Збірник наукових праць "Перспективні технології та прилади" (відповідальний редактор - д.т.н., проф. В.І. Марчук);

ДО УВАГИ КОРЕСПОНДЕНТІВ!

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКА«Перспективні технології та прилади»

 

1. Наукова стаття повинна мати наступні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); структурований виклад матеріалів дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; чіткі висновки, які відповідають цілям і стану даного дослідження і перспективи подальшої роботи у даному напрямку.

2. Статтю можна подавати українською, російською або англійською мовами. Стаття повинна бути набрана у текстовому редакторі не нижче MS WORD 6.0/7.0 і надрукована тільки на лазерному або струменевому принтері на білих листках формату A4 (290x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати.

3. Параметри сторінки: ліве – 3 см, верхнє, нижнє, праве поле – 2 см. Від краю до колонтитула верхнього – 1,25 см, нижнього – 1,25 см.

4. Шапка статті: індекс УДК, прізвища та ініціали авторів, назва організації – набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається прописними літерами шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру. Анотація має бути розширеною (об’ємом 1000-1200 знаків), повинні містити короткий виклад статті і розміщуються на 1см нижче назви статті, набираються з абзацного відступу 1см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині. Нижче анотацій вказуються ключові слова. Прізвища та ініціали авторів, назва організації, назва статті, анотація, ключові слова подаються українською, російською та англійською мовами, при чому, анотація мовою статті подається на початку, а прізвище, назва організації, назва статті, анотація, ключові слова іншими двома мовами після інформаційних джерел.

5. Основний текст розміщується на 1 см нижче анотацій, набирається з абзацного відступу 1см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

6. Для набирання формул застосовувати редактор формул MS WORD (використовувати шрифт для формул Symbol; для тексту – Time New Roman Cyr; розмірами: звичайний 12 пт., крупний індекс 7 пт., дрібний індекс 5 пт., крупний символ 18 пт., дрібний символ 12 пт.). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

7. Наявні ілюстрації розташовувати по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по центру. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі в форматі jpg. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

8.Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ширини рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) – вирівнюючи по правому краю, під яким розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.

9. Інформаційні джерела подається загальним списком в кінці рукопису згідно з вимогами державного стандарту через 1 см від останнього рядка.

10.  До статті обов’язково додаються відомості про авторів:

·      Прізвище, Ім’я, По батькові;

·      Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання;

·      Наукові інтереси;

·      Адреса для листування, телефон.

·      Заява на ім’я редакції про те, що стаття не є плагіатом і друкується автором вперше.

 

Основні наукові напрями:

  1. Прилади та системи фізичних та біомедичних технологій.

  2. Прогресивні технологічні процеси в машино- та приладобудуванні.

  3. Проблеми технологічного менеджменту та сервісного обслуговування медичної техніки.

  4. Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології, стандартизація та сертифікація.

  5. Проблеми, теорія та практика підготовки фахівців технічного спрямування в контексті євроінтеграції вищої школи України.

Статті приймаються в електронному вигляді – за електронною адресою: confkptm@gmail.com, в письмовому вигляді − за поштовою адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, каф. Приладобудування (каб. 40), відповідальному редактору В.І. Марчуку постійно протягом року.

            Редакція здійснює рецензування статей у такій послідовності:

·         перевірка статті на відповідність вимогам;

·         прийняття рішення щодо прийому статті;

·         інформування авторів про можливість публікації та дозвіл на оплату.

 

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. Вартість публікації становить 50 грн. за 1 стор.

 

Оплата проводиться за реквізитами:

Картка Приватбанку № 5168 7573 4753 6411

 

В призначенні платежу слід вказати «За видання статті у збірнику «Перспективні технології та прилади» від (ПІБ)».

Квитанцію про сплату надіслати у сканованому вигляді за електронною адресою confkptm@gmail.com.

 

Сайт видання http://www.ptp.pp.ua

Видання входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України від 22.12.2016 № 1604 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 13 грудня 2016 року»)

Журнал включено до переліку міжнародних наукових видань за номером ISSN 2313-5352

Видання індексується Google Scholar

Видання в національній бібліотеці імені В.І. Вернадського

Довідки з питань публікації та прийому матеріалів можна отримати у технічного секретаря – Марчук Ірини Вікторівни за тел. (0332) 26-49-43, 095-862-18-12, або за електронною адресою: confkptm@gmail.com.