ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні»

В рамках святкування 50-річчя

 Луцького національного технічного університету

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

«Проблеми та шляхи досягнення

соціо-еколого-економічної безпеки  

на мікро-, мезо- та макрорівні»,

 

яка відбудеться 29 квітня 2016 року

у Луцькому національному технічному університеті

 

Напрями конференції:

1.     Сучасні виклики економічної нестабільності.

2.     Економічна діагностика та управління конкурентоспроможністю економічних систем.

3.     Інформаційні системи та технології в управлінні соціально-економічною безпекою.

4.     Рівень життя населення в умовах фінансово-економічної кризи.

5.     Людський капітал у забезпеченні соціальної безпеки.

6.     Екологічний менеджмент та маркетинг.

7.     Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Раціональне природокористування

8.     Економічна, екологічна та соціальна безпека у навчальних закладах.

9.     Енергоменеджмент в забезпеченні соціо-еколого-економічної безпеки. 

 

Участь у конференції безкоштовна.

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

 

Для участі в інтернет-конференції необхідно до 25 квітня 2016 року надіслати за електронною адресою e-mail: konf_lutsk29.04@ukr.net заявку на участь за запропонованою формою та тези доповідей.

В подальшому тези доповідей матеріалів конференції будуть безкоштовно розміщені на сайті факультету бізнесу Луцького НТУ www.economosvita.lntu.edu.ua  в розділі «НАУКА» - «ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ».

 

 


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

«Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки  на мікро-, мезо- та макрорівні»

 

Прізвище ___________________________________

Ім’я _______________________________________

По батькові _________________________________

Організація _________________________________

Посада _____________________________________

Вчене звання ________________________________

Науковий ступінь ____________________________

Адреса (з індексом) ___________________________

Телефони (моб., дом., служб.) __________________

E-mail ______________________________________

Назва доповіді _______________________________

Назва секції _________________________________

 

Всі матеріали слід надсилати лише електронною поштою.

Файли повинні бути названі за прізвищем автора або першого співавтора (наприклад, tezy_royuk.doc, zayavka_royuk.doc).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

- матеріали надсилаються обсягом до 3 сторінок, формату А4 (відстань між рядками – 1,5, основний текст – гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, всі поля – 2  см) та подані у текстовому редакторі Microsoft Word;

- посередині сторінки – назва роботи прописними літерами напівжирним шрифтом;

- нижче праворуч – ПІБ, науковий ступінь, місце роботи автора (ів);

- нижче назва навчального закладу;

-  через інтервал посередині під назвою тез основний текст.

Зразок оформлення тез доповідей

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В РЕГІОНІ

О.В. Покотильський, к.е.н., доцент

Луцький національний технічний університет

 

Основний текст

 

 

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів несуть автори (відповідальність за зміст матеріалів, підготовлених студентами, несуть наукові керівники).

Матеріали мають бути ретельно перевірені за змістом і підготовлені відповідно до норм правопису та орфографії.

 

Адреса оргкомітету: 43024, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29,

Луцький національний технічний університет, кафедра менеджменту та маркетингу.

 

Координатори заходу:

к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу

Морохова Валентина Олександрівна 095-611-51-00

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Стрижеус Людмила Василівна, 050-573-40-94

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Тендюк Алла Олександрівна, 050-560-99-01