першими.

1.2. Об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання вченої ради. Якщо з цього приводу виникають заперечення членів вченої ради, процедурне рішення про це вчена рада приймає без обговорення.

1.3. Підсумовувати обговорення питань.

1.4. Ставити уточнюючі запитання промовцю.

1.5. Зачитувати самому або доручати заступникові голови вченої ради чи ученому секретареві оголошувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання.

1.6. Оголошувати повідомлення до початку розгляду питань порядку денного засідання вченої ради, а в термінових випадках – у ході засідання, але не переривати виступ промовця або процедуру голосування.

1.7. Продовжувати засідання на 30 хвилин понад визначений час.

1.8. Давати розпорядження ученому секретареві про надання членам вченої ради у випадку необхідності додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного засідання вченої ради.

Стаття 15. Процедура повного обговорення питань на засіданні вченої ради.

1. Процедура повного обговорення питань (далі – повне обговорення) на засіданні включає:

1.1. Доповідь призначеного доповідача з питання, яке розглядається, або ініціатора внесення пропозиції, запитання доповідачеві й відповіді на них.

1.2. Співдоповідь визначеного комісією співдоповідача, запитання співдоповідачеві і відповіді на них.

1.3. Виступи членів постійної комісії з оголошенням та обгрунтовуванням окремої думки, якщо вона не була надана членам вченої ради разом із висновком відповідної комісії.

1.4. Оголошення проекту ухвали.

1.5. Виступи членів вченої ради.

1.6. Оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записалися на виступ.

1.7. У випадку необхідності – заключне слово доповідача і співдоповідача.

1.8. Уточнення та оголошення головуючим на засіданні вченої ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть поставлені на голосування.

1.9. Виступи запрошених осіб або представників державних органів.

1.10. Прийняття ухвали.

Стаття 16. Скорочена процедура обговорення питань на засіданні вченої ради.

1. Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення (далі – скорочена процедура) здійснюється за рішенням вченої ради (більшістю голосів).

2. Скорочена процедура обговорення включає:

2.1. Виступ доповідача з питання, яке розглядається, або ініціатора внесення пропозиції з констатуючою частиною проекту ухвали.

2.2. Інформацію голови комісії з зазначенням недоліків та оцінкою роботи з даного питання.

2.3. Виступи в обговоренні не більше двох членів вченої ради (один – з відзначенням позитивних моментів і один – з відзначенням недоліків, що мали місце при виконанні робіт з питання, яке розглядали).

2.4. Уточнення та оголошення головуючим на засіданні вченої ради пропозицій, які надійшли і будуть поставлені на голосування.

2.5. Прийняття ухвали.

Стаття 17. Тривалість виступів на засіданні вченої ради.

1. На засіданні вченої ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення пропозицій, поправок, відповіді на поставлені запитання, репліки, виголошення окремої думки.

2. Для доповіді надається не менше п’яти хвилин, співдоповіді й заключного слова – трьох хвилин. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень надається три хвилини; для повторних виступів в обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів щодо постатейного голосування проектів Статуту, Положень, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – дві хвилини. Для пояснень, обгрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надається одна хвилина.

3. Загальну тривалість часу для розгляду кожного питання порядку денного засідання пропонує головуючий перед початком обговорення цього питання залежно від кількості осіб, записаних на виступи. Якщо є заперечення членів вченої ради щодо пропозиції головуючого на засіданні, вчена рада приймає процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначеного питання.

Стаття 18. Порядок записування на виступ на засіданні вченої ради.

1. Записування на виступ з будь-якого питання порядку денного засідання вченої ради здійснює учений секретар на підставі усної чи письмової заяви бажаючого виступити.

2. Записування на виступ з трибуни членів вченої ради здійснюється після оголошення головуючим затвердженого порядку денного. Черговість виступів формують за принципом послідовності надходження заявок від членів вченої ради. Для виступів з окремого питання загалом відводиться до 15 хвилин, якщо вчена рада не приймала іншого рішення.

3. Списки членів вченої ради для виступу оголошує головуючий.

4. Для виступу з місця можна надавати слово для обгрунтовування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі чи усно, коли обговорюють проекти ухвал, якщо на цьому наполягає член вченої ради.

Стаття 19. Гарантоване право на виступ на засіданні вченої ради.

1. Запрошені на засідання народні депутати, представники Міністерства освіти і науки України, облдержадміністрації та обласної ради народних депутатів, міський голова і його заступники мають гарантоване право на виступ з обговорюваного питання.

2. Особі, офіційно запрошеній на засідання вченої ради, слово для виступу надається відповідно до процедурного рішення, прийнятого вченою радою без обговорення.

3. Членам вченої ради, які внесли письмову пропозицію чи поправку, на їх вимогу надається слово для обгрунтування пропозиції чи поправки.

Стаття 20. Черговість надання слова на засіданні вченої ради.

1. Головуючий на засіданні надає слово для виступу членам вченої ради з дотриманням черговості, визначеної при записуванні на виступ.

2. Член вченої ради, записаний на виступ, у будь-який час може відмовитися від свого права. Він може передати своє право на виступ іншому членові вченої ради.

 

3. Якщо член вченої ради у момент надання йому слова для виступу відсутній у залі засідань і не передав своє право на виступ іншому членові вченої ради, вважається, що він відмовився від виступу.

4. За зверненням членів вченої ради, які записалися на виступ, але не мали змоги виступити у зв’язку з припиненням обговорення, тексти їх виступів повинні бути включені до протоколу засідання за умови, що такі тексти виступів члени ради подадуть вченому секретареві відразу після закінчення засідання. Надрукований текст виступу за обсягом має бути таким, щоб при його висвітленні витрачалося часу не більше, ніж встановлено для виступу (2 хв).

Стаття 21. Вимоги до виступів на засіданні вченої ради.

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не повинен перериватися.

2. Виступ з мотивів голосування має визначати позицію щодо голосування “за”, “проти”, “утримався”.

3. Член вченої ради може виступити на засіданні з того самого питання чи пропозиції, які поставлені на голосування, як правило, не більше двох разів. Про відхилення від встановленого правила вчена рада без обговорення приймає процедурне рішення.

4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставлять письмово або усно, формулюють їх коротко і чітко. Член вченої ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Членам вченої ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставлять, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.

5. Доповідь, співдоповідь, виступ при повному чи скороченому обговоренні питання, заяви, звернення виголошують з трибуни. Повідомлення та іншу інформацію можна оголошувати з місця.

Стаття 22. Лічильна комісія.

1. Лічильну комісію обирають для організації голосувань вченої ради й визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування за дорученням вченої ради, в разі необхідності встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає звернення членів вченої ради, пов’язані з порушеннями порядку голосування чи перешкодами при голосуванні.

2. Лічильну комісію обирає вчена рада в кількості не менше 3 осіб з числа членів вченої ради.

 

3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності – заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.

Стаття 23. Види та способи голосування.

1. Ухвали з питань порядку денного та рішення за процедурою приймають відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному чинним законодавством і цим Регламентом.

2. Відкрите голосування здійснюють шляхом підняття руки.

3. Після закінчення кожного відкритого голосування його результати оголошує головуючий.

4. Таємне голосування здійснюють члени вченої ради особисто шляхом подавання бюлетенів. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.

5. Вчена рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим Регламентом.

Стаття 24. Бюлетень, час і місце для таємного голосування.

1. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній кількості обраних членів вченої ради, виготовляють за встановленою нормативними документами формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У них зазначають мету голосування та, у випадку необхідності у відповідному місці ставлять підписи голови та секретаря лічильної комісії.

2. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, наданні згоди на призначення включають усіх кандидатур на посади, висунуті у порядку, встановленому законом чи цим Регламентом, і дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів вчена рада приймає без голосування. Кандидат може зняти свою кандидатуру (не балотуватися) і перед проведенням повторного голосування. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування вносять відповідну кандидатуру, незалежно від її згоди на це.

3. Час, місце і порядок проведення голосування визначає лічильна комісія, про що вона повідомляє членів ради на засіданні вченої ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у членів ради виникають заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймають після скороченого обговорення більшістю голосів присутніх членів вченої ради.

4. Лічильна комісія перед початком голосування у разі необхідності перевіряє наявність приміщення для голосування, опечатує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами вченої ради.

Стаття 25. Організація таємного голосування та встановлення його результатів.

1. Перед проведенням таємного голосування голова лічильної комісії представляє членам вченої ради форму бюлетеня, його зміст і пояснює порядок проведення голосування.

2. Кожному членові вченої ради лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування після внесення особистого підпису в реєстрі про його отримання.

3. Голосування проходить шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення члена вченої ради, навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, або навпроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку для таємного голосування.

4. Недійсними вважають бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення члена ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховують.

5. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано необхідну кількість голосів присутніх членів вченої ради відповідно до чинного законодавства.

6. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування членами вченої ради отримано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводять переголосовування, якщо інше не встановлено законом (статутом) або якщо більшістю голосів членів вченої ради не прийнято іншого рішення.

Стаття 26. Повторне голосування.

1. Якщо при обранні, призначенні, наданні згоди про призначення на посаду жоден із кандидатів на посаду не отримає за результатами першого голосування необхідної більшості голосів членів вченої ради, проводять повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів членів ради при першому голосуванні.

2. Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводять щодо нього.

3. Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було відповідно обрано, призначено, надано згоди на його призначення на посаду, проводять повторний розгляд цього ж питання порядку денного з висуненням нових кандидатів на наступних засіданнях вченої ради. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежена.

 

Стаття 27. Відкрите і таємне голосування списком.

1. Вчена рада може прийняти процедурне рішення про відкрите чи таємне голосування списком щодо кандидатур на посади. У разі обрання, призначення колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування можна включати більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення.

2. Кандидатури на посади вносять до бюлетеня в алфавітному порядку.

3. Голосування і підрахунок голосів здійснюють щодо кожної кандидатури окремо. Порядок обрання визначається нормами чинного законодавства і Статутом Луцького НТУ.

4. Якщо внаслідок голосування за списком не обрано, не призначено на посади необхідної кількості осіб, продовжують розглядати це ж питання порядку денного з висуненням нових кандидатів на вакантні посади, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Стаття 28. Інформування про результати таємного голосування.

1. Голова лічильної комісії доповідає на засіданні вченої ради про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання членів вченої ради.

2. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до протоколу засідання лічильної комісії і оголошують на засіданні вченої ради.

3. Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, головуючий на засіданні на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніми членами вченої ради.

Стаття 29. Час голосування при прийнятті рішень вченої ради.

1. Голосування при прийнятті рішень вченої ради з будь-якого питання проводять на засіданні ради безпосередньо після його обговорення.

Стаття 30. Порядок голосування пропозицій і поправок на засіданні Вченої ради.

1. Пропозиції, у тому числі розділи та пункти проекту ухвали вченої ради й поправки, що будуть поставлені на голосування, оголошує головуючий на засіданні, при цьому називає ініціатора їх внесення. Якщо їх текст наданий членам вченої ради і ніхто з них не наполягає на його зачитуванні, головуючий на засіданні може замість зачитування тексту називати номери пропозицій, поправок до проекту ухвали вченої ради, які ставляться на голосування, якщо такий порядок дає можливість членам ради однозначно зрозуміти, за що вони голосують. За будь-яких умов із протоколу засідання також повинно бути однозначно зрозуміло, який конкретно текст і з якого документа ставився на голосування.

2. Після оголошення головуючим на засіданні пропозиції поправки на вимогу ініціатора їх внесення йому надають слово.

3. Перед голосуванням кількох пропозицій і поправок, які виключають одна одну, головуючий послідовно, в порядку внесення, оголошує їх і, якщо до них немає зауважень, ставить на голосування.

4. На голосування ставлять окремо всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані у порядку, визначеному цим Регламентом.

5. Прийняття однієї з попередніх пропозицій означає відхилення наступних, які на голосування не ставлять.

6. Якщо пропозиція чи поправка, що буде поставлена на голосування, містить кілька положень, стосується кількох взаємопов’язаних положень або містить кілька частин, кожна з яких має власне правове значення, то за процедурним рішенням можна проводити голосування її частин із наступним голосуванням у цілому.

7. У разі, якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому пропозиція чи поправка відхиляється, то пропозиція чи поправка вважається відхиленою в цілому.

8. Пропозиції чи поправки, які не отримали необхідної кількості голосів членів вченої ради на підтримку, вважаються відхиленими.

Стаття 31. Акти вченої ради.

Акти вченої ради приймають у формі, ухвали, звернення, заяви, процедурних та інших рішень, які заносять до протоколу засідання вченої ради.

Стаття 32. Прийняття ухвал вченої ради.

1. Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про вищу освіту» вчена рада приймає ухвали виключно на її засіданнях після обговорення питань більшістю голосів присутніх членів вченої ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2. Ухвали вченої ради приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених нормативними документами та цим Регламентом, коли проводиться таємне голосування шляхом подавання бюлетенів.

3. Голосування здійснюють члени вченої ради особисто шляхом підняття руки або у визначеному для таємного голосування місці в залі засідань вченої ради.

4. Ухвали про персональні обрання, надання згоди на призначення на посаду вчена рада приймає шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом, коли рішення приймають таємним голосуванням шляхом подавання бюлетенів.

 

5. Ухвали вченої ради приймають лише з питань, включених до порядку денного засідань вченої ради до початку засідання.

Стаття 33. Скасування ухвал вченої ради.

1. Ухвали Вченої ради можуть бути скасовані вченою радою.

2. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи інший акт вченої ради в цілому приймається більшістю голосів спискового складу членів вченої ради.

Стаття 34. Ухвала вченої ради з процедурних питань.

1. Вчена рада може прийняти рішення з процедурних питань (далі — процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, без відповідної підготовки та включення до порядку денного. Такі рішення приймають відразу після скороченого обговорення більшістю голосів членів вченої ради.

2. Процедурне рішення приймають відкритим голосуванням і записують у протокол засідання вченої ради.

Стаття 35. Протокол засідання вченої ради.

1. Засідання вченої ради протоколюють. Підготовку протоколу засідання вченої ради забезпечує учений секретар. Для повноти відображення питань, що обговорюються на засіданні вченої ради здійснюється аудіозапис виступів членів вченої ради, які заносяться в протокол. Протокол засідання вченої ради підписує головуючий на засіданні та учений секретар. Кожну зміну головуючого на засіданні фіксують у протоколі засідання вченої ради.

2. У протоколі засідання вченої ради зазначають порядковий номер протоколу, дату та місце проведення засідання, кількість присутніх членів вченої ради; прізвище та ініціали головуючого на засіданні, ученого секретаря; окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ, ініціалів членів вченої ради, які брали участь в обговоренні питання; результати голосування проектів ухвал, інших актів вченої ради, доручень вченої ради, пропозицій членів вченої ради і прийняті рішення, у тому числі процедурні.

3. До протоколу додають: доповіді, тези виступів, довідки комісій та інші документи.

Стаття 36. Порядок надання протоколу засідань вченої ради.

1. Протокол засідання вченої ради є офіційним документом, який підтверджує процес обговорення й прийняття рішень вченою радою. Його надають членам вченої ради та працівникам університету, яких стосуються ці рішення, для ознайомлення за їх письмовими зверненнями до голови вченої ради.

Стаття 37. Внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.     Зміни та доповнення до Регламенту приймають з ініціативи голови вченої ради, заступника голови Вченої ради, ученого секретаря, членів вченої ради більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради.