ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДО ДРУКУ У ЗБІРНИКУ „СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ” ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДО ДРУКУ У ЗБІРНИКУ „СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ” ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Публікуватись будуть статті, які містять теоретичні або експериментальні дослідження. У статтях повинно бути зрозуміло і повністю викладено зміст питання, що розглядається.

 

ПЛАН СТАТТІ

1.  Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2.  Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких запропоновано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення раніше невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

3.  Формулювання цілей статті (мета дослідження).

4.  Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів (результати дослідження).

5.  Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

6.  Використана література.

 

ТЕКСТ

1.   Стаття подається на СD або DVD носіях, а також повинна бути роздрукована (на лазерному принтері) на білих аркушах формату А5 (з одного боку). Параметри сторінки: ліве поле – 1 см; праве – 2 см;   верхнє – 2,0 см; нижнє – 2,0 см; брошурування – 1 см; від  краю до колонтитула верхнього – 1,25 см, до нижнього – 1,25 см.

2.   Шапка статті містить: шифр УДК, ініціали та прізвище автора (–ів), науковий ступінь. Шифр УДК, прізвище, назва, текст статті розділені 1 інтервалом.

Назва статті повинна бути достатньо короткою (не більше        8 слів). Упродовж всієї статті необхідно строго дотримуватися однакових термінів, позначень, умовних скорочень та символів. Маловідомі скорочення розшифровуються при першому згадуванні. Наукові позначення, терміни та одиниці виміру застосовують згідно з діючими стандартами. Текст статті повинен містити необхідні формули без простих математичних перетворень. Якщо за результатами досліджень отримано таблицю і побудовано графік, то в статті наводять щось одне – або графік, або таблицю. Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками. Забезпечити нерозривність виразів типу „258 мм”, „І.П. Прізвище” та ін.

3.    Шрифт заголовка статті ARIAL із напівжирним виділенням.

4.    На початку статті наводять анотацію, яка містить короткий виклад змісту (2–3 речення курсивом).

5.    Набір тексту здійснюється у редакторі не нижче MS WORD 6.0/7.0. Для основного тексту необхідно використовувати шрифт Times New Roman. Розмір шрифта – 10 пунктів з одинарним інтервалом міжрядь. Абзацний відступ 1,27 см. У параметрах абзацу встановлюють „перед” і „після” на величину 0.

6.    Літературу наводять у кінці статті згідно з вимогами державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) через один інтервал від останнього рядка. Літературні джерела розміщуються у порядку посилання на них у тексті статті. Обсяг літератури не повинен перевищувати 0,2 обсягу статті.

7.    Після літератури наводиться назва статті, автори та анотація російською та англійською мовами. Анотація англійською мовою подається у розширеному форматі та повинна містити не менша 200 слів, об’єднаних у 6–7 речень.

8.    Структурні частини статті обов’язково виділяються підзаголовками відповідно до вказаного вище плану статті.

9.    Нумерація сторінок – лише на роздрукованій копії олівцем.

10.  Роздрукований оригінал закінчується підписом автора.

 

ФОРМУЛИ

1.    Формули будують у редакторах: MS Equation, Math Type. Для набирання формул застосовувати шрифти: Times New Roman, Symbol (курсив). Основний розмір шрифту формул – 10 пунктів. Формули вирівнюють по центру. Надто довгі формули розбивають на дрібні елементи. Формула не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

2.    Після формули наводять пояснення усіх значень символів і числових коефіцієнтів у тій послідовності, у якій вони подані у формулі. Перший рядок пояснення починають без абзацного відступу зі слова „де”, без двокрапки. Номерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші номерувати не рекомендується. Номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого краю сторінки.

3.    Формули входять до речення як його рівноправний елемент, тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Двокрапка перед формулою ставиться лише у випадках, передбачених правилами пунктуації:     а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова речення, що передує формулі.

 

ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

1.     Рисунки, графіки, діаграми, фотографії та ін. розташовуються у тексті статті (після першого згадування). Їх розмір та контрастність повинні забезпечувати чітке читання.

2.     Позиції на рисунках проставляються над виносками.

3.     Підрисунковий підпис починається скороченим словом „Рис.”, далі йдуть: пробіл, номер рисунка, який позначається арабськими цифрами, тире, пробіл та назва рисунка. Якщо на рисунку вказані позиції його елементів, то вони обов’язково розшифровуються у підрисунковому підписі після назви рисунка і двокрапки або за текстом статті. Крапка в кінці підрисункового підпису не ставиться. Якщо в статті тільки один рисунок, то він не нумерується.

 

ТАБЛИЦІ

1.     Таблиці розташовують у тексті статті (після першого згадування), над таблицею з вирівнюванням по лівому краю необхідно поставити її порядковий номер – Таблиця 1 і т.д. та назву. Якщо в статті тільки одна таблиця, то вона не нумерується. Таблиця не виходить за поля тексту.

2.     Числа та позначення не замінювати „лапками”. Усі позначення вказувати повністю, без скорочень.

 

З метою формування англомовної веб-сторінки видання відповідно до вимог МОНмолодьспорту України (Наказ №1111 17.10.2012 р.) подані авторами статті повинні бути продубльовані англійською мовою.

 

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

1.      Анкетні дані автора (–ів): Прізвище І.Б., науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, номери дом.,
сл. телефонів.

2.      Рецензія на статтю, підписана доктором технічних наук.

 

Подані матеріали будуть редагуватись.

 

Офіційний сайт видання: agrmash.info

 

Адреса редакції: 43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75, каб. 359.

Тел. (0332) 74–61–32.

Е–mail: lab–amb@ukr.net